Indhold

Dette afsnit handler om fristerne for borger/virksomhed at søge om toldgodtgørelse og toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Fristerne for at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse

Lovgrundlag

Fristerne for borger/virksomhed at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse findes i EUTK art. 121. Disse regler suppleres af forældelsesloven i de tilfælde, hvor reglerne i EUTK ikke udtømmende gør op med forældelsesspørgsmålene.

Fristerne for at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse

Efter EUTK art. 121, skal en ansøgning om toldgodtgørelse/-fritagelse vedr.

  • for meget opkrævet import- eller eksportafgift
  • fejl begået af de kompetente myndigheder eller
  • ret og rimelighed,

indgives inden 3 år regnet fra datoen for meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af defekte varer eller varer, der er ikkebestillingsvarende, er fristen for at ansøge om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116, 1 år efter meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af, at en toldangivelse bliver erklæret ugyldig, skal ansøgninger om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116, indgives inden den frist, der er angivet i reglerne for ugyldiggørelse. I reglerne for ugyldiggørelse er fristen for, hvornår ansøgningen skal indgives 90 dage. Se DF art. 148

3 års fristen og 1 års fristen kan forlænges, hvis det har været umuligt at anmode om genoptagelse på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 121, stk. 1, 2 afsnit.

Hvis der er indgivet en klage over toldskylden efter reglerne i EUTK art. 44, suspenderes fristerne fra den dag, hvor klagen indgives, og under hele klageproceduren. Se EUTK art. 121, stk. 3.

Se også

Se afsnit F.A.13.2 om generelle betingelser og regler for godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told).

Se afsnit A.A.7.8 for generelt om frister i EUTK.