Indhold

Dette afsnit beskriver de fælles bestemmelser for standardiseret informationsudveksling om varer,der er henført under den særlige procedure for aktiv eller passiv forædling.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt
 • Hovedregel
 • Undtagelse 1: Alternative former for elektronisk informationsudveksling
 • Undtagelse 2: Varer, som omfattet af et INF1-,INF2-, INF5- eller INF9-oplysningsskema
 • Undtagelse 3: Nødprocedurer ved midlertidige driftsforstyrrelser i INF-systemet
 • Oplysninger, der udveksles
 • Adgang til ajourførte oplysninger

Generelt

Ved standardiseret informationsudveksling (forkortet "INF") forstås udvekslingen af et standardiseret sæt oplysninger i forbindelse med anvendelsen af den særlige procedure for aktiv forædling eller passiv forædling. Informationsudvekslingen angår varer, der er henført under disse procedurer og er i visse tilfælde påkrævet.

Informationsudvekslingen omfatter en række vare- og bevillingsoplysninger og gennemføres fx når toldmyndighederne i flere medlemsstater er involveret i en bevilling. Formålet med denne informationsudveksling er at sikre en koordineret adgang til oplysninger om blandt andet varekoder, varebeskrivelser, nettomængder, værdier, samt visse identifikationsoplysninger.

Den standardiserede informationsudveksling har ikke karakter af at være en toldangivelse eller bevilling, hvorfor de udvekslede oplysninger heller ikke kan træde i stedet for en toldangivelse eller bevilling. Der skal angives C710 i toldangivelsens rubrik 44.2 og henvises til det INF-nummer, der oprettes når den standardiserede informationsudveksling opstartes. Derefter vil oplysningerne blive behandlet af det toldsted, hvor varerne frembydes. 

Se afsnit F.A.25.9, "Standardiseret informationsudveksling i forbindelse med aktiv forædling", og afsnit F.A.26.7, "Standardiseret informationsudveksling i forbindelse med passiv forædling".

Hovedregel

Der skal ske standardiseret informationsudveksling i tilfælde af:

 • Aktiv forædling IM/EX, hvor mere end én medlemsstat er involveret
 • Aktiv forædling EX/IM, hvor én eller mere end én medlemsstat er involveret 
 • Passiv forædling EX/IM, hvor én eller mere end én medlemsstat er involveret
 • Passiv forædling IM/EX, hvor mere end én medlemsstat er involveret

Se DF art. 176, stk. 1, litra a).

Der skal ligeledes ske standardiseret udveksling i tilfælde af aktiv forædling IM/EX, hvor kun én medlemsstat er involveret, hvis toldmyndigheden, der skal fastsætte toldskylden, anmoder om det. Se DF art. 176, stk. 2.

At to eller flere medlemsstater er involveret, betyder i forhold til standardiseret informationsudveksling, at henførelsestoldstedet og afslutningstoldstedet er beliggende i forskellige medlemsstater. Det fremgår altid af en bevilling til aktiv eller passiv forædling, hvor henførelses- og afslutningstoldstederne er, og det kan således ved opslag i bevillingen konstateres om den involverer mere end én medlemsstat. 

Den standardiserede informationsudveksling skal gennemføres elektronisk. Gennemførelsen skal ske i INF-systemet. INF-systemet er et elektronisk system til informationslagring og -behandling, samt kommunikation, der er udviklet af Europa-Kommissionen og som skal anvendes af virksomheder og toldmyndigheder i alle medlemsstater. Toldstyrelsen stiller vejledning til rådighed om systemet og om hvordan adgang hertil opnås via hjemmesiden skat.dk. 

Se DF art. 176, stk. 1, litra a), 1. led, DF art. 181, stk. 1-3, samt GF art. 271, stk. 1 og stk. 1a. 

Undtagelse 1: Alternative former for elektronisk informationsudveksling

Uden at det berører de tilfælde, hvori der skal ske standardiserede informationsudveksling, kan informationsudvekslingen tillades gennemført på anden vis end ved brug af INF-systemet. 

Tilladelsen til at anvende alternative former for informationsudveksling gives af toldmyndighederne efter ansøgning. Toldmyndighederne kan ikke uden en forudgående ansøgning tillade, at der bruges alternative former for informationsudveksling. Spørgsmålet om hvorvidt en ansøgt, alternativ form for informationsudveksling kan tillades, beror på en konkret vurdering. 

Toldmyndighederne kan kun tillade alternative former for informationsudveksling, som er elektronisk, fx baseret på udvekslingen af datafiler.

Toldmyndighederne kan ligeledes kun tillade alternative former for informationsudveksling, som tilvejebringer mindst de samme oplysninger, som ville havde fremgået af INF-systemet, hvis dette i stedet var anvendt. For at sikre dette, kan toldmyndigheden stille krav til blandt andet oplysningernes format og struktur, samt til tidspunktet for, hvornår oplysningerne senest skal være tilgængelig.

Se DF art. 176, stk. 1, litra a), 2. og 3. led, og litra b).

Hvis flere toldmyndigheder er involveret i en bevilling, hvortil der ansøges om tilladelse til at anvende af alternative former for informationsudveksling, skal alle involverede acceptere den alternative form, førend denne kan anvendes. 

Der kan ansøges om anvendelse af alternative former for informationsudveksling i forbindelse med, at ansøges om en ny bevilling til aktiv eller passiv forædling, eller det kan ansøges efterfølgende for en allerede udstedt bevilling. Se EUTK art. 211.

Undtagelse 2: Varer, omfattet af et INF1-, INF2-, INF5- eller INF9-oplysningsskema

I en overgangsperiode fra ikrafttrædelsen af EUTK og indtil idriftsættelsen af INF-systemet den 1. juni 2020, anvendtes papirbaserede oplysningsskemaer til standardiseret informationsudveksling: 

 • INF1, INF5 og INF9-oplysningsskemaerne anvendtes i specifikke tilfælde af aktiv forædling
 • INF2 anvendtes i specifikke tilfælde af passiv forædling

Se DFO art. 23 og bilag 13.

Da overgangsperioden er udløbet, kan der ikke opstartes ny standardiseret informationsudveksling på grundlag af et af de papirbaserede oplysningsskemaer.

I de tilfælde, hvor der blev påbegyndt standardiseret informationsudveksling på grundlag af et af de papirbaserede oplysningsskemaer før idriftsættelsen af INF-systemet i Danmark, skal denne informationsudveksling fortsat gennemføres og tilvejebringes uden for INF-systemet.

Undtagelse 3: Nødprocedurer ved midlertidige driftsforstyrrelser i INF-systemet

Hvis INF-systemet er ude af drift, kan det ikke anvendes til opstart og gennemførelse af standardiseret informationsudveksling. I så fald følger virksomheder og toldmyndigheder i stedet en nødprocedure ("fall back"-procedure), så længe driftsnedbruddet står på.

Nødprocedurer fastsættes nationalt. I Danmark skal nødproceduren fastsættes og offentliggøres af Toldstyrelsen. Europa-Kommissionen har ikke kompetence til at fastsætte nødprocedurer for hele EU. Derfor kan virksomheder og toldmyndigheder opleve forskelle i måden og formen for informationsudveksling under et driftsnedbrud.

En nødprocedure kan fx være baseret på papirbaserede oplysningsskemaer.

Senest 7 dage efter driftsnedbruddet er afsluttet, skal toldmyndighederne gøre informationsudvekslinger, der blev opstartet under nødproceduren, tilgængelig i elektronisk format i INF-systemet. 

Se Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1070 af 1. juni 2023  om den tekniske tilrettelæggelse af udvikling, vedligeholdelse og benyttelse af elektroniske systemer til udveksling og lagring af oplysninger i henhold til Europa-Parlaments og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 .

Oplysninger, der skal udveksles

Bevillingshaver skal stille de oplysninger, som fremgår af DF, bilag 71-05, afsnit A, til rådighed for det tilsynsførende toldsted i de følgende tilfælde:

 • Aktiv forædling IM/EX, hvor mere end én medlemsstat er involveret
 • Aktiv forædling EX/IM, hvor én eller mere end én medlemsstat er involveret
 • Passiv forædling EX/IM, hvor én eller mere end én medlemsstat er involveret
 • Passiv forædling IM/EX, hvor mere end én medlemsstat er involveret.

Se DF art. 176, stk. 1, litra b).

Bevillingshaver skal stille oplysningerne til rådighed i INF-systemet, medmindre der er opnået tilladelse til anvendelse af alternative former for elektronisk informationsudveksling. Se DF art. 176, stk. 1, litra a). Efter at have modtaget oplysningerne fra bevillingshaver, skal det tilsynsførende toldsted af egen drift tilgængeliggøre oplysningerne i INF-systemet.

Se DF art. 181, stk. 1.

Forpligtelsen til at tilgængeliggøre oplysningerne gælder uanset om bevillingshaver anvender INF-systemet eller har opnået tilladelse til at anvende alternative former for elektronisk informationsudveksling.

Se DF art. 176, stk. 1, litra b), sammenholdt med DF art. 176, stk. 1, litra a), 2. og 3. led.

Hvis der er tale om en bevilling til aktiv forædling IM/EX, hvori kun én medlemsstat er involveret, skal bevillingshaver stille de oplysninger, som fremgår af DF, bilag 71-05, afsnit B, til rådighed for det tilsynsførende toldsted, når toldmyndigheden i den medlemsstat, hvori toldskylden i henhold til EUTK art. 86, stk. 3, skal beregnes, anmoder om det. 

Se DF art. 176, stk. 2, og DF art. 181, stk. 2.

Hvis der i en importangivelse, en reeksportangivelse eller en reeksportmeddelelse henvises til INF, skal toldmyndigheden stille de oplysninger, som fremgår af DF, bilag 71-05, afsnit A, til rådighed i INF-systemet.

Se DF art. 176, stk. 3.

Adgang til ajourførte oplysninger

Sker der en ajourføring af oplysningerne i INF-systemet, skal det tilsynsførende toldsted videregive de ajourførte oplysninger til bevillingshaver, når denne anmoder om det. 

Se DF art. 181, stk. 4.