Dato for udgivelse
18 Jan 2021 10:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Nov 2020 14:07
SKM-nummer
SKM2021.27.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0810931
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Ægtefællesuccession - Solcelleanlæg - Virksomhedsordningen
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, spørger kunne anvende virksomhedsordningen ved erhvervelse af et solcelleanlæg fra ægtefællen. Solcelleanlægget var anskaffet før 20. november 2012, og udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed hos ægtefællen. Ægtefællerne ville overdrage anlægget med succession efter kildeskattelovens § 26 A, stk. 2 og 5.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 26 A, stk. 5

Reference(r)

Kildeskatteloven § 26 A, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.C.6.7.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 afsnit C.C.4.5.3.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan anvende virksomhedsordningen ved erhvervelse af solcelleanlægget fra sin ægtefælle med overtagelsesdag den 1. januar 2021?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er gift og samlevende med sin ægtefælle.

Spørgers ægtefælle erhvervede i 2012 et solcelleanlæg (VE-anlæg) på mindre end 6 kW, som før den 20. november 2012 blev leveret, monteret og nettilsluttet på taget af hans helårsbolig. Solcelleanlægget er registreret hos Energistyrelsen. Solcelleproduktionen afregnes efter nettoafregningsmetoden nu kaldet flexafregning.

Solcelleanlægget er monteret på aluminiumsskinner/stativ, som er monteret ovenpå tagstenene (solcellerne er ikke bygget ind i taget som erstatning for tagsten, men ligger ovenpå tagstenen, og kan til enhver tid afmonteres). Solcelleanlægget afskrives skattemæssigt som et driftsmiddel, jf. SKM2011.619.SR hvor Skatterådet bekræftede, at et solcelleanlæg monteret på aluminiumsskinner/stativer ovenpå tagstenene kunne anses som et afskrivningsberettiget driftsmiddel efter dagældende bestemmelse i ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Spørgers ægtefælle har siden indkomståret 2012 anvendt virksomhedsordningen på solcelleanlægget efter reglerne i § 4 i lov nr. 1390 af 23.12.2012 (L 86, 2012/13).

Spørger påtænker med virkning fra den 1. januar 2021 at erhverve og overtage driften af solcelleanlægget fra spørgers ægtefælle.

Aktiviteten vedrørende solcelleanlægget består af administration i form af at modtage månedlige indtægter fra salg af strøm og betale kvartalsvise regninger til el-selskabet vedrørende abonnement og e-tariffer samt afstemning af måleraflæsning.

Der vil blive indgået en skriftlig overdragelsesaftale mellem spørger og dennes ægtefælle om, at spørger fra den 1. januar 2021 overtager ejerskabet og driften af solcelleanlægget. Aftalen vedrørende overdragelse af solcelleanlægget vil blive underskrevet af begge ægtefæller den 1. januar 2021, således, at overdragelsen finder sted den 1. januar 2021, jf. kildeskattelovens 26 A, stk. 4, sidste punktum.

Spørger vil oprette en konto i et pengeinstitut, hvor alle ind- og udbetalinger fra net-selskabet indgår og administreres. Der vil blive givet meddelelse til Energistyrelsen som vil registrere at spørger har overtaget ejerskabet og driften af solcelleanlægget.

Spørger vil således fra den 1. januar 2021 varetage aktiviteterne i forbindelse med salg af strøm til net-selskabet vedrørende solcelleanlægget, herunder opkrævning og modtagelse af indtægterne fra strøm samt administration af alle ind- og udbetalinger samt afstemning af måleraflæsning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørgers ægtefælle erhvervede i 2012 et solcelleanlæg (VE-anlæg) på mindre end 6 kW, som før den 20. november 2012 blev leveret og monteret på taget af spørgers ægtefælles helårsbolig og nettilsluttet.

Spørgers ægtefælle har siden indkomståret 2012 anvendt virksomhedsordningen på solcelleanlægget.

Solcelleanlægget er skattemæssigt blevet behandlet efter den erhvervsmæssige metode, jf. dagældende ligningslov § 8 P, stk. 5, hvor det fremgår, at en ejer af et solcelleanlæg anses for at være erhvervsdrivende.

Ved lov nr. 1390 af 23. december 2012 blev reglerne i ligningslovens § 8 P ændret.

Det fremgår af bemærkningerne i punkt 3.3 til lovforslag nr. L 86 vedrørende lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, ligningslovens m.v. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), at ejere af solcelleanlæg, der har indgået en bindende aftale om opsætning af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, fortsat vil anses for at være erhvervsdrivende, således at virksomhedsordningen kan anvendes.

Det fremgår af kildeskattelovens § 26 A, stk. 2, at hvis en ægtefælle overdrager eller overfører aktiver til den med ham samlevende ægtefælle til anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den overdragende ægtefælles skattepligtige indkomst. Efter overdragelsen eller overførelsen behandles aktiverne med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af den erhvervende ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de i sin tid er anskaffet, og eventuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget, anses for foretaget af den erhvervende ægtefælle.

Endvidere fremgår det af kildeskattelovens § 26 A, stk. 5, jf. stk. 4, at ægtefæller kan overdrage både en del af eller én af flere virksomheder i virksomhedsordningen med succession. Ægtefællen overtager i disse tilfælde en del af indeståendet på konto for opsparet overskud, indskudskontoen og mellemregningskontoen svarende til den del af virksomheden der overdrages eller til den pågældende virksomhed. Den erhvervende ægtefælle indtræder tillige i den overdragende ægtefælles foreløbig betalte virksomhedsskat vedrørende den pågældende virksomhed.

Når den ægtefælle, der erhverver virksomheden, succederer i virksomhedsordningen, betyder det, at ægtefællen overtager indestående på konto for opsparede overskud, indskudskontoen og mellemregningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen.

Det fremgår af afsnit C.C.6.7.3 i Den juridiske vejledning under afsnittet "Afskrivningsberettigede aktiver, KSL § 26 A", at ved overdragelse af et erhvervsmæssigt vedvarende energianlæg, som fx et solcelleanlæg, omfattet af den nu ophævede regel i LL § 8 P, stk. 5, til ægtefællen, vil ægtefællen indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum og afskrivninger. Efter Skattestyrelsens opfattelse kan et solcelleanlæg ikke ændre benyttelsesform, da den valgte metode efter LL § 8 P er bindende til og med det indkomstår, hvor anlægget afstås.

På denne baggrund er det spørgers opfattelse, at spørger succederer i sin ægtefælles anskaffelsestidspunkt, anskaffelseshensigt og skattemæssige anskaffelsessum vedrørende solcelleanlægget, og at spørger derfor vil blive anset for at være erhvervsdrivende, således at virksomhedsordningen kan anvendes.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan anvende virksomhedsordningen ved erhvervelse af solcelleanlægget fra sin ægtefælle med overtagelsesdag den 1. januar 2021

Begrundelse

Det er oplyst, at solcelleanlægget er anskaffet af spørgers ægtefælle inden d. 20. november 2012, og at ægtefællen skattemæssigt har behandlet anlægget efter den erhvervsmæssig metode. Anlægget anses derfor som en erhvervsmæssig virksomhed, jf. den dagældende ligningslov § 8 P, stk. 5. Reglerne i ligningslovens § 8 P blev ændret d. 23. december 2012, men efter overgangsbestemmelserne anses anlægget også efterfølgende for at være en erhvervsmæssig virksomhed.

Det er oplyst, at spørger pr. 1. januar 2021 påtænker at overtage både ejerskabet og driften af solcelleanlægget fra spørgers ægtefælle.

Ved virksomhedsoverdragelse mellem ægtefæller finder reglerne i kildeskattelovens § 26 A anvendelse. Det fremgår af bestemmelserne i kildeskattelovens § 26 A, stk. 2, at der ikke alene kan, men skal ske skattemæssig succession i virksomhedens aktiver - bort set fra varelager.

Hvis et aktiv - samtidigt med overdragelsen til ægtefælle - ændrer benyttelsesform til helt eller delvist privat benyttelse, behandles dette som salg henholdsvis køb af aktivet, jf. kildeskatteloven § 26 A, stk. 3 og afskrivningslovens § 4.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at et solcelleanlæg, omfattet af den nu ophævede regel i ligningslovens § 8 P, stk. 5, ikke kan ændre benyttelsesform i forbindelse med, at det overdrages til ægtefællen. Se Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.C.6.7.3. Solcelleanlægget vil dermed fortsat blive anset for en erhvervsmæssig virksomhed hos den modtagende ægtefælle.

Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at overdragelse af solcelleanlægget til spørger skal ske med fuld succession i anlægget, herunder at anlægget skal anses for at være en erhvervsmæssig virksomhed. Spørger vil derfor kunne anvende virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 26 A, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Overdrager eller overfører en ægtefælle aktiver til den med ham samlevende ægtefælle til anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal fortjenester eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den førstnævnte ægtefælles skattepligtige indkomst. Efter overdragelsen eller overførelsen behandles aktiverne med hensyn til skattemæssige afskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af den sidstnævnte ægtefælle til de tidspunkter og de beløb, hvortil de i sin tid er anskaffet, og eventuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget, anses for foretaget af den pågældende. Foranstående regler gælder ikke ved overdragelse af varer hørende til en af den overdragende ægtefælle drevet erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Uanset reglerne i stk. 2, finder reglerne i afskrivningslovens § 4 tilsvarende anvendelse, når der ved overdragelsen eller overførelsen af aktiver til ægtefællen sker overgang fra én benyttelsesform til en anden.

Afskrivningslovens § 4, stk. 1.

Ændrer en skattepligtig benyttelsen af driftsmidler eller skibe fra udelukkende erhvervsmæssig benyttelse til privat benyttelse eller omvendt, behandles dette som salg henholdsvis køb af de pågældende aktiver. Det samme gælder ved ændring fra eller til delvis erhvervsmæssig benyttelse. Som salgssum eller købesum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor benyttelsen ændres.

Virksomhedsskattelovens § 1

Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Praksis

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit 6.7.3.Succession efter KSL §§ 26 A og 26 B

[…]

Hvis der i forbindelse med overførsel af et aktiv (driftsmidler og skibe) fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle samtidigt sker ændring af benyttelsesformen, skal reglerne i AL § 4 anvendes. Overførsel til ændret benyttelsesform bliver derfor sidestillet med salg og køb af formuegodet, sådan at handelsværdien på overførsels-/ændringstidspunktet vil være at betragte som salgs- og købesum. Se KSL § 26 A, stk. 3.

Ved overdragelse af et erhvervsmæssigt vedvarende energianlæg, som fx et solcelleanlæg, omfattet af den nu ophævede regel i LL § 8 P, stk. 5, til ægtefællen, vil denne indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum og afskrivninger. Efter Skattestyrelsens opfattelse kan et solcelleanlæg ikke ændre benyttelsesform, da den valgte metode efter LL § 8 P er bindende til og med det indkomstår, hvor anlægget afstås. AL § 4 kan, efter Skattestyrelsens opfattelse, alene af den grund ikke bringes i anvendelse i forbindelse med en overdragelse efter KSL §§ 26 A eller 26 B med det formål at skifte metode.

[…]