Indhold

Dette afsnittet handler om indberetningspligten vedrørende videregivelse af beløb vedrørende gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et pengeinstitut.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til tidligere skattekontrollov
  • Hvem skal foretage indberetningen
  • Hvilke oplysninger skal indberettes
  • Bemyndigelse
  • Bekendtgørelse om skatteindberetning mv.

Regel

Efter SIL § 15 a, stk. 1 skal pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i bestemmelsens stk. 2.

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 1130 af 11. september 2018, og træder i kraft den 1. januar 2020, jf. bekendtgørelse nr. 711 af 2. juli 2019.

Oversigt over ændringer i forhold til tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL 

Gældende SIL 

Indholdet af ændringer 

Bestemmelsen er ny

§ 15 a

Efter bestemmelsen skal pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i bestemmelsens stk. 2

Efter SIL § 15 a, stk. 2, fremgår de oplysninger som indberetningen skal omfatte. 

Efter SIL § 15 a, stk. 3 kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 2.

Hvem skal foretage indberetningen

Efter de tidligere gældende regler, var der ikke pligt for pengeinstitutter m.v. at indberette om videregivelser af beløb til deres kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. havde modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut. Hverken skattekontrolloven eller skatteindberetningsloven, som fra og med indberetningerne for 2019 erstatter skattekontrollovens indberetningsregler,indeholdte regler, der sikrede, at Skatteforvaltningen fik indberetninger fra pengeinstitutterne m.v. vedrørende de pågældende beløb, for dermed at sikre at beløbene beskattes hos modtagerne. Kunderne skulle tidligere selv oplyse om beløbet. Efter SIL § 15 a er der nu indberetningspligt, således at Skattefrovaltningen fra pengeinstitutterne m.v. får oplyst beløbene til brug for dannelsen af årsopgørelserne for de berørte kunder i pengeinstitutterne m.v.

Efter lov om finansiel virksomhed § 46 b, må pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse som værdipapirhandler efter § 9, stk. 1, jf. § 10 i lov om finansiel virksomhed, når de yder skønsmæssig porteføljepleje eller yder investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag, ikke modtage og beholde gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser, der betales af en tredjemand eller en person, som handler på tredjemands vegne, i forbindelse med leveringen af den pågældende tjenesteydelse til instituttets eller selskabets kunder. Omfattet af bestemmelsen er også realkreditinstitutter, som leverer investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag, jf. § 46 a i lov om finansiel virksomhed. Disse provisioner m.v. skal efter bestemmelserne hurtigst muligt videregives til kunden. Tilsvarende regulering gælder for forvaltere af alternative investeringsfonde efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 19 b.

Endvidere er også finansielle rådgivere og investeringsrådgivere underlagt en forpligtelse til i forbindelse med uafhængig rådgivning at videregive provisioner til kunder efter § 9, stk. 1, nr. 1, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Når et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab m.v. i forbindelse med levering af skønsmæssig porteføljepleje eller investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag har modtaget provisioner m.v. fra en tredjepart, som i henhold til § 46 b i lov om finansiel virksomhed, §19 b i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde eller § 9, stk. 1, nr. 1, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere skal videregives til kunden, modtager kunden et beløb, som skal beskattes, som enten aktieindkomst eller som kapitalindkomst, afhængigt af om beløbet knytter sig til en investering i et investeringsinstitut, hvor afkastet beskattes som henholdsvis aktieindkomst eller som kapitalindkomst.

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, er med SIL § 15 a pålagt en pligt til at indberette det videregivne beløb.

Hvilke oplysninger skal indberettes

Efter SIL § 15 a, stk. 2, skal indberetningen indeholde:

1)  Oplysninger om den, der foretager indberetningen

2) Oplysninger om kunden

3) størrelsen af det videregivne beløb

4) Om beløbet vedrører investering i en aktie eller i et investeringsbevis omfattet af enten aktieavancebeskatningslovens §§ 19 C eller 22 eller af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 B eller 21, hvis kunden er en fysisk person.x

Aktieavancebeskatningslovens § 19 B omhandler aktiebaserede investeringsselskaber, hvor afkastet skal medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten, medens § 19 C omhandler obligationsbaserede investeringsselskaber, hvor afkastet skal medregnes ved opgørelse af kapitalindkomsten.

Aktieavancebeskatningslovens § 21 omhandler aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og  § 22 omhandler obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, . Se mere i afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning.

Oplysningerne skal sikre Skatteforvaltningens mulighed for dels at identificere den skatteyder, indberetningen vedrører, dels at beskatte det korrekte beløb og dels at sikre korrekt beskatning som henholdsvis kapital- eller aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 5 b, og § 4 a, stk. 1, nr. 5.

Oplysningerne om identiteten af den indberetningspligtige sikrer Skatteforvaltningens mulighed for at rette henvendelse til denne, hvis der er sket fejl ved indberetningen, og samtidig sikrer det Skatteforvaltningens mulighed for at oplyse skatteyderen om, hvor oplysningen stammer fra, i skatteyderens skattemappe.

Bemyndigelse

Efter SIL § 15 a, stk. 3,bemyndiges skatteministeren til at fastsætte nærmere regler om indberetningerne efter stk. 2.

Bemyndigelsen er udnyttet i SIB § 32 hvoraf det fremgår, at:

Indberetning efter SIL § 15 a omfatter oplysninger om:

1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

2) Kundens identitet, jf. § 3.

3) Arten af værdipapiret med henblik på at fastlægge, om der er tale om aktie- eller kapitalindkomst, herunder om værdipapiret er optaget til handel på et reguleret marked.

4) Størrelsen af det videregivne beløb.