Indhold

Dette afsnit beskriver praksis for tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering med anmeldelsesvilkår begrundet i efterfølgende væsentlige ændringer.

  • Adgangen til at tilbagekalde en tilladelse pga. efterfølgende ændringer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også 

  • Afsnit A.A.5.3 Tilbagekaldelse i bebyrdende retning
  • Afsnit C.D.6.3.6.2 Hvilke ændringer kan medføre, at tilladelsen bortfalder.

Adgangen til at tilbagekalde en tilladelse pga. efterfølgende ændringer

Det præciseres hermed, at det fortsat er dansk praksis, at bestemmelserne om tilbagekaldelse skal fortolkes således, at efterfølgende ændringer ikke i sig selv kan begrunde tilbagekaldelse af en tilladelse til skattefri omstrukturering.

Efterfølgende væsentlige ændringer kan derimod udgøre bevismomenter (indicier) i den samlede konkrete vurdering af det egentlige formål med den oprindelige omstrukturering, ligesom efterfølgende væsentlige ændringer kan skabe en formodning for, at hovedformålet eller et af hovedformålene med den oprindelige transaktion har været skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Efterfølgende væsentlige ændringer medfører således ikke i sig selv en tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse sker kun, hvis en konkret vurdering fører til, at ændringen bør medføre bortfald af tilladelsen.

Dette var også tilfældet i SKM2019.401.LSR. Her havde en far og en søn opnået tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning af aktierne i et fælles holdingselskab og en efterfølgende ophørsspaltning af det erhvervende selskab, så faren og sønnen ville få hver sit holdingselskab. Der var stillet anmeldelsesvilkår. Klagerens revisor sendte efterfølgende en forespørgsel til SKAT om, hvorvidt den skattefri omstrukturering fortsat ville kunne tillades efter en eventuel overdragelse af 5-10 % aktier fra farens nye holdingselskab til sønnens holdingselskab. SKAT bekræftede dette. Der blev herefter foretaget en ekstraordinær stor udlodning til farens og sønnens nye holdingselskaber, og der blev overdraget 23 % af aktierne fra farens holdingselskab til sønnens holdingselskab. Disse ændringer blev ikke anmeldt. Udlodningen muliggjorde, at aktierne i det fælles holdingselskab kunne overdrages fra farens holdingselskab til sønnens holdingselskab til en betydelig lavere pris, hvorfor der var taget større hensyn til skatteundgåelse end til driftsøkonomiske hensyn. SKAT var derfor berettiget til at tilbagekalde afgørelsen. Det vil sige, at der blev foretaget en konkret vurdering. Afgørelsen blev ikke kun tilbagekaldt, fordi der ikke var sket anmeldelse.

Dette er i overensstemmelse med Skatteministeriets kommentar i SKM2003.399.DEP, hvoraf fremgår, at anmeldelsesvilkåret er udtryk for, at skattemyndighederne sikrer sig, at der i overensstemmelse med fusionsskattedirektivet og EU-domstolens praksis foretages en konkret vurdering, hver gang der er tale om salg eller andre væsentlige ændringer inden for 3 år efter aktieombytningen.

Det fremgår af afsnit A.A.5.3, at bristende forudsætninger kan medføre tilbagekaldelse bl.a. hvis en borger/virksomhed ikke overholder nærmere vilkår, forbehold eller betingelser, der er fastsat i forbindelse med afgørelsen. Fastsættelse af sådanne vilkår, forbehold eller betingelser kræver normalt særlig hjemmel. Denne særlige hjemmel findes i de enkelte bestemmelser om skattefri omstrukturering i henholdsvis fusionsskatteloven og aktieavancebeskatningsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2022.210.LSR

Landsskatteretten tiltrådte, at en tilladelse til to skattefrie grenspaltninger blev tilbagekaldt.  

I overensstemmelse med anmeldelsesvilkåret i SKATs tilladelse til skattefrie grenspaltninger modtog SKAT en anmeldelse, hvori der oplyses om koncernens mulige frasalg af to selskaber (selskab B og det nystiftede selskab C), der var omfattet af SKATs tilladelse til skattefrie grenspaltninger.  

Aktierne i det selskab (selskab B), der var modtagende selskab i den ene spaltning og indskydende selskab i den anden spaltning, kunne sælges skattefrit før grenspaltningerne. Landsskatteretten bemærkede, at der med spaltningerne var etableret en opdeling af virksomhederne i det indskydende selskab (selskab A) til to selskaber (selskab B og selskab C), som muliggjorde en afståelse af de enkelte virksomhedsgrene hver for sig ved salg af datterselskabsaktier, uden at opdelingen ville udløse afståelsesbeskatning.

De to grenspaltninger skulle vurderes i lyset af det på vedtagelsestidspunktet foreliggende grundlag. Beslutningen om at frasælge de to selskaber (selskab B og selskab C) var truffet, inden grenspaltningerne var effektueret. Landsskatteretten fandt, at hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt have været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende omstrukturering, hvorfor skatteundgåelse ansås for at være et af hovedformålene med omstruktureringen. Tilbagekaldelse

 
SKM2021.62.LSR

Klagen skyldtes, at SKAT ved den påklagede afgørelse havde tilbagekaldt en tilladelse af 12. december 2012 til skattefri grenspaltning af aktiviteter og forpligtelser fra selskabet H1 A/S til selskabet H2 A/S, jf. FUL §§ 15 a og 15 b. Efter en samlet bedømmelse af de i sagen foreliggende oplysninger fandt Landsskatteretten, at det forhold, at H7 solgte aktierne i H1 A/S til H19 ikke ændrede på vurderingen af, at grenspaltningen måtte anses forretningsmæssigt begrundet, og at hverken hovedformålet eller et af hovedformålene med grenspaltningen var skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Dette efterfølgende forhold fandtes derfor ikke at kunne danne grundlag for en tilbagekaldelse af tilladelsen til skattefri grenspaltning. Landsskatteretten ændrede derfor SKATs afgørelse, således at SKATs tilladelse til skattefri grenspaltning af aktiviteter og forpligtelser opretholdtes. Ikke tilbagekaldelse.

 
SKM2019.401.LSR SKATs afgørelse om at anse en skattefri aktieombytning som en skattepligtig afståelse af aktier som følge af en tilbagekaldelse af tilladelsen til den skattefrie aktieombytning var omfattet af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. SKAT var berettiget til at tilbagekalde tilladelsen til skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning af det ved aktieombytningen nystiftede selskab, idet efterfølgende ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen, ikke blev anmeldt til SKAT. De efterfølgende ændringer bestod i en ekstraordinær stor udlodning af udbytte samt en væsentlig større aktieoverdragelse end anmeldt til og godkendt af SKAT. Tilbagekaldelse.  
SKM2005.45.LSR Landsskatteretten tiltrådte, at en tilladelse til skattefri anpartsombytning blev tilbagekaldt. Tilladelsen var givet med anmeldelsesforbehold. Selskabets konkurs og nyt regnskab, der afveg væsentligt fra halvårsregnskabet, måtte anses for sådanne forhold, der skulle anmeldes. Den manglende anmeldelse heraf måtte anses at medføre tilladelsens tilbagekaldelse. Tilbagekaldelse.
Andre
SKM2003.399.DEP Skatteministeriet har - efter en konkret bevisbedømmelse - ved retsforlig i landsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke gav grundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning.