Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at kære en gældssaneringskendelse.

Afsnittet indeholder:

  • Kære af gældssaneringskendelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Kære af gældssaneringskendelsen

Kreditor kan kære en gældssaneringskendelse til Landsretten. Se konkurslovens § 248, stk. 2. Behandlingen af tvister foregår efter retsplejelovens regler om borgerlige sager med de ændringer, som følger af forholdets natur, jf. konkurslovens § 243. Dette betyder bl.a., at kæreskriftet skal indgives til den ret, hvis afgørelse kæres. Se retsplejelovens § 393, stk. 3.

Kærefristen er 14 dage fra den dag hvorfra kærefristen regnes. Se konkurslovens § 251, stk. 1. Som hovedregel regnes kærefristen fra afsigelsen af gældssaneringskendelsen. Dette er tilfældet, når kreditoren er orienteret om tidspunktet for kendelsens afsigelse, og kendelsen faktisk afsiges der. Se UfR 2007.310/1 ØLR.

Har kreditor ikke modtaget forudgående underretning om, hvornår kendelsen vil blive afsagt, samt ikke er til stede i et møde, hvor kendelsen afsiges, regnes kærefristen fra det tidspunkt, hvor gældssaneringskendelsen forkyndes over for kreditor. Her vil kærefristen altså regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor, jf. konkurslovens § 218, stk. 3, har fået særskilt meddelelse om gældssaneringskendelsen, medmindre dette tidspunkt ligger efter offentliggørelsen i Statstidende. Se UfR 2007.2755 ØLR.

Undtagelsesvist kan Landsretten tillade, at fristen overskrides i indtil seks måneder. Se konkurslovens § 251, stk. 2, jf. konkurslovens § 250, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretten

UfR 2007.2755 ØLR

I en sag hvor kreditor ikke havde modtaget forudgående underretning om, hvornår kendelsen ville blive afsagt, udtalte Landsretten, at kærefristen regnes fra den dag, hvor kreditor i medfør af konkurslovens § 218, stk. 3, modtog underretning om gældssaneringen, medmindre dette tidspunkt ligger efter bekendtgørelsen af gældssaneringen i Statstidende.

Afgørelsen viser, at kærefristen tidligst kan regnes fra den dag, hvor kreditoreren burde have kendskab til gældssaneringskendelsens afsigelse.

UfR 2007.310/1 ØLR

I sagen havde kreditor modtaget indkaldelse til fordringshavermøde, hvoraf det fremgik, at der ville træffes kendelse om, i hvilket omfang der skulle ske gældssanering. Landsretten udtalte, at kærefristen måtte regnes fra mødet i skifteretten, hvorunder kendelsen blev afsagt.

I sagen fastslås det, at kærefristen løber fra gældssaneringskendelsens afsigelse, hvis kreditor er bekendt med tidspunktet for afsigelsen.