Indhold

Dette afsnit handler om afslutningen af gældssaneringssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Afslutning af sagen
  • Meddelelse til kreditorer
  • Bekendtgørelse i Statstidende
  • Afgangsførelse og afskrivning.

Afslutning af sagen

En gældssaneringssag anses for afsluttet, når en af følgende situationer foreligger:

  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om afvisning af begæring er udløbet, uden at kære er sket
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om nægtelse af at indlede gældssaneringssag er udløbet, uden at kære er sket
  • Fristen for kære af skifterettens afgørelse om gældssanering er udløbet, uden at kære er sket
  • Kæreinstansens kendelse er afsagt
  • Skyldnerens begæring er tilbagekaldt
  • Gældssaneringssagen er bortfaldet.

Se konkurslovens § 218, stk. 1.

Meddelelse til kreditorer

Nægtes gældssanering, eller tilbagekaldes skyldnerens begæring, og er der sket bekendtgørelse efter konkurslovens § 208, skal skifteretten inden en uge efter sagens slutning give meddelelse herom til samtlige kendte kreditorer. Se konkurslovens § 218, stk. 2.

Bekendtgørelse i Statstidende

Hvis skifteretten tager skyldners forslag om gældssanering helt eller delvis til følge, bekendtgøres sagens udfald straks i Statstidende. Genpart af bekendtgørelsen sendes samtidig til samtlige kendte kreditorer. Se konkurslovens § 218, stk. 3.

Afgangsførelse og afskrivning

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage endelig afskrivning af det sanerede beløb, når gældssaneringssagen er sluttet.

Det gælder dog ikke, hvis der er andre (fx kautionister/medinteressenter), der hæfter for skyldners gæld. Se konkurslovens § 226, stk. 3. Er inddrivelse forgæves forsøgt hos den eller de medhæftende skal det vurderes, om kriterierne for endelig afskrivning eller undladelse af at afbryde forældelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 16, stk. 1, er opfyldt.

Dokumentationen er en kopi af kendelsen (evt. kopi af bekendtgørelsen i Statstidende) og i almindelighed kopi af anmeldelsen.

Er der uomstødelige pantefordringer (fx. tinglyst udlæg i fast ejendom), der ikke er omfattet af gældssaneringen, skal restanceinddrivelsesmyndigheden sikre sig, at restancen er registreret, og at den pantesikrede gæld ikke forældes. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal være opmærksom på, at der, når udlægsobjektet realiseres, kan indgå beløb til dækning af det foretagne udlæg.