Indhold

Afsnittet handler om gældssaneringens hovedvirkning, som er sanering af skyldners gæld.

Afsnittet indeholder:

  • Sanering af skyldners gæld
  • Kreditors rettigheder over for andre, som hæfter tillige med skyldner.

Sanering af skyldners gæld

Når kendelsen om gældssanering bliver endelig, bliver skyldner befriet for den del af gælden, der er omfattet af gældssaneringssagen, og som bortfalder ved gældssaneringskendelsen. Se konkurslovens § 226, stk. 2 og G.A.3.4.5.3 Gældssaneringens indhold. Det er ikke en betingelse for frigørelsen fra gælden, at en eventuel henstandsperiode er udløbet, eller at afdragsordningen overholdes.

Saneringen gælder over for kreditorer samt over for kautionister og andre der hæfter for gælden. Herved bliver skyldners gæld også saneret, uanset om fordringen gøres gældende af kreditoren eller fx af en medskyldner i form af et regreskrav.

Gældssaneringen har dog ingen indflydelse på skatteforvaltningens adgang til at modregne krav på B-skat i overskydende skat vedrørende samme indkomstår. Det betyder, at der kan ske modregning med krav på B-skat og aconto skat vedrørende det igangværende indkomstår med det oprindelige beløb, uden hensyn til gældssaneringen, i skyldners eventuelle overskydende skat for dette indkomstår. Se konkurslovens § 226, stk. 2, 2. pkt.

Derudover hæfter skyldner ikke for fordringer, der prækluderes i forbindelse med gældssaneringssagen. Se mere herom i G.A.3.4.5.5.3 Bortfald af retten til dækning.

Kreditors rettigheder over for andre, som hæfter tillige med skyldner

Gældssaneringskendelsen har ingen indflydelse på kreditorens rettigheder mod kautionister og andre, som hæfter tillige med skyldneren. Se konkurslovens § 226, stk. 3.

En kreditor kan derfor indkræve den del af fordringen, som bortfalder ved gældssaneringskendelsen, hos kautionisten, men kautionisten har ikke noget krav mod skyldner. Det samme gælder for solidarisk hæftende medskyldnere.