Indhold

Afsnittet handler om mulighederne for omstødelse i forbindelse med gældssanering.

Afsnittet indeholder:

  • Omstødelse af tidligere dispositioner
  • Forslag om omstødelsessag
  • Omstødelsessag

Omstødelse af tidligere dispositioner

Hvis skyldners forslag er taget helt eller delvis til følge, gælder omstødelsesreglerne i konkurslovens kapitel 8 med undtagelse af konkurslovens § 81. Se konkurslovens § 221, stk. 1 og mere om de enkelte omstødelsesregler i afsnit G.A.3.4.4.4.9 Omstødelse

Dækning af en fordring, som ikke ville være berørt af gældssaneringskendelsen, kan ikke omstødes. Se konkurslovens § 221, stk. 2.

Skyldneren beholder rådigheden over sine aktiver og kan stadig stifte gældsforpligtelser, som ikke berøres af gældssaneringen.

Forslag om omstødelsessag 

Kreditorer, der har en fordring, som indgår i gældssaneringen uden at bortfalde herved, kan fremsætte forslag om, at der bør anlægges en omstødelsessag. Et sådant forslag skal fremsættes senest på det indledende skifteretsmøde. Se konkurslovens § 223, stk. 1.

Det kan fx være tilfældet, hvor den gældssaneringssøgendes ægtefælle har væsentlig formue, som ikke står i rimeligt forhold til dennes indkomst, og hvor der må antages at foreligge omstødelige gavedispositioner. Se konkurslovens § 64, stk. 2. Desuden kan utilbørlige kreditorbegunstigelser under visse betingelser omstødes. Se konkurslovens § 74.

Beslutningen om at anlægge omstødelsessag træffes ved flertal, jf. konkurslovens § 13 d, jf. § 12 k, stk. 1, jf. § 223, stk. 1. Den, som er begunstiget ved den eventuelt omstødelige disposition, har ikke stemmeret, jf. konkurslovens § 12 k, stk. 1, jf. § 223, stk. 1.

Vedtages sagsanlægget hæfter de kreditorer, der stemte for, solidarisk for omkostningerne ved sagen. I det indbyrdes forhold hæfter kreditorerne i forhold til størrelsen af deres fordring mod skyldneren. Se konkurslovens § 12 k, stk. 2, jf. § 223, stk. 1.

Omstødelsessag 

Omstødelseskrav skal gøres gældende ved civilt søgsmål. Se konkurslovens § 222, stk. 1.

Hvis det besluttes, at der ikke skal anlægges omstødelsessag, kan enhver kreditor selv anlægge sagen for egen regning og risiko, dog så et eventuelt provenu indvundet ved omstødelsessagen tilfalder samtlige de af gældssaneringen omfattede kreditorer. Se konkurslovens § 224.

I forhold til omstødelse i gældssaneringssager gælder de almindelige regler for sikringsakters betydning vedrørende muligheden for retsforfølgning. Se konkurslovens § 225. Dette kan eksempelvis have betydning for omstødelsesfristen i konkurslovens § 73.