Dato for udgivelse
14 Dec 2020 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Oct 2020 12:30
SKM-nummer
SKM2020.523.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-38283/2019-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
overførsler, udenlandsk, skattepligtig indkomst, reaktionsfrist
Resumé

Sagen omhandlede, hvorvidt appellanten var skattepligtig af beløb, som over en årrække var overført fra appellantens selskab på Belize til hans F3-bankkonti henholdsvis anvendt til køb af bolig i Spanien.

Appellanten gjorde gældende, at det udenlandske selskab skulle anses for skattemæssigt transparent, idet selskabet ikke havde et erhvervsmæssigt formål og reelt ikke levede op til de krav, der stilles til et dansk selskab, samt at midlerne var retserhvervet på et tidspunkt, hvor appellanten ikke var skattepligtig til Danmark.

Landsretten fandt, at selskabet måtte anses for et selvstændigt skattesubjekt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Retten lagde i den forbindelse efter de foreliggende oplysninger til grund, at selskabet var et lovligt oprettet selskab med begrænset hæftelse, og at selskabet i øvrigt havde sådanne karakteristika, at selskabet som udgangspunkt måtte sidestilles med et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2. Appellanten havde ikke godtgjort, at han skulle stilles som om, selskabet ikke var et selvstændigt skattesubjekt.

Landsretten fandt endvidere, at appellanten ved sin manglende selvangivelse af pengeoverførslerne groft uagtsomt havde bevirket, at skatteansættelserne var foretaget på et urigtigt grundlag, og betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær ansættelse var derfor opfyldt. At appellanten havde modtaget rådgivning fra sin bank, ændrede ikke herved.

Landsretten fandt samtidig, at skattemyndighederne havde overholdt 6 måneders fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Det forhold, at en del af overførslerne blev omkvalificeret fra personlig indkomst til aktieindkomst, kunne ikke føre til, at skattekravet var forældet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27, stk.1, nr. 5

Skatteforvaltningslovens § 27, stk.2

Skatteforvaltningslovens § 26 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, A.A.8.2.2.1.2.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, A.A.8.2.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, C.D.1.1.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, A.A.8.2.2.2.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans:

Landskatterettens afgørelse, jr. nr. 15-2944761 og 15-2068485

Byrets afgørelse SKM-nummer SKM2019.463.BR

Appelliste

Parter

A (v/ advokat Michael Amstrup)

mod Skatteministeriet

(advokat Bodil Marie Søes Petersen)

Tidligere instans

Retten i Næstved har den 19. august 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS25937/2018-NAE).                   

Afsagt af landsdommerne:

Ulla Staal, Julie Arnth Jørgensen og Peter Mortensen.

Påstande

Appellanten, A, har nedlagt påstand om, principalt  at hans aktieindkomst for indkomstårene 2005, 2006, 2008 og 2009 nedsættes med henholdsvis 60.000 kr., 60.000 kr., 35.000 kr. og 154.800 kr., og at hans personlige indkomst for 2006 nedsættes med 1.138.396 kr., subsidiært at hans personlige indkomst for indkomstårene 2005, 2006, 2008 og 2009 nedsættes med henholdsvis 60.000 kr., 1.198.396 kr., 35.000 kr. og 154.800 kr., og mere subsidiært tager han bekræftende til genmæle over for Skatteministeriets subsidiære påstand, hvorefter hans aktieindkomst for indkomståret 2006 forhøjes med 1.138.396 kr., samtidig med at hans personlige indkomst nedsættes med et tilsvarende beløb.

Indstævnte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om stadfæstelse, subsidiært frifindelse dog således vedrørende indkomståret 2006, at A’s aktieindkomst forhøjes med 1.138.396 kr., samtidig med at hans personlige indkomst nedsættes med et tilsvarende beløb.

Supplerende sagsfremstilling

Af udskrift af 1. oktober 2003 fra Det Centrale Person Register fremgår, at A den 2. februar 2000 fraflyttede Y1-kommune, og at han den 1. oktober 2001 indrejste fra den Sydafrikanske Republik til Danmark og fik adresse i Y3-kommune. Af udskrift af 2. april 2014 fra Det Centrale Person Register fremgår endvidere, at A fra den 1. oktober 2001 til den 23. november 2005 havde adressen Y4-adresse Y3-kommune.

For indkomstårene 2001, 2002, 2003 og 2004 selvangav A ingen personlig indkomst.

Det fremgår af "Certificate of Incorporation", at G1-virksomhed blev stiftet den

24.  september 2004 på Belize. Af selskabets stiftelsesdokument og vedtægter fremgår i dansk oversættelse bl.a.:

"STIFTELSESDOKUMENT FOR

G1-VIRKSOMHED''

4.           FORMÅL OG BEFØJELSER

Selskabets formål er at drive alle former for virksomhed, der ikke er forbudt i henhold til gældende ret i Belize, men ikke begrænset til følgende:

4.1.       at drive virksomhed som investeringsselskab, og med henblik på at erhverve og besidde enten i Selskabets navn eller i en nominees navn, kapitalandele, obligationer, forpligtelser, investeringer og værdipapirer samt warrants eller optioner vedrørende kapitalandele, obligationer, forpligtelser, investeringer eller værdipapirer;

4.8     at sælge, bortforpagte, udleje, belåne eller på anden måde afstå, give rettigheder til eller i øvrigt overdrage ejendom tilhørende Selskabet uden at opkræve lejeindtægter eller anden form for betaling for en sådan afståelse eller overdragelse, og i øvrigt på de vilkår, som Selskabet måtte bestemme;

4.10 at erhverve, handle og disponere over, eller besidde kapitalandele, obligationer, investeringer og værdipapirer af enhver art, uanset hvor i verden de måtte være udstedt;

4.24 at påtage sig og opfylde underentrepriser og at handle via eller ved hjælp af agenter, mæglere, underleverandører eller andre;

6.           SELSKABSKAPITAL

6.1        Kapitalandele i Selskabet skal udstedes i United States Dollars (USD).

6.2        Selskabets kapital udgør halvtreds tusinde dollars ($50.000), fordelt på halvtreds tusinde (50.000) kapitalandele til en nominel værdi af én dollars ($1,00).

6.3        Selskabskapitalen består af én kapitalklasse fordelt på halvtreds tusinde (50.000) kapitalandele til en nominel værdi af én dollar ($1,00) med én (1) stemme pr. kapitalandel.

VEDTÆGTER FOR

G1-VIRKSOMHED

5.           KAPITALANDELE - UDSTEDELSE, OVERDRAGELSE OG OVERFØRSEL

5.1        Med forbehold for bestemmelserne i loven, stiftelsesdokumentet, disse vedtægter og beslutninger vedtaget af Selskabsdeltagerne, er alle ikke-udstedte kapitalandele i Selskabet til bestyrelsens disposition, og denne kan - uden at dette berører eventuelle rettigheder, der tidligere måtte være overdraget til ejere af eksisterende kapitalandele eller kapitalklasser eller - serier - tilbyde, tildele, tildele optioner eller på anden måde afhænde kapitalandelene til de personer, på det tidspunkt og under de vilkår, som bestyrelsen måtte beslutte.

5.2        Selskabet udsteder ejerbeviser på dets kapitalandele, uanset om disse er navnekapitalandele eller ihændehaverkapitalandele. Der må ikke noteres trust-interesser i Selskabets ejerbog, hverken udtrykkelige, underforståede eller formodede.

6             GENERALFORSAMLINGER

6.1        Selskabet afholder generalforsamling én gang om året på det i indkaldelsen angivne tidspunkt og sted.

8             BESTYRELSESMEDLEMMER

8.1        Selskabets første bestyrelsesmedlemmer vælges af stifterne; derefter vælges nye bestyrelsesmedlemmer af Selskabsdeltagerne eller af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer for en periode fastsat af hhv. Selskabsdeltagerne eller bestyrelsesmedlemmerne.

8.2        Der skal mindst være ét bestyrelsesmedlem og højest ti.

9             BESTYRELSENS BEFØJELSER

10          BESTYRELSESMØDER

13.        UDBYTTE

13.1     Selskabet kan ved en bestyrelsesbeslutning uddele udbytte i kontanter, kapitalandele, eller andre formuegoder, men der må kun uddeles udbytte af overskud. Hvis der udbetales udbytte i mønt, er det bestyrelsens ansvar at ansætte en rimelig værdi af de aktiver, der skal udloddes, og notere dette i den bestyrelsesbeslutning, der bemyndiger udlodningen.

14.        REVISION

14.1     Selskabet kan ved bestyrelsesbeslutning anmode om, at Selskabets regnskaber gennemgås af en revisor."

Ved brev af 18. november 2004 anmodede Y3-kommune, Skatteafdeling, Udlandsbeskatningen, A om at oplyse bl.a., hvor han havde "… bopæl i 2001 forud for den officielle tilmelding til Danmark den 15/10 2001 …", og om han havde haft indtægter i 2003.

Ved brev af 24. november 2004 til A fremsendte Y3-kommune forslag til ændring af hans skatteansættelse for 2001 og 2002 med bemærkning bl.a., at "På baggrund af de nu foreliggende oplysninger anses fuld skattepligt til Danmark for at være indtrådt den 9/4 2001".

I en faktura dateret 10. december 2004 udstedt af G1-virksomhed til G2-virksomhed. vedrørende "To supply the services of A" er anført, at betaling skal ske til F1-bank, Gibraltar,  X1-konti.

Af en af G3-virksomhed udarbejdet opgørelse over købesummen for den af sagen omhandlede lejlighed i Spanien fremgår bl.a., at købesummen var 200.000 EUR, hvoraf 1. betalingsrate udgjorde 67.200 EUR, og 2. rate, der skulle betales ved ejendommens færdiggørelse den 12. juli 2006, udgjorde 152.600 EUR.

I sine selvangivelser for 2006, 2007, 2008 og 2009 selvangav A ejendomsværdiskat af lejligheden i Spanien på baggrund af en oplyst ejendomsværdi på 1.128.000 kr.

Som led i SKAT’s "Projekt Money Transfer" anmodede SKAT ved brev af 10. marts 2014 A om at dokumentere og redegøre for indsættelser fra G1-virksomhed i perioden 2005-2009.

I en mail af 1. april 2014 til SKAT svarede A følgende:

"I forbindelse med modtagelse af brev om indsætninger fra udlandet, skal jeg oplyse, at jeg har foretaget indsætninger fra G1-virksomhed, da jeg i den nævnte periode har boet og arbejdet i udlandet for udenlandske firma[er] (freelance telecom konsulent). Som dokumentation herfor, vedhæfter jeg projektansættelseskontrakter. Jeg mangler en kontrakt, som går fra oktober 2004-februar 2005. Den har jeg desværre ikke længere.

Jeg oprettede G1-virksomhed i forbindelse med de forskellige kontraktansættelser i udlandet, og overførslerne er foretaget efter min hjemvendelse til DK. Jeg tjente pengene, mens jeg arbejdede og boede i udlandet, og efterfølgende overført dem til DK efter behov. Kontoen og firmaet er for længst nedlagt (efter sidste overførsel november 2009)."

Mailen var vedhæftet en kontrakt med G2-virksomhed af 4. april 2005 og to kontrakter med G4-virksomhed dateret henholdsvis 25. april 2006 og 30. oktober 2006, idet A i nævnte tre kontrakter havde slettet oplysninger om løn og bankkonto.

Ved brev af 3. april 2014 til A anmodede SKAT om yderligere oplysninger vedrørende indkomstårene 2005-2009, herunder om bl.a.:

"

·        Kopi af kontrakter hvor lønnen m.v. ikke er overstreget

·        Specifikationer af din udenlandske indkomst for perioden, herunder kopi af lønsedler for dine ansættelser for indkomstårene 2004-2009

·        Skøde vedrørende køb af ejendom i Spanien i 2006

·        Kontoudtog for konto i F2-bank …

·        Kontoudtog for konto i F3-bank …

·        Redegørelse for om du har eventuelle konti i udlandet. I bekræftende fald kopi af kontoudtog for disse.

Herudover ønskes yderligere oplysninger omkring dit selskab G1-virksomhed

·        Stiftelsespapirer og dokumentation for hvornår selskabet er opløst

·        Redegørelse for aktiviteten i selskabet

·        Regnskaber for selskabet for perioden 2004 til opløsning

·        Bankkontoudtog for selskabets konti for perioden 2004 til kontiene lukkes."

Ved mail af 27. april 2014 til SKAT svarede A bl.a.:

"1. Jeg vedhæfter kopier af kontrakter med angivelse af lønindtægter.

2.  Specifikationer fra udenlandske indkomster for 2004-2009 fremgår af vedhæftede udenlandske kontrakter. Jeg gør opmærksom på, at jeg aldrig modtager lønsedler, da jeg sender en faktura hver måned, som kunden derefter betaler. Disse fakturaer har jeg dog ikke længere, men periode og dagsløn fremgår af kontrakterne.

3.  Skøde vedr. ejendom i Spanien: Lejligheden blev købt i 2003, solgt i 2009 og jeg er derfor ikke længere i besiddelse af skødet eller købs/salgspapirer.

6. Redegørelse for konti i udlandet: Har konto i Spanien og Norge. Den spanske konto blev oprettet i forbindelse med køb af ejendom, og kontoen i Norge i forbindelse med kontraktansættelse. Se vedhæftede.

Stiftelsespapirer for G1-virksomhed har jeg ikke, men jeg vedhæfter dokumentation for opløsning af selskabet. Selskabet blev oprettet gennem F1-bank, og jeg har ikke længere adgang til de oplysninger, som du beder om. Der var intet krav

om årsregnskab, og der har derfor aldrig [været] udarbejdet noget. I kontraktperioderne har jeg enten været skrevet ud af landet eller være[t] ude af landet i længere end 6 mdr[.] ad gangen. Samtidig har jeg ikke ejet noget, og har derfor ikke været skattepligtig i DK."

Vedhæftet mailen var blandt andet et udateret brev stilet til G7-virksomhed, Gibraltar, der var underskrevet af A, og hvori det hedder:

"Dear A

I A ; Beneficial Owners of G1-virksomhed, write to inform you that the above companies have no assets, liabilities or debts outstanding, the companies are not trading and that all bank accounts have been closed.

This letter is written in order to enable the Directors of the company to make an application for the Company to be cancelled from the Register at Companies House."

I en mail af 11. februar 2015 til A’s rådgiver, JF, anførte SKAT bl.a.:

"Omkring ejendomsværdiskat:

A har selv ved selvangivelse for 2006 oplyst en formueværdi af fast ejendom i udlandet på 1.128.000.

Hvordan er han kommet frem til den værdi?

Af den dokumentation for køb af ejendommen du indsender, fremgår ikke noget omkring, at det er A som køber ejendommen. Herudover har jeg heller ikke fået dokumentation for hvorledes købesummen er tilvejebragt."

Om finansieringen af købet af lejligheden i Spanien svarede JF i mail af 24. marts 2015 til SKAT:

"Pengene til købet er lidt fra Marokko-opholdet og arv fra moders død i 2001 og faders død i 2003. Boerne indeholdte et hus, der blev afhændet."

SKAT anførte hertil i en mail af 25. marts 2015 bl.a.:

"Jeg kan ikke se at A’s formue er steget i den omtalte periode eller faldet efter købet i 2006, og der er ikke oplyst omkring konti eller værdipapirer i udlandet efter SKL § 11 A og 11 B. Jeg fastholder derfor at det skal dokumenteres hvorfra pengene til køb af lejlighed stammer fra, herunder at der er tale om beskattede midler efter A’s indflytning 9. april 2001."

Ved brev af 4. juni 2015 til myndighederne i Gibraltar anmodede SKAT med henvisning til "Tax Information Exchange Agreement between Gibraltar and Denmark" om bistand til indhentelse af oplysninger om G1-virksomhed og A, herunder om bankkonti.

I et brev af 8. juli 2015 til myndighederne på Gibraltar afviste F1-bank på Gibraltar at give kontooplysninger, idet banken henviste til, at aftalen mellem Gibraltar og Danmark om udveksling af informationer først var indgået med virkning fra den 1. januar 2011, at A’ personlige kundeforhold var lukket i august 2005, og at G1-virksomhed’s kundeforhold var lukket i 2010.

I en udateret af selskabet G5-virksomhed udfyldt formular "New Contractor Information Request Form" med informationer om A er under "Payment Instructions for Salary or Invoice payments" oplysning om en konto i F1-bank på Gibraltar. Af en udateret oversigt fra G5-virksomhed over månedlige betalinger til A fra april 2001 til juli 2002 fremgår bl.a., at der månedligt fra "Invoiced amount" er fratrukket "Fixed Management Fee" på 390 GBP, og at restbeløbet er opdelt i "Cost of Salary", hvoraf "Net salary due" er udbetalt i SEK, og i "Investment Payment", der er udbetalt i GBP.

Efter byrettens dom i sagen modtog A fra F1-bank på Gibraltar posteringsoversigter vedrørende tre konti henholdsvis i EUR, DKK og USD og alle tilhørende G1-virksomhed

Af posteringsoversigten for G1-virksomhed’s EUR-konto fra 27. oktober 2004 til 31. oktober 2010 fremgår bl.a.:

Date

Narrative

Value

In + /Out -

Balance

29.10.04

TRF OF FUNDS-CLOSURE OF ACC

29.10.04

21,580.23

21,580.23

06.07.06

X1-bankkonti

06.07.06

12,400.00

18,183.17

30.08.06

Trade Sale G8-virksomhed

04.09.06

12,107.45

39,253.76

30.08.06

Trade Sale G9-virksomhed

04.09.06

20,994.62

60,248.38

30.08.06

Trade Sale G10-virksomhed

04.09.06

24,219.24

84,467.62

05.09.06

X2-bankkonti

05.09.06

-152,600.00

-68,115.01

05.09.06

Spot EUR -> USD

07.09.06

74,866.87

6,566.75

19.01.09

TSFR TO X9-bankkonti

19.01.09

-2,197.49

0.00

Af posteringsoversigten for G1-virksomhed’s DKK-konto fra 27. oktober 2004 til 31. oktober 2010 fremgår bl.a.:

Date

Narrative

Value

In + /Out -

Balance

29.10.04

TRF OF FUNDS-CLOSURE OF ACC

29.10.04

864.00

864.00

11.04.06

X3-bankkonti

11.04.06

-60,000.00

21,829.92

05.09.06

TSFR TO X4-bankkonti

05.09.06

-22,812.53

0.00

23.10.08

X5-bankkonti

23.10.08

102,567.89

102,574.22

21.01.09

X6-bankkonti

22.01.09

96,877.85

146,058.08

22.04.09

X7-bankkonti

23.04.09

93,031.29

107,854.35

22.07.09

X8-bankkonti

23.07.09

108,907.78

123,902.24

15.10.10

REV MIN BAL

15.10.10

-82.18

0.00

Af posteringsoversigten for G1-virksomhed’s USD-konto fra 27. oktober 2004 til 31. oktober 2010 fremgår bl.a.:

Date

Narrative

Value

In + /Out -

Balance

29.10.04

TRF OF FUNDS-CLOSURE OF ACC

29.10.04

15,493.25

15,493.25

05.09.06

Spot USD -> EUR

07.09.06

-96,428.55

0.00

01.05.07

Trade Sale G11-virksomhed

07.05.07

18,518.38

18,702.15

19.01.09

TSFR TO X9-bankkonti

19.01.09

-205.24

0.00

Forklaringer

A har afgivet supplerende partsforklaring.

A har supplerende forklaret bl.a., at hans konsulentkontrakt i Marokko sluttede i 2000, hvorefter han og hans familie bosatte sig i Spanien. Da han i april 2001 fik han arbejde i Sydafrika, fandt han en lejlighed i Y5-adresse i Y1-kommune, som hans familie flyttede ind i, mens han selv flyttede til Sydafrika. Kontrakten i Sydafrika varede i ca. 6 måneder, hvorefter han flyttede til lejligheden i Y5-adresse. Han fik arbejde i Sverige og pendlede frem og tilbage mellem Danmark og Sverige, men han tilmeldte sig ikke folkeregistret i Danmark, da der ikke var bopælspligt i lejligheden i Y5-adresse, og da det var usikkert, hvor længe han ville blive i Danmark.

Han mener, at han først tilmeldte sig folkeregistret i Danmark i 2004 i forbindelse med, at han og hans familie flyttede ind i lejligheden i Y4-adresse i Y3-kommune. Der må således være tale om en registreringsfejl, når han i CPR-registreret er registreret som indrejst i Danmark fra 1. oktober 2001 med adresse i Y3-kommune.

Han fik sine konsulentopgaver gennem headhuntere og agentvirksomheder, herunder G5-virksomhed. Oversigten over månedlige betalinger, som han i 2001 og 2002 modtog via G5-virksomhed for sit arbejde for en svensk virksomhed, er udarbejdet af G5-virksomhed. Han betalte "Fixed Management Fee" på 390 GBP pr. måned til G5-virksomhed, som overførte betalingerne fra den kunde, som G5-virksomhed havde skaffet ham. Beløbet benævnt "Cost of Salary" var en del af en "splitløn", som var det beløb, han betalte skat af i Sverige, mens det resterende beløb benævnt "Net salary due" var det beløb, der blev overført til F1-bank. Det var G5-virksomheds "set-up", som han blot fulgte, og det var G5-virksomhed, der rådgav ham om at betale skat i Sverige og "melde sig ind" i og få oprettet en bankkonto i Sverige. Han var ikke skattepligtig andre steder end i Sverige, og han regnede med, at den svenske virksomhed, som han arbejdede for, havde styr på indberetning af de beløb, som skulle indberettes til de svenske skattemyndigheder.

Han havde også konsulentopgaver i andre lande, og her foregik det på samme måde bortset fra i Marokko, hvor han aldrig fik "meldt sig ind", og hvor alle pengene herefter blev overført til kontoen på Gibraltar.

Det var hans faste bankrådgiver fra F1-bank på Gibraltar, der tog initiativ til deres møde i København, hvor bankrådgiveren forklarede ham om etablering  af et selskab med hjemsted på Belize og om fordelene herved. Han havde på dette tidspunkt selskabet G6-virksomhed, der var oprettet på Gibraltar, men han havde ingen grund til ikke at stole på bankrådgiverens oplysninger om fordelene ved et selskab med hjemsted på Belize. Bankrådgiveren fortalte, at det nye selskab ville fungere på samme måde som G6-virksomhed, men han husker ikke, hvorfor han så skulle oprette et nyt selskab. Måske havde det noget at gøre med hjemstedet for det nye selskab, men han interesserede sig ikke herfor, da det vigtigste for ham var at have et selskab, som kunne udstede fakturaer for det arbejde, han udførte. Han betalte ikke F1-bank for oprettelsen af G1-virksomhed, og han betalte heller ikke selskabskapitalen på 50.000 USD. Der blev aldrig udfærdiget regnskaber i G6-virksomhed, og bankrådgiveren sagde, at dette heller ikke var nødvendigt i G1-virksomhed, som hverken fik revisor, bogholder eller ledelse, og der blev heller aldrig afholdt generalforsamling i selskabet. Da han senere skulle lukke G1-virksomhed, kontaktede han F1-bank, som instruerede ham i at skrive det udaterede brev stilet til G7-virksomhed og til "A" og sende det til banken, som herefter ville sørge for at lukke selskabet.

Han kan ikke huske, hvorfor der i to kontrakter med G4-virksomhed fra 2006 er angivet forskellige betalingsoplysninger, i den ene kontrakt hans konto i F2-bank i Danmark og i den anden hans konti i F1-bank på Gibraltar. Han erindrer heller ikke, hvorfor han og ikke G1-virksomhed i den anden kontrakt er angivet som kontohaver af kontoen i F1-bank på Gibraltar, når kontoen reelt tilhørte G1-virksomhed De virksomheder, som han arbejdede for, krævede at få en faktura udstedt af et selskab, og det var G4-virksomhed, som fortalte ham, hvorledes han skulle fakturere sine kunder. Da han havde G6-virksomhed., indgik betalingerne for det arbejde, som han udførte, på en konto tilhørende ham personligt.

Brevet af 24. november 2004 fra Y3-kommunes skatteafdeling, hvoraf fremgik, at han blev anset for fuld skattepligtig til Danmark med virkning fra den 9. april 2001, gav ham ikke anledning til at overveje, hvilken betydning det havde for hans økonomiske forhold, herunder indsættelserne påG1-virksomhed’s konto i F1-bank på Gibraltar.

Da SKAT i 2014 anmodede ham om økonomiske oplysninger, herunder bankkontoudtog for G1-virksomhed’s konto i F1-bank på Gibraltar, forsøgte han både ved telefoniske og skriftlige henvendelser til banken at få bankoplysningerne, men han fik at vide, at oplysningerne ikke længere var tilgængelige. Han mente, at betalingsoplysningerne i hans konsulentkontrakter ikke var relevante i forhold til det, som SKAT ønskede oplysning om, hvorfor han slettede disse oplysninger fra kontrakterne, inden han sendte dem til SKAT. Det er rigtigt, at han ikke sendte SKAT de fakturaer, som var udstedt af G1-virksomhed, og at han ikke besvarede spørgsmålet i SKAT’s brev af 3. april 2014 om specifikation af udenlandsk indkomst i perioden 2004-2009. Da SKAT fortsatte med at stille mange spørgsmål, havde han brug for bistand, og hans revisor anbefalede ham i den forbindelse JF. Han ved ikke, hvorfor JF i mailen af 24. marts 2015 til SKAT oplyste, at midlerne til købet af lejligheden i Spanien bl.a. hidrørte fra arv, for det var ikke tilfældet, men det er rigtigt, at han modtog arv efter sine forældre.

Efter byrettens dom har hans fortsatte henvendelser til F1-bank på Gibraltar resulteret i fremskaffelsen af de foreliggende posteringsoversigter vedrørende G1-virksomhed’s tre konti i banken, men det er til gengæld alt, hvad han har kunnet få.

Indsættelserne på G1-virksomhed’s DKK-konto i F1-bank på Gibraltar den 23. oktober 2008 på 102.567,89 kr., den 22. januar 2009 på 96.877,85 kr. og den 22. april 2009 på 93.031,29 kr. vedrører betaling af fakturaer udstedt af en svensk kollega, idet fakturaerne med hans accept angav, at betaling skulle ske til G1-virksomhed’s nævnte konto. Indbetalingerne blev efterfølgende overført til den svenske kollega, der havde brugt G1-virksomhed til udstedelse af fakturaer, fordi pågældende ikke selv havde et selskab, der kunne anvendes til formålet. Indbetalingerne på kontoen vedrører således ikke ham, der på dette tidspunkt boede i Danmark og ikke havde arbejde i udlandet. Han er ikke meget for at oplyse identiteten på den pågældende svenske kollega, da han nødigt vil skabe problemer for denne.

F1-banks brev af 8. juli 2015, ifølge hvilket han skulle have haft en personlig konto i banken, som blev lukket i 2005, siger ham ikke noget. Han erindrer ikke nærmere om kundenumrene i F1-bank på Gibraltar. Ud over G1-virksomhed’s tre konti i banken har der formentlig været depoter til aktier.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har supplerende og præciserende navnlig gjort gældende, at han med posteringsoversigterne fra F1-bank på Gibraltar vedrørende G1-virksomhed’s tre konti har godtgjort eller i det mindste sandsynliggjort, at han kunne foretage de af sagen omhandlede pengeoverførsler med midler, som han havde opsparet før 2006. G1-virksomhed var oprettet i et såkaldt skattely på Belize og var en i skattemæssig henseende transparent enhed, idet der var tale om en ren formel, tom og indholdsløs skal uden erhvervsmæssig aktivitet, da selskabets eneste reelle indhold var de tre konti i F1-bank på Gibraltar, som han alene kunne disponere frit over. G1-virksomhed blev stiftet efter rådgivning fra F1-bank på Gibraltar om bankens sædvanlige praksis vedrørende oprettelse af off-shore selskaber, hvilket bl.a. indebar, at banken stod for det praktiske vedrørende selskabets bankkonti og bankoverførsler. Banken foretog alle relevante tiltag i forbindelse med erhvervelsen af G1-virksomhed, og han foretog ingen indbetaling af selskabskapitalen, ligesom han heller ikke eller underskrev stiftelsesdokument eller vedtægter for selskabet. Selskabets formålsbestemmelse omfattede al tænkelig aktivitet og var således i strid med dansk selskabsret. Der blev aldrig afholdt generalforsamling eller aflagt regnskab, og selskabet havde ingen revisor, og der forelå ingen oplysninger om formelt udpegede ledelsesmedlemmer. G1-virksomhed savnede derfor ethvert lighedstegn med de sædvanlige karakteristika, der kendetegner et selskab i normal civilretligt og skatteretligt øjemed. Skatteministeriet har derfor ikke godtgjort, at selskabet var sammenligneligt med et dansk selskab og dermed ikke var skattemæssigt transparent, og de foretagne betalingsoverførsler kan følgelig skatteretligt ikke karakteriseres som aktieudbytte, men som det de fremtræder som:

overførsler af egne i tidligere indkomstår opsparede midler til egne konti i Danmark og til køb af en lejlighed i Spanien.

Skattemyndighederne har under alle omstændigheder ikke været berettiget til ekstraordinært at genoptage hans skatteansættelser for 2006 vedrørende betalingen af 2. rate for lejligheden i Spanien, da det ikke kan anses for groft uagtsomt, at han ikke selvangav betalingen, da han havde optjent midlerne før 2006. SKAT’s afgørelse af 17. september 2015 vedrørende købet af lejligheden er i øvrigt ugyldig, da afgørelsen ikke overholder 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Agterskrivelsen er således dateret den 28. august 2015, men SKAT har siden foråret 2007 været bekendt med, at han havde ejendommen i Spanien, da dette fremgik af hans årsopgørelser siden 2006. Hertil kommer, at SKAT med oplysningerne fra hans rådgiver den 20. januar 2015 var fuldt tilstrækkeligt orienteret om, at han havde erhvervet ejendommen i Spanien. Skatteministeriet nedlagde først den 20. maj 2020 en subsidiær påstand om, at betalingsoverførslen i september 2006 udgjorde betaling af 2. rate af købesummen for ejendommen i Spanien, og at der dermed var tale om et aktieudbytte. Med den subsidiære påstand er der således foretaget en helt ny ekstraordinær genoptagelse vedrørende indkomståret 2006, som er uhjemlet, idet beskatning som aktieudbytte er forældet.

Skatteministeriet har supplerende og præciserende navnlig gjort gældende, at G1-virksomhed af A blev behandlet som et selvstændigt skattesubjekt, idet han ikke selvangav de indtægter, der blev indsat på selskabets tre konti i F1-bank på Gibraltar, selvom han har været fuldt skattepligtig til Danmark siden april 2001. Der foreligger ingen kontoudskrifter for de tre konti, men alene nogle posteringsoversigter, hvoraf fremgår bl.a., at der fra 2004 til 2009 på en række konti i F1-bank på Gibraltar blev indsat ganske betydelige summer, som de danske skattemyndigheder ikke fik kendskab til. Det kan endvidere konstateres, at midlerne, der i indkomstårene 2005-2009 blev overført fra G1-virksomhed til A ikke - som ellers oplyst af A i byretten - var erhvervet hverken senest den 24. september 2004 som anført i stævningen, den 9. april 2001 da A blev fuld skattepligtig til Danmark, eller før 2006 som anført i påstandsdokumentet. Beløbet, der blev anvendt til køb af lejligheden i Spanien, skal beskattes som personlig indkomst, da det ikke er godtgjort, at beløbet stammede fra G1-virksomhed og var optjent forud for indkomståret 2006. Der påhviler A en tung bevisbyrde for rigtigheden af de oplysninger, han fremkommer med, da han har ændret forklaring om, hvor midlerne til købet af ejendommen stammer fra, og da han - ifølge egne oplysninger - i en længere periode oppebar ganske betydelige indtægter i udlandet, der ikke blev oplyst til de danske skattemyndigheder. Der foreligger ingen dokumentation for identiteten af modtageren af beløbet, der blev overført fra G1-virksomhed den 5. september 2006. Måtte landsretten imidlertid finde det godtgjort, at der hermed skete betaling for lejligheden i Spanien, gøres det subsidiært gældende, at beløbet er skattepligtigt som udbytte. Den subsidiære påstand er alene udtryk for en omkvalificering af beskatningen fra personlig indkomst til aktieindkomst og vil i øvrigt indebære en lempelse af skattebetalingen, hvorfor varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, er overholdt også i relation til beskatning af beløbet som aktieindkomst, jf. herved UfR 2001.1674H. Med den subsidiære påstand rejses således ikke et nyt skattekrav, og kravet er derfor heller ikke forældet efter skatteforvaltningslovens § 34 a, jf. herved tillige UfR 1996.97 H.

Landsrettens begrundelse og resultat

Indledning

Sagen angår, om A er skattepligtig af beløb, som han i 2005, 2006, 2008 og 2009 ved bankoverførsler modtog fra sit personligt ejede selskab G1-virksomhed’s konti i F1-bank på Gibraltar, og af et beløb, som i 2006 blev anvendt til betaling af 2. rate af hans køb af en lejlighed i Spanien.

A har gjort gældende, at G1-virksomhed ikke var et selvstændigt skattesubjekt, og at bankoverførslerne og betalingen af 2. rate af lejlighedskøbet skete med beløb, som reelt tilhørte ham, og som han i indkomstårene forud for 2006 havde optjent som personlig indkomst ved arbejde i udlandet.

Bankoverførslerne fra G1-virksomhed

Det er ubestridt, at A i indkomstårene 2005, 2006, 2008 og 2009 modtog bankoverførsler med henholdsvis 60.000 kr., 60.000 kr. 35.000 kr. og 154.800 kr. fra G1-virksomhed’s konti i F1-bank på Gibraltar.

Af posteringsoversigter vedrørende de nævnte konti fremgår, at der den 5. september 2006 blev hævet 152.600 EUR. Når henses til, at 2. rate af købesummen for lejligheden i Spanien udgjorde 152.600 EUR, og til at denne rate forfaldt til betaling ved ejendommens færdiggørelse i juli 2006, finder landsretten, at det må lægges til grund, at betalingen af 2. rate af købesummen skete med beløb, der indestod på G1-virksomhed’s konto.

Efter de foreliggende oplysninger lægger landsretten til grund, at G1-virksomhed var et på Belize i september 2004 lovligt oprettet selskab med begrænset hæftelse og i øvrigt med sådanne karakteristika, at selskabet som udgangspunkt måtte sidestilles med et selskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Efter A’ forklaring udstedte G1-virksomhed fakturaer til de virksomheder, som han arbejdede for, ligesom selskabet modtog betalingen herfor. Der foreligger ingen nærmere dokumentation for selskabets forhold, herunder for de pengestrømme der tilgik G1-virksomhed, og som ifølge A udgjorde hans personlige indkomst i årene forud for 2006.

På denne baggrund finder landsretten, at A ikke har godtgjort, at han skal stilles, som om G1-virksomhed ikke var et selvstændigt skattesubjekt. Pengeoverførslerne til ham i 2005, 2006, 2008 og 2009 fra G1-virksomhed’s konti i F1-bank på Gibraltar og betalingen herfra i 2006 udgørende 2. rate af købesummen af hans lejlighed i Spanien skal derfor beskattes som aktieindkomst.

Ekstraordinær ansættelse

Det må lægges til grund, at A var fuldt skattepligtig til Danmark fra den 9. april 2001, og at han ikke selvangav personlig indkomst for indkomstårene 2001, 2002, 2003 eller 2004.

Når navnlig henses til A’ manglende selvangivelse af pengeoverførslerne fra G1-virksomhed’s konti i F1-bank på Gibraltar, herunder i de år hvori han angiveligt skulle have erhvervet beløbene, finder landsretten, at A groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget ansættelserne for skatteårene 2005-2009 på et urigtigt grundlag. At A angiveligt har ageret efter rådgivning fra F1-bank på Gibraltar kan ikke føre til et andet resultat, og betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær ansættelse vedrørende indkomstårene 20052009 er derfor opfyldt.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., kan ansættelse efter stk. 1 kun foretages, hvis den varsles af skattemyndighederne senest 6 måneder efter, at skattemyndighederne er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. Kundskabstidspunktet er det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, jf. UfR 2018.3603 H.

Spørgsmålet er, om varslingsfristen i § 27, stk. 2, 1. pkt., er overholdt i relation til beskatningen af G1-virksomhed’s betaling i 2006 af 2. rate af købesummen for lejligheden i Spanien.

Landsretten finder, at oplysningen i A’ selvangivelser siden 2006 om ejendomsværdiskat af lejligheden i Spanien ikke var tilstrækkelig oplysning til, at SKAT måtte være klar over, at lejligheden var erhvervet for midler, der ikke allerede var beskattet. Det må således lægges til grund, at det først var med SKAT’s modtagelse den 25. marts 2015 af kontoudtog fra F2-bank , at SKAT kunne konstatere, at oplysningerne fra A’ repræsentant den 24. marts 2015 - om at købet af lejligheden i Spanien var finansieret ved arv og stammede fra ophold i Marokko - ikke var rigtige. Da SKAT under henvisning hertil ved agterskrivelsen af 6. august 2015 varslede forhøjelse af A’ personlige indkomst, tiltræder landsretten, at fristen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er overholdt, idet bemærkes, at det forhold, at G1-virksomhed’s betaling af 2. rate af købesummen for lejligheden i Spanien er kvalificeret som aktieindkomst og ikke som personlig indkomst, ikke kan føre til, at skattekravet er forældet.

Konklusion

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom for så vidt angår betalingsoverførslerne i 2005, 2006, 2008 og 2009 og tager Skatteministeriets subsidiære påstand angående betalingen i 2006 af 2. rate af købesummen for lejligheden i Spanien til følge.

Sagsomkostninger

A skal i sagsomkostninger for landsretten betale 75.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgift til advokatbistand inkl. moms, hvorved er henset til sagens værdi, forløb og udfald.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes med den ændring vedrørende indkomståret 2006, at A’ aktieindkomst forhøjes med 1.138.396 kr., og at hans personlige indkomst nedsættes med et tilsvarende beløb.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 75.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.