Dato for udgivelse
01 Dec 2020 10:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2020 12:56
SKM-nummer
SKM2020.484.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-41935/2019, BS-41958/2019, BS-41962/2019, BS-41970/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skattemyndighederne, distributionsvirksomhed, underleverandør, ydelser, bevisbyrden
Resumé

Sag BS-41935/2019 - A: 

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet skatteyderen, der drev distributionsvirksomhed, skattemæssigt fradrag på baggrund af nogle fakturaer udstedt af en underleverandør i 2011.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandøren havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et skattemæssigt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at et hævet beløb var anvendt til betaling af en faktura, og at skatteyderen heller ikke kunne oplyse, hvem han var i kontakt med i forbindelse med bestilling mv. af arbejdet.

Sagerne BS-41958/2019, BS-41962/2019 og BS-41970/2019 - H1 ved A: 

Sagerne drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet den afgiftspligtige, der drev distributionsvirksomhed, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt af underleverandører i henholdsvis 2011, 2012 samt 2013 og 2014. For 2011 var fakturaerne de samme som BS-41935/2019 omhandlede.

I alle tre sager fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandørerne havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et fradrag for indgående moms efter momslovens § 37.

Retten lagde herved i alle tre sager bl.a. vægt på, at fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, ikke var opfyldt, og at den afgiftspligtige ikke i tilstrækkelig grad havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført.

Skatteministeriet blev herefter frifundet i alle de ovennævnte sager.

Reference(r)

Skattelovens §6, stk.1, litra a

Momslovens §37

Momsbekendtgørelsen §§40 og 58

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 C.C.2.2.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 D.A.11.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 D.A.11.1.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 A.B.3.3.1.4

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten, jr.nr. 14-3159428

Tidligere instans: Landsskatteretten, jr.nr. 14-3160202

Appelliste

Parter

A

(v./advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat David Auken)

og

Parter

H1 ved A

(v./ advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat David Auken)

og

Parter

H1 ved A

(v./advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat David Auken)

 og

Parter

H1 ved A

(v./ advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat David Auken)

Denne afgørelse er truffet af byretsdommer

Karsten Henriksen.

Sagernes baggrund og parternes påstande

Sagerne, der er anlagt den 20. september 2019, er behandlet sammen.

Sag BS-41935/2019:

Sagen drejer sig om sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2011.

Sagsøgeren, A, har fremsat påstand om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2011 nedsættes med 79.284 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har fremsat påstand om frifindelse.

Sag BS-41958/2019:

Sagen drejer sig om sagsøgerens momstilsvar for 2011.

Sagsøgeren, H1 ved A, har fremsat påstand om, at hans momstilsvar for perioden 1. september 2011 til den 31. december 2011 nedsættes med 19.821 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har fremsat påstand om frifindelse.

Sag BS-41962/2019:

Sagen drejer sig om sagsøgers momstilsvar for 2012.

Sagsøgeren, H1 ved A, har fremsat påstand om, at hans momstilsvar for perioden 1. januar 2012 til den 30. september 2012 nedsættes med 30.703 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har fremsat påstand om frifindelse.

Sag BS-41970/2019:

Sagen drejer sig om sagsøgerens momstilsvar for perioden 1. januar 2013 til den 30. juni 2014.

Sagsøgeren, H1 ved A, har fremsat påstand om, at hans momstilsvar for perioden 1. januar 2013 til den 30. juni 2014 nedsættes med 231.712 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagerne

Sag BS-41935/2019:

Af Landsskatterettens afgørelse 27. juni 2019 fremgår bl.a. følgende:

"…

Faktiske oplysninger

Klageren har siden den 1. september i indkomståret 2011 drevet enkeltmandsvirksomheden H1, cvr. nr. ...11. Virksomheden er registreret med branchekode branchekode-1.

Klagerens revisor har efter SKATs anmodning fremsendt virksomhedens regnskabsmateriale, herunder 2 saldobalancer fra perioden 1. januar 2011 til den 31.december 2011 og for perioden 1. september 2011 til den 31. december 2011. Af begge saldobalancer fremgår det, at virksomheden i indkomståret 2011 havde en omsætning ekskl. moms på 96.406,76 kr. og udgifter på 97.466,05 kr. ekskl. moms.

Virksomhedens resultat er ifølge begge saldobalancer beregnet til -1.059,29 kr., hvilket også er det beløb, klageren har selvangivet som underskud af virksomheden i det pågældende indkomstår.

(…)

Klageren har fratrukket udgifter til fremmed arbejde udført af G1 ApS på 79.283,98 kr.

Af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår følgende om G1 ApS:

Selskabet blev stiftet den 3. september 2010 og registreret med branchekode-2. Selskabets formål var at drive rengøringsvirksomhed. Selskabets stifter og direktør var ved stiftelsen bosat i Y1-land. Den 28. august 2012 blev selskabet taget under konkursbehandling. Den 13. august 2013 blev selskabet opløst efter konkurs.

Som dokumentation for udgifterne har klageren fremlagt følgende købsfakturaer udstedt af G1 ApS i indkomståret 2011:

 

Bilags nr.

Faktura nr.

Faktura dato

Betalingsdato

Faktura tekst

Beløb ekskl. moms

Moms

Beløbs inkl.

Moms

1)

115

20110111-2

02.12

10.12

Periode fra d. 01/10-11 til  d. 31/10-11

Transport ifølge aftale

37.470,00

9.367,50

46.837,50

2)

117

20120201-45

31.12

10.01

Udlejning af bil med chauffør

Periode fra d.01/12-11 til d. 31/12-11

Transport ifølge aftale

16.813,98

4.203,50

21.017,48

3)

116

20111101-47

30.11

10.12

Leje af bil. m. chauffør

Kørsel Periode fra:

01-11-2011

30-11-2011

25.000,00

6.250,00

31.250,00

I alt

79.283,98

19.821,00

99.104,98

Af det af klageren fremlagte kontoudtog fremgår det, at der den 8. december 2011 er foretaget en udbetaling på 46.837,50 kr. med teksten "Fakturanr.20110111-02". Herudover fremgår der ingen betalinger, der svarer til ovenstående beløb.

Klageren er gentagne gange anmodet om at fremlægge underbilag, der understøtter ovenstående fakturaer og fastlægger den beløbsmæssige opgørelse, herunder arbejds-/timesedler, samarbejdskontrakter, oplysninger om hvem klageren har kontakt med fra G1 ApS eller øvrig dokumentation for arbejdets udførelse. Klageren har ikke fremlagt underbilag eller oplysninger herom.

(…)

SKATs afgørelse

(…)

3.2  SKATs bemærkninger

SKAT kan ikke godkende fradrag vedrørende fakturaer udstedt af G1 ApS, idet SKAT anser fakturaerne for at være uden reelt indhold, alene udstedt for at mindske momsog skattebetalingerne.

Der kan således ikke godkendes skattemæssigt fradrag jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a, og fradrag for indgående afgift (købsmoms) jf. momsloven§ 37.

Der er lagt vægt på at:

· virksomheden ikke har ført kassekladde jf. bestemmelserne i bogføringsloven § 7.

· betalingerne er sket kontant, selvom fakturaerne fra G1 ApS gav mulighed for, at overføre betalingerne til G1 ApS bankkonto.

· der ikke forligger dokumentation for, at G1 ApS har modtaget beløbene, der fremgår af fakturaerne.

· der ikke foreligger specifikationer af, hvordan G1 ApS har opgjort dit tilgodehavende i form af arbejdssedler eller andre specifikationer af det udførte arbejde.

· der foreligger ingen aftaler mellem H1 og G1 ApS.

· udgiften til G1 ApS overstiger virksomhedens indtægter for november 2011.

· der ikke ses at være sammenhæng mellem kontante hævninger foretaget i forbindelse med betalinger til G1 ApS.

3.6 SKATs afgørelse

Udgift til fremmed arbejde ændres fra 79.283 til 0 kr.

(…)

Landsskatteretten afgørelse

(…)

Fradrag

(…)

Fremmed arbejde

Klageren har for indkomståret 2011 fratrukket udgifter til fremmed arbejde udført af G1 ApS på i alt 79.283,98 kr. Som dokumentation herfor har klageren fremlagt 3 fakturaer fra G1 ApS

Det er rettens opfattelse, at de fremlagte fakturaer ikke kan tjene som dokumentation for en fradragsberettiget udgift efter statsskattelovens § 6.

Retten har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at der for så vidt angår faktura 20120201-45 og 20111101-47 udstedt henholdsvis den 31. december og den 30. november 2011 ikke på baggrund af det fremlagte kontoudtog kan afstemmes betalinger svarende til fakturaernes pålydende.

For så vidt angår faktura 20110111-02 udstedt den 2. december 2011 bemærker retten, at der er foretaget en udbetaling den 8. december på fakturaens pålydende. Det er dog rettens opfattelse, at klageren ikke har dokumenteret eller sandsynliggjort, at det hævede beløb er anvendt til betaling af fakturaen, eller hvem der har modtaget pengene.

Retten har i den forbindelse desuden lagt vægt på, at der ikke er fremlagt underleverandørkontrakter eller arbejds-/timesedler, der kan henføres til de konkrete fakturaer. Der er ikke fremlagt øvrigt materiale, der kan dokumentere, at de omhandlede tjenesteydelser rent faktisk er leveret til klagerens virksomhed.

Retten finder under disse omstændigheder ikke, at det er dokumenteret eller sandsynliggjort, at betingelserne for fradrag i henhold statsskattelovens § 6, er opfyldt, herunder har klageren ikke sandsynliggjort, at der er sket levering i henhold til de fremlagte fakturaer.

Retten anerkender således ikke fradraget til fremmed arbejde på 79.283,98 kr.

…"

Sag BS-41958/2019:

Af Landsskatterettens afgørelse 21. juni 2019 fremgår blandt andet:

"…

Faktiske Oplysninger

(…)

Fremmed arbejde

I perioden fra den 1. september 2011 til den 31. december 2011 har virksomheden, ifølge virksomhedens revisor, benyttet sig af fremmed arbejde for i alt 79.283,98 kr.

Virksomhedens udgifter til fremmed arbejde vedrører alle G1 ApS, Cvr. nr. ...12.

Af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår der følgende om G1 ApS:

Selskabet blev stiftet den 3. september 2010 og registreret med branchekode-2. Selskabets formål var at drive rengøringsvirksomhed. Selskabets stifter og direktør var ved stiftelsen bosat i Y1-land. Den 28. august 2012 blev selskabet taget under konkursbehandling. Den 13. august 2013 blev selskabet opløst efter konkurs".

Som dokumentation for udgifterne har virksomheden fremlagt følgende købsfakturaer udstedt af G1 ApS:

 

Bilags nr.

Faktura nr.

Faktura dato

Betalingsdato

Faktura tekst

Beløb ekskl. moms

Moms

Beløbs inkl.

Moms

1)

115

20110111-2

02.12

10.12

Periode fra d. 01/10-11 til  d. 31/10-11

Transport ifølge aftale

37.470,00

9.367,50

46.837,50

2)

117

20120201-45

31.12

10.01

Udlejning af bil med chauffør

Periode fra d.01/12-11 til d. 31/12-11

Transport ifølge aftale

16.813,98

4.203,50

21.017,48

3)

116

20111101-47

30.11

10.12

Leje af bil. m. chauffør

Kørsel Periode fra:

01-11-2011

30-11-2011

25.000,00

6.250,00

31.250,00

I alt

79.283,98

19.821,00

99.104,98

Af det af virksomheden fremlagte kontoudtog fremgår det, at der den 8. december 2011 foretages en udbetaling på 46.837,50 kr. med teksten "Fakturanr.20110111-02". Herudover fremgår der ingen betalinger, der svarer til ovenstående beløb.

Virksomheden er gentagne gange blevet anmodet om at fremlægge underbilag, der understøtter ovenstående fakturaer og fastlægger den beløbsmæssige opgørelse, herunder arbejds-/timesedler, samarbejdskontrakter, oplysninger om hvem virksomheden har kontakt med fra G1 ApS eller øvrig dokumentation for arbejdets udførelse. Virksomheden har ikke fremlagt underbilag eller oplysninger herom.

(…)

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for perioden 1. september 2011 til 31. december 2011 med samlet 42.203 kr. i forhold til det angivne.

SKAT har opgjort forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar således:

"…

Revisor har jf. saldobalance opgjort virksomhedens udgifter på i alt 97.466,05 kr. ekskl. moms således:

Fremmed arbejde                                                                                79.283,98 kr.

Brændstof                                                                                            15.082,05 kr.

Telefon                                                                                                  3.100,02 kr.

I alt                                                                                                      97.466,05 kr.

Revisor har opgjort virksomhedens omsætning ekskl. moms til 96.406,76 kr., svarende til følgende indsætning på bankkonto Konto-8:

(…)

Fremmed arbejde 79.283,98 kr.:

                                                  Beløb m/ moms

Moms

Beløb u/moms

G1 ApS, oktober                             46.837,50 kr.

9.367,50 kr.

37.470,00 kr.

G1 ApS, november                          21.017,48 kr.

4.203,50 kr.

16.813,98 kr.

G1 ApS, december                          31.250,00 kr.

 6.250,00 kr.

25.000,00 kr.

I alt fremmed arbejde                     99.104,98 kr.

19.821,00 kr.

79.283,98 kr.

(…)

3.  Udgift til fremmed arbejde

3.1.  De faktiske forhold

Udgift til fremmed arbejde/underleverandør er dokumenteret ved 3 fakturaer udstedt af G1 ApS.

Fakturaerne dækker over oktober, november og december 2011.

Dato

Fakturanr

Beskrivelse

Betalingsbetingelse

30/11 2011

20111101-47

Lej af bil m. chauffør fra 1/11 2011 30/11 2011

10. december

2011

 

 

 

2/12 2011

20110111-02

Kørsel fra 1/10 2011 - 31/10 2011

10. december

2011

 

 

 

31/12 2011

20120201-45

Udlejning af bil m. chauffør fra 1/12 2011 - 31/12 2011  10. januar

2012

 

 

Betaling af G1 ApS er ikke sket via bankoverførsel, som tidligere oplyst af revisor.

Udgift for oktober og november 2011 skal ifølge fakturaerne betales den 10. december 2011.

Den 8. december 2011 hæves et kontantbeløb på 46.837,50 kr., og ikke 67.854,98 kr. jf. fakturaerne der skal betales senest den 10. december 2011.

Der foreligger ingen dokumentation for, at G1 ApS har modtaget beløbet.

Der kan af bankkontoen ses følgende hævninger og indsætninger kontra betalinger jf. fakturaer fra G1 ApS (anført med fed skrift).:

Dato 

Beskrivelse 

Hævning 

Indsætning 

Saldo 

28-10-2011 

Nyoprettet produkt 

0,00

28-10-2011 

Bgs Afregning for sep 

26.114,60

26.114,60

07-11-2011 

Bgs KH 

-7.000,00

07-11-2011 

Bgs. grundkonto 

-10.000,00

8.414,60

15-11-2011 

Bgs Afregning for sep 

5.093,00

13.507,60

21-11-2011 

Dankort-nota Tank-1 

-600,65

12.906,95

22-11-2011 

Dankort-nota Tank-2 

-500,64

12.406,31

23-11-2011 

Dankort-nota Tank-3 

538,69

11.867,62

29-11-2011 

Dankort-nota Tank-3 

-416,15

29-11-2011 

Dankort-nota Tank-4 

-460,91

10.990,86

30-11-2011 

Bgs. afregning for okt 

58.418,88

30-11-2011 

Pengeautomat 29/11 kl. 20.40 

-5.000,00

30-11-2011 

Pengeautomat 30/11 kl. 17.25 

-5.000,00

59.409,74

05-12-2011 

Dankort-nota Tank-5 

-700,10

05-12-2011 

Bgs Grundkonto -8.000,00 

50.709,64

06-12-2011 

Dankort-nota Tank-6 

-519,60

50.190,04

07-12-2011 

Dankort-nota Tank-2 

-549,72

49.640,32

08-12-2011 

Dankort-nota Tank-6 

-565,59

08-12-2011 

Udbetaling fakturanr 20110111-02 

-46.837,50

2.237,23

10-12-2011 

G1 faktura 20110111-2 

-46.837,50

 

 

10-12-2011 

G1 faktura 20111101-47 

-31.250,00

 

 

12-12-2011 

Dankort-nota Tank-3 

-596,54

 

1.640,69

14-12-2011 

Dankort-nota Tank-2 

-462,14

 

1.178,55

16-12-2011 

Dankort-nota TANK-7-571,51 

 

607,04

 

19-12-2011 

Dankort-nota Tank-4 

-102,57

 

504,47

20-12-2011 

Dankort-nota Tank-3 

-380,09

 

124,38

21-12-2011 

Dankort-nota Tank-4 

-567,07

 

-442,69

22-12-2011 

Ovf. Fra konto konto-1 

 

500,00

57,31

23-12-2011 

Indb. Kontant, kortnr.: konto-2 

 

4.000,00

4.057,31

27-12-2011 

Dankort-nota Tank-6 

-205,05

 

 

27-12-2011 

Dankort-nota Tank-3 

-548,38

 

3.303,88

29-12-2011 

Dankort-nota Tank-4 

-552,60

 

 

29-12-2011 

Bgs. afregning for nov 

 

62.089,58

64.840,86

31-12-2011 

Renter 

-0,26

 

64.840,60

02-01-2012 

Dankort-nota Butik-1 

-79,95

 

 

02-01-2012 

Dankort-Tank-4 

-35,00

 

 

02-01-2012 

Bgs G2 

-31.250,00

 

 

02-01-2012 

Bgs G2 

-12.500,00

 

 

02-01-2012 

Bgs Grundkonto -15.000,00 

 

5.975,65

 

03-01-2012 

Dankort-nota Tank-3 

-300,08

 

 

03-01-2012 

Dankort-nota Tank-4 

-551,39

 

5.124,18

04-01-2012 

Indb. Kontant kortnr.: konto-2 

 

15.000,00

 

04-01-2012 

Bgs G3 

-20.000,00

 

124,18

10-01-2012 

G1 faktura 20120201-45 

-21.017,48

 

 

16-01-2012 

Indb. Kontant kortnr.: konto-2 

 

5.000,00

 

16-01-2012 

Bgs Færdselsstyrelsen 

-500,00

 

 

16-01-2012 

Bgs Grundkonto 

-4.000,00

 

624,18

30-01-2012 

Bgs Afregning for dec 

 

71.511,00

72.135,18

01-02-2012 

Bgs Grundkonto 

-10.000,00

 

62.135,18

03-02-2012 

Udbetaling kortnr.: konto-2 

-10.000,00

 

52.135,18

 

Der ses på grundlag af ovenstående ikke at være sammenhæng mellem hævningerne på bankkontoen, og de forelagte fakturaer fra G1 ApS (anført med fed skrift)

G1 ApS fremgår ikke af virksomhedens underbilag i øvrigt som f.eks. arbejdssedler, kontrakter, eller andre oplysninger i forhold til, hvordan G1 ApS har opgjort deres tilgodehavende jf. de 3 fakturaer.

Det fremgår af faktura for december fra G1 ApS, at arbejdet omfatter udlejning af bil med chauffør. Der fremgår dog ikke af fakturaen, hvordan fakturaen fordeler sig på henholdsvis billeje, forsikring vedrørende bil og chaufføren.

Fakturaerne fra G1 ApS opfylder ikke kravene i momsbekendtgørelsen § 40, stk. 1 nr. 5, 6 og 7 til specificeringen af ydelserne.

Nettooverskud vedrørende oktober 2011 udgør 3.416,67 kr. ekskl. moms (indtægt 46.735,10 kr. ekskl. moms - udgift til brændstof 5.848,43 kr. ekskl. moms - udgift til underleverandør 37.470 kr. ekskl. moms).

Nettooverskud før afholdelse af udgifter til brændstof vedrørende november 2011 udgør -16.852,07 kr. ekskl. moms (indtægt 20.617,93 ekskl. moms - udgift til underleverandør 37.470 kr. ekskl. moms)

3.2 SKATs bemærkninger

SKAT kan ikke godkende fradrag vedrørende fakturaer udstedt af G1 ApS, idet SKAT anser fakturaerne for at være uden reelt indhold, alene udstedt for at mindske momsog skattebetalingerne.

Der kan således ikke godkendes skattemæssigt fradrag jf. statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a, og fradrag for indgående afgift (købsmoms) jf. momsloven § 37.

Der er lagt vægt på at:

· virksomheden ikke har ført kassekladde jf. bestemmelserne i bogføringsloven § 7.

· betalingerne er sket kontant, selvom fakturaerne fra G1 ApS gav mulighed for, at overføre betalingerne til G1 ApS bankkonto.

· der ikke forligger dokumentation for, at G1 ApS har modtaget beløbene, der fremgår af fakturaerne.

· der ikke foreligger specifikationer af, hvordan G1 ApS har opgjort dit tilgodehavende i form af arbejdssedler eller andre specifikationer af det udførte arbejde.

· der foreligger ingen aftaler mellem H1 og G1 ApS.

·  udgiften til G1 ApS overstiger virksomhedens indtægter for november 2011.

· der ikke ses at være sammenhæng mellem kontante hævninger foretaget i forbindelse med betalinger til G1 ApS jf. specifikation under punkt. 2.1.

(…)

3.6 SKATs afgørelse

Udgift til fremmed arbejde ændres fra 79.283 kr. til 0 kr. Købsmoms ændres med 19.821 kr. til 0 kr.

(…)

Landsskatterettens afgørelse

(…)

Fremmed arbejde

Virksomheden har for perioden angivet et fradrag for købsmoms vedrørende fremmed arbejde på 19.821 kr. Som dokumentation herfor har virksomheden fremlagt 3 fakturaer fra G1 ApS.

Der er ikke fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler eller andet materiale, der kan henføres til de fremlagte fakturaer, der kan dokumentere eller godtgøre, at de omhandlede tjenesteydelser rent faktisk er leveret til virksomheden.

Retten finder ikke, at virksomheden har dokumenteret, at der er sket betaling i henhold til de fremlagte fakturaer.

Retten har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at der for så vidt angår faktura 20120201-45 og 20111101-47 udstedt henholdsvis den 31. december og den 30. november 2011 ikke på baggrund af det fremlagte kontoudtog kan afstemmes betalinger svarende til fakturaernes pålydende.

For så vidt angår faktura 20110111-02 udstedt den 2. december 2011 bemærker retten, at der er foretaget en udbetaling den 8. december på fakturaens pålydende. Det er dog rettens opfattelse, at klageren ikke har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at det hævede beløb er anvendt til betaling af fakturaen, eller hvem der har modtaget pengene.

Ifølge det oplyste er underleverandøren i perioden registreret i en anden branche og ikke registreret for moms.

Under hensyn hertil finder retten ikke, at virksomheden har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold momslovens § 37, er opfyldte. Virksomheden har således ikke dokumenteret, at der  er foretaget momspligtige leverancer i henhold til de fremlagte fakturaer.

…"

Sag BS-41962/2019:

Af Landsskatterettens afgørelse 21. juni 2019 fremgår blandt andet:

"…

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms for fremmed arbejde i alt 30.703 kr. for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012.

(…)

Faktiske oplysninger

H1 (herefter benævnt virksomheden) har siden 1. september 2011 været drevet som en enkeltmandsvirksomhed af indehaveren, A, under cvr. nr. ...11. Virksomheden er registreret med branchekode branchekode-1.

Virksomheden er momsregistreret med virkning fra 1. september 2011.

Virksomhedens revisor har for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2012 opgjort virksomhedens omsætning ekskl. moms til 1.214.375,44 kr., hvilket svarer til en salgsmoms på 303.594 kr. Virksomhedens bogføring og angivelse af salgsmoms er på 311.960 kr. for perioden.

Ved gennemgang af virksomhedens bogføring og kontoudtog har SKAT konstateret en omsætning for perioden på 1.294.373,15 kr. ekskl. moms, svarende til en salgsmoms på 323.593 kr. SKAT har som følge heraf forhøjet virksomhedens salgsmoms med 11.663 kr.

Vedr. købsmoms Fremmed arbejde

Virksomhedens købsmoms for perioden er angivet til 195.867,68 kr. Virksomhedens revisor har oplyst til SKAT, at virksomheden har anvendt fremmed arbejde i perioden, og at udgifterne hertil er betalt via bankoverførsel.

I perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. september 2012 har virksomheden, ifølge virksomhedens revisor, benyttet sig af fremmed arbejde for i alt 153.517,48 kr. inkl. moms. Momsen heraf udgør 30.703 kr.

Virksomhedens udgifter til fremmed arbejde vedrører primært G1 ApS.

Som dokumentation for udgifterne har virksomheden fremlagt følgende købsfakturaer udstedt af G1 ApS i indkomståret 2012:

Faktura dato 

Faktura nr.

Underleverandør 

Faktura tekst 

Beløb inkl. Moms 

Moms 

Beløb ekskl. Moms 

Betalingsdato 

Tekst ved bankoverførsel 

1) 

31.01.

2012 

40 

G1 ApS 

Lej af bil 

m. chauffør - Udlejning af chauffør 01-01-2012 - 31-01- 2012" 

26.500,00 

5.300,00 

21.200,00 

2) 

31.03.

2012 

46 

G1 ApS 

Kørsel jf. aftale - Udført i perioden fra d.

01/03-12 til 

d. 31/03-12 

47.517,48 

9.503,50 

38.013,98 

26.06.2 

012 

Bgf G1 

3) 

02.04.

2012 

2002290 

1-47 

G1 ApS

Lej af bil 

m. chauffør -

Udlejning ad chauffør:

01-03-2012-31-03 -2012 Kørsel i Stor KBH Rute

Nr. 641

26.500,00 

5.300,00 

21.200,00 

09.08.2 

012 

Bfg G1 

4) 

03.05.

2012 

2002290 

7-47 

G1 ApS 

Lej af bil 

m. chauffør Udlejning af chauffør: 01-04-2012 - 30-04- 2012 Kørsel i Stor KBH Rute Nr. 642 

26.500,00 

5.300,00 

21.200,00 

14.08.2 

012 

Bgs G1

5) 

02.06.

2012 

2002291 

2-47 

G1 ApS 

Lej af bil 

m. chauffør Udlejning af chauffør: 01-05-2012 - 31-05- 2012 Kørsel i Stor KBH Rute Nr. 643 

26.500,00 

5.300,00 

21.200,00 

27.08.2 

012 

Bsg G1 

G1 ApS

Af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår følgende om G1 ApS, cvr nr. ...12:

Selskabet blev stiftet den 3. september 2010 og registreret med branchekode-2. Selskabets formål var at drive rengøringsvirksomhed. Selskabets stifter og direktør var ved stiftelsen bosat i Y1-land.

G1 er afmeldt for moms den 13. oktober 2011.

Den 28. august 2012 blev selskabet taget under konkursbehandling. Den 13. august 2013 blev selskabet opløst efter konkurs.

Faktura nr. 1 skulle ifølge fakturateksten betales kontant. Faktura nr. 2, 4 og 5 skulle betales til konto konto-3, hvorimod faktura nr. 3 skulle betales til konto konto-4.

Der er ikke fremlagt beskrivelse af de nævnte ruter nr. 641, 642 og 643.

Af SKATs sagsfremstilling fremgår følgende vedrørende betaling af fakturaerne:

" Udgifter fratrukket til G1 ApS er sammenholdt med betalinger i banken, og indsat i regnearket nedenfor.

Dato

Faktura

Beløb

Saldo

31-01-2012

26.500,00

 

26.500,00

31-03-2012

47.517,48

 

74.017,48

02-04-2012

26.500,00

 

100.517,48

03-05-2012

26.500,00

 

127.017,48

02-06-2012

26.500,00

 

153.517,48

26-06-2012

 

-47.517,48

106.000,00

09-08-2012

 

-26.500,00

79.500,00

13-08-2012

 

26.500,00

106.000,00

14-08-2012

 

-26.500,00

79.500,00

27-08-2012

 

-26.500,00

53.000,00

Betaling af G1 ApS er delvist sket via bankoverførsel, som tidligere oplyst af revisor.

Udgift for januar 2012 skal ifølge fakturaen betales den 10. februar 2012, og der er tale om kontant betaling ifølge fakturaen.

I perioden fra 31. januar 2012 og efterfølgende hæves der følgende kontantbeløb:

Dato

Beløb

03.02.2012

10.000 kr.

21.02.2012

5.000 kr.

24.02.2012

6.000 kr.

26.02.2012

4.000 kr.

29.02.2012

1.000 kr.

27.04.2012

                            5.000 kr.

I alt

31.000 kr.

Der foreligger ingen dokumentation for, at G1 ApS har modtaget beløbet.

Udgift for marts 2012 skal ifølge fakturaerne betales hhv. den 30. april 2012 og den 20. april 2012. Der skal betales til hhv. konto med konto-3 og konto med konto-4. Ifølge kontoudtoget fra banken hæves beløbet på 47.517,48 kr. først den 26. juni 2012 (Bgs G1), og det fremgår ikke af kontoudtoget hvilken konto der er overført til. Det andet beløb på 26.500 kr. betales imidlertid til en helt anden konto med konto-5 (tilhører selskabet G4 ApS), da beløbet returneres fra denne konto den 13. august 2012, og herefter overføres til en anden konto den 14. august 2012 (Bgs G1). Heller ikke her fremgår det af kontoudtoget, hvilken konto der overføres til.

Udgift for april 2012 skal ifølge fakturaen betales den 25. maj 2012, og der skal betales til konto med konto-3 (se forrige afsnit). Ifølge kontoudtoget hæves beløbet på 26.500 kr. først den 27. august 2012 (Bgs G1), og det fremgår ikke af kontoudtoget hvilken konto der er overført til.

Udgift for maj 2012 skal ifølge fakturaen betales den 26. juni 2012, og der skal også betales til konto med konto-3. Der ses ikke at være hævet beløb der svarer til fakturaen i perioden fra 27. august 2012 (forrige betaling), og indtil 1. oktober 2012. Der findes dog en overførsel på et tilsvarende beløb den 22. august 2012 med teksten Bgs G5, men det fremgår ikke af kontoudtoget hvilken konto der er overført til.

Ovennævnte konto med konto-3 er det ikke muligt at finde en ejer på. Det er ikke en konto som G1 ApS har være ejer af i 2012. Kontoen med konto-4 ejes af en person ved navn MW, der ikke ses at have nogen forbindelse til selskabet G1 ApS. Endelig er kontoen som der rent faktisk er overført 26.500 kr. til med konto-5, ejet af selskabet G4, hvis formål ifølge årsrapporten for 2012, er at drive valutaveksling, frisørsalon, samt køb og salg af telekommunikationsudstyr.

Der ses på grundlag af ovenstående ikke at være sammenhæng mellem hævningerne på bankkontoen, kontonumre på fakturaer / kontonummer der overføres til, og de forelagte fakturaer fra G1 ApS.

G1 ApS fremgår ikke af virksomhedens underbilag i øvrigt som f.eks. arbejdssedler, kontrakter, eller andre oplysninger i forhold til, hvordan G1 ApS har opgjort deres tilgodehavende jf. de 3 fakturaer."

Virksomheden har ikke fremlagt yderligere materiale i forbindelse med klagesagen.

(…)

Landsskatterettens afgørelse

(…)

EF-domstolen har i sag C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH) udtalt, jf. præmis 34, at fradraget som omhandlet i 6. direktivs artikel 17, stk. 2 (nu momssystemdirektivets artikel 168), skal ske for den afgiftsperiode, hvori de to betingelser i 6. direktivs artikel 18, stk. 2, 1. afsnit (nu momssystemdirektivets artikel 179) begge er opfyldte. Det vil sige, at der skal være foretaget levering af goder eller tjenesteydelser, og at den afgiftspligtige skal være i besiddelse af en faktura eller et dokument, der ifølge kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat kan anses for et tilsvarende dokument.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37, påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte.

Virksomheden har for de omhandlede perioder angivet et fradrag for fremmed arbejde på 30.703 kr. Som dokumentation herfor har selskabet fremlagt 5 fakturaer fra G1 ApS.

Der er ikke fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler eller andet materiale, der kan henføres til de fremlagte fakturaer, der kan dokumentere eller godtgøre, at de omhandlede tjenesteydelser rent faktisk er leveret til virksomheden.

Landsskatteretten finder ikke, at det forhold at betalingen af fakturaerne er sket via bankoverførsel, kan føre til et andet resultat.

Ifølge det oplyste er underleverandøren afmeldt for moms den 13. oktober 2011, taget under konkursbehandling den 28. august 2012 og opløst efter konkurs den 13. august 2013.

Under hensyn hertil finder Landsskatteretten ikke, at virksomheden har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold momslovens § 37, er opfyldte. Virksomheden har således ikke dokumenteret, at der er foretaget momspligtige leverancer i henhold til de fremlagte fakturaer.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.

…"

Sag BS-41970/2019:

Af Landsskatterettens afgørelse 21. juni 2019 fremgår blandt andet:

"… (…)

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet fradrag for købsmoms på 231.712 kr. for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014.

(…)

Faktiske oplysninger

(…)

Vedr. købsmoms Fremmed arbejde

Virksomhedens købsmoms for perioden er angivet til 195.867,68 kr. Virksomhedens revisor har oplyst til SKAT, at virksomheden har anvendt fremmed arbejde i perioden, og at udgifterne hertil er betalt via bankoverførsel.

I perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2014 har virksomhed, ifølge virksomhedens revisor, benyttet sig af fremmed arbejde for i alt 926.849 kr. inkl. moms. Momsen heraf udgør 231.712 kr.

Som dokumentation for udgifterne har virksomheden fremlagt følgende købsfakturaer udstedt af underleverandører i 2013 og 2014:

Faktura dato 

Betaling 

Faktura nr.

Underleverandør 

Faktura tekst 

Beløb inkl. moms 

Moms 

Beløb ekskl. Moms 

1) 

21.01.2013

G6 

Angivelse af 9 datoer - uden yderligere beskrivelse.

17.250,00 

3.450,00 

13.800,00 

2) 

31.01.2013

14.03.

2013

001-083 

G7 

Kørsel efter 

ifølge aftale

52.875,00 

10.575,00 

42.300,00 

3) 

18.02.

2013

15.02.

2013

05861 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

58.933,00 

11.786,60 

47.146,40 

4) 

19.03.

2013

18.03. 2

05862 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

27.845,00 

5.569,00 

22.276,00 

5) 

31.03.

2013

001-087 

G7 

Kørsel efter 

ifølge aftale

50.125,00 

10.025,00 

40.100,00 

6) 

17.04,

2013

16.04.

2013

05866 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

47.882,00 

9.576,40 

38.305,60 

7) 

30.04.

2013

001-115 

G7 

Kørsel efter 

ifølge aftale

40.250,00 

8.050,00 

32.200,00 

8) 

16.05.

2013

15.05.

2013

05868 

G8 

Kørsel ifølge

aftale 

49.480,00 

9.896,00 

39.584,00 

9) 

06.06.

2013

CSA- 

89205

G9 

Samlet Man-

Skabs Udlejning

50.156,00 

10.031,20 

40.124,80 

10) 

18.06.

2013

17.06.

2013

05871 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

50.735,00 

10.147,00 

40.588,00 

11) 

30.06.

2013

00-16 

G10 

Udført arbejde

efter aftal 

70.500,00 

14.100,00 

56.400,00 

12) 

16.07.

2013

15.07.

2013

05874 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

63.863,00 

12.772,60 

51.090,40 

13) 

19.08.

2013

16.08.

2013

05878 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

59.336,50 

11.867,30 

47.469,20 

14) 

15.09.

2013

46 

G11 

Madskabsud- 

lejning

63.600,00 

12.720,00 

50.880,00 

15) 

17.09.

2013

16.09.

2013

05880 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

32.340,00 

6.468,00 

25.872,00 

16) 

17.10.

2013

16.10.

2013

05887 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

62.604,50 

12.520,90 

50.083,60 

17) 

15.11.

2013

10282 

G12 

Kørsels assi- 

stance sep.

tember

51.568,75 

10.313,75 

41.255,00 

18) 

18.11.

2013

15.11.

2013

05888 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

54.538,00 

10.907,60 

43.630,40 

19) 

16.12.

2013

13.12.

2013

05892 

G8 

Kørsel ifølge

aftale 

54.903,50 

10.980,70 

43.922,80 

20) 

03.01.

2014

126 

G13 

Div. Opgaver 

med mand-

skab

63.500,00 

12.700,00 

50.800,00 

21) 

14.01.

2014

14.01.

2013

05893 

G8 

Kørsel ifølge 

aftale

54.207,00 

10.841,40 

43.365,60 

22) 

17.02.

2014

14.02.

2013

05898 

G8 

Kørsel ifølge

aftale 

50.819,30 

10.163,86 

40.655,44 

Vedrørende de enkelte underleverandører, gør det sig gældende:

G6 SMBA

G6 SMBA (herefter benævnt DT), cvr nr. ...13, blev stiftet den 26. juni 2012 under Branchekode-3 med tilsvarende formål.

DT har ikke aflagt regnskaber og har ikke været registret med medarbejdere.

DT undergik tvangsopløsning den 23. august 2013 og blev efterfølgende opløst ved konkurs den 22. april 2015.

Der er ikke fremlagt samarbejdskontrakt mellem virksomheden og DT.

G7

G7 ApS (herefter benævnt DKS), cvr nr. ...14, blev stiftet den 17. september 2012 under branchekode-4. I perioden fra den 5. december 2012 til 12. oktober 2013 var DKS registreret med bibranche branchekode-5. DKS skiftede senest til Branchekode-2.

Selskabets formål var "at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil".

DKS har ikke aflagt regnskaber.

DKS var i 1. kvartal af 2013 registreret med 2-4 medarbejdere. I 2.4. kvartal af 2013 var selskabet registreret med 1 medarbejder.

DKS undergik tvangsopløsning den 11. februar 2014 og blev opløst ved konkurs den 10. februar 2017.

Der er fremlagt samarbejdsaftale mellem virksomheden og DKS. Af parternes aftale fremgår bl.a., at DKS forpligter sig til at levere ydelser til virksomheden i form af "kørsel med stop - Sjælland". Priser skal aftales inden påbegyndt arbejde.

Der er ikke fremlagt eksempler på aftaler om DKS nærmere opgavevaretagelse eller prisen herfor.

G9 ApS

G9 ApS (herefter benævnt CS), cvr nr. ...15, blev stiftet den 14. marts 2013 under branchekode-2" og men skiftede til branchekode-6 den 12. juni 2013.

Selskabets formål var "at drive en servicevirksomhed inden for transport, rengøring, nedrivning samt fundere som underleverandør for andre samarbejdspartnere".

CS har ikke aflagt regnskaber.

CS var i 3. kvartal af 2013 registreret med 2-4 medarbejdere. I 4. kvartal af 2013 var selskabet registreret med 1 medarbejder.

CS undergik tvangsopløsning den 21. august 2014 og blev opløst ved konkurs den 29. marts 2016.

Der er ikke fremlagt samarbejdskontrakt mellem virksomheden og CS.

G10 v/PN

G10 v/PN, (herefter benævnt GS), cvr nr. ...16, blev stiftet den 6. februar 2013 under Branchekode-2.

GS har i perioden været registreret med følgende bibrancher branchekode-7 og branchekode-8.

GS har ikke aflagt regnskaber og har ikke været registreret med medarbejdere. GS ophørte den 22. august 2013.

Der er ikke fremlagt samarbejdskontrakt mellem virksomheden og GS.

G11

G11 (herefter benævnt H), cvr nr. ...17, blev stiftet den 26. juni 2013 under navnet G14 v/SC. H har senere skiftet navn til G15 og senest til G11 den 8. august 2013.

H har i perioden den 26. juni 2013 til den 25. juli 2013 været registret med Branchekode-9. H har efterfølgende skiftet til Branchekode-10 den 25. juli 2013.

H har ikke aflagt regnskaber og har ikke været registreret med medarbejdere.

H ophørte den 30. september 2014. H er afmeldt for moms.

Der er ifølge SKATs afgørelse fremsendt en kontrakt mellem virksomheden og H, denne konkrakt er ikke fremsendt i forbindelse med klagesagen.

G12 v/KY

G12 v/KY (herefter benævnt SA), cvr nr. ...18, blev stiftet den 1. maj 2007 under Branchekode-11 men skiftede til Branchekode-12 den 31. december 2007. SA er registeret med følgende bibrancher Branchekode-13 og Branchekode-14.

SA har ikke aflagt regnskaber.

SA var i 2014 registret med 2-4 medarbejdere.

SA er ifølge CVR stadig aktiv, men er afmeldt for moms.

Der er ikke fremlagt samarbejdskontrakt mellem virksomheden og SA.

G13 v/IC

G13 v/IC (herefter benævnt CG), cvr nr. ...19, blev stiftet den 9. oktober 2013 under Branchekode-15. CG skiftede branchekode til Branchekode-13 den 17. marts 2014. I perioden 5. december 2013 til 17. marts 2014 var CG registreret med bibranche Branchekode-10.

CG har ikke aflagt regnskaber.

CG var i 3. kvartal af 2014 registreret med 5-9 medarbejdere. I 4. kvartal af 2014 var CG registeret med 10-19 medarbejdere, i 2. kvartal af 2015 med 20-49 medarbejdere og i 3. kvartal af 2015 med 0 medarbejder.

CG ophørte den 2. juli 2015.

Der er fremlagt en samarbejdsaftale mellem virksomheden og CG.

Af aftalen fremgår bl.a., at CG leverer arbejdskraft til til løbende arbejde, efter behov og derfor er timepris samt timeantal svingende. Dette aftales nærmere ved hver projekts indgåelse.

Der er ikke fremlagt eksempler på tillægsaftaler.

G8 v/ML

G8 v/ML, (herefter benævnt CD), cvr nr. ...20, blev stiftet den 1. juli 1999 under Branchekode-16. I perioden den 1. februar 2004 til 31. oktober 2010 var CD registreret med Branchekode-17". CD var i perioden 1. oktober til 30. oktober registeret under Branchekode-1. Virksomheden har siden den 3. oktober 2010 været registreret under Branchekode-3.

CD har ikke aflagt regnskaber.

CD var i 4. kvartal af 2012 og 1. kvartal af 2013 registreret med 1 medarbejder. I 2.  kvartal, 3. kvartal og 4 kvartal af 2013 samt 1. kvartal af 2014 var CD registret med 2-4 medarbejdere.

CD er stadig aktiv.

Der er fremlagt en samarbejdsaftale mellem virksomheden og CD.

Af parternes aftale fremgår bl.a., at CD skal fungere som underleverandør for virksomheden ved at bistå med transport af forskellige varer. CD skal fremsende en faktura til virksomheden for sit distributionsvederlag. Betaling skal ske 6 dage fra modtagelsen af faktura i kontorets åbningstid.

Parternes aftale regulerer ikke forudbetaling for ydelser.

For alle på nær én af fakturaerne fra CD, gør det sig gældende, at betalingen er foregået forud for faktureringsdatoen. For faktura nr. 05887, er der konstateret en difference på 1.198,25 kr., idet betalingen udgør 61.406,50 kr. mod det fakturerede beløb 62.604,50 kr.

Virksomheden har i forbindelse med retsmøde, for Landsskatteretten fremlagt en materialesamling, indeholdende eksempler på timesedler fra virksomhedens underleverandører. De fremlagte timesedler er påført navnet, N. Det fremgår ikke hvilken underleverandør der er tale om.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet fradrag for købsmoms for fremmed arbejde på 231.712 kr. for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014.

(…)

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne for at fradrage købsmoms for fremmed arbejde.

(…)

EF-domstolen har i sag C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH) udtalt, jf. præmis 34, at fradraget som omhandlet i 6. direktivs artikel 17, stk. 2 (nu momssystemdirektivets artikel 168), skal ske for den afgiftsperiode, hvori de to betingelser i 6. direktivs artikel 18, stk. 2, 1. afsnit (nu momssystemdirektivets artikel 179) begge er opfyldt. Det vil sige, at der skal være foretaget levering af goder eller tjenesteydelser, og at den afgiftspligtige skal være i besiddelse af en faktura eller et dokument, der ifølge kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat kan anses for et tilsvarende dokument.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37, påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Virksomheden har for de omhandlede perioder angivet et fradrag for fremmed arbejde på 231.712 kr.

Som dokumentation herfor har virksomheden fremlagt én fakturaer fra hver af underleverandørerne DT, CS, GS, H og 2 fakturaer fra SA.

Der er for så vidt angår disse underleverandører ikke fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler eller andet materiale, der kan henføres til de fremlagte fakturaer, der kan dokumentere eller godtgøre, at de omhandlede tjenesteydelser rent faktisk er leveret til virksomheden.

Som dokumentation for samhandlen med de øvrige underleverandører, har virksomheden fremlagt 3 fakturaer fra DKS, 1 faktura fra CG og 13 fakturaer CD.

For så vidt angår disse underleverandører er der fremlagt samarbejdsaftaler hvoraf fremgår det, at vilkår for opgavernes udførelse og pris skal aftales nærmere. Der er ikke fremlagt arbejdssedler eller andet materiale, der kan henføres til de konkrete fakturaer, der kan dokumentere eller på anden måde godtgøre, at de omhandlede tjenesteydelser rent faktisk er leveret til virksomheden.

For fakturaen fra CG gør sig gældende, at udstederens navn på fakturaen er stavet forkert, som G13.

For fakturaerne fra CD gør det sig videre gældende, at alle på nær en af fakturaerne er betalt forud for faktureringsdagen. Af den fremlagte samarbejdsaftale fremgår det at CD skal fremsende en faktura til virksomheden for sit distributionsvederlag.

Landsskatteretten finder ikke, at virksomheden har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37, er opfyldte.

Retten har herved bl.a. lagt vægt på, at virksomheden for flere af underleverandørerne ikke har fremlagt samarbejdsaftaler eller lignende til dokumentation for leveringens art og omfang, og at de fremlagte samarbejdsaftaler ikke nærmere specificerer arbejdets art og omfang eller aftale om vederlag.

De på retsmødet fremlagte timesedler, er ikke tidligere fremlagt under sagens behandling og må anses for at have karakter af interne bogføringsbilag. Landsskatteretten finder derfor ikke, at timesedlerne kan føre til et andet resultat.

Retten har herudover lagt vægt på, at der er væsentlige uregelmæssigheder i forhold til udformning, udstedelse og betaling af fakturaerne. Særligt vedrørende underleverandøren, CD, er betalingen sket forud for fakturadatoen, hvilket strider mod den fremlagte aftale.

…"

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, ML og NN.

A har forklaret, at han kom ind i transportbranchen via en kammerat. Inden da havde han kørt bus i nogle år og været arbejdsløs. Han startede som selvstændig vognmand med at udføre kørselsopgaver for G16 i september 2011, hvor H1 blev registreret. Samarbejdsaftalen med G16 er først indgået i februar 2012, da han i starten var uerfaren i branchen, og da det er normal kutyme, at man ser hinanden an et stykke tid. Han startede med at køre i dagtimerne i en kammerats bil. Senere, da kammeraten selv skulle bruge bilen i dagtimerne, leasede han en stor varebil. Han husker ikke præcist hvornår. G16s største kunde er G17. G17 er et varehotel, som opbevarer og distribuerer forskelligt gods. Hans opgave bestod bl.a. i at køre varerne fra varehotellet ud til kunderne. Da det gik godt, indgik han samarbejdsaftalen med G16. Han udfører stadig kørselsopgaver for G16, men nu i et anpartsselskab, som han stiftede i 2014 eller 2015. Han har andre kunder end G16. Afregningen er foregået i overensstemmelse med punkt 2 i samarbejdsaftalen i hele den periode, hvor han har samarbejdet med G16. Da han fik flere og flere opgaver, fik han fat i nogle underleverandører til at udføre nogle af opgaverne for sig.

Forevist faktura af 30. november 2011 fra G1 ApS på 25.000 kr. med tillæg af moms (ekstrakt II, side 57) har sagsøger forklaret, at han ret hurtigt efter samarbejdets start fik brug for en underleverandør. Han fik normalt kontakt med underleverandører via sit netværk. Han kunne ikke bare vælge og vrage. Han kom i kontakt med G1 via en bekendt på et værksted. Han husker ikke navnet på den person, han var i kontakt med. Aftalen var, at G1 skulle hjælpe med hans opgaver, og at de til at starte med skulle se hinanden an. De 25.000 kr., der er faktureret var en fast pris, de havde aftalt.

Forevist faktura af 2. december 2011 fra G1 ApS på 37.470 kr. med tillæg af moms (ekstrakt II, side 58) har sagsøger forklaret, at de havde aftalt, hvor mange timer G1 skulle køre for ham om dagen, og det var ikke altid, at han selv tjente noget på opgaven. Han var opsat på, at få opgaverne udført, så han ikke mistede G16 som kunde. Han husker ikke om samarbejdet med G1 fungerede godt.

Forevist kontoudskrift af 31. december 2011 fra F1-bank (ekstrakt II, side 56), udbetaling af 46.837,50 kr. den 8. december 2012, har sagsøger forklaret, at han ikke husker, om fakturaen, der danner grundlag for udbetalingen, er betalt kontant eller ved overførsel til en konto. De to øvrige fakturaer fra 2011 er betalt kontant, hvilket var et krav fra G1. Han har ikke spurgt ind til, om G1 var momsregistreret, og han vidste ikke om G1 aflagde regnskaber. Han formodede, at G1 var momsregistreret, men han tjekkede det ikke. Han var ikke specielt erfaren på det tidspunkt, og hans daværende revisor var ikke god og rådgav ham ikke ordentligt.

Forevist faktura af 31. januar 2012 fra G1 på 26.500 kr. inkl. moms (ekstrakt III, side 37), hvoraf fremgår, at fakturaen skal betales kontant, har han forklaret, at hans revisor havde sagt til ham, at han ikke skulle betale kontant, men overføre betalingen til en konto. Han gik derfor videre til G1, og sagde, at han var nødt til at overføre pengene til en konto.

Forevist fakturaer af 31. marts 2012 og 2. april 2012 (ekstrakt III, side 38-39) har han forklaret, at han ikke husker eller har lagt mærke til, at der er angivet forskellige kontonumre på de to fakturaer. Han ved ikke, om baggrunden kan være, at G1 selv benyttede underleverandører, men det havde været i orden, så længe opgaven blev udført.

Fra juni 2012, hvor han overførte 47.517,48 kr. til G1 vedrørende april 2012, gik han væk fra kontanter og over til at betale alle underleverandører ved bankoverførsler, så han kunne dokumentere betalingerne.

Foreholdt at beløbet på 47.517,48 kr., der er betalt den 26. juni 2012, forfaldt til betaling den 30. april 2012, har han forklaret, at det var normalt, at han ikke overholdt betalingsdatoerne. Han betalte, når han havde pengene. G1 var utilfreds, men fortsatte med at udføre opgaver, selv om han ikke betalte til tiden. Han modtog ikke en rykker. Han har måske fået en sms.

Forevist kontoudskrift af 15. august 2012 (ekstrakt III, side 45), hvoraf fremgår, at et beløb på 26.500 kr. til G1 føres frem og tilbage, har han forklaret, at han ikke husker baggrunden herfor. På daværende tidspunkt overførte han altid uden videre beløbet til den konto, der stod på fakturaen. Med den viden han har i dag, ville han nok have været mere forsigtig.

Forevist kontoudskrift (ekstrakten side 46), overførsel på 26.500 kr. til "G5" den 22. august 2013 har han forklaret, at G5 var en underleverandør.

Forevist faktura af 21. januar 2013 fra G6 (ekstrakt IV, side 65), har han forklaret, at han svagt husker den person, han var i kontakt med. Han hev den pågældende ud af sengen midt om natten, og han har kun brugt den pågældende som underleverandør den ene gang, da det ikke kunne betale sig for den pågældende. Den pågældende kørte G16 opgaver i 2-3 måneder. Det er nogle af de opgaver, der fremgår af skemaet i ekstrakt IV, side 81. Den pågældende fik 100 kr. pr. stop. Han husker ikke, hvad han selv fik pr. stop. De 6 "Centerstop" á 250 kr. i skemaet siger ham ikke umiddelbart noget, og han husker ikke aftalen vedrørende de 39 timer á 300 kr. Han har nok betalt den pågældende 100 kr., fordi han selv fik 250 kr. pr. centerstop. Foreholdt at der ikke er nogen tidsmæssig sammenhæng mellem perioderne i fakturaen og skemaet har han forklaret, at fakturaen og skemaet ikke umiddelbart kan sammenholdes.

Forevist faktura af 31. januar 2013 fra G7 ApS (ekstrakt IV side 89) har han forklaret, at han mødte personen bag selskabet via firmaet G6. De indgik en samarbejdsaftale den 1. februar 2013 (ekstrakt IV side 89 ff.) Samarbejdet stoppede, fordi de blev uenige om priserne.

Forevist faktura af 18. februar 2013 fra G8 v/ML (ekstrakt IV side 93) har han forklaret, at han mødte ML på Kontor-1 i Y2-by. De har kendt hinanden siden de var 16-17 år. ML havde kun nogle få kørselsopgaver, og han ville gerne have flere. "Kørsel ifølge aftale" dækker over, at ML skulle hjælpe sagsøger med at køre opgaver for G16. De aftalte ikke nogen pris pr. stop, da det skulle kunne betale sig for ML. Han har betalt fakturaen den 15. februar 2013, selv om fakturaen først er udstedt den 18. februar 2013, da han vidste, hvad ML havde omsat for, og da de stolede på hinanden. Priserne er baseret på afregningerne med G16, herunder rutenumrene. Han beregnede en avance til sig selv på ca. 10 %, så der også var en forretning i det for ham selv. Avancens størrelse var noget de havde talt om. Det foregik på den måde, at han ringede ML op og fortalte ham, hvor meget han havde kørt ind, hvorefter ML udstedte fakturaen.

Forevist faktura af 17. oktober 2013 fra G8 v/ML (ekstrakt IV side 101) på 62.604,50 kr., og adspurgt, hvorfor fakturaen kun er betalt med et beløb på 61.406,50 kr. den 16. oktober 2013, jf. ekstrakten side 159, har han forklaret, at det må være en fejl, som han ikke har fået rettet. Differencen på 1.198,25 kr. vedrører måske noget arbejdstøj eller et udlæg. Han har ikke fulgt op på differencen eller udfærdiget en kreditnota.

Underleverandørerne G9 ApS, G10, G11, G12 og G13 er han kommet i kontakt med via sit netværk. I 2013 og 2014 hjalp hans revisor med at undersøge om underleverandørernes firmaer eksisterede, og han fik aldrig oplysninger om, at der var noget galt. Han ville i givet fald ikke have brugt de pågældende som underleverandører. Han erindrer ikke, at han har afvist at benytte nogen som underleverandør.

Punkt 7.1. i samarbejdsaftalen med G8 v/ML (ekstrakt IV side 55) er ikke blevet efterlevet af parterne. De har ikke taget samarbejdsaftalen så alvorlig, da de kendte hinanden godt. Aftalen blev mest indgået, fordi revisor sagde, at det var et krav.

Forevist timesedler (ekstrakt IV side 101) har han forklaret, at det ikke var alle underleverandører, der udfyldte timesedler. De underleverandører, der udfyldte timesedler, lagde hver aften timesedlerne i terminalen. Han hentede timesedlerne hver fredag eller mandag, hvorefter der blev afregnet. Han brugte timesedlerne til at kontrollere underleverandørerne. Han husker ikke, hvilken underleverandør, PN arbejdede for. Hans mappe med timesedler har været sendt frem og tilbage mellem ham og revisor, og han har ikke kunnet finde to af mapperne.

Forevist kontoudtog for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 fra F1-bank (ekstrakt IV side 158 ff) har han forklaret, at han gik over til at betale via bankoverførsel i 2012, jf. hans forklaring ovenfor. Hans revisor foretog kontoafstemning på baggrund bilagene. Han modtog hver måned en afregning fra G16 af det, han havde optjent. Den 14. marts 2013 fik han fx overført 186.943,69 kr. Han benyttede afregningerne, fx afregningen i ekstrakten side 67, til at opgøre, hvor meget de enkelte underleverandører havde kørt ind. Kundenummeret "640" er nummeret på en rute. Det viser, at han på det tidspunkt havde flere biler til at køre for sig på. "Bgs" betyder bankoverførsel.

Adspurgt hvordan han tjente penge har han forklaret, at han ikke altid tjente penge.

Han foretog ikke de store undersøgelser i forbindelse med, at han antog underleverandørerne. Hvis de havde en bil og arbejdstøj, antog han dem. Underleverandørerne fik tildelt opgaverne mundtligt, oftest når de mødte op om morgenen i terminalen. Han fik typisk selv 10-15 % af prisen for en opgave. Det blev typisk aftalt med leverandørerne telefonisk. Han havde ikke dengang betænkeligheder med, at han ikke havde noget på skrift.

ML har forklaret, at han var underleverandør for H1, indtil A stiftede sit anpartsselskab. I dag udfører han opgaver for anpartsselskabet. Han har kendt A siden 1994/1995. De mødtes på et tidspunkt, formentlig i oktober 2012, på et værksted, og A spurgte, om han var interesseret i at hjælpe ham med nogle kørselsopgaver for G16. Han havde selv nogle få kørselsopgaver, men han kunne ikke leve af det, så han slog til. Under samarbejdet med H1 udførte han ikke kørselsopgaver for andre. Han havde kun en bil, og han brugte ikke selv underleverandører. Han husker ikke, om samarbejdsaftalen blev indgået lige fra starten, men han havde ikke kørt længe, da den blev indgået. De har ikke fulgt punkt 7 i aftalen om vederlag til punkt og prikke. Nogle gange kontaktede han A og bad om penge, fordi han ikke selv havde flere penge på kontoen. Nogle gange sendte A ham pengene fra G16, fordi han kunne se, hvor meget vidnet havde kørt ind. De efterlevede ikke aftalen fuldt ud, fordi de kendte hinanden og stolede på hinanden. Aftalen var lavet af hensyn til, hvad der kunne ske i fremtiden.

Forevist faktura af 18. februar 2012 (ekstrakt IV side 93) har vidnet forklaret, at den er udstedt af ham. I dag udarbejder han en faktura på grundlag af et afregningsbilag. "Kørsel ifølge aftale" er udtryk for, at A har haft et afregningsbilag fra G16, hvor han har kunnet se, hvor mange opgaver vidnet har udført. Han fik ikke det fulde beløb fra G16, idet de havde aftalt, at A skulle have 10-15 % af omsætningen. Procentsatsen afhang af, hvor meget vidnet havde kørt ind. Han ved ikke, hvorfor prisaftalen ikke er med i samarbejdsaftalen. Det var der nok ikke behov for, da de kendte hinanden så godt. Fakturaen blev først udstedt efter betalingen, da A kunne se på afregningerne fra G16, hvor meget, han havde kørt. De var begge uerfarne, og han regnede ikke med, at der var noget galt i at gøre det på den måde. Vidnet har angivet moms og skat til SKAT. Han har en enkeltmandsvirksomhed, og det er hans revisor, der har taget sig af det. Han er ikke efterfølgende blevet kontaktet af SKAT med krav om ændringer.

Han har aldrig udfyldt timesedler, og han har ikke set andre af As underleverandører gøre det. Han fik normalt en besked om, hvor han skulle køre hen og hente varer, og måske fik han udleveret et fragtbrev, så han kunne se, hvor varerne skulle afleveres. Det foregik mest over telefonen. Som regel dukkede han op i terminalen hos G16 eller han fik en sms.

Forevist faktura af 17. oktober 2013 (ekstrakt IV side 101) har vidnet forklaret, at han ikke tør sige, hvorfor fakturaen på 62.604,50 kr. kun er blevet afregnet med 61.406,50 kr., men han har måske lavet en skade, som han er blevet trukket for.

Foreholdt faktura af 18. juni 2013 og faktura af 16. juli 2013 (Ekstrakt IV side 9798), hvoraf fremgår forskellige registreringsnumre, har vidnet forklaret, at det er samme kontonummer, og han har måske glemt at rette registreringsnummeret. "red.fjernet" er registreringsnummeret på hans erhvervs konto, som han oprettede, fordi banken ikke ville have, at han blandende sin private økonomi sammen med firmaets økonomi.

NN har forklaret, at han i perioden fra 2011 til 2014 ejede 50 % af G16. I dag er han gået på pension og ejer kun 25 % af firmaet. I 2011 til 2014 styrede han kørselsopgaverne og indgik aftalerne med vognmændene. Samarbejdsaftalen med H1 er en standardaftale. Vognmændene kørte i postnumre, og H1 fik tildelt Y3-by. H1 forpligtede sig til at bringe varer ud i området. Nogle dage var der meget at lave, andre dage mindre. Varerne kunne fx være vin og spiritus på paller. Varerne blev hentet direkte hos fx G17, der var en af G16s største kunder, eller i G16s egen terminal. Opgaven bestod i at køre varerne ud til slutbrugeren. G16 var vidende om, at A brugte underleverandører, da han ikke selv ville kunne klare de postnumre, han var blevet tildelt. A var ansvarlig for eventuelle skader, som han selv eller hans underleverandører lavede. G16 skulle vide, hvem A anvendte som underleverandører. Der var tale om faste folk. Han vil ikke sige, at han kendte alle As underleverandører, men han kendte de folk, der kom ind på terminalen. Han interesserede sig ikke for As aftaler med de pågældende. Det afgørende var, at varerne blev kørt ud til kunderne til tiden. Resten var op til A. A fik flere og flere opgaver. I starten havde han kun én bil. I dag har han 10-15 biler, da han løbende har fået tildelt flere postnumre. Samarbejdet med A fungerede godt.

Forevist kørselsafregning af 31. januar 2013 (ekstrakt IV side 66) og kreditnota af 31. januar 2013 (ekstrakt IV side 67) har vidnet forklaret, at det var sådan de afregnede kørselsopgaverne. Hver bil var tildelt et kundenummer, her "640". Et stop er lig med en varelevering. "1/1 EUR Palle" er levering af en palle. Ventetid blev afregnet med 5,50 kr. pr. minut. Posterne under den 2. januar 2013 viser As indtjening den pågældende dag. Kreditnotaen i samme ekstrakt side 71 er afregningen vedrørende en anden bil med kundenummer "642". For G16 var det As biler, men måske er der anvendt underleverandører. Fakturaen, der er nævnt i kørselsafregningen i ekstrakten side 66, vedrører beløb, som G16 har modregnet i afregningen til A, jf. fakturaen i ekstrakten side 80. "Baca 21187" er køb af arbejdstøj. "P-bøde" er en p-bøde, som G16 har betalt for A. "G17 262333" vedrører en skade på varer. "Pladsleje 20 %" er udtryk for, at G16 tog 20 % af As omsætning, som betaling for, at han fik lov at køre ruten.

Forevist skema (ekstrakt IV side 81) har vidnet forklaret, at der er tale om natkørsel for G18. Der har været 14 stop den 2. januar 2013, som A har fået 1.344 kr. for. De tre forskellige turnumre er udtryk for, at der har kørt 3 forskellige biler de pågældende nætter.

Vidnet er ikke sikker på, om G16 bruger timesedler, da det meste kørte elektronisk. A fik udleveret fragtbreve om morgenen, og G16s kørselsafregninger var baseret på fragtbrevene.

Vidnet kender ML, der har arbejdet for A. Han er kommet i terminalen stort set hver dag, siden A startede med at køre for G16. G6 siger ham ikke noget. Han var på navn med de vognmænd, der kørte for A. G7 ApS siger ham ikke noget. Navnet G9s ApS har han hørt før, men ellers siger navnet ham ikke noget. Hverken G10 eller PN siger ham noget. Han har hørt navnet G11 før, men ellers siger navnet ham ikke noget. Hverken G12 eller KY siger ham noget. Det samme gælder G13.

Parternes synspunkter

BS-41935/2019:

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Nærværende sag drejer sig helt grundlæggende om, hvorvidt A i sin enkeltmandsvirksomhed, H1, er berettiget til at foretage fradrag for udgifter til underleverandøren G1 ApS i indkomståret 2011 med et beløb på kr. 79.283,98 eksklusive moms.

Det fradragsberettigede beløb består af 3 konkrete fakturaer (bilag 3-5) vedrørende transport udført af underleverandøren i henholdsvis oktober, november og december 2011.

Betalingen af faktura af 2. december 2011 for perioden 1. oktober 2011 til 31. oktober 2011 (bilag 3) fremgår af hævning på As konto i F1-bank den 8. december 2011. Det fremgår af kontoudskrift (bilag 6) fra F1-bank, at der hæves kr. 46.837, 50 med anførsel af "fakturanr. 20110111-02", et beløb svarende til fakturaen på kr. 37.470 med tillæg af moms kr. 9.367,50.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at A er berettiget til at fradrage udgifterne afholdt til betaling af underleverandøren G1 ApS i indkomståret 2011 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gøres gældende, at fakturaerne udstedt af G1 ApS (bilag 3-5) i sig selv tjener som dokumentation for, at A i sin personligt drevne virksomhed har afholdt fradragsberettigede udgifter til underleverandøren G1 ApS, jf. statsskattelovens § 6.

Udgifterne, hvoraf betaling af en af fakturaerne er dokumenteret direkte ved hævning af et beløb svarende til fakturabeløbet med angivelse af fakturanummer, vedrører kørsel.

Det gøres gældende, at den naturlige sammenhæng mellem As personlige virksomhed, H1s, erhvervsmæssige virke og anførslen på fakturaerne, der vedrører transport/kørsel i specifikke måneder, helt naturligt dokumenterer udgifternes erhvervsmæssige karakter.

Det bestrides, at underleverandørens efterfølgende konkurs har nogen betydning for As ret til fradrag for de afholdte erhvervsmæssige udgifter.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument bl.a. anført følgende:

"…

A har ikke godtgjort, at betingelserne for driftsomkostningsfradrag er opfyldt. A er derfor med rette nægtet fradragsret for de tre omhandlede fakturaer med i alt 79.283,98 kr. for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det er alene udgifter, der rent faktisk er afholdt og som udgør driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter § 6, stk. 1, litra a, og det påhviler A at godtgøre, at betingelserne er opfyldt. A har ikke løftet denne bevisbyrde.

De tre fremlagte fakturaer (bilag 3-5) udgør ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation for, at A har haft en fradragsberettiget udgift til G1 ApS på 79.283,98 kr. Det skyldes for det første, at der på baggrund af det fremlagte kontoudtog (bilag 6) ikke kan afstemmes betalinger svarende til fakturaerne af henholdsvis 30. november 2011 (bilag 4) og 31. december 2011 (bilag 5). For det andet skyldes det, at A ikke ved at fremlægge sit kontoudtog (bilag 6) har godtgjort, at det hævede beløb er anvendt til betaling af fakturaen af 2. november 2011 (bilag 3), eller hvem der har modtaget pengene.

A har ikke i øvrigt fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler, bestillinger, eller anden objektiv dokumentation, der kan dokumentere eller godtgøre, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser, og at der således er realitet bag de fremlagte fakturaer. Der er altså ikke fremlagt dokumentation for objektive kendsgerninger, som bestyrker, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser, eller at A har haft fradragsberettigede driftsudgifter til G1 ApS.

…"

BS-41958/2019:

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Nærværende sag drejer sig helt grundlæggende om, hvorvidt H1 v/A er berettiget til at foretage fradrag for købsmoms af udgifter til underleverandøren G1 ApS med et beløb på kr. 79.283,98 eksklusive moms.

Købsmomsen, der er fradragsberettiget ved opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for 2011, vedrører 3 fakturaer (bilag 3-5) for transport udført af underleverandøren G1 ApS i henholdsvis oktober, november og december 2011.

Betalingen af faktura af 2. december 2011 for kørsel i perioden 1. oktober 2011 til 31. oktober 2011 (bilag 3) fremgår som hævet på As konto i F1-bank den 8. december 2011. Det fremgår af hævningen, der samlet udgør kr. 46.837,50, at denne er foretaget med anførsel "fakturanr. 20110111-02". Momsen af den foretagne betaling udgør kr. 9.367,50.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at H1 v/A er berettiget til at foretage fradrag for købsmomsen af udgifterne afholdt til betaling af underleverandøren G1 ApS i 2011, jf. momslovens§ 37, stk. 1.

Det gøres gældende, at fakturaerne udstedt af G1 ApS (bilag 3-5) i sig selv som absolut udgangspunkt tjener til dokumentation for, at der er leveret ydelser til H1 v/A, svarende til de udstedte fakturaer.

H1 v/A har medtaget udgifterne i sit regnskab og dokumenterbart foretaget betaling af et beløb svarende til fakturabeløbet på en af de udstedte fakturaer med direkte henvisning til fakturanummeret

Udgifterne, der er foretaget betaling af, vedrører kørsel eller udlejning af bil med chauffør for nærmere specificerede perioder i 2011. Der er en naturlig sammenhæng mellem fakturaernes indhold og H1 v/As virksomhed og erhvervsmæssige virke, der vedrører transport/kørsel for en overordnet hvervgiver.

Det gøres gældende, at købsfakturaerne, henset til det udførte arbejdes karakter, er præcist og tilstrækkeligt specificeret. Afregningen er på samme måde som i de sammenholdte sager foregået konkret ved specifikation for hver enkelt kørsel, hvorfor H1 v/A har kunnet konstatere præcist, hvilket arbejde der er udført forud for betaling af fakturaerne.

Det bestrides, at G1 ApS registrering ved Erhvervsstyrelsen med en branchekode indenfor rengøringsbranchen medfører, at der foreligger sådanne usædvanlige forhold i relation til det udførte arbejde, at der er en skærpet bevisbyrde for, at der reelt er foretaget levering i overensstemmelse med de udstedte og betalte fakturaer.

Det gøres gældende, at det fuldt ud er dokumenteret, at der er tale om reelle og retskraftige fakturaer for hvilke, der er fradrag for købsmomsen ved opgørelsen af H1 v/As momstilsvar for 2011, jf. momslovens § 37, stk. 1.

…"

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument bl.a. anført følgende:

"…

H1 har ikke godtgjort, at betingelserne for momsfradrag er opfyldt. H1 er derfor med rette nægtet fradragsret for indgående moms på de omhandlede fakturaer med i alt 19.821 kr. for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2011, jf. momslovens § 37, stk. 1.

H1 var i den for sagen relevante periode momsregistreret, og H1 kunne derfor ved opgørelse af afgiftstilsvaret fratrække moms af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, hvis disse indkøb udelukkende anvendtes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det er alene afgiften af varer og ydelser, der (reelt) er leveret til virksomheden, der er fradragsberettiget, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, og det påhviler H1 at godtgøre, at betingelserne er opfyldt, jf. eksempelvis SKM2017.461.ØLR og EU-Domstolens dom i sag C-230/94 Renate Enkler, præmis 24.

H1 har ikke løftet denne bevisbyrde.

Det er for det første en betingelse for at udøve fradragsret, at der fremlægges forskriftsmæssige fakturaer til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58 i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006.

Det gør sig gældende for alle tre købsfakturaer i denne sag, at det ikke fremgår, hvilket arbejde/ydelser fakturaerne vedrører, herunder hvornår og hvor arbejdet er udført. Det er ikke tilstrækkeligt, at der i fakturaerne eksempelvis anføres "Kørsel", "Periode fra d. 01/10-11 til d.01/10-11" og "Transport ifølge aftale", jf. bilag 3, "Lej af bil m.chauffør" og "Kørsel Periode fra: 01-11-2011 - 30-11-2011", jf. bilag 4 og "aftal efter følgende", "Udlejning af bil med chauffør" samt "Periode fra d.01/12-11 til d. 31/12-11", jf. bilag 5.

Fakturaerne er således ikke i tilstrækkelig grad specificeret. Det fremgår ikke af fakturaerne, hvilket arbejde der konkret er udført, herunder hvor mange timer der anvendt, hvor arbejdet er udført, eller hvornår arbejdet er foretaget. Der er ikke fremlagt øvrige dokumenter, hvori denne specifikation findes.

Det er ikke på baggrund af de fremlagte købsfakturaer muligt at kontrollere omfanget og arten af det leverede arbejde, og H1 har dermed ikke ved disse købsfakturaer dokumenteret, at fakturaerne dækker over transportydelser leveret til H1.

For det andet skærpes den momspligtiges bevisbyrde for, at der har foreligget et reelt underleverandørforhold med heraf følgende fradragsret, hvis den fremlagte dokumentation tyder på unormale forhold, herunder hvis dokumentationen ikke er forskriftsmæssig, jf. eksempelvis SKM2009.325.ØLR, SKM2016.27.ØLR, SKM2017.118.ØLR og SKM2017.461.ØLR.

I den foreliggende sag foreligger der på tilsvarende vis en række usædvanlige forhold, der rejser betydelig tvivl om realiteten bag de hævdede underleverandørforhold, samt de købsfakturaer H1 ønsker fradrag for købsmoms på baggrund af, og H1s bevisbyrde skærpes derfor.

Efter det oplyste skulle G1 ApS således i den omhandlede periode hverken være momsregistreret, jf. bilag 1, s. 23, eller drive transportvirksomhed, udlejning af mandskab og bil eller lignende. G1 ApS drev derimod rengøringsvirksomhed, jf. bilag B.

Dertil kommer, at der på baggrund af det fremlagte kontoudtog ikke kan afstemmes betalinger svarende til fakturaerne fremlagt som sagens bilag 4 og 5. For så vidt angår fakturaen, der er fremlagt som bilag 3, ses der at være hævet et tilsvarende kontantbeløb på As konto i F1-bank. Det er dog ikke derved godtgjort, at det hævede beløb er anvendt til betaling af fakturaen, eller hvem der har modtaget pengene.

For det tredje har H1 ikke fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler, bestillinger, eller anden objektiv dokumentation, der i øvrigt kan dokumentere eller godtgøre, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser. Der er således ikke fremlagt dokumentation for objektive kendsgerninger, som bestyrker, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser.

…."

BS-41962/2019:

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Nærværende sag drejer sig helt grundlæggende om, hvorvidt H1 v/A er berettiget til at foretage fradrag for købsmoms af udgifter til underleverandøren G1 ApS med et beløb på kr. 30. 703.

Købsmomsen, der er fradragsberettiget ved opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for 2012 vedrører 5 fakturaer (bilag C-G) vedrørende transport udført af underleverandøren G1 ApS i henholdsvis januar (bilag C), marts (bilag Dog E), april (bilag F) og maj (bilag G) 2012.

Betaling af flere af fakturaerne med bogføringstekst "BGS G1" fremgår af H1 v/As kontoudtog for den omhandlede periode (bilag H).

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at H1 v/A er berettiget til at foretage fradrag for købsmomsen af udgifterne afholdt til betaling af underleverandøren G1 ApS i 2012, jf. momslovens§ 37, stk. 1.

Det gøres gældende, at fakturaerne udstedt af G1 ApS (bilag C-G) i sig selv som absolut udgangspunkt tjener til dokumentation for, at der er leveret ydelser til H1 v/A, svarende til de udstedte fakturaer.

H1 v/A har medtaget udgifterne i sit regnskab og foretaget betaling af et beløb svarende til fakturabeløbet på flere af de udstedte fakturaer fra sin konto.

Udgifterne, der er foretaget betaling af, vedrører kørsel eller udlejning af bil med chauffør for nærmere specificerede perioder i 2012. Der er ennaturlig sammenhæng mellem faktuaernes indhold og H1 v/As virksomhed og erhvervsmæssige virke, der vedrører transport/kørsel for en overordnet hvervgiver. Det bemærkes endvidere, at der i flere af fakturaerne direkte er henvist til, hvilken rute G1 ApS har håndteret i den omhandlede periode.

Det gøres gældende, at købsfakturaerne, henset til det udførte arbejdes karakter, er præcist og tilstrækkeligt specificeret. Afregningen er på samme måde som i de sammenholdte sager foregået konkret ved specifikation for hver enkelt kørsel, hvorfor H1 v/A har kunnet konstatere præcist, hvilket arbejde G1 ApS har udført forud for betaling af fakturaerne.

Det bestrides, at G1 ApS' registrering ved Erhvervsstyrelsen eller det faktum, at G1 ApS ikke var momsregistreret i 2012 medfører, at der foreligger sådanne usædvanlige forhold i relation til det udførte arbejde, at der er en skærpet bevisbyrde for, at der reelt er foretaget levering i overensstemmelse med de udstedte og betalte fakturaer.

Det gøres gældende, at det fuldt ud er dokumenteret, at der er tale om reelle og retskraftige fakturaer for hvilke, der er foretaget levering af ydelser. Der er fradrag for købsmomsen ved opgørelsen af H1 v/As momstilsvar for 2012, jf. momslovens § 37, stk. 1.

…."

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

H1 har ikke godtgjort, at betingelserne for momsfradrag er opfyldt. H1 er derfor med rette nægtet fradragsret for indgående moms på de omhandlede fem fakturaer med i alt 30.703 kr. for perioden fra 1. januar 2012 til 30. september 2012, jf. momslovens §37, stk. 1.

H1 var i den for sagen relevante periode momsregistreret, og H1 kunne derfor ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fratrække moms af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, hvis disse indkøb udelukkende anvendtes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det er alene afgiften af varer og ydelser, der (reelt) er leveret til virksomheden, der er fradragsberettiget, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, og det påhviler H1 at godtgøre, at betingelserne er opfyldt, jf. eksempelvis SKM2017.461.ØLR og EU-Domstolens dom i sag C-230/94 Renate Enkler, præmis 24.

H1 har ikke løftet denne bevisbyrde.

Det er for det første en betingelse for at udøve fradragsret, at der fremlægges forskriftsmæssige fakturaer til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58 i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006.

Det gør sig gældende for alle fem købsfakturaer i denne sag, at det ikke fremgår af fakturaerne, hvilket arbejde der konkret er udført, herunder hvor mange timer der anvendt, hvor arbejdet er udført, eller hvornår arbejdet er foretaget. Der er ikke fremlagt øvrige dokumenter, hvori denne specifikation findes.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der i fakturaerne eksempelvis anføres "Lej af bil m.chauffør" og "Udlejning af chauffør : 01-03-2012 - 31-03-2012 Kørsel i Stor KBH Rute Nr. 641.", jf. bilag C.

For de tre fakturaer fra henholdsvis 2. april 2012, 3. maj 2012 og 2. juni 2012 fremgår det af fakturaerne, at de omfatter "Kørsel i Stor KBH", og at omfatter henholdsvis "Rute Nr. 641", "Rute Nr. 642" og "Rute Nr.643". Der er ikke fremlagt nogen specifikation af, hvad disse ruter dækker over.

For de to fakturaer fra henholdsvis 31. januar 2012 og 31. marts 2012 er der hverken anført en rute, de skulle omfatte, eller at de omfatter "Kørsel i Stor KBH".

Det er ikke på baggrund af de fremlagte købsfakturaer muligt at kontrollere omfanget og arten af det leverede arbejde, og H1 har dermed ikke ved disse købsfakturaer dokumenteret, at fakturaerne dækker over transportydelser leveret til H1.

For det andet skærpes den momspligtiges bevisbyrde for, at der har foreligget et reelt underleverandørforhold med heraf følgende fradragsret, hvis den fremlagte dokumentation tyder på unormale forhold, herunder hvis dokumentationen ikke er forskriftsmæssig, jf. eksempelvis SKM2009.325.ØLR, SKM2016.27.ØLR, SKM2017.118.ØLR og SKM2017.461.ØLR.

I den foreliggende sag foreligger der på tilsvarende vis en række usædvanlige forhold, der rejser betydelig tvivl om realiteten bag de hævdede underleverandørforhold, samt de købsfakturaer H1 ønsker fradrag for købsmoms på baggrund af, og H1s bevisbyrde skærpes derfor.

Efter det oplyste har G1 ApS ikke på noget tidspunkt i 2012 været momsregistreret, lige jf. bilag 1, s. 23. G1 ApS drev ikke transportvirksomhed, udlejning af mandskab og bil eller lignende, med derimod rengøringsvirksomhed, og selskabet blev taget under konkursbehandling 28. august 2012, jf. bilag B.

Dertil kommer, at der på baggrund af kontoudtoget ikke kan afstemmes en betaling svarende til fakturaen fra 31. januar 2012, og at det ikke fremgår af kontoudtoget, til hvilke kontoer de overførsler, der beløbsmæssigt svarer til de øvrige fire fakturaer, er sket. Ligeledes er der ikke datomæssig sammenhæng mellem fakturaernes forfaldsdatoer og de overførsler, som fremgår af kontoudtoget.

Af fakturaerne fra 31. marts 2012, 3. maj 2012 og 2. juni 2012 fremgår det, at betaling skal ske til konto konto-3. Af fakturaen fra 2. april 2012 fremgår det, at betaling skal ske til konto konto-4. Ifølge SKATs afgørelse af 2. maj 2014 tilhører kontoen med konto-4 MW, der ikke har nogen forbindelse til G1 ApS, mens det ikke har været muligt at verificere ejeren af kontoen med konto-3, jf. bilag 2, side 8f.

For det tredje har H1 ikke fremlagt underleverandørkontrakter, arbejdssedler, bestillinger, aftale om henstand med betaling, eller anden objektiv dokumentation, der i øvrigt kan dokumentere eller godtgøre, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser. Der er således ikke fremlagt dokumentation for objektive kendsgerninger, som bestyrker, at G1 ApS rent faktisk har leveret de omhandlede tjenesteydelser.

…"

BS-41970/2019:

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Sagen drejer sig helt grundlæggende om, hvorvidt H1 v/A er berettiget, til ved opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014, at foretage fradrag for købsmoms af udgifter til betaling af en række underleverandører med et samlet beløb på kr. 231.712.

I den omhandlede periode fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014 benyttede H1 v/A fremmed arbejde til udførelse af erhvervsmæssige opgaver for et samlet beløb på i alt kr. 926.849 inklusive moms. Assistancen er udført af en række underleverandører. En specifikation af de konkrete fakturaer findes i Landsskatterettens afgørelse (bilag 1, side 2 og 3).

H1 v/A udførte, i den omhandlede periode, vognmandskørsel for selskabet G16 A/S. Der foreligger samarbejdsaftale mellem parterne (bilag 3), og afregningerne for den, af H1 v/A, gennemførte transport er specificeret i månedlige afregninger. Et eksempel på kørselsafregning vedrørende januar 2013 indgår i sagen (bilag 4).

Det fremgår af de konkrete afregninger fra G16 A/S, hvilke fragtopgaver der er løst, hvilke konkrete ruter/biler der har kørt i perioden m.v.

H1 v/A indgik samarbejdsaftaler med en række af sine underleverandører. Eksempler på samarbejdsaftaler er fremlagt i sagen (bilag 3, 7 og R).

Betaling af underleverandørerne er foretaget fra H1 v/As konto. En oversigt over fakturaerne og dokumentation for overførsler fra kontoen i F1-bank indgår i sagen (bilag 8). Overførslerne er anført med de enkelte underleverandørers navne.

Til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at H1 v/A er berettiget til at foretage fradrag for købsmomsen af udgifterne afholdt til betaling af de enkelte underleverandører i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det gøres gældende, at fakturaerne udstedt af de enkelte underleverandører i sig selv tjener som dokumentation for, at H1 v/A har modtaget ydelserne, der fremgår af fakturaerne og har afholdt fradragsberettigede udgifter til betaling af underleverandørerne.

Der er foretaget betaling af de omhandlede underleverandører, jf. betalingsoversigten og kontoudskriften fra F1-bank (bilag 8).

Udgifterne vedrører kørsel eller udlejning af bil med chauffør for nærmere specificerede perioder. Der er en naturlig sammenhæng mellem fakturaernes indhold og H1 v/As virksomhed og erhvervsmæssige virke, der vedrører transport/kørsel for G16 A/S.

Afregningsbilagene fra G16 A/S (bilag 4) dokumenterer, at der er afregnet for flere ruter og biler til H1 v/A, ligesom kørselsafregningen med tydelighed viser, at H1 v/A ikke alene har kunnet udføre den transport, som virksomheden har modtaget betaling for. Det er dermed godtjort, at der har været underleverandører i virksomheden, som ikke har haft ansatte i den omhandlede periode.

De foreliggende samarbejdsaftaler med en række af underleverandørerne såvel som med G16 A/S dokumenterer yderligere aftalerne om de udførte transportydelser og underbygger, at der reelt er foretaget levering i overensstemmelse med de udstedte fakturaer.

Det bestrides, at der foreligger sådanne usædvanlige forhold, at der er betydelig tvivl om realiteten af underleverandørforholdene.

Det har via registreringerne og fakturaerne fra G16 A/S stået fuldstændigt klart for H1 v/A, hvilke ydelser de enkelte underleverandører løbende har ydet, ligesom grundlaget for den enkelte underleverandørs fakturaer i en række tilfælde er beregnet på baggrund heraf.

Afregningsopgørelserne fra G16 A/S er tillige baggrunden for, at der har kunnet foretages præcis betaling af enkelte underleverandører, forud for underleverandørernes udstedelse af fakturaerne. Det faktum at der via parternes løbende gode samarbejdsforhold er foretaget betaling forud for modtagelse af en faktura indebærer ikke i sig selv, at der dermed er tvivl om underleverandørforholdets eksistens og karakter.

A og de involverede parter forventes at uddybe samarbejdsforholdene yderligere ved afgivelse af forklaringer ved sagens hovedforhandling.

Det bestrides, at de enkelte underleverandørers forhold, herunder at enkelte af disse ikke har kunnet kontaktes på tidspunktet for SKA Ts henvendelse eller, at enkelte af underleverandørerne ikke har angivet og betalt moms, udgør et så usædvanligt forhold, at det rejser tvivl om realiteten af underleverandørforholdene.

Dette særligt i nærværende tilfælde, hvor det er dokumenteret, at der er udført arbejde i videre omfang, end H1 v/A har kunnet udføre egenhændigt, og der er foretaget betaling af de udstedte fakturaer fra underleverandørerne.

Det gøres gældende, at det fuldt ud er dokumenteret, at der er tale om reelle og retskraftige fakturaer for hvilke, der er fradrag for købsmomsen ved opgørelsen af H1 v/As momstilsvar for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Den subsidiære påstand om hjemvisning er medtaget for det tilfælde, at retten måtte finde, at det for en eller flere af de omhandlede underleverandører er dokumenteret, at de foretagne leverancer er foretaget, men at det bør overlades til Skattestyrelsen at vurdere i hvilket omfang, hver enkelt faktura opfylder betingelserne for fradrag. I dette tilfælde bør sagen hjemvises til Skattestyrelsen til fornyet behandling i overensstemmelse med den subsidære påstand.

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

Om de hævdede underleverandører skal fremhæves:

2.2.1  G6 SMBA, cvr nr. ...13

Af CVR-udskrift for G6 SMBA (bilag B) fremgår det, at selskabets branchekode var andre postog kurertjenester, og at selskabet blev stiftet 29. juni 2012 og opløst efter konkurs den 22. april 2015. Ifølge SKATs oplysninger, var selskabet i den omhandlede periode ikke registreret som arbejdsgiver og havde foretaget en 0-angivelse for 1. kvartal af 2013, jf. bilag 2, s. 3.

Fakturaen udstedt 21. januar 2013 af G6 SMBA til H1 (bilag C) er på 17.250 kr. inkl. moms, og fakturaens beskrivelse består af ni poster, der blot er betegnet med forskellige datoer i december 2012 og et antal. Det er ikke specificeret, hvad antalsangivelsen eller datoen dækker over. Det fremgår, at enhedsprisen er 100,00 kr., at betaling skal ske i kontanter, og at forfaldsdato er 15. februar 2013. H1s cvr nr. er ikke angivet på fakturaen.

2.2.2  G7 ApS, cvr nr. ...14

Af CVR-udskrift for G7 ApS (bilag D) fremgår det, at selskabets branchekode var andre almindelig rengøring i bygning, at selskabets bibranche var specialiseret engroshandel med fødevarer, og at selskabet blev stiftet 17. september 2012 og opløst efter konkurs den 10. februar 2017.

Som bilag 5 har H1 fremlagt en faktura fra G7 ApS til H1 fra 31. januar 2013. I tillæg hertil har Skatteministeriet som bilag E fremlagt to yderligere fakturaer fra G7 ApS til H1, der er udstedt henholdsvis 31. marts 2013 og 30.  april 2013. Fakturaen fra 31. januar 2013 er 52.875 kr. inkl. moms, fakturaen fra 31. marts 2013 er på 50.125 kr. inkl. moms, og fakturaen fra 30. april 2013 er på 40.250 kr. inkl. moms. Alle tre fakturaer er beskrevet som "Kørsel efter ifølge aftale" efterfulgt af en periodeangivelse. Herudover indeholder fakturaerne ikke nogen nærmere specifikation af de leverede ydelser.

For fakturaerne fra 31. januar 2013 og 31. marts 2013 skal betaling ske til konto: Konto-6. For fakturaen fra 30. april 2013 skal betaling ske til konto: Konto-7. Ifølge SKAT tilhører Konto-6 G7 ApS, mens Konto-7 tilhører PN, jf. bilag 2, s. 3.

H1 har som bilag 6 fremlagt, hvad der efter det oplyste er en timeseddel for arbejde udført i januar 2013 af G7 ApS for H1. Timesedlen er kun i begrænset omfang udfyldt. Felterne "Projekt", "Kunde", "Uge nr.", "Sagsnummer", "Dato", "Bemærkninger" og "Medarbejder Underskrift" er således ikke udfyldt. Ligeledes fremgår det ikke af timesedler, hvilken arbejdsgiver den hidrører, eller navnet på den person, der har skrevet under i feltet "Godkendt".

Som bilag 7 har H1 fremlagt en serviceaftale mellem G7 ApS og H1. Aftalen er underskrevet 1. februar 2013. Efter aftalens § 2 skal G7 ApS levere "Kørsel med stopSjælland" til H1. Af aftalens § 5 fremgår det, at aftalen gælder fra 1. februar 2013.

Af SKATs afgørelse af 22. oktober 2015, jf. bilag 2, s. 4, fremgår det, at G7 ApS ikke findes på den adresse, som selskabet havde oplyst i den relevante periode, at selskabet ikke besvarede SKATs henvendelser, at selskabet ikke har angivet korrekt moms, og at selskabet ikke har ejet en bil i den periode, de ovennævnte fakturaer vedrører.

2.2.3  G9s ApS, cvr nr. ...15

Af CVR-udskrift for G9 ApS (bilag F) fremgår det, at selskabets branchekode var vikarbureauer, og at selskabet blev stiftet 14. marts 2013 og opløst efter konkurs den 29. marts 2016.

Som bilag G har ministeriet fremlagt en faktura udstedt 6. juni 2013 af G9s ApS til H1. Fakturaen er på 50.156 kr. inkl. moms. Fakturaens beskrivelser er "1" "Samlet Mandskabs Udlejning" med en enhedsprise på 40.124,80 kr. Herudover indeholder fakturaen ingen specifikation af de leverede ydelser. Betalingen forfalder otte dage efter fakturadatoen. Det vil sige 14. juni 2013.

H1 har som bilag 8 fremlagt en oversigt over betalinger til underleverandører og kontoudtog for perioden fra 1. januar 2013 til 31.  december 2013. Den eneste overførsel, der svarer beløbsmæssigt til fakturaen fra G9s ApS er en overførsel den 24. juni 2013, der er i kontoudtoget er angivet som "Bgs G9", og i oversigten er angivet som "G8 Underl.". Det fremgår ikke af kontoudtoget, til hvilken konto overførslen er sket.

Af SKATs afgørelse af 22. oktober 2015, jf. bilag 2, s. 4, fremgår det, at G9s ApS ikke fandtes på den adresse, som selskabet havde oplyst i den relevante periode, at SKATs breve til selskabet kommer retur, og at selskabet har angivet negativ moms for den periode, som fakturaen angår.

2.2.4  G10 v/PN, cvr nr. ...16

Af CVR-udskrift for G10 v/PN (bilag H) fremgår det, at selskabets branchekode var almindelig rengøring i bygninger, at selskabets bibrancher var anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger og anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, og at selskabet blev stiftet 6. februar 2013 og opløst den 22. august 2013.

Som bilag I har ministeriet fremlagt en faktura udstedt 30. juni 2013 af G10 v/PN til H1. Fakturaen er på 70.500 kr. inkl. moms. Fakturaen vedrører efter sin ordlyd levering af "1" "Periode fra 01-06-2013 til 30-06-2013 Udført arbejde efter aftal" til en enhedspris på 56.400,00 kr. Herudover indeholder fakturaen ingen specifikation af de leverede ydelser. Betalingen forfalder 30. juli 2013. Fakturaen har nr. 00-16.

H1 har som bilag 8 fremlagt en oversigt over betalinger til underleverandører og kontoudtog for perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Den eneste overførsel, der svarer beløbsmæssigt til fakturaen fra G10 v/PN er en overførsel den 2. august 2013, der er i kontoudtoget er angivet som "Bgs Faktura nr.:16". I oversigten er overførslen dateret 30. juli 2013 og angivet som "G10 Service fakt.nr.00-16". Det fremgår ikke af kontoudtoget, til hvilken konto overførslen er sket.

Af SKATs afgørelse af 22. oktober 2015, jf. bilag 2, s. 4, fremgår det, at G10 v/PN er registreret som arbejdsgiver, men ikke har angivet løn, at virksomheden har været momsregistreret i en kort periode, men har 0-angivet i denne periode, at virksomheden ikke fandtes på den adresse, som selskabet havde oplyst, i den relevante periode, og at SKATs breve til såvel selskabet som selskabets indehaver kom retur.

2.2.5  G11, cvr nr. ...17

Af CVR-udskrift for G11 (bilag J) fremgår det, at selskabets branchekode var kombinerede serviceydelser, at selskabets branchekode i periode fra 26. juni 2016 til 25. juli 2013 var malerforretninger, og at selskabet blev stiftet 26. juni 2013 og opløst den 30. september 2013.

Som bilag K har ministeriet fremlagt en faktura udstedt 15. september 2013 af G11 til H1. Fakturaen er på 63.600 kr. inkl. moms. Fakturaen vedrører efter sin beskrivelse "Mandskabsudlejning Service for september mdr..". Herudover indeholder fakturaen ingen specifikation af de leverede ydelser. Fakturaen har nr. 46, og der er ikke angivet nogen forfaldsdato.

H1 har som bilag 8 fremlagt en oversigt over betalinger til underleverandører og kontoudtog for perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Den eneste overførsel, der svarer beløbsmæssigt til fakturaen fra G11 er en overførsel den 18. september 2013, der er i kontoudtoget er angivet som "Bgs G11". I oversigten er overførslen dateret 15. september 2013 og angivet som "G11 fakt.nr. 56". Det fremgår ikke af kontoudtoget, til hvilken konto overførslen er sket.

Af SKATs afgørelse af 22. oktober 2015, jf. bilag 2, s. 4, fremgår det, at G11 ikke er registreret som arbejdsgiver, at selskabet ikke har angivet moms for den periode, som fakturaen angår, at selskabet ikke fandtes på den adresse, som selskabet havde oplyst, i den relevante periode, og at SKATs breve til selskabet kom retur.

2.2.6  G12 v/KY, cvr nr. ...18

Af CVR-udskrift for G12 v/KY (bilag L) fremgår det, at selskabets branchekode var Autoreparationsværksteder mv., at selskabets bibrancher var andre postog kurertjenester samt udlejning af erhvervsejendomme, og at selskabet blev stiftet 1. maj 2007 og opløst den 14. oktober 2013.

Som bilag M har ministeriet fremlagt en faktura udstedt 15. november 2013 af G12 v/KY til H1. Fakturaen er på 51.568,75 kr. inkl. moms. Fakturaen vedrører efter sin beskrivelse "kørsels assistance september" med en enhedspris på 41.255,00 kr. Herudover indeholder fakturaen ingen specifikation af de leverede ydelser. Fakturaen har nr. 10097, og der er ikke angivet en forfaldsdato.

H1 har som bilag 8 fremlagt en oversigt over betalinger til underleverandører og kontoudtog for perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Den eneste overførsel, der svarer beløbsmæssigt til fakturaen fra af G12 v/KY er en overførsel den 15. november 2013, der er i kontoudtoget er angivet som "Bgs G12-værkste". I oversigten er overførslen angivet som "G12 fakt.nr. 10282". Det fremgår ikke af kontoudtoget, til hvilken konto overførslen er sket.

2.2.7  G13 v/IC, cvr nr. ...19

Af CVR-udskrift for G13 v/IC (bilag N), heraf fremgår det, at selskabets branchekode for perioden 9. oktober 2013 til 17. marts 20134 var opførelse af bygninger, at selskabets bibranche i perioden 5. februar 2013 til 17. marts 2014 var kombinerede serviceydelser, og at selskabet blev stiftet 9. oktober 2013 og opløst den 2. juli 2015.

Som bilag O har ministeriet fremlagt en faktura udstedt 3. januar 2014 af G13 v/IC (navnet stemmer ikke overens med selskabet, der staves G13 v/IC) til H1. Fakturaen er på 63.500,00 kr. inkl. moms. Fakturaen vedrører efter sin beskrivelse "Div. Opgaver med mandskab" "Periode december måned" med en enhedspris på 50.800,00 kr. Herudover indeholder fakturaen ingen specifikation af de leverede ydelser. Fakturaen har nr. 125, og forfaldsdatoen er 8 dage efter fakturadatoen - dvs. 11. januar 2014.

Af SKATs afgørelse af 22. oktober 2015, jf. bilag 2, s. 5, fremgår det, at G13 v/IC ikke har angivet et korrekt momstilsvar i perioden, at indsætninger på selskabets konto videreoverføres til vekselbureauer, er registreret som arbejdsgiver, at selskabet ikke fandtes på den adresse, som selskabet havde oplyst, i den relevante periode, og at SKATs breve til selskabet kom retur.

2.2.8  G8 v/ML, cvr nr. ...20

Af CVR-udskrift for G8 v/ML (bilag P) fremgår det, at selskabets branchekode var andre postog kurertjenester, og at selskabet blev stiftet 10. december 2010.

Som bilag Q har ministeriet fremlagt 13 fakturaer udstedt i perioden fra 18. februar 2013 til 17. februar 2014 af G8 v/ML til H1. Alle 13 fakturaer vedrører efter deres beskrivelser "Kørsel ifølge aftale". Herudover indeholder fakturaerne ingen specifikation af de leverede ydelser. Af bilag 8 fremgår det, at 12 ud af de 13 fakturaer er betalt forud for faktureringsdatoen.

H1 har til SKAT indsendt en aftale mellem G8 v/ML og H1 (bilag R). Af aftalens pkt. 1 fremgår det, at aftalen var gældende fra 1. september 2012. Af aftalens pkt. 6.1 fremgår det, at G8 v/ML "er forpligtet til at foretage omdeling af de forsendelser, som H1 til enhver tid måtte foreskrive i henhold til nærværende aftale med tilhørende løbende instruks i henhold til udleveret og til enhver tid gældende driftskoncept". Af aftalens pkt. 7.1. fremgår det, at "G8 skal fremsende faktura til H1 for sit distributionsvederlag. Betaling sker 6 bankdage fra modtagelse af faktura i kontorets åbningstid". Af aftalens sidste side fremgår det, at aftalen er undertegnet af begge parter den 1. september 2012.

(…)

3. SKATTEMINISTERIETS ARGUMENTATION

H1 har ikke godtgjort, at betingelserne for momsfradrag er opfyldt. H1 er derfor med rette nægtet fradrag for indgående moms af de omhandlede fakturaer med i alt 231.712 kr. for perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2014, jf. momslovens § 37, stk. 1.

H1 var i den for sagen relevante periode momsregistreret, og H1 kunne derfor ved opgørelse af afgiftstilsvaret fratrække moms af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, hvis disse indkøb udelukkende anvendtes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Det er alene afgiften af varer og ydelser, der (reelt) er leveret til virksomheden, der er fradragsberettiget, jf. momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, og det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at betingelserne er opfyldt, jf. eksempelvis SKM2017.461.ØLR og EU-Domstolens dom i sag C-230/94 Renate Enkler, præmis 24.

H1 har ikke løftet denne bevisbyrde.

Det er for det første en betingelse for at udøve fradragsret, at der fremlægges forskriftsmæssige fakturaer til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58 i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006.

Det gør sig gældende for alle købsfakturaer i denne sag - med undtagelse af købsfakturaerne fra G7 ApS og G8 v/ML, hvor fakturaerne er suppleret af de fremlagte underleverandøraftaler - at det ikke fremgår, hvilket arbejde/ydelser fakturaerne vedrører, herunder hvornår og hvor arbejdet er udført.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der i fakturaerne eksempelvis anføres "Samlet Mandskabs Udlejning", jf. bilag G, "Periode fra 01-06-2013 til 30-06-2013 Udført arbejde efter aftal", jf. bilag I, "Mandskabsudlejning Service for september mdr..", jf. bilag K, eller "kørsels assistance september", jf. bilag M.

Det er ikke på baggrund af de fremlagte købsfakturaer muligt at kontrollere omfanget og arten af det leverede arbejde, og H1 har dermed ikke ved disse købsfakturaer dokumenteret, at fakturaerne dækker over rengøringsydelser leveret til H1.

H1 har som bilag 6 fremlagt, hvad der efter det oplyste er en timeseddel for arbejde udført i januar 2013 af G7 ApS for H1. Timesedlen er ufuldstændig og mangler oplysninger i en sådan grad, at timesedlen ikke kan tillægges nogen bevismæssig vægt, herunder fordi timesedlen ikke i er understøttet af anden objektiv dokumentation, der f.eks. viser at timesedlen er udarbejdet af underleverandøren.

Tilsvarende kan de fremlagte serviceaftaler ikke ændre ved, at de købsfakturaer, som H1 ønsker fradrag for købsmoms på baggrund af, ikke er forskriftsmæssige.

For det andet skærpes den momspligtiges bevisbyrde for, at der har foreligget et reelt underleverandørforhold med heraf følgende fradragsret, hvis den fremlagte dokumentation tyder på unormale forhold, herunder hvis dokumentationen ikke er forskriftsmæssig, jf. eksempelvis SKM2009.325.ØLR, SKM2016.27.ØLR, SKM2017.118.ØLR og SKM2017.461.ØLR.

I den foreliggende sag foreligger der på tilsvarende vis en række usædvanlige forhold, der rejser betydelig tvivl om realiteten bag de hævdede underleverandørforhold, samt de købsfakturaer H1 ønsker fradrag for købsmoms på baggrund af, og H1s bevisbyrde skærpes derfor.

SKAT har således ved kontrol af de hævdede underleverandører konstateret, at flere af underleverandørerne ikke har angivet moms og betalt moms, ligesom det ikke har været muligt for SKAT at komme i kontakt med en række af de hævdede underleverandører. Dertil kommer, at alle fakturaerne - med undtagelse af en enkelt - fra G8 v/ML er betalt forud for faktureringsdatoen.

…"

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

BS-41935/2019:

Efter Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger, fradrages i den skattepligtige indkomst.

For så vidt angår fakturaerne på hhv. 21.017,48 kr. og 31.250 kr. er det ikke dokumenteret, at disse fakturaer er betalt.

For så vidt angår fakturaen på 46.837,50 kr. af 2. december 2012 fremgår det af sagen, at der den 8. december 2012 er foretaget en hævning på et tilsvarende beløb på As konto, men det er ikke dokumenteret, at beløbet er anvendt til betaling af fakturaen, herunder hvem der i givet fald har modtaget beløbet.

A har heller ikke fremlagt samarbejdsaftale, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for, at det i fakturaerne anførte arbejde er udført, og han har ikke kunnet oplyse, hvem han var i kontakt med i forbindelse med bestilling mv. af arbejdet.

Efter en samlet vurdering af de ovennævnte oplysninger finder retten, at A ikke har godtgjort, at han har haft fradragsberettigede udgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, til G1 ApS.

Retten tager derfor Skatteministeriets påstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 7.500 kr. Der er herved lagt vægt på den besparelse, der har været ved, at sagerne er behandlet sammen. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

BS-41958/2019:

Ved opgørelsen af momstilsvaret kan momsregistrerede virksomheder efter momslovens § 37 fradrage moms for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms.

Momsregistrerede virksomheder skal fremlægge fakturaer og afregningsbilag til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58. Fakturaer og afregningsbilag skal indeholde de oplysninger, der fremgår af momsbekendtgørelsens § 40, herunder oplysninger om mængden og arten af de leverede varer eller omfanget af de leverede ydelser, den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne er foretaget eller afsluttet, og afgiftsgrundlaget og pris pr. enhed uden afgift, jf. bekendtgørelsens § 40, stk. 1, nr. 5, 6 og 7.

Det lægges til grund, at de fremlagte fakturaer ikke opfylder disse krav, idet der generelt ikke er foretaget en tilstrækkelig præcis angivelse af ydelsernes omfang og/eller art samt tidspunkt og sted for levering.

Retten finder, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at der på trods heraf er sket levering af og betaling for de ydelser, som fakturaerne relaterer sig til.

Retten har herved lagt vægt på, at A ikke har dokumenteret, at fakturaerne på hhv. 21.017,48 kr. og 31.250,00 kr. er betalt, og at det beløb på 46.837,50 kr., der er hævet på hans konto den 8. december 2011 er anvendt til betaling af fakturaen på 46.837,50 kr., herunder hvem betalingen i givet fald er sket til.

Retten har endvidere lagt vægt på, at der ikke er fremlagt samarbejdsaftale med G1s ApS med en nærmere beskrivelse af ydelserne mv., at der ikke er fremlagt arbejdssedler eller ført andet bevis for, at arbejderne er udført, og at A ikke har kunnet oplyse, hvem han har været i kontakt med hos G1s ApS i forbindelse med bestilling mv. af arbejderne.

Det er endvidere tillagt vægt, at G1s ApS er registreret med branchekode "Almindelig rengøring i bygninger", og at G1s ApS ikke er registreret for moms.

Retten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 7.500 kr. Der er herved lagt vægt på den besparelse, der har været ved, at sagerne er behandlet sammen. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

BS-41962/2019:

Ved opgørelsen af momstilsvaret kan momsregistrerede virksomheder efter momslovens § 37 fradrage moms for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms.

Momsregistrerede virksomheder skal fremlægge fakturaer og afregningsbilag til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58. Fakturaer og afregningsbilag skal indeholde de oplysninger, der fremgår af momsbekendtgørelsens § 40, herunder oplysninger om mængden og arten af de leverede varer eller omfanget af de leverede ydelser, den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne er foretaget eller afsluttet, og afgiftsgrundlaget og pris pr. enhed uden afgift, jf. bekendtgørelsens § 40 , stk. 1, nr. 5, 6 og 7.

Det lægges til grund, at de fremlagte fakturaer ikke opfylder disse krav, idet der generelt ikke er foretaget en tilstrækkelig præcis angivelse af ydelsernes omfang og/eller art samt tidspunkt og sted for levering.

Retten finder, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at der på trods heraf er sket levering af de ydelser, som fakturaerne relaterer sig til.

Retten har lagt vægt på, at der ikke er fremlagt samarbejdsaftale med G1 ApS med en nærmere beskrivelse af ydelserne mv., at der ikke er fremlagt arbejdssedler eller ført andet bevis for, at arbejderne er udført, og at A ikke har kunnet oplyse, hvem han har været i kontakt med hos G1s ApS i forbindelse med bestilling mv. af arbejderne.

Det er endvidere tillagt vægt, at G1s ApS er registreret med Branchekode-2, og at virksomheden er afmeldt moms den 13. oktober 2011.

Retten tiltræder, at den omstændighed, at fakturaerne er betalt via bankoverførsler under de foreliggende omstændigheder ikke kan føre til et andet resultat.

Herefter og i øvrigt af de af Skatteministeriet anførte grunde tages Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 3.750 kr. Der er herved lagt vægt på den besparelse, der har været ved, at sagerne er behandlet sammen. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

BS-41970/2019:

Ved opgørelsen af momstilsvaret kan momsregistrerede virksomheder efter momslovens § 37 fradrage moms for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms.

Momsregistrerede virksomheder skal fremlægge fakturaer og afregningsbilag til dokumentation af den indgående afgift, jf. momsbekendtgørelsens § 58. Fakturaer og afregningsbilag skal indeholde de oplysninger, der fremgår af momsbekendtgørelsens § 40, herunder oplysninger om mængden og arten af de leverede varer eller omfanget af de leverede ydelser, den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne er foretaget eller afsluttet, og afgiftsgrundlaget og pris pr. enhed uden afgift, jf. bekendtgørelsens § 40 , stk. 1, nr. 5, 6 og 7.

Det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at A i den omhandlede periode har udført transportopgaver for G16 A/S, der løbende har betalt ham for ydelserne. Efter vidnet NNs forklaring lægges det endvidere lægges til grund, at A i et eller andet omfang har benyttet sig af underleverandører, idet han ifølge vidnet ikke selv ville kunne klare de opgaver, han blev tildelt af G16 A/S.

Ingen af de i sagen fremlagte fakturaer opfylder imidlertid kravene i momsbekendtgørelsens § 40 til en faktura, idet der generelt ikke er foretaget en tilstrækkelig præcis angivelse af ydelsernes omfang og/eller art samt tidspunkt og sted for levering.

Retten finder, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at der på trods heraf er sket levering af de ydelser, som fakturaerne relaterer sig til.

For så vidt angår fakturaerne fra G6, G9 ApS, G10, G11 og G12 har retten lagt vægt på, at der ikke er fremlagt samarbejdsaftaler med en nærmere beskrivelse af ydelserne mv., og at der ikke er fremlagt arbejdssedler eller ført andet tilstrækkeligt bevis for, at arbejderne er udført.

For så vidt angår G7 har retten lagt vægt på, at hverken serviceaftalen med underleverandøren eller fakturaen indeholder en nærmere beskrivelse af omfanget af ydelserne eller leveringsstederne, ligesom A ikke har fremlagt arbejdssedler eller andet materiale, der i tilstrækkeligt omfang støtter, at arbejdet er udført.

For så vidt angår G8 v/ML har retten ligeledes lagt vægt på, at hverken kontrakten med underleverandøren eller fakturaerne indeholder en nærmere beskrivelse af omfanget af ydelserne eller leveringsstederne, ligesom A ikke har fremlagt arbejdssedler eller andet materiale til støtte for, at arbejdet er udført ud over forklaringen fra ML. Det fremgår endvidere af sagen, at alle fakturaerne fra G8, bortset fra én, er betalt forud for faktureringsdatoen, hvilket ikke er i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede samarbejdsaftale.

Som anført af Skatteministeriet foreligger der herudover en række andre usædvanlige forhold, der skærper As bevisbyrde for, at virksomheden har købt det arbejde, som er anført i fakturaerne.

Det er således ikke på baggrund af de fremlagte fakturaer og de i øvrigt foreliggende oplysninger i sagen muligt at kontrollere omfanget og/eller arten af det eventuelt leverede arbejde.

Herefter og i øvrigt af de af Landsskatteretten anførte grunde, tager retten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 43.750 kr. Der er herved lagt vægt på den besparelse, der har været ved, at sagerne er behandlet sammen. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

T H I K E N D E S F O R R E T :

BS-41935/2019:

Skatteministeriet frifindes.

A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 7.500 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

BS-41962/2019:

Skatteministeriet frifindes.

H1 ved A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 7.500 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

BS-41958/2019:

Skatteministeriet frifindes.

H1 ved A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 3.750 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

BS-41970/2019:

Skatteministeriet frifindes.

H1 ved A skal til Skatteministeriet betale sagsomkostninger med 43.750 kr.

Beløbet skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.