Dato for udgivelse
11 Nov 2020 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Oct 2020 09:01
SKM-nummer
SKM2020.450.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0649704
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning
Resumé

Skatterådet gav H1 dispensation for CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da betingelserne blev vurderet til at være opfyldt.

Det blev betinget, at H1 årligt, og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår, ville sende en erklæring til ligningsenheden i Skattestyrelsen om, at de betingelser og forudsætninger, der blev lagt til grund for tilladelsen, i al væsentlighed var uændrede. Det blev forbeholdt af ligningsenheden i Skattestyrelsen ret til at efterprøve, om erklæringen var korrekt.

Hjemmel

Selskabsskattelovens § 32

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 32

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.D.4.1.8. Fritagelse for CFC-beskatning for selskaber og fonde

Dispensation/bevilling

Reference

Ansøgning indsendt af H1 d. XX. X 20XX

Ansøgning

H1 anmoder om fritagelse for CFC-beskatning af indkomst fra H1´s filial i X-land.

Der er anmodet om dispensation for 10 indkomstår, regnet fra og med indkomståret 20XX, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Afgørelse

Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Det betinges, at H1 årligt, og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår, sender en erklæring til ligningsenheden i Skattestyrelsen om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse, i al væsentlighed er uændrede.

Det forbeholdes ligningsenheden i Skattestyrelsen ret til at efterprøve, om erklæringen er korrekt, og H1 er således forpligtet til på forlangende at dokumentere, i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v., der er lagt til grund ved denne tilladelse, ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H1 er en bank i Danmark og er geografisk repræsenteret i alle dele af landet samt i X-land. H1´s forretningsområder er opdelt i en række geografiske områder her i landet og i X-land. Banken har en del filialer, heraf nogle i X-land..

H1 blev etableret i [] ved en fusion af nogle pengeinstitutter og er i dag ejet af X antal aktionærer. []

H2 udgør et fast driftssted i X-land, og efter reglen i SEL § 8, stk. 2, skal indkomsten i H2 ikke medregnes ved opgørelse af den danske skattepligtige indkomst for H1. H1 har ikke tilvalgt international sambeskatning.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

  1. Datterselskabets skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.
  2. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
  3. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.
  4. Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.
  5. Det er yderligere en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Efter SEL § 32, stk. 1, skal et dansk moderselskab medregne indtægterne fra datterselskaber, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Datterselskabets CFC-indkomst udgør mere end ½-delen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst
  • Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitlig i indkomståret udgør mere end 10 procent af selskabets samlede aktiver
  • Datterselskabet ikke er et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningsloven mv.

Ifølge SEL § 32, stk. 2, kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed, og som er underlagt offentligt tilsyn, anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af SEL § 32, stk. 1.

Muligheden for at anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af CFC-beskatning gælder ligeledes for filialer og faste driftssteder i udlandet, jf. SEL § 8, stk. 2, 4. pkt.

Efter SEL § 32, stk. 5, nr. 9, anses al indkomst fra forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt at udgøre CFC-indkomst. Ved finansielle aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5. Da H1, og herunder bankens filial i X-land, alene driver virksomhed som pengeinstitut, er bankens indkomst vedrørende filialen i X-land således omfattet af de danske regler om CFC-beskatning.

Efter SEL § 32, stk. 2, er det muligt at opnå fritagelse for den danske CFC-beskatning, når en række betingelser er opfyldt. Nedenfor beskrives de relevante forhold omkring bankens filial i X-land i forhold til de enkelte betingelser.

Koncession og tilsyn

H1 er som pengeinstitut omfattet af lov om finansiel virksomhed og er underlagt offentligt tilsyn af det danske Finanstilsyn jf. Finanstilsynets ID-nummer XX.

Når et dansk pengeinstitut driver virksomhed i udlandet gennem en filial, er filialen underlagt tilsyn gennem det danske hovedkontor i henhold til lov om finansiel virksomhed. Bankens filial i X-land er dermed omfattet af H1´s koncession til at drive bankvirksomhed. Den første betingelse for at kunne opnå dispensation må således anses for opfyldt.

Virksomhed i filialens hjemland

I 19XX åbnede H1 en filial i X-land. Siden 20XX har H1 haft X-antal bankfilialer i X-land.

H2 leverer fullservice-betjening til alle kunder inden for bestemte forretningsområder, ligesom der ydes rådgivningen inden for bestemte områder. Bankens forretningsmodel er således den samme i X-land som i Danmark. H2 henvender sig til erhvervs- og privatkunder i X-land, men også til danske erhvervskunder, der handler med X-land.

H1 betjener danske erhvervskunder, som har en forretningsmæssig tilknytning til X-land. Det kan være tilknytning i form af, at kunden har et datterselskab eller en filial i X-land eller på anden måde driver virksomhed i landet.

Af SEL § 32, stk. 2, er det en betingelse, at den væsentligste del af filialens indkomst kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor filialen er hjemmehørende.

Af lovbemærkningerne vedrørende SEL § 32, stk. 2, fremgår det, at private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort, som virksomhed med udenlandske kunder.

I et skema vedlagt ansøgningen er der foretaget en fordeling af filialens udlånsvolumen og depotvolumen for 20XX på henholdsvis indlandskunder og udlandskunder for både privat- og erhvervssegmentet. I et andet skema vedlagt anmodningen ses filialens primære indtægter for 20XX fordelt på indlandskunder og udlandskunder for privat- og erhvervssegmentet.

Ved indlandskunder og udlandskunder er der taget udgangspunkt i filialens månedlige indberetninger af udlånsvolumen til nationalbanken i X-land, hvor indberetningerne sker på baggrund af kundens registrerede bopælsadresse. Indberettede indlandskunder er således H2´s kunder, som er registreret med en adresse i X-land. Indberettede udlandskunder er H1´sX-lands kunder, som er registreret med adresse i et andet land end X-land. Det er vores opfattelse, at indberettede data til nationalbanken i X-land på baggrund af kundens registrerede adresseoplysninger kan anvendes som grundlag for fordelingen af filialens virksomhed på det hjemlige marked og med udenlandske kunder.

Det bemærkes, at danske erhvervskunder, som har forretningsmæssig tilknytning til markedet i X-land, og som følge heraf har et kundeforhold i H2, vil være indberettet til nationalbanken i X-land som udenlandske kunder. I relation til CFC-reglerne vil disse kunder også skulle anses for hjemlandskunder. Bankens systemregistreringer er ikke målrettet til registrering af kundens forretningsmæssige aktivitet, og det er således ikke muligt at foretage et sådan dataudtræk. I praksis vil andelen af hjemlandskunder vedrørende erhvervssegmentet således være væsentligt større end de angivne fordelinger, da H1 hovedsageligt henvender sig til danske virksomheder, som har forretningsmæssig tilknytning til det markedet i X-land.

I forhold til indlandskunder ses det, at udlånsvolumen og depotvolumen vedrørende indlandskunder udgør henholdsvis XX % og XX%, og dermed udgør langt den væsentligste del af den samlede volumen.

Ved fordeling af indtægter på renter af udlån og kursregulering af valuta anvendes samme procentvise fordeling som kundeindberetningen til nationalbanken i X-land. Her ses det, at indtægter fra hjemlandskunder udgør mere end halvdelen af indtægterne jf. vedlagte skema B. Det er ikke systemmæssigt muligt at opdele disse indtægter ift. de faktiske forretninger med henholdsvis hjemlandskunder og udenlandske kunder.

Ved fordeling af gebyrindtægter er fordelingen sket ud fra de faktiske forretninger med filialens kunder. Også her ses det, at indtægter fra hjemlandskunder udgør mere end halvdelen af indtægterne, jf. vedlagte skema B.

Indtægter fra renter af udlån til hjemlandskunder inden for privat- og erhvervssegmentet for 20XX udgør XX % af de samlede renter af udlån. Gebyrindtægter fra hjemlandskunder udgør i 20XX XX % af de samlede gebyrindtægter. Ses der på den samlede indtægtsfordeling udgør indtægter fra kunder der er hjemmehørende i X-land XX %.

Samlet set er det således bankens opfattelse, at kravet om at filialens indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked skal være mindst dobbelt så stor som virksomhed med udenlandske kunder, er opfyldt.

Virksomhed med uafhængige parter

Bankens filial i X-land driver udelukkende virksomhed med uafhængige parter. Filialen har således ikke indkomst fra bankvirksomhed med kunder, som er koncernforbundne med H1, når Skattestyrelsens definition af koncernforbundne selskaber anvendes, det vil sige direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 procent af kapitalen eller stemmerne, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Kapitalstyrke

Det er en betingelse, at filialens indkomst ikke opgøres på baggrund af en kapitalstyrke som overstiger, hvad driften af virksomheden tilsiger.

H1´s filial i X-land udgør ikke en selvstændig juridisk enhed, og filialens virksomhed medregnes således i den danske årsrapport, ligesom filialen således heller ikke har en egentlig egenkapital. Den regulatoriske opgørelse og overvågning af kapitalforhold sker således ikke på baggrund af filialen alene, men som en del af rapporteringen for H1.

Opgørelse af filialens skattepligtige indkomst, som holdes ude af dansk selskabsbeskatning, opgøres i overensstemmelse med dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og X-land, herunder principperne i OECD’s modeloverenskomst omkring opgørelse af indkomst i faste driftssteder. Filialen skal i skattemæssig henseende udstyres med en fri og uforrentet kapital, der afspejler de finansielle aktiver, funktioner og risici, som ligger i filialen.

[Tekst udeladt af hensyn til Skattestyrelsens tavshedpligt].

Ved anvendelse af kapitalspejlsmetoden vil filialen efter OECD-principperne blive anset for at have en kapital, som resulterer i samme relation til den risikovægtede eksponering, som det er tilfældet i hovedkontoret. Den kapital, som herved fremkommer for filialen i X-land, må alt andet lige skulle anses for at opfylde betingelsen i SEL § 32, stk. 2, i forhold til kapitalstyrke, hvis ikke der skal opstå uhensigtsmæssige sammenstød mellem de danske CFC-regler og OECD-principperne for opgørelse af indkomst i filialer. Det kan i øvrigt lægges til grund, at kapitalstyrken i H1´s filial i X-land ikke påtænkes væsentligt ændret i fremtiden, med mindre der sker ændringer i de regulatoriske krav.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at kapitalstyrken i bankens filial ikke overstiger, hvad driften af virksomheden tilsiger, og at betingelse i SEL § 32, stk. 2, om kapitalstyrke er opfyldt.

Beskatning af udbytte

Betingelsen om frafald eller nedsættelse af beskatningen af udbytte er ikke relevant for filialer, som ikke udlodder udbytte. Det bemærkes endvidere, at der er tale om en filial hjemmehørende i EU.

Den femte betingelse om beskatning af udbytte ses således ikke at være til hindring for fritagelse for dansk CFC-beskatning af bankens filial i X-land.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at bestemmelserne i SEL § 32, stk. 2, kan finde anvendelse, og at H1 dermed ikke skal medregne CFC-indkomst fra bankens filial i X-land.

Bemærkninger fra Skattestyrelsen, Store Selskaber

Skattestyrelsen, Store Selskaber har ingen bemærkninger.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Koncession mv

H1 har oplyst, at banken har koncession fra Finanstilsynets til at drive virksomhed som pengeinstitut.

H1 fremgår af Finanstilsynets liste over pengeinstitutter under tilsyn. Tilsynet omfatter ligeledes H1´s udenlandske filialer.

Skattestyrelsen anser herefter betingelse nr. 1 for opfyldt.

Kundeforhold (lokale)

Kravet, om at den væsentligste del af selskabets indkomst skal komme fra kunder med virksomhed i hjemlandet, vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder.

Det er oplyst, at H2 primært henvender sig til erhvervs- og privatkunder i X-land og til danske kunder med forretningsmæssig tilknytning til X-land.

H1 har fremsendt en oversigt over det samlede udlån og depotvolumen pr. X. X 20XX for H2 fordelt på kunder med adresse registreret i henholdsvis indland og udland.

H1 har herudover fremsendt en oversigt over de samlede indtægter pr. X. X 20XX for H2 fra kunder med adresse registreret i henholdsvis indland og udland.

Det fremgår af de to oversigter, at den væsentligste del (over XX %) af H2´s udlån, depotvolumen og indtægter stammer fra kunder med adresse registreret i X-land.

På denne baggrund anser Skattestyrelsen betingelsen om lokale kundeforhold for opfyldt.

Kundeforhold (koncernforbundne)

Ifølge forarbejderne til selskabsskattelovens § 32 vil kravet om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så stor som virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

Ved koncernforbundne parter henvises til ligningslovens § 2, stk. 2.

Det er oplyst, at H2 alene driver virksomhed med uafhængige parter, dvs. med parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Skattestyrelsen anser således betingelsen om kundeforhold for opfyldt.

Kapitalgrundlag

Når et dansk pengeinstitut driver virksomhed i udlandet gennem en filial, er filialen underlagt tilsyn og solvenskrav gennem det danske hovedkontor i henhold til Lov om finansiel virksomhed. Der stilles ikke direkte krav til solvensen i den udenlandske filial, men filialens kapitalgrundlag indgår som en integreret del af hovedkontorets kapitalgrundlag.

Filialens kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Ved denne vurdering kan bl.a. indgå den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land, samt kapitalstyrken i andre selskaber (inden for samme branche) i samme koncern, jf. SKM2012.429.SR.

Ved opslag i Finanstilsynets nøgletalsdatabase med nøgletal for finansielle virksomheder for årene 20XX-20XX fremgår det, at H1 i 20XX havde en solvensgrad på X %. Gennemsnittet for branchen var i 20XX XX %.

For 20XX havde H1 en solvensgrad på XX % mod gennemsnittet på XX %, og i 20XX havde H1S en solvensgrad på XX % mod gennemsnittet på XX %.

På baggrund af Finanstilsynets nøgletalsdatabase ligger solvensgraden i H1 således i de tre indkomstår under den gennemsnitlige solvensgrad for branchen.

Det er oplyst, at filialen ved anvendelse af kapitalspejlsmetoden efter OECD-principperne vil blive anset for at have en kapital, som resulterer i samme relation til den risikovægtede eksponering, som det er tilfældet i H1.

Skattestyrelsen forstår, at det efter kapitalspejlsmetoden tilstræbes, at alle enheder skal have samme solvens. Herved opgøres solvensen samlet for den legale enhed, og derefter tildeles hver filial kapital således, at der opnås den samme solvens som hele den legale enhed.

Skattestyrelsen er enig i, at denne metode til allokering af kapital må anses for at opfylde betingelserne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Da solvensgraden i H1 i 20XX-20XX ikke overstiger den gennemsnitlige solvensgrad for branchen [tekst udeladt af hensyn til Skattestyrelsens tavshedspligt], anser Skattestyrelsen betingelsen om kapitalgrundlag for opfyldt.

Lempelse af beskatning af udbytte

Filialer udlodder ikke udbytte, og betingelsen er derfor ikke relevant i det foreliggende tilfælde.

Begrundelse

Skattestyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at de fem betingelser i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 er opfyldt.

Indstilling

Skattestyrelsen finder, at det ansøgte efter en samlet, konkret vurdering, kan imødekommes og at der kan indstilles til dispensation for CFC-beskatning fra og med indkomståret 20XX.

Skattestyrelsen indstiller, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.