Dato for udgivelse
01 dec 2020 11:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 nov 2020 13:47
SKM-nummer
SKM2020.485.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0921561
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skønsposter, forbrug af egne varer, el, vand, olie, gas, privat anvendelse af biler
Resumé

Skattestyrelsen har fastsat vejledende mindstesatser for handlendes forbrug af egne varer, privat andel af elektricitet, vand og varme samt bilforhandleres private anvendelse af biler

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, Afsnit C.C.2.1.4.2.

Skattestyrelsen har fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2021:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Hvis der ikke findes en registrering af eget forbrug, må værdien af forbruget ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Skattestyrelsen fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den enkelte handlende har i sin forretning:

Fødevarer

14.340 kr.

Drikkevarer

  3.890 kr.

Tobak

  4.150 kr.

Andet

  4.190 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

   2.710 kr.

Kød og kødvarer

   2.810 kr.

Fisk og skaldyr

      800 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

   2.770 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

   2.550 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

   2.200 kr.

Andre fødevarer

      500 kr.

Drikkevarer:

Sodavand o.l.

  1.110 kr.

Spiritus og likør

     340 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

  1.340 kr.

Øl

     840 kr.

Andre drikkevarer

     260 kr.

Andet:

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

    620 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

 1.070 kr.

Aviser og tidsskrifter

 1.290 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

 1.210 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

Beklædning

 2.650 kr.

Fodtøj

 1.190 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører mv. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der desuden foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af elektricitet, vand og varme

Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kWh pr. m²

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kWh

Til lys og husholdning

for lejligheder

2.000 kWh

for parcelhuse

4.000 kWh.

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget til 101 liter pr. døgn.

 

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

 

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

3. Privat anvendelse af biler. Brugtvogns- og bilforhandlere.

Bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, skal beskattes af værdien af den private anvendelse.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af denne meddelelse. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilernes markedsværdi.

Hvis der ikke er ført kørebog, der efter sædvanlige krav til kørebøger kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen, der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinjer:

a.

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 kilometer årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

b.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse.

Satsen fremgår af Bekendtgørelse nr. 1720 af 17. november 2020 om Skatterådets satser for 2021 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er derfor fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter ligningslovens § 16, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. punktum.