Dato for udgivelse
20 Oct 2020 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2020 13:31
SKM-nummer
SKM2020.417.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-5008/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Selskab, fradragsret, lån
Resumé

Sagen angik, om et selskab kontrolleret af sagsøgeren og dennes sønner indirekte havde ydet et lån til sagsøgeren, som skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E. Sagen rejste blandt andet spørgsmål om, hvorvidt de i sagen omhandlede dispositioner var foretaget før eller efter den 14. august 2012, idet ligningslovens § 16 E alene har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august 2012. På baggrund af en samlet konkret vurdering anså Skatteministeriet med henvisning til den nye dokumentation, der blev fremlagt for domstolene, det dokumenteret, at de relevante aftaler var indgået inden den 14. august 2012. Skatteministeriet tog derfor bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstande om, at han ikke skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E, og at han havde fradragsret for de renter, der var påløbet det omhandlede lån.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 E

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.B.3.5.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.11.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: SKM2019.585.LSR

Appelliste

Parter

A

(v./advokat Jef Nymand Hounsgaard)

mod

Skatteministeriet Departementet

(v./advokat Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af byretsdommer

Grethe Jørgensen.

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag, der er modtaget den 3. februar 2020, har sagsøgeren, A, nedlagt følgende påstande:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende,

at der ikke i indkomståret 2013 er ydet sagsøgeren et af ligningslovens § 16 E omfattet aktionærlån, og at sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 2013 derfor skal nedsættes med 12.136.443 kr., og

at sagsøgeren i indkomståret 2014 har ret til fradrag for renter af det af G1 APS til sagsøgeren ydede lån på oprindeligt 14 mio. kr., og at sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 2014 derfor skal nedsættes med 1.022.642 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgers påstande.

Sagen drejer sig om prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 12. november 2019 om beskatning af sagsøgeren i medfør af ligningslovens § 16 E

Rettens begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet Departementet har taget bekræftende til genmæle, afsiger retten dom efter As påstande.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi på ca. 6.380.000 kr. samt sagens forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 100.000,00 kr. og af retsafgift med 2.000,00 kr., i alt 102.000 kr. A er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at der ikke i indkomståret 2013 er ydet sagsøgeren et af ligningslovens § 16 E omfattet aktionærlån, og at sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 2013 derfor skal nedsættes med 12.136.443 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren i indkomståret 2014 har ret til fradrag for renter af det af G1 APS til sagsøgeren ydede lån på oprindeligt 14 mio. kr., og at sagsøgerens kapitalindkomst for indkomståret 2014 derfor skal nedsættes med 1.022.642 kr.

Skatteministeriet Departementet skal til A betale sagsomkostninger med 102.000 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.