Dato for udgivelse
17 sep 2020 13:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 aug 2020 12:01
SKM-nummer
SKM2020.382.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0701189
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligt, Covid-19, Kina
Resumé

Spørger havde boet i Kina i 20 år, hvor hun havde sin virksomhed, men hun havde opholdt sig i Danmark siden den 13. marts 2020. Hun kunne ikke rejse hjem pga. Covid-19 situationen.

Hun havde den 1. juni 2020 købt en lejlighed her i landet, som primært skulle anvendes til udlejning, spørger ville kun benytte den selv i forbindelse med ferier mv.

Skatterådet fandt, at spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af arbejde i Danmark.

Da spørger havde købt en lejlighed og havde en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, ville spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun havde et uafbrudt ophold i Danmark, der var længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke var afsluttet senest 1. september 2020. Spørgers fulde skattepligt ville indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørgers uafbrudte ophold i Danmark varede så længe, at kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) fandt anvendelse.

Spørgers fulde skattepligt ville genindtræde, hvis hun opholdt sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, med virkning fra opholdets begyndelse, det vil sige fra den 13. marts 2020.

Endvidere ville hun blive fuldt skattepligtig, hvis hun fik samlede ophold i Danmark på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, regnet fra 1. juni 2020.

Det fulgte af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kina, at Kina som udgangspunkt havde den udelukkende beskatningsret til indtægterne fra spørgers virksomhed i Kina. Men hvis der var en del af spørgers indkomst, som kunne betragtes som erhvervet ved virksomhed udøvet i Danmark, ville denne del af indkomsten også kunne beskattes i Danmark, hvis spørgers ophold i Danmark kom til at strække sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgjorde mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begyndte eller sluttede i det pågældende skatteår.

Hjemmel

Kildeskatteloven (LBK nr. 117 af 29/01/2016) 
Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kina og Danmark

Reference(r)

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2
Kildeskattelovens § 7, stk. 1
Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kina og Danmark, Artikel 14

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.F.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.F.1.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.F.9.2.11.3.

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Spørger er strandet i Danmark i forbindelse med Corona og vil gerne have bekræftet, at hun ikke bliver omfattet af fuld skattepligt til Danmark, hvis hendes ophold her kommer til at strække sig over mere end 90 dage?
 2. Hvis spørgers indkomst fra Kina bliver omfattet af fuld skattepligt efter interne danske regler, skal spørger så betale skat i Danmark af indkomsten i henhold til reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Kina?

 Svar

 1.  Nej, se dog indstilling og begrundelse
 2.  Nej, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger bor og arbejder i Kina. Hun har været i Kina i over 20 år.

Spørger skulle på et hospital i Danmark den 17. marts 2020.

Spørger landede i Danmark den 13. marts 2020, kun 2 timer før Danmark lukkede grænserne. Spørgers returbillet til Kina var sat til 16. april 2020. I løbet af marts aflyste flyselskabet alle rejser ud af Danmark og oplyste, at de først kunne flyve tilbage i juni, dette er senere blevet opdateret til, at de først flyver i juli. Samtidig er grænserne i Kina også lukkede, det betyder, at selv om spørger har visa til Kina, kan spørger ikke få lov til at komme ind i landet, med mindre det er et diplomat visa.

Spørger har en lille konsulentvirksomhed i Kina med 4 medarbejdere. Der er ikke noget arbejde, spørger selv kan udføre i Danmark relateret til arbejdet i Kina. Mens spørger har været i Danmark, er alt arbejde blevet udført af hendes medarbejdere. Dog har hun svaret på spørgsmål fra medarbejderne, hvis de har haft brug for hjælp til at udføre deres arbejdsopgaver. Spørgers lange ophold i Danmark har også givet økonomisk bagslag til hendes virke i Kina. Det kan få den konsekvens, at spørger bliver nødt til at påbegynde en nedlukning af firmaet i løbet af de næste 3-4 måneder.

Da spørger var til kontrol på sygehuset, fandt man tegn på fornyet sygdom, som spørger blev opereret for med dækning fra hendes forsikring. Forsikringen har også godtaget, at de vil dække fremtidige kontroller i Danmark.

Under spørgers ophold her i Danmark har spørger set på ejerlejligheder, med henblik på at købe en lejlighed som en investering og som spørger kunne bo i, når hun engang inden for en overskuelig fremtid på 2-3 år vender tilbage til Danmark.

Spørger har købt en lejlighed, som hun overtager den 1. juni 2020. Tanken er at sætte den i stand, så den er klar til udlejning gennem Airbnb, sådan at spørger selv kan booke sig ind, når hun er på ferie i Danmark eller til kontrol på hospitalet, fordi det giver spørger størst mulighed for hvile.

Spørgers plan er at rejse tilbage til Kina, så snart der bliver mulighed for det. Det afhænger af, hvornår flyselskabet flyver igen og hvornår spørger kan få tilladelse til at komme ind i Kina.

Supplerende oplysninger fra spørger af 25. juni 2020

I perioden fra 13. marts 2020 til 1. juni 2020 har spørger for det meste boet rundt omkring på hoteller, nogle få nætter ind i mellem hos venner eller familie. Nogle uger i en lejlighed lejet gennem Airbnb. Spørger har endnu ikke taget ophold i den lejlighed, hun har købt. Hun er ved at gøre den klar til udlejning gennem Airbnb. Spørger har sovet der nogle nætter de sidste par uger, men har stadigvæk en lejlighed gennem Airbnb, hvis lejemål er slut 1. juli 2020. Spørger håber, at hun kan bo i sin nye lejlighed, indtil hun kan rejse tilbage til Kina. Lejligheden skal anvendes til udlejning de måneder, spørger ikke opholder sig i Danmark. Det er nok noget, der ligner 2/3 af året. Spørger vil selv booke sig ind i de perioder, hun er i Danmark. Resten af tiden vil lejligheden være sat til udlejning gennem Airbnb. Spørger har nogle helbredsmæssige problemer, der gør, at hun har brug for hvile, når hun er i landet. Derfor er rejsen rundt og bo på hoteller ikke en god løsning for hende. Hun svarer på spørgsmål fra sine medarbejdere i Kina måske gennemsnitlig 3-4 dage om måneden. Lige nu er det meget svært, fordi hun har været væk så længe, og der er stærkt brug for, at hun snart vender tilbage til arbejdet i Kina.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har brug for svar på, om hun vil blive fuldt skattepligtig i Danmark, hvis hun bliver i Danmark ud over 90 dage, i den situation hun er i.

Spørger er havnet i Danmark og strandet her på grund af Corona og har derfor ikke noget valg med hensyn til tilbagerejse. Det er uforskyldt, at spørger kommer til at være her ud over de 90 dage.

Når hun kommer hjem til Kina igen, har hun tænkt sig at leje sin nyerhvervede lejlighed ud gennem Airbnb og kun benytte lejligheden til sig selv under ferier eller i forbindelse med hospitalsophold i Danmark.

Spørger har planer om at afvikle sit arbejde i Kina indenfor en overskuelig periode. Hun har derfor brug for langsomt at gøre klar til en reetablering i Danmark.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger er strandet i Danmark i forbindelse med Corona. Det ønskes bekræftet, at  hun ikke vil blive fuldt skattepligtig, hvis hendes ophold her kommer til at strække sig over mere end 90 dage.

Begrundelse

Spørgers fulde skattepligt til Danmark ophørte for ca. 20 år siden, hvor hun flyttede til Kina.

Siden den 13. marts 2020 har spørger opholdt sig i Danmark. Siden den 1. juni 2020 har hun haft rådighed over en lejlighed har i landet, som hun har købt. Hun har dermed erhvervet en bopæl her i landet.

Der skal tages stilling til, om spørgers fulde skattepligt til Danmark genindtræder, når hun opholder sig her.

Personer, der har bopæl her i landet, kan blive fuldt skattepligtige, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 (bopælsreglen).

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet.

Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1. Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".  

Dermed kan spørger blive omfattet af fuld skattepligt i Danmark, hvis spørgers ophold varer længere end fastlagt i denne praksis.

Det vil sige, at spørger vil blive fuldt skattepligtig, hvis hun har et uafbrudt ophold i Danmark, der er længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke er afsluttet senest 1. september 2020. Endvidere vil hun blive fuldt skattepligtig, hvis hun får samlede ophold i Danmark på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, regnet fra 1. juni 2020.  

Den fulde skattepligt kan indtræde tidligere end anført ovenfor, hvis spørger arbejder under sit ophold her i landet.

Spørger har en virksomhed i Kina med 4 medarbejdere. Hun har oplyst, at mens hun har været i Danmark, er alt arbejde blevet udført af hendes medarbejdere hjemme i Kina. Men hun har svaret på spørgsmål fra sine medarbejdere, hvis de har haft brug for hjælp til at udføre deres arbejdsopgaver. Hun svarer på spørgsmål fra sine medarbejdere gennemsnitligt 3-4 dage om måneden. Lige nu er det meget svært, fordi hun har været væk så længe, og der er stærkt brug for, at hun snart vender tilbage til arbejdet i Kina.

Skattestyrelsen finder, at en sådan besvarelse af spørgsmål fra ens medarbejdere må betragtes som arbejde.

Egentligt arbejde under opholdet i Danmark accepteres kun i begrænset omfang, når det gælder spørgsmålet om indtræden af fuld dansk skattepligt. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR (fotomodel-dommen) accepteres det dog, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet af enkeltstående karakter i maksimalt 10 dage inden for en 12-måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt strækker sig udover 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil efter praksis forudsætte, at man normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Arbejde i Danmark i en situation, hvor man normalt ikke arbejder her i landet, og hvor arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark, men hvor arbejdet er udløst af Corona-epidemien, må anses som ekstraordinært i denne sammenhæng og knytter sig til de særlige foranstaltninger, som er iværksat i perioden 9. marts - 30. juni. I praksis kan arbejde i denne periode i Danmark i mere end 10 dage og i op til 30 dage derfor accepteres baseret på praksis.

Spørger opfylder betingelserne om, at hun normalt ikke arbejder her i landet, og at arbejdet ikke må have nogen særlig tilknytning til Danmark. Hendes arbejde her er udløst af Corona-epidemien og må anses som ekstraordinært i denne sammenhæng og knytter sig til de særlige foranstaltninger, som er iværksat i perioden 9. marts - 30. juni 2020. Det følger af praksis, at arbejde i denne periode i Danmark i mere end 10 dage og i op til 30 dage kan accepteres, uden at den fulde skattepligt indtræder. Da det er oplyst, at spørgeren kun arbejder gennemsnitligt 3-4 dage om måneden, vil hun ikke nå op på 30 dages arbejde i perioden fra erhvervelsen af lejligheden og etablering af bopæl i Danmark den 1. juni og til 30. juni 2020. Skattestyrelsen finder derfor, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig efter bopælsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, som følge af dette arbejde i denne periode.

 Da spørger som nævnt har købt en lejlighed og har en bopæl her i landet fra 1. juni 2020, vil spørger imidlertid blive fuldt skattepligtig, hvis hun har et uafbrudt ophold i Danmark, der er længere end 3 måneder regnet fra 1. juni 2020, det vil sige hvis opholdet ikke er afsluttet senest 1. september 2020.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2020-1, C.F.1.2.2, at når opholdets længde overstiger de ovennævnte grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Det betyder, at spørgers fulde skattepligt vil indtræde med virkning fra den 1. juni 2020, medmindre spørges uafbrudte ophold i Danmark varer så længe, at kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 (6-måneders-reglen) finder anvendelse.

Hvis spørger havde erhvervet en lejlighed i Danmark og var blevet fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr.1 (bopælsreglen) på grund af overskridelse af 3-måneders grænsen for opholdets længde i perioden 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020 eller på grund af arbejde i mere end 30 dage i perioden, kunne hun have benyttet den nye "corona-regel" i kildeskattelovens § 7, stk. 1, 3. pkt., hvorefter en person kan vælge at blive omfattet af en midlertidig ordning, der medfører, at der ikke indtræder skattepligt efter bopælsreglen i § 1, stk. 1, nr. 1, ved uafbrudt ophold her i landet over 3 måneder eller ved samlede ophold her i landet over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.  Hvis man vælger den midlertidige ordning, bliver man i stedet som udgangspunkt begrænset skattepligtig af løn og honorarer i perioden med ophold i Danmark. Det gælder hele perioden under opholdet i Danmark, hvis opholdet varer fra 9. marts til 30. juni 2020 eller indtil udrejse, hvis udrejsen sker i løbet af perioden.

Den fulde skattepligt kan endvidere genindtræde for personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 (opholdsreglen).

Enhver opholdsdag i Danmark medregnes ved opgørelsen af det samlede antal opholdsdage uanset årsagen til denne.

Der kan henvises til TfS1987, 464. En skatteyder, hvis fulde skattepligt her i landet var ophørt ved udrejse til England, fik ved en afhøring hos politiet den efterfølgende måned inddraget sit pas, der ikke senere blev udleveret. Skattedepartementet udtalte, at ophold her i landet på mindst 6 måneder medfører genindtræden af skattepligt i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 (nu nr. 2). Det var i den sammenhæng uden betydning, at opholdet var ufrivilligt som følge af pasinddragelse.

Spørgers fulde skattepligt vil derfor indtræde, hvis hun opholder sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder regnet fra den 13. marts 2020, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Hvis en person efterfølgende erhverver sig bolig og dermed overgår til fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, medregnes tiden efter, at den pågældende har erhvervet bopæl, ved opgørelsen af 6-måneders perioden. 6-måneders reglen kan således føre til fuld skattepligt fra opholdets begyndelse. Det gælder i praksis, selvom der er tale om et ophold i under 6 måneder, som afløses af bopæl, hvor opholdet fortsætter. Se Den juridiske vejledning 2020-1, C.F.1.3.

Hvis spørger bliver fuldt skattepligtig efter opholdsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, vil hun således blive omfattet af den fulde skattepligt med virkning fra opholdets begyndelse, det vil sige fra den 13. marts 2020.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Hvis spørgers indkomst fra Kina bliver omfattet af fuld skattepligt efter interne danske regler, ønsker spørger bekræftet, at hun ikke skal betale skat i Danmark af indkomsten i henhold til reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Kina.

Begrundelse

Den indkomst, spørger erhverver fra Kina, er optjent gennem spørgers konsulentvirksomhed, som ligger i Kina. De fire ansatte befinder sig i Kina og det er herfra, virksomheden udøves.

Af dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) mellem Danmark og Kina, artikel 14 stk. 2, fremgår, at udtrykket "frit erhverv" omfatter selvstændig virksomhed, herunder undervisningsvirksomhed. Da spørger driver selvstændig undervisningsvirksomhed mv. (træning og hjælp til selvhjælp), finder Skattestyrelsen, at hendes indkomst herfra er omfattet af denne artikel.

Af DBO’ens artikel 14, stk. 1, fremgår, at indkomst ved frit erhverv erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kun kan beskattes i denne stat, bortset fra to situationer, hvor sådan indkomst også kan beskattes i den anden kontraherende stat:

Enten hvis personen har et fast sted, som til stadighed står til rådighed for hende i den anden kontraherende stat med henblik på udøvelse af hendes virksomhed. I så fald kan kun den del af indkomsten, som kan henføres til dette faste sted, beskattes i denne anden kontraherende stat.

Eller hvis hendes ophold i den anden kontraherende stat strækker sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgør mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. I så fald kan den del af indkomsten, som erhverves ved virksomhed udøvet i denne anden stat, beskattes i denne anden stat.

Ved besvarelsen af spørgsmålet lægger Skattestyrelsen til grund, at spørger er hjemmehørende i Kina, hvor hun har boet de sidste 20 år, og hvor hun har sin virksomhed. I Danmark har hun en lejlighed, som hun har tænkt sig at leje ud gennem Airbnb og kun benytte til sig selv under ferier eller i forbindelse med hospitalsophold i Danmark. Hendes nuværende ophold i Danmark er ufrivilligt og skyldes Covid-19 situationen.

Under forudsætning af, at spørgeren er hjemmehørende i Kina, følger det af DBO’ens artikel 14, stk. 1, at hendes indkomst fra virksomheden i Kina som udgangspunkt kun kan beskattes i Kina.

Efter det oplyste har spørger ikke et fast sted, som til stadighed står til rådighed for hende i Danmark med henblik på udøvelse af hendes virksomhed.

Hvis der er en del af spørgers indkomst, som kan betragtes som erhvervet ved virksomhed udøvet i Danmark, vil denne del af indkomsten også kunne beskattes i Danmark, hvis spørgers ophold i Danmark kommer til at strække sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgør mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skattestyrelsen.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 7, stk. 1

§1: "Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1)              personer, der har bopæl her i landet,

2)              personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

(…"

§ 7, stk. 1: For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende. Personen kan dog vælge at blive omfattet af en midlertidig ordning, der medfører, at der ikke indtræder skattepligt efter § 1, stk. 1, nr. 1, ved uafbrudt ophold her i landet over 3 måneder eller ved samlede ophold her i landet over 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, hvis overskridelsen skyldes ophold her i landet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Der kan udføres arbejde under opholdet her i landet i den angivne periode, uden at der indtræder skattepligt her til landet efter § 1, stk. 1, nr. 1. Tilvælges ordningen efter 3. pkt., er der fortsat pligt til at svare indkomstskat til staten af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold og honorarer, der kan henføres til den angivne periode, i det omfang personen opholder sig her i landet. Valget skal træffes senest den 1. maj 2021 og kan omgøres til og med den 30. juni 2022.

Praksis

Den juridiske vejledning 2020-1, C.F.1.2.1 - Hvornår er der bopæl i Danmark? (uddrag)

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og
 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. Se fx SKM2016.557.SR og SKM2019.290.SR.

Selv om der er givet dispensation fra bopælspligten, anses personen stadig for at have bolig til rådighed i Danmark. Se fx SKM2006.212.SR og SKM2015.756.SR.

Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende. Andre mere formelle kriterier, fx

 • til- og framelding til folkeregisteret,
 • en postadresse eller
 • en ansøgning om opholdstilladelse

spiller ikke nogen selvstændig rolle. Se fx LSRM 1981, 99 og skd.1983.65.170.ØLD.

Den juridiske vejledning 2020-1, C.F.1.2.2 -  Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning ? (uddrag)

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus.  Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig. Se SKM2015.313.SRSKM2015.290.SR og SKM2018.156.SR. Det samme gælder benyttelsen af andre boligformer. Om bopæl, se nærmere afsnit C.F.1.2.1.

Det forekommer, at en person, der er fuldt skattepligtig i udlandet, ønsker at blive anset for fuldt skattepligtig i Danmark. En skatteyder kan ikke vælge at blive omfattet af reglerne om fuld skattepligt, hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt. Dette kan ofte få konsekvenser for opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se SKM2002.230.VLR, SKM2009.482.VLR og SKM2013.543.ØLR.

Absolutte grænser for opholdets længde 

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssig aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende". Se SKM2017.121.BR, hvor retten bemærkede, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret, at han havde bopæl i og var skattepligtig til Spanien eller noget andet land.

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende".

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som fx lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller bestyrelsesmedlem.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.
 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.
 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsindtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

Eksempel

 • En model udførte 7 dagslange fotosessions inden for en 12 måneders periode. Se SKM2012.732.ØLR og Skatteministeriets kommentar SKM2013.316.DEP.
 • En operasangers afholdelse af et enkeltstående arrangement. Se TfS 1997, 590 LSR.
 • 14 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.
 • En musikers få koncerter og vedligeholdelse af musikalske færdigheder. Se SKM2014.717.LSR.
 • Udtagelse til landskampe og landsholdssamlinger. Se SKM2015.61.SR.
 • Medhjælp (ulønnet) på søns minkfarm i nogle uger om året. Se TfS 1990, 163 LSR.

Enkeltstående arbejde

Egentligt arbejde under opholdet accepteres kun i ganske begrænset omfang. Som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR accepteres det, at en person, der har bopæl her i landet, udfører egentligt arbejde her i landet i maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode. Overstiger arbejdets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som hovedregel.

Bemærk

Under helt særlige omstændigheder kan arbejdsopgaver udført her i landet bevare deres enkeltstående karakter, selv om de tidsmæssigt udstrækker sig ud over 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Dette vil forudsætte, at vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i landet, at det er ekstraordinært, at arbejdet er udført her i landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.

Eksempel

I SKM2002.252.LR indtræder skattepligten ikke for en person, der anvender 14 dage af sin sommerferie til forberedelse af undervisningsmateriale mv. til brug for undervisning i Schweiz. Forberedelsen ansås at udgøre en så lille del af personens hovedbeskæftigelse, som var undervisning i Schweiz, at det ikke havde den fornødne karakter af regelmæssig, løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Eksempel

I SKM2015.61.SR påtænkte en person, der boede i x-land og spillede håndbold for en klub der, at blive medejer af en bolig i Danmark sammen med sin kæreste.  Den fulde skattepligt ville ikke indtræde, hvis personen modtog landsholdspenge i forbindelse med landsholdssamlinger og landskampe her i landet. Da landsholdet stillede indkvartering til rådighed til rådig for personen, ville denne ikke opholde sig i boligen i de perioder, hvor kampene og den tilknyttede træning ville finde sted. Under hensyn til de helt særlige omstændigheder havde de enkelte seancer på landsholdet karakter af enkeltstående arrangementer, selvom antallet af arbejdsdage således kunne overstige 10 dage. Der blev også henset til, at personen normalt udførte sit arbejde i udlandet, og at det i sin natur var ekstraordinært at blive udtaget til at spille og træne på landsholdet, og at landsholdet spillede sine kampe i både ind- og udland.

Længden af den enkelte arbejdsdag er uden betydning, når blot arbejdet har karakter af egentlig erhvervsudøvelse. En person kan fx ikke i samme periode arbejde 14 halve dage, uden at skattepligten indtræder.

Enkeltstående møder tæller for en arbejdsdag, uanset mødets varighed.

Skattepligten indtræder dog, hvis aktiviteterne over en længere periode er udtryk for et fast mønster. Det gælder fx, når arbejdet sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark.

Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde.

Se også SKM2009.813.LSR, SKM2006.41.SR og SKM2015.656.SR.

I SKM2009.813.LSR, ville en person under de konkrete omstændigheder blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab var medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

I SKM2006.41.SR blev en person, der havde bopæl til rådighed i Danmark, anset for fuldt skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Bemærk

Grænsen for egentligt arbejde på 10 dage inden for en 12 måneders periode gælder ikke, hvis den pågældende persons arbejde - i forhold til dennes øvrige arbejdssituation - specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark.

Eksempel

En operasangerindes enkeltstående koncertarrangementer her i landet retter sig ikke specifikt mod Danmark, hvis den pågældende er fast engageret i et andet land eller i øvrigt har koncertarrangementer i mange lande.

Arbejdet skal direkte eller indirekte have økonomisk betydning for den pågældende. Hvis det pågældende arbejde er uegennyttigt, ulønnet eller på anden måde helt uden økonomisk betydning for den pågældende person, vil arbejdet ikke føre til indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.

Eksempel

Hvis den pågældende under sit ophold her i landet fx udfører ulønnet arbejde for en almen velgørende forening, fx deltager i en indsamling, vil dette ikke i sig selv føre til indtræden af skattepligt.

Se også

Se også TfS 1990, 163 LSR, hvor en far var ulønnet medhjælp på søns minkfarm i nogle uger om året.

Besvarelse af e-mails og lignende

Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn.

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Se SKM2015.329.SR, SKM2015.273.SR, SKM2015.756.SR og SKM2017.180.LSR.

Se også

Se også SKM2014.158.LSR, hvor skattepligten ikke ville genindtræde for en person, der var flyttet til Kina, hvis den pågældende som direktionsmedlem og chief operating manager og general manager for et udenlandsk selskab deltog i bestyrelsesmøde i et dansk selskab af en dags varighed under sit ophold i Danmark.

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

Se også

Se også SKM2014.717.LSR, hvor Skatteforvaltningen ikke havde godtgjort, at en musikers kortvarige ophold i Danmark ikke havde karakter af ferie eller lignende. Musikerens få koncerter mv. samt hans nødvendige vedligeholdelse af sine musikalske færdigheder under opholdet her i landet kunne ikke anses for regelmæssig varetagelse af løbende, indtægtsgivende arbejde.

Eksempel

Skatterådet fandt, at skattepligten indtrådte, selvom den pågældende i videst muligt omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv.

Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurgte til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. Se SKM2012.311.LSR.

Den juridiske vejledning 2020-1, C.F.1.3 - 6-måneders ophold i Danmark (uddrag)

6-måneders-regel

Personer, der ikke har bopæl her i landet, bliver fuldt skattepligtige, når de opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Opgørelse af 6-måneders perioden

Skattepligten indtræder ved et sammenhængende ophold på 6 måneder. I 6-månedersopholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 6-månedersopholdet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark kan efter omstændighederne også afbryde opholdet.

Landsskatteretten har afgjort, at en person, der var bosat i Tyskland og arbejdede som salgskonsulent her i landet gennem ugen fra mandag kl. 12.00 til fredag kl. 17.00, hvorefter den pågældende tilbragte weekenden i hjemmet i Tyskland, efter omstændighederne ikke var fuldt skattepligtig som følge af opholdet. Se TfS 1986, 313 LSR.

Se også SKM2013.545.SR.

Den konkrete anledning til opholdet her i landet er uden selvstændig betydning.

Selv om opholdet er ufrivilligt som følge af pasinddragelse eller andre tvungne omstændigheder som fx sygdom, vil skattepligten indtræde som følge af opholdet, hvis det varer mindst 6 måneder. Se TfS 1987, 464 DEP og TfS 1988, 154 LSR.

Bemærk

I tilfælde af dobbeltdomicil vil en DBO dog typisk medføre, at en skatteyder under et ufrivilligt ophold må anses for skattemæssigt hjemmehørende i det pågældende udland. Se C.F.1.2.1 om dobbeltdomicil og C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4 om skattemæssigt hjemsted.

Skattepligtens indtræden og ophør

Hvis en person opholder sig her i landet ud over de 6 måneder, så indtræder skattepligten fra begyndelsen af 6 måneders opholdet. Se KSL § 8, stk. 1.

Skattepligten varer indtil opholdet ophører. Se LSRM 1983, 157 SSR.

Hvis personen efterfølgende erhverver sig bolig og dermed overgår til fuld skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1, medregnes tiden efter, at den pågældende har erhvervet bopæl, ved opgørelsen af 6-måneders perioden. Se LSRM 1983, 157 SSR og SKM2013.729.SR.

I tilfælde, hvor det ikke allerede fra opholdets begyndelse her i landet er sikkert, at opholdet kommer til at strække sig over mindst 6 måneder, foretages beskatningen indtil videre efter reglerne i KSL § 2 om begrænset skattepligtige. Først når det viser sig, at opholdet bliver udstrakt, eller har strakt sig over mindst 6 måneder, foretages beskatningen med virkning fra opholdets begyndelse efter reglerne for fuldt skattepligtige personer.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kina og Danmark, artikel 14:

Frit erhverv

1. Indkomst ved frit erhverv eller ved andet arbejde af selvstændig karakter erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat, bortset fra et af følgende tilfælde, hvor sådan indkomst også kan beskattes i den anden kontraherende stat:

a)

hvis han har et fast sted, som til stadighed står til rådighed for ham i den anden kontraherende stat med henblik på udøvelse af hans virksomhed. I så fald kan kun den del af indkomsten, som kan henføres til dette faste sted, beskattes i denne anden kontraherende stat,

b)

hvis hans ophold i den anden kontraherende stat strækker sig over en eller flere perioder, der tilsammen udgør mindst 183 dage inden for en 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. I så fald kan kun den del af indkomsten, som erhverves ved virksomhed udøvet i denne anden stat, beskattes i denne anden stat.

2. Udtrykket "frit erhverv" omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær og kunstnerisk virksomhed samt uddannelses- og undervisningsvirksomhed såvel som selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor