Dato for udgivelse
14 Aug 2020 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jul 2020 13:14
SKM-nummer
SKM2020.332.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0894168
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalindkomst, avance, investeringsbeviser, lagerprincippet, ligningsfrist, ansættelsesændring, ansættelsesfrist, forældelsesfrist
Resumé

Klager havde i indkomståret 2012 - i modsætning til i de to forudgående indkomstår - ikke selvangivet avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet. Blandet andet under henvisning til, at Skat (nu Skattestyrelsen) ved to servicemeddelelser havde henledt klagers opmærksomhed på, at der skulle ske opgørelse af gevinst og tab for beviserne efter lagerprincippet, fandt Landsskatteretten, at der forelå grov uagtsomhed fra klagers side, hvorfor betingelserne for fristgennembrud i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt. Landsskatteretten fandt endvidere, at den lille fristregel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, var iagttaget, idet fristen først kunne anses for at løbe fra det tidspunkt, hvor klager besvarede en forespørgsel om, hvorfor klager ikke havde udfyldt det pågældende felt (felt 38).

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, § 27, stk. 1, nr. 5, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.8.3.2.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.8.3.2.1.4

Indkomståret 2012
Kapitalindkomst
SKAT har forhøjet klagerens kapitalindkomst med 184.018 kr., idet klageren er anset for skattepligtig af avance af investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Det fremgår, at klageren i 2010 flyttede tilbage til Danmark efter at have boet i udlandet i en årrække. Klageren arbejdede således i årene 2000 til 2010 i Land Y1 som direktør for en virksomhed inden for […].

Efter tilbagekomsten fra Land Y1 i 2010 erhvervede klageren en række forskellige værdipapirer, herunder investeringsbeviser.

Primo indkomståret 2012 ejede klageren således bl.a. 160 investeringsbeviser i Danske Invest Hedge FIS-Obligationer, og der er til SKAT indberettet en værdi heraf ultimo 2011 på 297.256 kr.

Videre har klagerens danske pengeinstitut indberettet til SKAT, at klageren den 16. januar 2012 anskaffede yderligere 160 investeringsbeviser i Danske Invest Hedge FIS-Obligationer til en samlet anskaffelsessum på 310.704 kr., og at værdien af klagerens samlede beholdning på 320 investeringsbeviser i Danske Invest Hedge FIS-Obligationer ultimo 2012 udgjorde 793.411 kr. Af klagerens personlige skatteoplysninger i SKATs skattemappe fremgår det, at indberetningerne er registreret den 23. januar 2013.

Primo indkomståret 2012 ejede klageren bl.a. tillige 2.144,121 investeringsbeviser i Goldman Sachs Djubs Enchanced Str. Port. A, og der er til SKAT indberettet en værdi heraf ultimo 2011 på 186.832,09 kr. og ultimo 2012 på 185.400 kr. Af klagerens personlige skatteoplysninger i SKATs skattemappe fremgår det, at indberetningen af værdien ultimo 2012 er registreret den 23. januar 2013.

Det fremgår videre, at klageren ved selvangivelsen for indkomståret 2012 ikke selvangav avance efter lagerprincippet af investeringsbeviserne i Danske Invest og Goldman Sachs. På baggrund af de indberettede tal kan avancen for disse investeringsbeviser for indkomståret 2012 opgøres til i alt 184.018 kr., som fordeler sig med et tab på 1.433 kr. (oprundet) for investeringsbeviserne i Goldman Sachs og en avance på 185.451 kr. for investeringsbeviserne i Danske Invest. Ved selvangivelsen, som skete elektronisk, udfyldte klageren således ikke rubrik 38, gevinst/tab på beviser i investeringsselskab, heller ikke med et nul.

Under klagesagsbehandlingen har klagerens repræsentant fremlagt kopi af servicebrev af 14. marts 2013 fra SKAT. Heraf fremgår bl.a. følgende:

"Servicebrevet er en hjælp til at udfylde selvangivelsen
På bagsiden af servicebrevet kan du se de oplysninger til selvangivelsen, som SKAT kender. Du kan bruge oplysningerne, når du skal udfylde selvangivelsen. I TastSelv finder du en specifikation af beløbene.

En stjerne (*) ud for en rubrik betyder, at SKAT har modtaget oplysninger til rubrikken, men oplysningen ikke umiddelbart kan overføres til selvangivelsen.

Rubrik

Beløb kr.

Kapital-
indkomst

Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber

38

*

Når du udfylder selvangivelsen, skal du være opmærksom på følgende:

Rubrik 38

SKAT har registreret, at du i 2012 har solgt værdipapirer. Vi mangler oplysninger fra dig for at kunne beregne dine gevinster/tab. Ret årsopgørelsen/selvangivelsen og klikke på den lille lommeregner ud for rubrikken. Så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger, så du kan få beregnet dit resultat.

…"

Under klagesagsbehandlingen er det oplyst, at klageren selv kontrollerede og indsendte sin selvangivelse for indkomståret 2012, og at han sammen hermed indsendte en oversigt over værdipapirerne. Klagerens repræsentant har fremlagt oversigten, som er dateret den 9. april 2013. Af denne fremgår bl.a. følgende:

"Investeringsbeviser i lagerbeskattede afdelinger og investeringsselskaber

Navn/
Type

Dato

Antal

Salgs-
sum

Købe-
sum

Gevinst/
tab

Danske
Invest
Hedge
FIS-
Obligationer

Ret

Behold-
ning

01-01-
2012

160

297.256

Køb

16-01-
2012

160

310.704

Behold-
ning

31-12-
2012

320

793.411

I alt for
AS-ident

Goldman
Sachs
Djubs
Enhanced
Str. Port
A EUR

Ret

Behold-
ning

01-01-
2012

2.144,121

186.832

Behold-
ning

31-12-
2012

2.144,121

185.400

I alt for
AS-ident

Kapitalindkomst
til rubrik 38
på årsopgørelsen/
selvangivelsen

Ingen Kapital-
indkomst til
punkt
38 - ganske
som i servicebrev"

SKAT har oplyst, at den omhandlede oversigt ikke ses registreret i SKAT.

Klagerens selvangivelse blev imidlertid afvist, og SKAT sendte den 15. april 2013 en e-mail til klageren herom, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Vi kan se, du har indberettet din selvangivelse for 2012 på TastSelv, men den er afvist, så der ikke kan dannes en årsopgørelse.

Afvisningen skyldes, at du har tastet betalt skat vedrørende udlejning af din udenlandske ejendom i rubrik 495 uden at du har tastet en lejeindtægt. Hvis det er betalt ejendomsværdiskat i udlandet, skal beløbet tastes i rubrik 254 og beløbet i rubrik 495 skal slettes.

Hvis der ER tale om skat af lejeindtægt, skal du taste selve lejeindtægten i rubrik 425.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.
…"

Under klagesagsbehandlingen har Skattestyrelsen endvidere fremsendt kopi af et servicebrev dateret den 9. april 2013. I modsætning til servicebrev af 14. marts 2013 indeholdt dette servicebrev ikke en stjernemarkering ud for rubrik 38, ligesom rubrik 38 heller ikke nævnt i listen over rubrikker, klageren skulle være opmærksom på ved udfyldelsen af selvangivelsen.

Af klagerens personlige skatteoplysninger i SKATs skattemappe fremgår bl.a. følgende vedrørende indkomståret 2012:

Forespørgsel på årsopgørelsen i TastSelv

Servicemeddelelse vedr. årsopgørelsen

Registreringsdato

Du bør indberette for felt rubrik 66
Du mangler at tilføje dine oplysninger om de handler, du har lavet med værdipapirer. Klik på den lille lommeregner ved siden af rubrik 66, så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger.

17/4-13

Beløbene i rubrik 32, 39, 40 eller 116, Anden kapitalindkomst, er mindre end de indberettede beløb i disse rubrikker for år 2011.
Årsagen kan være, at du og din ægtefælle vil fordele indtægten mellem jer på en anden måde end tidligere. Vær opmærksom på, om du mangler at skrive et beløb i rubrik 32, 39, 40 eller 116. Se sidste års årsopgørelse.

17/4-13

SKAT har fået oplyst, at du ejer bevis eller aktie i investeringsselskab
Gevinst/tab skal lagerbeskattes, dvs. der skal opgøres gevinst/tab selvom papiret ikke er solgt. Beløbet opgøres som forskellen mellem primoværdien/købesummen og ultimoværdien og skrives i rubrik 38. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

17/4-13

Beløbet i rubrik 31, Renteindtægt fra pengeinstitut mv., eller i rubrik 114, Renteindtægt i virksomhed, lagt sammen med din ægtefælles, er 4.040 kr. mindre end det, SKAT har fået oplyst.
Det kan være fordi der er kommet nye oplysninger til rubrikken siden vi skrev beløbet, men det kan også være fordi du og din ægtefælle vil fordele renteudgiften på en anden måde end vi har registreret. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".
Før du retter beløbet, beder vi dig aftale med din ægtefælle, hvordan I vil fordele renterne mellem jer. I skal være opmærksomme på at I tilsammen skal oplyse os om den samlede rente.

17/4-13

Beløbet i rubrik 66, gevinst/tab på aktier på reguleret marked, er 100.339 kr. mindre end det der fremgår af Værdipapirsystemet.
Forskellen kan skyldes at der er kommet nye oplysninger eller der mangler købsoplysninger. Klik på den lille lommeregner ved siden af rubrik 66, så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger.

17/4-13

Indberetning af oplysningskort/selvangivelse i TastSelv

Servicemeddelelse vedr. indberetningen

Registreringsdato

Beløbene i rubrik 32, 39, 40 eller 116, Anden kapitalindkomst, er mindre end de indberettede beløb i disse rubrikker for år 2011.
Årsagen kan være, at du og din ægtefælle vil fordele indtægten mellem jer på en anden måde end tidligere. Vær opmærksom på, om du mangler at skrive et beløb i rubrik 32, 39, 40 eller 116. Se sidste års årsopgørelse.

15/4-13

SKAT har fået oplyst, at du ejer bevis eller aktie i investeringsselskab
Gevinst/tab skal lagerbeskattes, dvs. der skal opgøres gevinst/tab selvom papiret ikke er solgt. Beløbet opgøres som forskellen mellem primoværdien/købesummen og ultimoværdien og skrives i rubrik 38. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

15/4-13

Beløbet i rubrik 31, Renteindtægt fra pengeinstitut mv., eller i rubrik 114, Renteindtægt i virksomhed, lagt sammen med din ægtefælles, er 4.040 kr. mindre end det, SKAT har fået oplyst.
Før du retter beløbet, beder vi dig aftale med din ægtefælle, hvordan I vil fordele renterne mellem jer. Din ægtefælles årsopgørelse bliver ikke ændret automatisk. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

15/4-13

Indberettet kommentar vedr. servicemeddelelsen

Registreringsdato

Rubrik 31 er 4040 kr mindre end skat har fået indberettet fordi udtrukne obligationer i 2012 har haft et tab på dette beløb Rubrik 66 er 100340 kr mindre end indberettet til skat fordi salg af aktier i G1 har medført dette tab

15/4-13

Den 15. april 2013 blev der udskrevet en årsopgørelse, opgørelse nr. 1, for indkomståret 2012. Årsopgørelsen indeholder ikke oplysninger om rubrik 38, gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber.

Den 18. april 2013 blev der udskrevet en ny årsopgørelse for indkomståret 2012, opgørelse nr. 2. Af denne fremgår til forskel fra opgørelse nr. 1, at klageren nu frivilligt havde indbetalt restskat.

Det fremgår videre af sagens oplysninger, at klageren bl.a. for indkomståret 2011 har selvangivet avance opgjort efter lagerprincippet af investeringsbeviser som anden kapitalindkomst i selvangivelsens rubrik 38. Klagerens repræsentant har under SKATs behandling af sagen bl.a. oplyst, at klageren for indkomstårene 2010 og 2011 fik professionel assistance fra R1 til udfyldelse af selvangivelsen, bl.a. da han nyligt var hjemkommet til Danmark. Fra 2012 og frem valgte klageren at udarbejde selvangivelse selv, da han ikke længere havde et arbejde.

Vedrørende indkomståret 2013 har klagerens repræsentant oplyst, at klageren selvangav avance opgjort efter lagerprincippet af investeringsbeviser, og at avance/tab opgjort på baggrund af indberetninger automatisk blev oplyst såvel i servicebrev som på selvangivelsen.

På et senere tidspunkt blev SKAT som led i projekt Money Transfer opmærksom på, at klageren i perioden 2006 til 2013 fik overført beløb til og fra Land Y1 via F1-Bank i Land Y1. Som følge heraf anmodede SKAT om kopi af bankkontoudtog for indkomstårene 2011 til 2013 tillige med en redegørelse for overførslerne.

SKAT kontaktede endvidere klageren den 1. februar 2017 telefonisk og oplyste, at man ikke kunne se årsag til, at gevinsten fra de i sagen omhandlede investeringsbeviser ikke var anført i selvangivelsen. Klageren vendte herefter tilbage samme dag med følgende svar, som blev sendt pr. e-mail:

"Vedr. selvangivelse for 2012.
Hermed svar på dit spørgsmål vedr. anførelse af beløb for gevinst/tab på investeringsbeviser.

Jeg har prøvet at granske årsagen og fundet frem til at jeg d. 9. april 2013 fremsendte en beregning på Salg indberettet til SKAT.

På dette dokument side 2 fremgår det, at der ikke er nogen kapitalindkomst til rubrik 38. Min kommentar var derfor som skrevet til SKAT "Ingen kapitalindkomst til punkt 38 - ganske som i servicebrev".

Servicebrev fra SKAT anfører heller ikke nogen gevinst/tab.

Dokumentet som jeg i sin tid fremsendte til SKAT har jeg nu vedlagt.

Der var ingen reaktioner på mit fremsendt brev."

Klageren fremsendte endvidere bankkontoudtog som anmodet om af SKAT, og SKAT modtog materialet den 1. marts 2017. Oplysningerne gav ikke SKAT anledning til yderligere vedrørende pengeoverførslerne til og fra Land Y1.

Den 8. marts 2017 udsendte SKAT et forslag til ansættelse vedrørende de omhandlede lagerbeskattede værdipapirer. Under klagesagsbehandlingen har Skattestyrelsen oplyst, at opgørelsen af avancen er foretaget på grundlag af oplysningerne i værdipapirsystemet i klagerens skattemappe, og at der ved opgørelsen ikke er indgået oplysninger fra de indhentede bankkontoudtog.

Klagerens repræsentant gjorde den 16. april 2017 indsigelse imod SKATS forslag til ansættelse, og SKAT traf herefter den påklagede afgørelse i sagen den 18. april 2017.

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet klagerens kapitalindkomst med 184.018 kr. for indkomståret 2012, idet klageren er anset for skattepligtig af avance opgjort efter lagerprincippet af de omhandlede investeringsbeviser, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 1. SKAT har herved samtidig truffet afgørelse om ekstraordinær ændring af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2012 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har ved afgørelsen bl.a. henvist til følgende:

"Ligningsfrist og ekstraordinær ansættelse
Reglerne om skattemyndighedernes frister for ændring af skatteansættelser findes i Skatteforvaltningsloven.

Hovedreglen er Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 som bestemmer, at der ikke kan afsendes et varsel om ændring af skatteansættelsen senere end den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb. Skatteansættelsen skal være foretaget senest den 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb.

Det betyder, at fristen for din skatteansættelse for indkomståret 2012 som udgangspunkt er overskredet på nuværende tidspunkt.

Uanset fristerne i Skatteforvaltningslovens § 26 kan en skatteansættelse foretages ifølge Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 5, hvis du eller nogen på dine vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et forkert eller ufuldstændigt grundlag.

Det er SKATs opfattelse, at du har handlet groft uagtsomt, hvorfor betingelserne for at foretage ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2012 jf. Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 er opfyldt.

Dette begrundes med:

- at du anses at være vidende om selvangivelsespligten for lagerforskydning på investeringsbeviser i lagerbeskattede afdelinger og investeringsselskaber.

Det skal bemærkes, at det følger af praksis, at vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltningslovens forstand ikke er sammenfaldende med vurderingen af grov uagtsomhed i et strafferetsligt spørgsmål.

Det er heller ikke en forudsætning for genoptagelse efter § 27, stk. 1 nr.5, at der er pålagt - eller kan pålægges et strafansvar.

Afgørende for spørgsmålet, om der er handlet groft uagtsomt, er de forudsætninger, du havde på det tidspunkt, hvor handlingen blev udført. Der er her henset til, at du eksempelvis 3/1 2013 fremsender en anmodning om ændring af årsopgørelse for indkomståret 2010 og vedlægger et regneark til SKAT for gevinst og tab på obligationer for 2010, 2011 og 2012 ligesom du i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2012 ændrer den avance på aktier som forlods har været opgjort af SKAT.

SKAT anser således, at du på selvangivelsestidspunkt havde en stor viden omkring beskatning af værdipapirer og finder det berettiget, at foretage en ekstraordinær ansættelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5.

Der henses videre til, at SKAT har ifølge oplysninger fra Skattemappen har anmodet dig om at for- holde dig til punkt 38,

6 måneders reaktionsfrist:
Af Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 fremgår det, at en ekstraordinær ansættelsesændring af din indkomst for årene 2011 og 2012 er betinget af, at der sker varsling senest 6 måneder efter SKAT har fået viden om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i Skatteforvaltningslovens § 26.

Det følger af domspraksis, at 6 måneders fristen løber fra det tidspunkt, hvor SKAT har det nødvendige grundlag til at foretage en korrekt ansættelse.

Den 1. marts 2017 har SKAT modtaget de sidste oplysninger fra dig i form af kontoudskrifter fra F1-Bank, Land Y1 for indkomstårene 2011-2013. SKAT har derfor tidligt den 1. marts 2017 modtaget tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt skatteansættelse. 6. måneders fristen er derfor overholdt.

… SKATs afgørelse:
Som det fremgår af den fremsendte indsigelse, er der ikke uenighed om beløbets størrelse, men alene SKATs hjemmel til genoptagelse i medfør af Skattekontrollovens § 27 stk. 1 nr. 5.

Du har haft en S10 selvangivelse for indkomståret 2012 og selvangivelsesfrist 30. juni 2013.

Af Skattekontrollovens § 16 stk. 1 fremgår: "Skattepligtige, der uden at have selvangivet modtager meddelelse om ansættelse af indkomst eller ejendomsskat skal, hvis ansættelsen er for lav underrette told og skatteforvaltningen herom inden 4 uger efter meddelelsen modtagelse. Fristen regnes dog tidligt fra udløbet af selvangivelsesfristen.".

Fra din Skattemappen) fremgår vedrørende 2012:

Servicemeddelelse vedr. årsopgørelsen

Registreringsdato.

Du bør indberette for felt rubrik 66
Du mangler at tilføje dine oplysninger om de handler, du har lavet med værdipapirer. Klik på den lille lommeregner ved siden af rubrik 66, så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger.

17/4-13

Beløbene i rubrik 32, 39, 40 eller 116, Anden kapitalindkomst, er mindre end de indberettede beløb i disse rubrikker for år 2011.
Årsagen kan være, at du og din ægtefælle vil fordele indtægten mellem jer på en anden måde end tidligere. Vær opmærksom på, om du mangler at skrive et beløb i rubrik 32, 39, 40 eller 116. Se sidste års årsopgørelse.

17/4-13

SKAT har fået oplyst, at du ejer bevis eller aktie i investeringsselskab
Gevinst/tab skal lagerbeskattes, dvs. der skal opgøres gevinst/tab selvom papiret ikke er solgt. Beløbet opgøres som forskellen mellem primoværdien/købesummen og ultimoværdien og skrives i rubrik 38. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

17/4-13

Beløbet i rubrik 31, Renteindtægt fra pengeinstitut mv., eller i rubrik 114, Renteindtægt i virksomhed, lagt sammen med din ægtefælles, er 4.040 kr. mindre end det, SKAT har fået oplyst.
Det kan være fordi der er kommet nye oplysninger til rubrikken siden vi skrev beløbet, men det kan også være fordi du og din ægtefælle vil fordele renteudgiften på en anden måde end vi har registreret. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".
Før du retter beløbet, beder vi dig aftale med din ægtefælle, hvordan I vil fordele renterne mellem jer. I skal være opmærksomme på at I tilsammen skal oplyse os om den samlede rente.

17/4-13

Beløbet i rubrik 66, gevinst/tab på aktier på reguleret marked, er 100.339 kr. mindre end det der fremgår af Værdipapirsystemet.
Forskellen kan skyldes at der er kommet nye oplysninger eller der mangler købsoplysninger. Klik på den lille lommeregner ved siden af rubrik 66, så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger.

17/4-13

Indberetning af oplysningskort/selvangivelse i TastSelv

Servicemeddelelse vedr. indberetningen

Registreringsdato

Beløbene i rubrik 32, 39, 40 eller 116, Anden kapitalindkomst, er mindre end de indberettede beløb i disse rubrikker for år 2011.
Årsagen kan være, at du og din ægtefælle vil fordele indtægten mellem jer på en anden måde end tidligere. Vær opmærksom på, om du mangler at skrive et beløb i rubrik 32, 39, 40 eller 116. Se sidste års årsopgørelse.

15/4-13

SKAT har fået oplyst, at du ejer bevis eller aktie i investeringsselskab
Gevinst/tab skal lagerbeskattes, dvs. der skal opgøres gevinst/tab selvom papiret ikke er solgt. Beløbet opgøres som forskellen mellem primoværdien/købesummen og ultimoværdien og skrives i rubrik 38. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

15/4-13

Beløbet i rubrik 31, Renteindtægt fra pengeinstitut mv., eller i rubrik 114, Renteindtægt i virksomhed, lagt sammen med din ægtefælles, er 4.040 kr. mindre end det, SKAT har fået oplyst.
Før du retter beløbet, beder vi dig aftale med din ægtefælle, hvordan I vil fordele renterne mellem jer. Din ægtefælles årsopgørelse bliver ikke ændret automatisk. Du kan se de beløb, vi har fået oplyst under "Personlige skatteoplysninger".

15/4-13

Indberettet kommentar vedr. servicemeddelelsen

Registreringsdato

Rubrik 31 er 4040 kr mindre end skat har fået indberettet fordi udtrukne obligationer i 2012 har haft et tab på dette beløb Rubrik 66 er 100340 kr mindre end indberettet til skat fordi salg af aktier i G1 har medført dette tab

15/4-13

Som det fremgår ovenstående har SKAT oplyst inden selvangivelsesfristen udløb, at der er forhold som du skal forholde dig til, herunder felt 38.

I din kommentar på TastSelv vedrørende servicemeddelelse forholder du dig ikke til den oplysning. Der henvises til under herværende sag, at der har været fremsendt et bilag til SKAT. SKAT har ikke set dette bilag journaliseret.

Din rådgiver oplyser, at du ikke selv har udarbejdet og indberettet selvangivelsen for indkomståret 2010 og 2011, men først fra 2012. Uagtet hvem som udarbejder selvangivelse og indberetter denne, er man selv ansvarlig for dens rigtighed.

Vedrørende 2012, hvor der fremsendes en servicemeddelelse fra SKAT har denne alene medført en besked til SKAT fra dig vedrørende rubrik 31 og rubrik 66.

Det er fortsat SKATs opfattelse, at du burde have selvangivet lagerforskydning på lagerbeskattede afdelinger og investeringsbeviser med kr. 184.018.

Du har selvangivet i tidligere og efterfølgende indkomstår. Det forhold, at nævnte avance ikke har været opgjort eller vist på den opgørelse, du har kopieret fra værdipapirmappen fritager ikke for selvangivelsespligt.

Det anses derfor berettiget, at SKAT genoptager selvangivelsen for indkomståret 2012 i relation til Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 5 og dermed overskrider ligningsfristen anført i Skatteforvaltningslovens § 26.
…"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at den påklagede afgørelse er ugyldig, da ligningsfristen er overskredet. Der er ikke handlet groft uagtsomt.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført følgende:

"Det er min klare opfattelse, at SKAT har overskredet ligningsfristen, der udløb 30. april 2016 jf Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

SKAT har forespurgt min klient til udenlandske valutaoverførsler m.v.Dette har ikke givet anledning til bemærkninger, da min klient har orden i sagerne.

I 2010 og 2011 udførte R1 udarbejdelsen af selvangivelsen for min klient, da min klient ønskede at udarbejde denne korrekt efter hjemkomst fra udlandet.

I afgørelse af 18. april 2017 forhøjer SKAT min klients indkomst for indkomståret 2012 med kr. 184.018 vedrørende manglende indberetning af avance vedlagerbeskatning af investeringsbeviser. Dette er umiddelbart korrekt, men som tidligere nævnt, er det min klare opfattelse, at ligningsfristen er overskredet, hvorfor beløbet ikke kan beskattes. Beløbet vedrører beskatning af lagerbeskattede værdipapirer, og har ikke noget med SKATS's Money transfer projekt at gøre. SKAT har i tiden frem til 30. april 2016 haft rig mulighed for at udsøge min klient og dermed haft mulighed for kendskab til den manglende indberetning.

Min klient har fra 2012 og frem udarbejdet sin egen selvangivelse, da der ikke er noget specielt, der kræver revisorassistance.

I 2012 kontrollerer min klient sin selvangivelse og indsender med selvangivelsen en oversigt over værdipapirerne. Min klient skriver følgende vedr. de lagerbeskattede papirer: "Ingen kapitalindkomst til pkt. 38 - ganske som i servicebrevet".

På servicebrevet for 2012 fremgår følgende (udover pensioner): Renteindtægter, udlodning fra Investeringsselskaber, udbytte af danske aktier, udbytte af udenlandske aktier samt gevinst/tab aktier.

Ud for felt 38 (gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber) står der en stjerne.

På servicebrevet fremgår det endvidere:
Rubrik 38: SKAT har registret, at du i 2012 har solgt værdipapirer. Vi mangler oplysninger fra dig for at kunne beregne dine gevinster/tab.

Da min klient ikke har solgt værdipapirer - udover dem, der er udregnet automatisk og selvangivet, har min klient ikke foretaget sig mere.

Min klient har ikke forstand på skat og har haft den opfattelse, at systemet selv udregnede avancer og tab samt afkast på alt.

Min klient har erhvervet de omtalte værdipapirer fra 2010 og frem - altså den periode, hvor både køb og salg bliver indberettet. Det undrer derfor mig meget, at SKAT ikke kan udregne avance for disse papirer og anføre dem på servicebrevet for 2012, når man kan angive alle andre gevinster og tab. Det er da ualmindelig vildledende for borgerne.

SKAT mener, at min klient burde kende til reglerne i 2012, men i 2010 og 2011 udarbejdede R1 opgørelserne, og indberettede tallene til SKAT.

I 2013 blev denne type papirers avance/tab automatisk og tydeligt oplyst på såvel servicebrev som selvangivelsen, hvorfor min klient selvfølgelig har selvangivet disse.

På Danske Banks årsoplysninger for 2012 anfører banken de felter, der skal indgå på selvangivelsen og hvad banken har indberettet. Her fremgår INTET om rubrik 38.

Min klient har først investeret i værdipapirer efter han opholdt sig i udlandet fra år 2000, og har fra første færd benyttet rådgivning fra banken. Alle køb og salg er foretaget efter rådgivning. Skat påstår, at min klient har stor viden om beskatning af værdipapirer. Dette er ikke korrekt, min klient er en ganske almindelig skatteborger uden nogen form for ekspertise på skat. Alle handlinger omkring værdipapirer er resultat af rådgivning. Dette for så vidt korrektioner på tab på G1 aktien som gevinst/ tab ved udtrækning af obligationer, som SKAT nævner som begrundelse for stor viden. Disse papirer blev solgt/udtrukket hvorfor korrekt gevinst/tab skulle indberettes. Og det blev gjort! Disse papirer har intet med principperne om lagerbeskattede papirer at gøre. Min klient har fremvist håndskrevet telefonnotat og e-mail fra sin rådgiver som omhandler de solgte/udtrukne papirer.

Min klient har på ingen måde handlet "groft uagtsomt" -hvorfor skulle han gøre det?

Som argument for forældelse, og at der ikke er handlet "groft uagtsomt", skal jeg anføre følgende:

  1. Min klient har fra indrejse i landet ønsket at skatten var korrekt, hvorfor han hyrede R1 de første år. Hvorfor skulle min klient begynde at snyde efterfølgende?
  2. Hvis min klient ville snyde i skat ville det være mere nærliggende og lettere at snyde med penge fra udlandet. Her er der intet at komme efter og alt er godkendt af SKAT.
  3. Tallene for lagerbeskatningen fremgår tydeligt af SKAT's oplysninger, hvorfor SKAT har haft rig lejlighed til at udsøge min klient indenfor ligningsfristen. Hvor skulle min klient snyde med noget, som SKAT har oplysninger om og som derfor er ualmindelig let at kontrollere.
  4. Min klient har medsendt oversigt over avancer med selvangivelsen for 2012, som SKAT også kunne have læst. SKAT påstår, at de ikke kan finde den, men min klient kan dokumentere, at han har en fil til SKAT, dateret den 9. april 2013.
  5. Min klient har modtaget en e-mail dateret 15. april fra SKAT's Borger og virksomhedsvejledning som meddeler at selvangivelsen er afvist, så der ikke kan dannes årsopgørelse, p.g.a at min klient har foretaget fejlindtastning. Brevet angiver også vejledning til at rette fejlen. Min klients selvangivelse har derfor været genstand for granskning. Dette giver naturligvis min klient en vished for at alt i øvrigt skulle være ok. Hvorfor benyttede SKAT ikke den lejlighed til at servicere min klient med den nu omtalte fejlindberetning?
  6. Servicebrevet er uoverskueligt, når man viser visse beløb og ikke andre, indenfor samme kategori - samtidig med at SKAT har oplysningerne - ganske uforståeligt for os, der er udenfor systemet.
  7. I afgørelse af 18 april 2017 anfører SKAT følgende: "For indkomståret 2011 selvangiver du lagerforskydningen som anden kapitalindkomst og efterfølgende indkomstår som kapitalindkomst til rubrik 38. Du har således her påvist, at du var klar over, at lagerreguleringen skulle selvangives."

Dette er ganske ukorrekt fremstillet. I 2011 har R1 udarbejdet og indberettet tallene, hvilket SKAT kan se af brev fra R1 af 26. april 2012 - sendt til Skattecenter […].

Som nævnt ovenfor fremgår avancen i 2013 af servicebrevet - men IKKE på servicebrevet i 2012.

Banken har ikke oplyst, at der skulle anføres beløb i felt 38.

Det er derfor MEGET misvisende at påstå, at min klient var klar over reglerne.

Det er på ingen måde "påvist", som SKAT påstår!"

Under klagesagsbehandlingen har klagerens repræsentant bl.a. anført følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

" Jeg mener helt klart, at der

  1. Ikke er tale om grov uagtsomhed
  2. Er tale om at Skattestyrelsen har overskredet ligningsfristen

Vi er ikke uenige om, at min kunde ikke har selvangivet beløbet - ligesom vi heller ikke er uenig i beløbet. Jeg mener, at min kunde i den grad er blevet groft vildledt af SKAT.

Dette begrunder jeg med følgende:

Min kunde havde de 2 foregående år (2010 og 2011) anvendt R1 til at hjælpe med at få udfyldt sin selvangivelse efter hjemkomst fra Land Y1 i foråret 2010.

I 2012 skulle alt køre automatisk. Det gør det også - undtaget de lagerbeskattede papirer.
Mange skatteydere havde store problemer med disse papirer.

Skattestyrelsen skriver - som anført i sagsfremstillingen - vedr. rubrik 38: " SKAT har registreret, at du i 2012 har solgt værdipapirer"!

Det har min kunde ikke- men der skulle være selvangivet lagerbeskatning. Jeg mener helt klart, at teksten er misvisende for almindelige borgere.

Den 15. april 2013 skriver SKAT en e-mail til min kunde:

"vi kan se, at du har indberettet din selvangivelse for 2012 på TastSelv, men den er afvist, så der ikke dannes en årsopgørelse.
Afvisningen skyldes, at du har tastet betalt skat vedrørende udlejning af din udenlandske ejendom i rubrik 495, …….

Der nævnes intet om rubrik 38, som SKAT - efter min mening burde have set ved samme lejlighed. De har fysisk haft behandlet min kundes selvangivelse.

Igen har man misinformeret, da kunden selvfølgelig mente, at nu har SKAT set/godkendt min selvangivelse.

Som det også fremgår af sagsfremstillingen har SKAT printet 2 servicebreve - et med og et uden stjernemarkering. Der er under 1 måned mellem disse servicebreve. Dette er også noget rod og misvisende!

Den 9. april 2013 har min kunde sendt en opgørelse over de selvangivne beløb af værdipapirer - herunder felt 38.

Der er aldrig kommet kommentarer til denne opgørelse. Man må forvente, at SKAT læser og behandler skrivelser, der bliver indsendt fysisk.

SKAT er altså KLART blevet gjort opmærksom på, hvordan felterne er udfyldt.

SKAT anfører i deres afgørelse at de først er bekendt med oplysningerne i 2017 - dette er således ikke korrekt! SKAT fik i 2013 ovenstående brev fra min kunde - det burde og skulle de have reageret på!

SKAT anfører, at de først fik oplysningerne i 2017, da de modtog kontoudtog fra F1-Bank, Land Y1. Dette er en fejlagtig oplysning. For det første fik SKAT ovenstående brev i 2013.

Dernæst lå de omtalte værdipapirer i depot hos Danske Bank og ikke F1-Bank, Som det fremgår af sagsfremstillingen har Danske Bank indberettet beløb vedrørende værdipapirer den 23. januar 2013 - altså længe før 2017.

Min kunde er en ærlig og åben person. Allerede den 26. april 2012, oplyste min kunde om sine konti i udlandet. Dette blev gjort for at SKAT var informeret om alt, som min kunde var involveret i. Det er derfor MEGET ubehageligt og grænseoverskridende at få oplyst, af man har handlet groft uagtsomt - endda på tryk!

Det er endvidere groft af SKAT, at postulerer, at fordi min kunde udarbejder et regneark med aktieavancer, så kender han selvfølgelig loven om lagerbeskatning!

Konklusion
Min kunde har begået en fejl - men ikke foretaget sig noget groft uagtsomt!

SKAT har på flere måder været bekendt med det manglende beløb og SKAT kunne længe før have reageret - min kunde har ikke på nogen måde forsøgt at skjule noget - ej heller Danske Bank.

Det skyldes ene og alene en fejl samt dårlig ligning hos SKAT!

Hvis det omvendte havde været tilfældet, at min kunde havde glemt et fradrag og SKAT burde have set det - og min kunde kommer 5 år senere - så fik han ikke fradrag. Der må være lighed for loven!

Jeg anmoder derfor retten om at godkende forældelsen og at min kunde ikke har handlet groft uagtsomt.
…"

Skattestyrelsen Juras indstilling til Landsskatteretten
Skattestyrelsen Jura har under klagesagsbehandlingen indstillet til Landsskatteretten, at den påklagede afgørelse afgøres i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse. Der er herved henvist til følgende:

"Rådgiver har i klagen anført, at SKAT ikke kan genoptage sagen, da sagen er. Rådgiver anfører endvidere, at hans klient ikke har handlet groft uagtsomt, jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 5, og mener dermed ikke, at der er grundlag for genoptagelse i nærværende tilfælde.

Som sagen er forelagt Jura, Skatteproces og Forvaltningsret, er det vores opfattelse, at klager har handlet groft uagtsomt, hvorfor sagen kan genoptages efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5.

Det fremgår af § 27, stk. 2, at en ansættelse efter § 27, stk. 1, kun kan foretages, hvis den er varslet af Skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at Skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ændringen. Fastlæggelsen af kundskabstidspunktet sker på grundlag af en konkret vurdering.

Den 1. marts 2017 har SKAT modtaget de sidste oplysninger fra [klageren] i form af kontoudskrifter fra F1-Bank, Land Y1 for indkomstårene 2011-2013. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at SKAT derfor tidligst 1. marts 2017 har modtaget tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt skatteansættelse.

I SKM2018.481.HR er anført følgende: Højesteret udtalte, at kundskabstidspunktet må anses for at være det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 5. Varslingsfristen løber altså først fra det tidspunkt, hvor SKAT kan sende en agterskrivelse, dvs. det tidspunkt, hvor SKAT er kommet til kundskab om, at skatteansættelsen er urigtig, og at dette skyldes mindst grov uagtsomhed fra skatteyderens side.

I SKM2017.344.ØLR er anført følgende: Money Transfer sag. Kundskabstidspunktet var det tidspunkt, hvor SKAT modtog kontoudskrifter fra banken, da SKAT først på dette tidspunkt kunne foretage en korrekt ansættelse.

Efter gennemgang af sagen, er det vores opfattelse, at sagen skal afgøres i overensstemmelse med det forslag til afgørelse, som fremgår af sagsfremstillingen fra Skatteankestyrelsen."

Landsskatterettens afgørelse
Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, fremgår, at varsel om ansættelsesændring ikke kan foretages senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, og at ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, fremgår, at en ansættelsesændring kan foretages uden for fristerne i § 26, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, fremgår, at en ansættelse efter stk. 1 kun kan foretages, hvis den varsles af skattemyndighederne senest seks måneder efter, at skattemyndighederne er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. Det fremgår bl.a. videre, at en ansættelse, der er varslet af skattemyndighederne, skal foretages senest tre måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt.

Den påklagede ansættelse er foretaget efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, og spørgsmålet er derfor i første omgang, om klageren eller nogen på hans vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget ansættelsen for indkomståret 2012 på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Det fremgår, at klageren ikke har selvangivet avance på i alt 184.018 kr. af de omhandlede investeringsbeviser opgjort efter lagerprincippet, og skattemyndighederne ansatte i konsekvens heraf klagerens kapitalindkomst for indkomståret 2012 på et urigtigt grundlag for så vidt angår disse værdipapirer.

Ud fra en samlet, konkret vurdering finder retten, at klageren ved at undlade at selvangive den omhandlede avance for indkomståret 2012 må anses for i det mindste at have handlet groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, således at forældelsesfristen i § 26, stk. 1, er suspenderet.

Retten henser herved navnlig til, at SKAT ved servicemeddelelser af 15. og 17. april 2013 gjorde opmærksom på, at gevinst eller tab skal lagerbeskattes, og at der skal opgøres gevinst og tab, selv om værdipapiret ikke er solgt. Videre blev det oplyst, at beløbet opgøres som forskellen mellem primoværdi/købesummen og ultimoværdien, og at beløbet skrives i rubrik 38.

Det er heroverfor ikke tillagt afgørende vægt, at gevinsten på daværende tidspunkt ifølge den af klageren fremlagte oversigt ikke var beregnet automatisk i klagerens værdipapirmappe hos SKAT, og at der vedrørende rubrik 38 i det fremlagte servicebrev af 14. marts 2013 er henvist til salg af værdipapirer. Videre er det ikke tillagt afgørende vægt, at den først indberettede selvangivelse blev afvist, og at klageren ved e-mail af 15. april 2013 blev oplyst om, at afvisningen skyldtes et spørgsmål om udenlandsk betalt skat af en ejendom beliggende i udlandet. Retten bemærker, at spørgsmålet om beskatning af værdipapirerne kunne afklares ved henvendelse til skattemyndighederne.

Spørgsmålet er dernæst, om SKAT har overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Det fremgår af retspraksis, at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette skyldes et groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos klageren eller dennes repræsentant. Kundskabstidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5. Der kan bl.a. henvises til Højesterets dom af 30. august 2018 (sag 163/2017), offentliggjort som SKM2018.481.HR, der kan findes på www.skat.dk/jura.

SKAT har ved den påklagede afgørelse henvist til, at man først modtog materialet vedrørende klagerens pengeoverførsler til og fra Land Y1 den 1. marts 2017, og at seksmåneders fristen først skal regnes fra denne dato. Imidlertid fremgår det, at det omhandlede materiale ikke er indgået i grundlaget for forhøjelsen vedrørende værdipapirerne, og fristen kan derfor ikke regnes fra den 1. marts 2017.

Det fremgår, at klagerens pengeinstitut indberettede oplysninger om værdipapirerne i form af beholdning og kursværdi primo og ultimo 2012 samt om køb i løbet af 2012. De sidste oplysninger er i SKATS systemer registreret indberettet den 23. januar 2013. SKAT har ikke bestridt rigtigheden af oplysningerne og har lagt dem til grund ved opgørelsen af avancen for værdipapirerne. Videre fremgår det, at SKAT den 1. februar 2017 modtog svar på spørgsmålet om, hvorfor den omhandlede gevinst på 184.018 kr. ikke var selvangivet.

Retten finder, at SKAT først den 1. februar 2017 var i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en ansættelse i relation til de omhandlede værdipapirer. Retten lægger herved vægt på, at SKAT først den 1. februar 2017 modtog svar fra klageren på spørgsmålet om, hvorfor klageren ikke ved selvangivelsen havde udfyldt felt 38. Retten lægger endvidere vægt på, at det ikke er godtgjort eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at SKAT i 2013 modtog den fremlagte oversigt af 9. april 2013.

Først på dette tidspunkt kom SKAT således til kundskab om, at klagerens skatteansættelse var urigtig eller ufuldstændig, og om, at dette skyldtes grov uagtsomhed fra klagerens side. Det bemærkes herved bl.a., at den manglende udfyldelse af selvangivelsens felt 38 kunne skyldes et korresponderende tab fra værdipapirer i depot hos ikke-indberetningspligtige pengeinstitutter m.v.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at SKAT har overholdt fristerne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.