Dato for udgivelse
13 aug 2020 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 jun 2020 09:48
SKM-nummer
SKM2020.323.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0277829
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
almenvelgørende, almennyttig, forening, filantropisk, kontingent
Resumé

Sagen drejede sig om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, og nr. 21.

 Spørger var en almengørende forening, som afholdt en årlig konference. Levering af varer og ydelser i forbindelse med konferencen kunne fritages for moms. Spørgers indtægter herfra, der bestod af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, var dermed momsfrie som vederlag for Spørgers leverancer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Spørger var endvidere en forening med et formål af filantropisk karakter. Levering af varer og ydelser til foreningens medlemmer kunne fritages for moms. Spørgers kontingenter, som var vederlag for levering af nyhedsbreve mv. til egne medlemmer, var dermed fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

momslovens § 13, stk. 1, nr. 4
momslovens § 13, stk. 1, nr. 17
momslovens § 13, stk. 1, nr. 21

Henvisning

D.A.5.4.2
D.A.5.17.2
D.A.5.21

Spørgsmål

 1.  Kan Skatterådet bekræfte, at indtægter fra årsmøde, bestående af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er momsfrie som vederlag for Spørgers levering af varer og ydelser som en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?  
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers kontingenter er momsfrie jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Afgørelsen offentliggøres af hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt i redigeret form.

Spørger er en dansk forening stiftet i 200X. Spørger er en almennyttig forening, der ikke driver virksomhed med gevinst for øje.

Foreningens formål er at styrke A (et medicinsk speciale), herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter, i Danmark. Ifølge foreningens vedtægter iagttages formålet gennem:

 • At fremme det videnskabelige arbejde indenfor A
 • At fremme dansk uddannelse indenfor A
 • At udbygge internationale relationer i forhold til A, såvel indenfor forskning som klinisk.

Spørgers ordinære medlemmer består af læger, der også er medlem af B. Der kan optages ekstraordinære medlemmer i form af eksempelvis andre videnskabelige eller tekniske medarbejdere med særlig interesse for A. Medlemmerne betaler et medlemskontingent, der i regnskabsåret 2018/19 samlet udgjorde X kr.

Spørger udsender løbende nyhedsbreve og kliniske/kirurgiske vejledninger til foreningens medlemmer.

Spørger afholder en gang om året en kongres/årsmøde, som løber over to dage. På årsmødet præsenteres der foredrag inden for A, udstilling, networking og erfaringsudveksling og afholdelse af generalforsamling. Spørger oppebærer på årsmødet indtægter via dels deltagerbetaling, og dels standlejebetaling fra eksterne standlejere. Derudover modtager Spørger et tilskud fra C, som ligger i intervallet mellem 7.000-10.000 kr. Tilskuddets størrelse varierer alt efter, hvor udenlandske foredragsholdere på årsmødet kommer fra, og hvad omkostningen forbundet med at få foredragsholderen til Danmark dermed er. I 2019 udgjorde tilskuddet 10.000 kr.

Eventuelle overskud fra årsmødet anvendes udelukkende til foreningens formål og aktiviteter.

Alle bestyrelsesmedlemmer i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet. Der er ingen ansatte i foreningen.

Det fremgår p.t. af § 11 i foreningens vedtægter, at: "Opløses selskabet, træffer den opløsende generalforsamling beslutning vedrørende anvendelsen af selskabets værdier".

Spørger ønsker at præcisere, at det til enhver tid udelukkende har været foreningens hensigt at anvende eventuelle værdier til velgørende formål i overensstemmelse med foreningens formål. Det har aldrig været hensigten - ligesom hensigten på intet tidspunkt fremadrettet vil blive - at eventuelle værdier kan anvendes til andet end velgørende formål. Eventuelle værdier kan således eksempelvis ikke udbetales til medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, andre selskaber eller lignende, men vil alene kunne uddeles til velgørende eller på anden måde almennyttige formål inden for A.

Skattestyrelsen anmodes om ved besvarelse af spørgsmålene at lægge til grund, at foreningens vedtægter på det nævnte punkt omformuleres/præciseres, således at hensigten og formålet fremover fremgår utvetydigt. Vedtægtsændringer kan ifølge vedtægterne alene ske ved beslutning på generalforsamlingen, og ændringerne medtages derfor på førstkommende generalforsamling i oktober måned 2020.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at indtægter fra årsmøde, bestående af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er momsfrie som vederlag for Spørgers levering af varer og ydelser som en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?  

Begrundelse

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. fritaget for moms.

De foreninger m.fl., som momsmæssigt kan anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, efter fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, er de samme, som efter praksis kan anses for fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, jf. også Den juridiske vejledning afsnit D.A.5.21.3.

I forarbejderne til de omtalte bestemmelser i momsloven nævnes som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, at disse kan være amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde.

Spørger er en nonprofit forening, der har til formål at styrke A til gavn for landets svært tilskadekomne patienter på de danske hospitaler. Gennem foreningens tiltag, herunder årsmødet, udveksles A viden, praktiske erfaringer mv., ligesom foreningen udarbejder vejledninger og instrukser til dets medlemmer og til nationalt brug på landets hospitaler. Via foreningen skabes et netværk, der deler forskning og udveksler viden på tværs af fagområdet inden for A i Danmark. Et sådant formål er af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at Spørger opfylder betingelserne for at være en momsfritaget almennyttig forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Der skal, jf. momslovens § 4, stk. 1, betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Visse leverancer er imidlertid fritaget for moms, jf. bl.a. momslovens § 13. Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, følger det, at varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., under visse forudsætninger er fritaget for moms.

Fortolkningen af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, hænger som nævnt sammen med fortolkningen af "arrangementsbestemmelsen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17.

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, sammenholdt med § 13, stk. 1, nr. 17, er visse salg af varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende foreninger m.fl., fritaget for moms. Momsfriheden forudsætter, at:

 1. Leveringen foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening.
 2. Leveringen sker i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter.
 3. Overskuddet fra leveringen udelukkende bruges til foreningens velgørende/almennyttige formål.
 4. Momsfritagelsen ikke må kunne skabe konkurrencefordrejning.Leveringen ikke er af forretningsmæssig karakter.

Spørgers årsmøde afholdes med formål om at udveksle viden og erfaringer mv. inden for A. På årsmødet deltager foreningens medlemmer, oplægsholdere, forskere, læger mv., som bidrager med ny viden, udstillinger, foredrag mv., der bidrager til at understøtte foreningens formål.

I forhold til de enkelte forudsætninger lige oven for bemærkes, at Spørgers årsmøde afholdes for Spørgers regning og risiko, og udelukkende med relation til foreningens velgørende formål (ad. punkt 1 og 2). Spørger sælger alene adgangsbilletter og standpladser i forbindelse med årsmødet, og et eventuelt overskud herfra bruges til foreningens formål (ad. punkt 3). En momsfritagelse kan ikke skabe konkurrencefordrejning (idet aktiviteterne er målrettet fagfolk/medlemmer), ligesom de omhandlede ydelser ikke er af forretningsmæssig karakter, da de alene markedsføres over for medlemmer (ad. punkt 4 og 5). Samtlige betingelser for at opnå momsfrihed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 17 og 21, er dermed opfyldt.

Vi henviser i øvrigt til SKM2019.606.SR, SKM2019.181.LSR og SKM2019.98.SR, hvori spørgerne fik medhold i momsfrihed under sammenlignelige omstændigheder.

Sammenfattende er det således vores opfattelse, at Spørgers salg af adgangsbilletter og opkrævning af leje for standpladser som en almenvelgørende forening er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og spørgsmål 1 dermed bør besvares med Ja.

Spørgsmål 2

Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers kontingenter er momsfrie jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?

Begrundelse

Momslovens § 4, stk. 1, bestemmer, at der skal betales moms ved levering af varer og ydelser mod vederlag.

En undtagelse hertil er imidlertid visse leveringer, hvor medlemskontingenter udgør vederlaget. Således fritager momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, foreningers levering af ydelser og varer til sine medlemmer, når leveringen finder sted mod et kontingent, i tilknytning til foreningens filantropiske formål, i medlemmernes fælles interesse, og når foreningen ikke arbejder med gevinst for øje. Det er samtidig en forudsætning, at momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Vi henviser indledningsvist til begrundelsen i spørgsmål 1, hvorunder der argumenteres for, at Spørger er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig filantropisk forening.

Det er utvivlsomt, at kontingentet udgør betaling for Spørgers nyhedsbreve, instrukser og vejledninger. Desuden er det alene medlemmer af Spørger, der har mulighed for at deltage i årsmødet. De øvrige betingelser i bestemmelsen for momsfritagelse af de kontingentbaserede ydelser er endvidere opfyldte. Foreningen arbejder således ikke med gevinst for øje, ligesom momsfritagelsen ikke kan medføre konkurrencefordrejning.

Vi henviser i øvrigt til bl.a. SKM2019.181.SR og SKM2017.665.LSR, der anerkender, at filantropiske foreningers kontingentbetalinger er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

På baggrund af ovenstående mener vi, at Spørgers kontingenter opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1 nr. 4, og at spørgsmål 2 bør besvares med Ja.

Spørgers høringssvar

Vi er grundlæggende enige i den foreslåede konklusion på begge spørgsmål.

Vi er dog ikke enige i det af Skattestyrelsen anførte under begrundelse for besvarelse af spørgsmål 1 for så vidt angår afsnittet "Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning".

Skattestyrelsen anfører, at udlejning af standpladser på konferencen antages at være i konkurrence med andre momspligtige aktører. Skattestyrelsen konkluderer derfor, at standlejen skal være markedsprisen for at opfylde betingelsen om, at momsfritagelsen ikke må fremkalde en konkurrencefordrejning. Det anføres dog ikke, hvordan en eventuel markedspris skal opgøres eller fortolkes i praksis. Spørger vil derfor stadig have stort set samme grad af usikkerhed om den momsmæssige behandling af standleje som før anmodningen om det bindende svar.

Vi skal hertil bemærke, at der efter vores opfattelse ikke er direkte sammenlignelige konferencer, når der henses til form, niche-indhold og typer af fagdeltagere, herunder mængden af foredragsholdere fra udlandet.

De personer/virksomheder, der har en stand på konferencen, er ikke typiske kommercielle virksomheder, men virksomheder med en høj faglighed indenfor netop dette område, som der ikke er et generelt marked for.

Dertil kommer, at der er en øvre grænse for, hvad Spørger, jf. aftaler m.m., kan opkræve af sine medlemmer for et standareal af denne størrelse, og at der i den pris er inkluderet adgang for 2 personer til konferencen uden yderligere betaling. Det er derfor ikke givet, at udlejningen af stande isoleret set vil give et overskud, jf. også foreningens filantropiske formål. Endelig er prisen på standpladsen ikke influeret af, hvorvidt prisen er momsbelagt eller ej, da priserne ikke bare kan hæves eller sænkes med momsen af standlejen. Momsen er derfor ikke en konkurrenceparameter for foreningen eller for de pågældende standlejere. Vi mener derfor, at beløbet, som Spørger opkræver af standlejerne på konferencen, er et udtryk for den højst opnåelige pris for en stand på en sådan konference.

Vi kan i den forbindelse blandt andet henvise til SKM2019.98.SR, hvor Skatterådet finder, at der ikke er tale om konkurrencefordrejning med den argumentation, at Spørgers aktiviteter er tilrettelagt med henblik på at opfylde Spørgers vedtægtsmæssige formål, og at aktiviteterne retter sig til personer med særlig interesse for Spørgers virke. Altså ikke momsen i sig selv, der er genstand for vurderingen af risikoen for konkurrencefordrejning, men de aktiviteter der udbydes af spørger, og hvem disse er rettet mod.

Dette synspunkt gentager Skatterådet i SKM2019.606.SR, hvor følgende er lagt til grund for vurdering af konkurrencespørgsmålet:

"Endelig er det en betingelse for at være omfattet af bestemmelsen, at momsfritagelsen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning.

Den af Spørger påtænkte kongres er efter det oplyste målrettet personer, der finder interesse i Spørgers virke - dvs. bl.a. folk med videnskabelig baggrund. Det bemærkes desuden, at alle aktiviteterne i form af foredrag, workshops, diskussioner i plenum mv. er tilrettelagt med henblik på et opfylde Spørgers vedtægtsmæssige formål.

Det er på baggrund af en konkret vurdering herefter Skattestyrelsens opfattelse, at en momsfritagelse af Spørgers levering af adgang til kongressen ikke vil fremkalde konkurrencefordrejning, jf. også SKM2019.98.SR."

Der er således skabt en klar praksis, hvorefter der ikke skal henses til størrelsen af det opkrævede gebyr m.m., men mere Spørgers forhold i øvrigt og formål med afholdelse af konference m.m.

Vi skal derfor anmode om, at afsnittet:

"Under forudsætning af, at Spørgers priser for salg af adgang til standpladser i forbindelse med afholdelse af årsmødet fastsættes til markedsprisen, vil betingelsen også være opfyldt herfor." slettes eller omformuleres, således at det tilkendegives, at den opkrævede pris er et udtryk for den højst opnåelige pris for en stand på en sådan konference, hvorfor der ikke ligger konkurrencefordrejning.

Endvidere og af samme årsag som ovenfor skal vi anmode om, at afsnittet: "Salg af adgang til standpladser må imidlertid antages at kunne ske i konkurrence med andre momspligtige aktører, som fx tilbyder forskellige former for markedsføring til erhvervsvirksomheder. Det er derfor afgørende, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne." slettes eller omformuleres, således at det tilkendegives af spørgers salg af afgang til standpladser ikke er i konkurrence med andre aktører.

Skattestyrelsens bemærkninger til høringssvaret

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at salg af adgang til standpladser som udgangspunkt må antages at kunne ske i konkurrence med momspligtige virksomheder, som udbyder tilsvarende faciliteter.

Skattestyrelsen er dog enig med Spørger i, at fritagelsen i den konkrete situation, som vedrører en afgrænset personkreds inden for et givent fagområde, og hvor prisfastsættelsen af standleje ikke afhænger af, om prisen er momsbelagt eller ej, ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Der gøres opmærksom på, at regler, forarbejder, afgørelser og uddrag fra Den juridiske vejledning er gengivet nedenfor i afsnittet "Lovgrundlag, forarbejder og praksis".

Det er ved besvarelsen af spørgsmål 1-2 forudsat, at Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed med levering af varer og ydelser mod vederlag, jf. momslovens §§ 3-4.

Udgangspunktet er, at Spørgers leveringer er momspligtige, men at de under visse nærmere angivne betingelser kan fritages for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og nr. 21.

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at indtægter fra årsmøde, bestående af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, er momsfrie som vederlag for Spørgers levering af varer og ydelser som en almenvelgørende forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21?  

Begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, at varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., under visse betingelser kan fritages for moms.

Det er en forudsætning, at foreningen har et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

De formål, som efter momslovens 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter § 13, stk. 1, nr. 17, om momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Levering skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening.
 • Levering skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter.
 • Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål.
 • Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Levering skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 (oprindelig nr. 22), blev indført ved lov nr. 291 af 15. maj 2002 - L 137, FT 2001-02.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at afgrænsningen af, hvilke foreninger der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, ikke ændres ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 (nu nr. 17), således at de foreninger, der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18 (nu nr. 17), som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22 (nu nr. 21).

I bemærkningerne nævnes som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp og kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, gennemfører 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o), nu momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o), der fastsætter fritagelse for nærmere opregnede aktiviteter. De tilsvarende momsfritagelser findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6. Dvs. at det er en betingelse for momsfritagelse, at der skal være tale om foreninger, som typisk har et formål, der kan omfattes af momsfritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, men det er ikke begrænset hertil.

Det er på baggrund heraf Skattestyrelsens opfattelse, at § 21, stk. 1, nr. 21, ikke kan udgøre et selvstændigt grundlag for at fritage en forenings aktiviteter. Fritagelsen forudsætter, at aktiviteterne er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 17, og at foreningens formål som alt overvejende hovedregel er omfattet af § 13, stk. nr. 1-6.

Som det fremgår nedenfor af svaret på spørgsmål 2, anses Spørgers formål for at være af filantropisk karakter, og Spørger er dermed omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørger er en nonprofit forening, hvis formål er at styrke A (et medicinsk speciale), herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter, i Danmark. Dette sker ved at fremme det videnskabelige arbejde og dansk uddannelse indenfor A og ved at udbygge internationale relationer i forhold til A, såvel indenfor forskning som klinisk.

I bemærkningerne til lovforslaget - L 137 nævnes som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål bl.a. sygdomsbekæmpelse.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers formål om styrkelse af A må karakteriseres som sygdomsbekæmpelse. Spørger kan på baggrund heraf anses for at være en almenvelgørende eller på anden måde almennyttige forening, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21 og nr. 17.

Levering skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Det omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil og andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

Spørgers formål er som nævnt at styrke A, herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter, i Danmark. Spørger afholder et årsmøde, hvor medlemmer, oplægsholdere, forskere, læger m.fl. deltager, med henblik på at erhverve ny viden mv. Årsmødet må antages at udgøre en aktivitet, der ligger indenfor Spørgers formål. Betingelsen om, at levering skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter, er derfor opfyldt.

Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Hvis overskuddet helt eller delvist bruges til andre formål, er fritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, udelukket.

Vedtægterne indeholder ikke bestemmelser om anvendelse af eventuelle løbende overskud. Følgende fremgår af vedtægternes § 11: "Opløses selskabet, træffer den opløsende generalforsamling beslutning vedrørende anvendelsen af selskabets værdier."

Spørger har oplyst, at eventuelle overskud fra årsmødet udelukkende anvendes til foreningens formål og aktiviteter. Det fremgår af årsrapporten for 2018/19, at årets resultat udviser et overskud på X kr. Endvidere at der er afholdt omkostninger i forbindelse med afholdelse af årsmøde, øvrige aktiviteter, som der kan henføres til foreningens formål, samt administrationsomkostninger, bl.a. til revisor. Spørger har i øvrigt oplyst, at det til enhver tid udelukkende har været foreningens hensigt at anvende eventuelle værdier til velgørende formål i overensstemmelse med foreningens formål. Forslag til præcisering af vedtægterne, således at hensigten og formålet fremover fremgår utvetydigt, vil blive medtaget på førstkommende generalforsamling i oktober måned 2020.

Denne betingelse er dermed opfyldt, da det må antages, at et overskud udelukkende vil blive anvendt til Spørgers velgørende mv. formål.

Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning

Det er en betingelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, at momsfritagelsen ikke vil kunne skabe konkurrencefordrejning. Prisfastsættelsen for levering af varer og ydelser i forbindelse med afholdelse af aktiviteter er et afgørende element ved vurderingen heraf. Ved vurdering af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Spørger sælger adgangsbilletter og standpladser i forbindelse med årsmødet, der er målrettet fagfolk, og et eventuelt overskud herfra bruges til foreningens formål. Deltagere er medlemmer, oplægsholdere, forskere og læger mv.

Det lægges til grund, at Spørgers salg af adgangsbilletter til medlemmer m.fl. ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Salg af adgang til standpladser må imidlertid som udgangspunkt antages at kunne ske i konkurrence med momspligtige virksomheder, som udbyder tilsvarende faciliteter. Det er derfor afgørende, at momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

Spørger har i sit høringssvar bl.a. oplyst, at der ikke er direkte sammenlignelige konferencer, når der henses til form, niche-indhold og typer af fagdeltagere, herunder mængden af foredragsholdere fra udlandet. Endvidere, at der er en øvre grænse for, hvad Spørger på baggrund af sine aftaler m.m., kan opkræve i standleje, og at prisen ikke afhænger af, om prisen er momsbelagt eller ej, da priserne ikke bare kan hæves eller sænkes med momsen af standlejen.

Skattestyrelsen er på baggrund heraf enig med Spørger i, at fritagelsen i den konkrete situation, som vedrører en afgrænset personkreds inden for et givent fagområde, og hvor prisfastsættelsen af standleje ikke afhænger af, om prisen er momsbelagt eller ej, ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Samlet set er betingelsen vedrørende konkurrencefordrejning opfyldt, da det må antages, at momsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Konklusion

Spørger opfylder således de fastsatte betingelser. Spørgers indtægter fra årsmøde, bestående af deltagerbetaling og indtægter fra standleje, vil dermed være fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers kontingenter er momsfrie jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4?

Begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, omfatter foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Sådanne leveringer er fritaget for moms, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Leveringen er finansieret af kontingentet.
 • Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål.
 • Foreningen har et formål, som er nævnt i momslovens §13, stk. 1, nr. 4.
 • Foreningen arbejder ikke med gevinst for øje, og
 • Afgiftsfritagelsen medfører ikke konkurrencefordrejning.

Leveringen er finansieret af kontingentet

Spørger udsender løbende nyhedsbreve og kliniske/kirurgiske vejledninger til foreningens medlemmer og afholder en årlig konference, hvor medlemmerne kan deltage. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som må antages at udgøre betalingen for Spørgers nyhedsbreve og vejledninger til medlemmerne. Spørger foretager dermed en levering af ydelser og varer til medlemmerne mod vederlag i form af kontingent.

Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

Det er en forudsætning for momsfritagelse, at leveringen har en nær tilknytning til foreningens formål, som samtidig skal ligge inden for fritagelsen. Denne betingelse vil også være opfyldt, da de løbende nyhedsbreve og vejledningerne må antages at angå Spørgers formål om at styrke A i Danmark.

Foreningen har et formål, som er nævnt i momslovens §13, stk. 1, nr. 4

De formål, som foreninger skal have for at være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, omfatter bl.a. formål af filantropisk karakter.

Spørger arbejder efter sit formål for at styrke A, herunder modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter, i Danmark.

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1 ovenfor, er sygdomsbekæmpelse et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf. herved momslovens § 13, stk. 1, nr. 17. Det fremgår endvidere, at Spørgers formål må karakteriseres som sygdomsbekæmpelse.

Det er en forudsætning for at anse en forenings formål for at være af filantropisk karakter, at foreningens formål og aktiviteter må antages at komme en bredere kreds til gode. Spørgers formål og aktiviteter er især rettet mod faggrupper inden for specialet A, men drejer sig også om behandling af svært tilskadekomne patienter. Foreningens formål og aktiviteter må dermed antages at komme en bredere kreds til gode.

Spørgers formål kan på baggrund heraf anses for at være af filantropisk karakter, som omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, da formålet kan karakteriseres som sygdomsbekæmpelse og må antages at komme en bredere kreds til gode.

Foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje

Det er en forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje. Spørger har oplyst, at eventuelle overskud fra den årlige konference udelukkende anvendes til foreningens formål og aktiviteter. Spørger har i øvrigt oplyst, at det til enhver tid udelukkende har været foreningens hensigt at anvende eventuelle værdier til velgørende formål i overensstemmelse med foreningens formål, og at forslag til præcisering af vedtægterne vil blive medtaget på førstkommende generalforsamling i oktober måned 2020.

Denne betingelse er således også opfyldt, da det på baggrund heraf må antages, at Spørger alene arbejder for at fremme sit formål, men ikke for at opnå en økonomisk gevinst herved.

Afgiftsfritagelsen må ikke medføre konkurrencefordrejning

Det er en forudsætning for momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at fritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. Den betingelse er ligeledes opfyldt, da fritagelsen ikke i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen på et formentlig ikke eksisterende marked for tilsvarende nyhedsbreve og vejledninger for pågældende fagområde.

Konklusion

Spørger opfylder dermed de fastsatte betingelser, og medlemskontingenterne vil således være fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven

"§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (…).

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

(…)

17) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte

varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Det er en

betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver virksomhed, der er registreringspligtig efter § 47, og at salget udelukkende sker til virksomheder, der er registrerede efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse.

(…)

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

(…)."

Momssystemdirektivet

"Artikel 132

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(…)

l) organisationers levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil til fordel for deres medlemmer i disses fælles interesse mod et kontingent, der er fastsat i overensstemmelse med vedtægterne, såfremt de pågældende organisationer ikke arbejder med gevinst for øje, og deres formål enten er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning

(…)

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning

(…)

Forarbejder

Lov nr. 291 af 15. maj 2002 om ændring af merværdiafgiftsloven - lovforslag nr. L 137, FT 2001-02

"Til § 1

Til nr. 1

Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens eget formål og at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Salg af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige ændres ikke ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, således at de foreninger m.fl., der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

(…)."

Praksis

Afgørelser

SKM2017.665.LSR

Da en forening ikke kunne anses for at have leveret en modydelse til medlemmerne for deres kontingentbetaling, forelå der allerede af denne grund ikke momspligt heraf, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten besvarede derfor et spørgsmål om fritagelse efter bestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 og 21 benægtende.

Landsskatteretten bemærkede bl.a., at foreningens sekretariat ikke yder konkret bistand til medlemmerne, og at arbejdet med vejledninger er rettet bredt mod omverdenen og ikke er en ydelse specifikt til medlemmerne.

SKM2019.606.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af sponsorater i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

Spørger er en non profit forening med hjemsted i Tyskland, hvis formål er at fremme viden om procesanalyseteknologier på forskellige områder (kemi, farmakologi, bioteknologi). Foreningen forfølger ifølge vedtægterne udelukkende almennyttige formål.

SKM2019.187.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af annonceplads og standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference ikke skal opkræve moms. Skatterådet bekræfter endvidere, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørger har til formål at fremme udvikling og forskning, og som medlemmer kan bl.a. optages læger med dansk speciallægeankerkendelse i specialet X.

SKM2019.181.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er en almenvelgørende forening omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og at Spørger ved opkrævning af deltagergebyrer samt salg af standpladser i forbindelse med afholdelsen af en konference, ikke skal opkræve moms. Skatterådet bekræfter endvidere, at medlemmernes betaling af kontingent er fritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Spørger er medlem af organisationen "Lægevidenskabelige Selskaber" og har til formål at fremme folkesundheden og den videnskabelige udvikling.

SKM2019.98.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger er momsfritaget ved opkrævning af deltagergebyr og salg af salg af sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

Spørger er en nonprofit organisation, som har til formål at fremme uddannelsesmæssige, velgørende og videnskabelige formål.

SKM2017.690.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger generelt er fritaget for moms for sine aktiviteter, det vil sige, fx ved salg af sponsorater, merchandise, afholdelse af events, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 21. Skatterådet bekræfter endvidere, at der ikke skal betales moms af den del af spørgers indtægtsgrundlag, der hidrører fra en webshop.

Spørger er almen velgørende organisation, hvis aktiviteter retter sig mod børn med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde. Spørger er godkendt efter ligningsloven § 8A og § 12A.

Den juridiske vejledning

D.A.5.4 Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4)

(…)

"D.A.5.4.2 Betingelser for momsfritagelse

(…)

Regel

Fritagelsesbestemmelsen i ML §13, stk. 1, nr. 4, omfatter foreningers og organisationers levering af ydelser, samt varer i nær tilknytning hertil, til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Sådanne leveringer kan ske momsfrit, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Leveringen er finansieret af kontingentet
 • Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • Foreningen har et formål, som er nævnt i ML §13, stk. 1, nr. 4
 • Foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og
 • Afgiftsfritagelsen ikke medfører konkurrencefordrejning.

(…)

Levering

Der skal være tale om levering mod kontingent, hvilket betyder, at leveringen skal være finansieret af kontingentet og ikke ved særskilte betalinger. (…)

Levering i nær tilknytning til foreningens formål

Det er en forudsætning for momsfritagelse, at leveringen har en nær tilknytning til foreningens formål, som samtidig skal ligge inden for fritagelsen. Se ML § 13, stk. 1, nr. 4.

Formål omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 4

De formål, som foreninger m.v. skal have for at være omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 4, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som har at gøre med borgerlige rettigheder. ML § 13, stk. 1, nr. 4 nævner udtømmende de formål, som kan fritage foreninger m.v. fra moms. (…)

Ingen gevinst for øje

Det er en forudsætning for momsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 4, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje. (…)

Ingen konkurrencefordrejning

Det er en forudsætning for momsfritagelse efter ML § 13, stk. 1, nr. 4, at fritagelsen ikke kan medføre konkurrencefordrejning. (…)

Overført til ML § 13, stk. 1, nr. 4, betyder dommen i sag C-8/01, Taksatorringen, at hvis en momsfritagelse af en forenings eller organisations ydelser til sine medlemmer ikke i sig selv er egnet til at påvirke konkurrencen på et marked for de pågældende ydelser, vil momsfritagelsen ikke "kunne fremkalde konkurrencefordrejning" i den betydning, som udtrykket er brugt i ML § 13, stk. 1, nr. 4.

(…)."

D.A.5.17 Velgørende arrangementer ML § 13, stk.1, nr. 17)

(…)

"D.A.5.17.2 Momsfritagelse af velgørende arrangementer

(…)

Hvornår er der tale om velgørende eller almennyttige formål?

Velgørende arrangementer er defineret som arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Velgørende eller på anden måde almennyttige formål kan fx være

 • sygdomsbekæmpelse
 • forebyggende børne- og ungdomsforsorg
 • ulandshjælp
 • kirkeligt arbejde
 • amatøridrætsarbejde
 • sikring af et øsamfunds overlevelse.

Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttigt formål. Se TfS1998.771.TSS og TfS2000.154.LSR. Det er derfor en forudsætning for momsfritagelse, at overskuddet skal komme en videre kreds af personer til gode.

(…)."

D.A.5.21 Velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21)

(…)

"D.A.5.21.1 Lovgrundlag

(…)

Regel

ML § 13, stk. 1, nr. 21, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af SKAT kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen."

(…)

ML § 13, stk. 1, nr. 17 gennemfører 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, [nu momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o], der fastsætter fritagelse for nærmere opregnede aktiviteter, der udøves af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel.

De indsamlede midler skal bruges til en af de nævnte aktiviteter i direktivet.

De aktiviteter, som er omfattet er:

Hospitalsbehandling m.v. (litra b)
Socialsikring og bistand (litra g)
Beskyttelse af børn og unge (litra h)
Uddannelse og undervisning (litra i)
Organisationer med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk m.v. karakter (litra l)

Visse tjenesteydelser i forbindelse med sport (litra m) og kultur (litra n).

De tilsvarende fritagelser findes også i ML § 13, stk. 1, nr. 1 - 6.

(…)."

"D.A.5.21.2 Betingelser for momsfritagelse

(…)

Betingelser

Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 21:

 1. Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening
 2. Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål
 4. Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning.

Ad 1). Salget skal foretages af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening

De leveringer af varer og ydelser, som er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 21, er de leveringer, som ikke er fritaget efter andre bestemmelser i ML § 13, stk. 1. Se afsnit D.A.5.21.1 om lovgrundlaget.

Udgangspunktet er altså, at leveringerne er momspligtige, men at de kan fritages på de nærmere opregnede betingelser i bestemmelsen, hvis foreningen m.fl. vælger det.

Det er en betingelse, at foreningen i sig selv har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, således at de foreninger m.fl., der kan opnå fritagelse efter nr. 17, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 21.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp samt kirkeligt arbejde. Det er bredden i overskuddets anvendelse, der er afgørende for, om overskuddet kan anses for at blive anvendt til almennyttige formål. Overskuddet skal med andre ord komme en videre kreds af personer til gode.

Dette betyder, at der typisk skal være tale om foreninger, som har et formål, der kan omfattes af momsfritagelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6, men det er ikke begrænset hertil.

Ad 2). Salg i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 124), at de aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter

a)      der fremgår direkte af formålet

b)      aktiviteter i tilknytning til formålet samt

c)      andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde.

(…)

Ad 3). Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål

Det er en betingelse, at overskuddet bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Med overskud menes overskud efter at udgifterne er afholdt, da der i øvrigt henvises til praksis om dette efter ML § 13, stk. 1, nr. 17. Se afsnit D.A.5.17 om velgørende foreninger.

Betingelsen om brugen af overskuddet skal forstås bogstaveligt. Hvis overskuddet fra det momsfritagne salg i forbindelse med aktiviteter således bruges helt eller delvist til andre formål, er fritagelse efter bestemmelsen udelukket. Fx kan det indvundne overskud fra de omhandlede aktiviteter ikke bruges til et eventuelt sideordnet formål, fx en idrætsklubs forretningsmæssige salg af varer og ydelser. (…)

Ad 4). Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L124), at ved vurderingen af om momsfritagelsen for en forenings salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter vil kunne medføre konkurrencefordrejning, er det afgørende element fastsættelsen af prisen.

Hvis foreningens salgspriser svarer til markedsværdien eller den vejledende udsalgspris, vil momsfritagelsen normalt ikke kunne medføre konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund.

Andre elementer, som fx
afstanden til nærmeste konkurrent
salgets omfang og
brug af markedsføring mv.
kan være relevante for vurderingen af, om der foreligger konkurrencefordrejning.

Det afhænger derfor af en konkret, skønsmæssig vurdering, om en forenings salg medfører konkurrencefordrejning. Der vil i almindelighed ikke foreligge konkurrencefordrejning, så længe foreningens salg af varer og ydelser fungerer som en normal service for medlemmerne, og momsfritagelsen ikke i sig selv bruges til at nedsætte priserne.

(…)."

"D.A.5.21.3 Velgørende eller på anden måde almennyttige formål

(…)

Velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger

De foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

De formål, som efter ML §13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i ML §13, stk. 1, nr. 17 om momsfritagelse for velgørende arrangementer.

(…)."