Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

  • Importordningen

  • Forelæggelse for myndighederne.

Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

En afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen, skal føre et regnskab over de transaktioner, der er omfattet af særordningen. Regnskabet skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugsmedlemslandets afgiftsmyndigheder kan fastslå, om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal efter anmodning gøres elektronisk tilgængeligt for forbrugsmedlemslandet og for identifikationsmedlemslandet. Regnskabet skal opbevares i en periode på 10 år fra udgangen af det år, hvor transaktionen blev foretaget. Se ML § 66 h, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artiklerne 369 og 369k i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

For at anses for at være tilstrækkeligt detaljerede, jf. artikel 369 og 369k i direktiv 2006/112/EF, skal de regnskaber, som den afgiftspligtige person fører, indeholde følgende oplysninger:

a) den forbrugsmedlemsstat, som varerne eller ydelserne leveres til

b) arten af ydelser eller beskrivelsen og mængden af varer, der er leveret

c) datoen for leveringen af varerne eller ydelserne

d) det afgiftspligtige beløb med angivelse af den anvendte valuta

e) enhver efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb

f) den anvendte momssats

g) det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta

h) datoen for og størrelsen af modtagne betalinger

i) eventuelle acontobeløb, der er modtaget inden leveringen af varerne eller ydelserne

j) hvis der er udstedt en faktura, fakturaoplysningerne

k) med hensyn til ydelser de oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, og for levering af varer de oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes og afsluttes

l) enhver dokumentation for eventuelle returneringer af varer, herunder beskatningsgrundlag samt den anvendte momssats.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Importordningen

En afgiftspligtig person, der anvender importordningen, skal føre regnskab over de transaktioner, der er omfattet af ordningen. En formidler skal føre regnskab for hver af de afgiftspligtige personer, som vedkommende repræsenterer. Regnskaberne skal være tilstrækkelig detaljerede til, at forbrugsmedlemslandets skattemyndigheder kan fastslå, at momsangivelsen er korrekt. Regnskaberne skal efter anmodning gøres elektronisk tilgængelige for forbrugsmedlemslandet og for identifikationsmedlemslandet. Regnskaberne skal opbevares i en periode på 10 år fra udgangen af det år, hvor transaktionen blev foretaget. Se ML § 66 r, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369x i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

For at anses for at være tilstrækkeligt detaljerede, jf. artikel 369x i direktiv 2006/112/EF, skal de regnskaber, som den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, fører, indeholde følgende oplysninger:

a) den forbrugsmedlemsstat, som varerne leveres til

b) beskrivelsen og mængden af varer, der er leveret

c) datoen for leveringen af varerne

d) det afgiftspligtige beløb med angivelse af den anvendte valuta

e) enhver efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb

f) den anvendte momssats

g) det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta

h) datoen for og størrelsen af modtagne betalinger

i) hvis der er udstedt en faktura, fakturaoplysningerne

j) de oplysninger, der er anvendt til at bestemme det sted, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes og afsluttes

k) dokumentation for eventuelle returneringer af varer, herunder beskatningsgrundlag og den anvendte momssats

l) ordrenummeret eller det entydige transaktionsnummer

m) det entydige batchnummer, hvis den afgiftspligtige person er direkte involveret i leveringen.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 2, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Forelæggelse for myndighederne

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 63c, stk. 1 og 2, registreres af den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, på en sådan måde, at de kan gøres elektronisk tilgængelige straks og for hver enkelt vare eller ydelse. Hvis en afgiftspligtig person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, er blevet anmodet om i elektronisk form at forelægge de regnskaber, der er omhandlet i artiklerne 369, 369k og 369x i direktiv 2006/112/EF, og denne har undladt at indsende dem senest 20 dage efter datoen for anmodningen, minder identifikationsmedlemsstaten den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, om at indsende disse regnskaber. Identifikationsmedlemsstaten underretter i elektronisk form forbrugsmedlemsstaterne om, at påmindelsen er blevet sendt.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 3, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.