åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens muligheder for at pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder (tvangsbøder) for manglende efterlevelse af påbud.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formålet med daglige bøder (tvangsbøder)
  • Påbud efter ML § 47, stk. 7 og 8
  • Påbud efter ML § 74, stk. 5
  • Påbud efter ML § 75, stk. 9
  • Påbud efter ML § 55 c, stk. 1, og § 55 d
  • Påbud efter ML § 55 e

Regel

Skatteforvaltningen kan efter ML § 77 pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud udstedt i medfør af ML § 47, stk. 8 og 9, om virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen, § 74, stk. 5, om påbud om at efterleve reglerne for Skatteforvaltningens adgang til eftersyn samt udlevering og indsendelse af materiale, og § 75, stk. 9, om Skatteforvaltningens mulighed for give en oplysningspligtig et påbud om at efterleve reglerne for meddelelse af oplysninger. Endvidere vil der efter ML § 77 kunne pålægges daglige bøder efter ML § 55 c ved manglende efterlevelse af et påbud om at benytte et diditalt salgsregistreringssystem, og efter ML § 55 d vedrørende pligten til at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem.

Bemærk

ML §§ 55 c og 55 d er trådt i kraft den 1. juli 2021, jf. bekendtgørelse 2020-10-19 nr. 1502.

Se også

Afsnit A.C.2.1.4.2 om tvangsbøder efter SKL § 72

Formålet med daglige bøder (tvangsbøder)

Formålet med reglerne om daglige bøder er at kunne fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse. Konstateres det, at et meddelt påbud ikke er opfyldt, vil Skatteforvaltningen således kunne pålægge virksomhedsejeren eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder, indtil påbuddet eller pligten opfyldes. Bøden skal stiles til virksomheden.

Et påbud skal indeholde en henvisning til den relevante lovbestemmelse, og det vil skulle specificeres, hvilke handlinger der ønskes opfyldt. Det skal fremgå, at såfremt påbuddet ikke efterleves inden for en nærmere fastsat frist, så vil der kunne pålægges daglige tvangsbøder, indtil påbuddet opfyldes. De daglige tvangsbøder vil skulle gives for hver kalenderdag, det vil sige syv dage om ugen.

Den daglige tvangsbøde fastsættes ud fra, hvad der for den enkelte virksomhed vil opleves som tvingende. Der gælder et almindeligt proportionalitetsprincip i relation til daglige tvangsbøder. Det betyder bl.a., at tvangsmidlet (de daglige tvangsbøder) ikke må stå i misforhold til undladelsen.

Ved fastsættelsen af tvangsbøden vil der skulle tages hensyn til den erhvervsdrivendes økonomiske formåen, således at tvangsmidlet har effekt, men bødestørrelsen beror i øvrigt på et konkret skøn. En tvangsbøde vil mindst skulle være på 1.000 kr. dagligt, og der beregnes kun én daglig tvangsbøde, uanset antallet af forhold.

De daglige tvangsbøder vil kunne forhøjes med skriftligt varsel, hvis den fastsatte bøde ikke har givet resultat. Tvangsbøder, der ikke er betalt, bortfalder, når det konstateres, at ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse har opfyldt påbuddet. Betalte og eventuelt inddrevne bøder tilbagebetales ikke.

Påbud efter ML § 47, stk. 7 og 8

Efter ML § 47, stk. 7, kan Skatteforvaltningen give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de bestemmelser, der er fastsat i § 47, stk. 1-3, stk. 5, 1. pkt., og stk. 6 om registrering m.v. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 77, indtil påbuddet efterleves.

Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen vil kunne forsøge at fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse. I dette tilfælde, at virksomheden lader sig registrere, jf. ML § 47, stk. 1-3, at anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage inden påbegyndelse af registreringspligtig virksomhed, jf. ML § 47, stk. 5, 1. pkt., eller at ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, underretter Skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret, jf. ML § 47, stk. 6.

Efter ML § 47, stk. 8, skal et sådant påbud indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet skal gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Påbud efter ML § 74, stk. 5

Efter ML § 74, stk. 5, kan Skatteforvaltningen give en virksomhed påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering og indsendelse af regnskabsmateriale efter ML § 74, stk. 1-4. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves. Bestemmelsen indebærer, at Skatteforvaltningen kan give en virksomhed et påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn samt udlevering og indsendelse af regnskabsmateriale efter bestemmelserne i ML § 74, stk. 1-4. Skatteforvaltningen kan således pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Det bemærkes, at der ved lov nr. 288 af 7. marts 2022 fra 1. juli 2022 er indført en bestemmelse i OPKL § 19 a, hvorefter Skatteforvaltningen kan give en virksomhed påbud om at udlevere eller indsende materiale efter kontrolbestemmelser i de love, der er nævnt i opkrævningslovens bilag 1, liste A og B, eller momsloven, herunder momslovens § 74, stk. 4, hvis virksomheden ikke har udleveret eller indsendt materialet efter begæring herom. Efterkommes påbuddet ikke senest 4 uger efter den i påbuddet fastsatte frist, kan Skatteforvaltningen inddrage eller nægte virksomhedens registrering hos Skatteforvaltningen efter den lov, der indeholder kontrolbestemmelsen, medmindre virksomheden efterkommer påbuddet inden inddragelsen eller nægtelsen. Se afsnit A.D.9.4.1 Inddragelse af registrering efter opkrævningsloven.

Udstedelse af bødeforlæg i forbindelse med anmodning om oplysninger m.v.

Der er ved lov nr. 789 af 4. maj 2021, med ikrafttrædelse 1. juli 2021, indsat en bestemmelse i ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4, der indfører hjemmel til at pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 74, stk. 5, jf. stk. 4, om indsendelse af materiale. Virksomheder, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, straffes med bøde.

Reglen er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Påbud efter ML § 75, stk. 9

Efter ML § 75, stk. 9, kan Skatteforvaltningen give den oplysningspligtige et påbud om at efterleve reglerne for meddelelse af oplysninger efter ML § 75, stk. 1-5. Skatteforvaltningen kan i den forbindelse pålægge ejeren eller den ansvarlige ledelse af virksomheden daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves.

Udstedelse af bødeforlæg i forbindelse med anmodning om oplysninger m.v.

Der er ved lov nr. 789 af 4. maj 2021, med ikrafttrædelse 1. juli 2021, indsat en bestemmelse i ML § 75, stk. 9, der indfører hjemmel til at pålægge virksomheder bødestraf for ikke at efterkomme et pålæg efter ML § 75, stk. 9, om indsendelse af materiale. Virksomheder, der modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme pålægget, straffes med bøde.

Reglen er nærmere beskrevet i afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger og afsnit A.C.3.5.3.14 om bødeniveau for manglende indsendelse af oplysninger.

Påbud efter ML § 55 c, stk. 1, og § 55 d

Med lov nr. 810 af 9. juni 2020 er ML § 77 ændret, således at manglende efterlevelse af et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem efter ML § 55 c, stk. 1, eller pligten til efter § 55 d at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem, også vil kunne sanktioneres med tvangsbøder, indtil påbuddet eller pligten er opfyldt. Se afsnit A.B.3.3.1.6 Forenklede fakturaer og kasseboner.

Skatteministeren blev i § 7, stk. 4, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 bemyndiget til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for ML §§ 55 c og 55 d.

ML §§ 55 c og 55 d trådte i kraft den 1. juli 2021, jf. bekendtgørelse 2020-10-19 nr. 1502.

Bestemmelserne indebærer, at Skatteforvaltningen kan fremtvinge en bestemt handling hos ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse.

Efter ML § 55 c, stk. 1, kan Skatteforvaltningen give en virksomhed et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, ligesom virksomheder, der vil skulle benytte digitale salgsregistreringssystemer, vil være forpligtet til at integrere eventuelle digitale betalingsløsninger i det digitale salgsregistreringssystem, jf. § 55 d.

Påbud efter ML § 55 e

Skatteministeren blev i § 7, stk. 4, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 bemyndiget til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for ML § 55 e, der er en bemyndigelsesbestemmelse. Bestemmelsen er ikke trådt i kraft endnu. Når bestemmelsen træder i kraft og udnyttes, vil der samtidigt ske en ændring af formuleringen i ML § 77, således manglende efterlevelse af regler udstedt i medfør af ML § 55 e, også vil kunne sanktioneres med tvangsbøder, indtil påbuddet eller pligten efterkommes.

Efter ML § 55 e vil skatteministeren kunne fastsætte regler om, hvilke brancher der skal omfattes af en generel pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem. Efter bestemmelsen vil Skatteforvaltningen kunne pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af en pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem efter regler udstedt i medfør af § 55 e.

De daglige bøder skal pålægges, indtil et påbud er opfyldt.

Der vil således kunne anvendes tvangsbøder for at gennemtvinge et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, en pligt til efter § 55 d at lade digitale betalingsløsninger integrere i det digitale salgsregistreringssystem eller en pligt til generelt at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, som følge af, at virksomheden tilhører en branche, som er omfattet af den generelle pligt til at skulle anvende digitale salgsregistreringssystemer.