Indhold

Dette afsnit omhandler en frist for at gøre indsigelser over forældelse af krav.

Afsnittet omhandler:

  • Regelgrundlag
  • Hvornår er der en frist?
  • Fristen
  • Bortfald af retten til at gøre forældelsesindsigelse gældende. 

Regelgrundlag

I gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 10, som indsat ved § 1, nr. 23 i lov nr. 814 af 9. juni 2020, er der i visse tilfælde fastsat en frist for skyldners indsigelser om forældelse.  

Mener skyldner, at en fordring er forældet, forinden restanceinddrivelsesmyndigheden foretager et forældelsesafbrydende inddrivelsesskridt, skal skyldner fremsætte sin forældelsesindsigelse senest i forbindelse med en klage over det forældelsesafbrydende inddrivelsesskridt.

Hvornår er der en frist?

Fristen gælder alene, når skyldner kan påklage eller gøre indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt, dvs.

Der er ikke krav om, at fordringen skal være overgået til restanceinddrivelsesmyndigheden på tidspunktet, hvor kravet skulle være forældet. Indsigelsen kan derfor omhandle forhold, der er sket, mens kravet var under opkrævning hos fordringshaver, fx om skyldner har erkendt eksistensen af kravet jf. forældelseslovens § 15.  

Fristen gælder først, når der er sket en afbrydelse af forældelsen, der kan påklages eller gøres indsigelse imod. Mener skyldner, at forældelsen er indtrådt før en afbrydelse af forældelsen, der ikke kan klages over eller gøres indsigelse over, fx erkendelse af gæld, jf. forældelseslovens § 15, gælder der først en frist, når forældelsen afbrydes ved et forældelsesafbrydende skridt, der kan påklages eller gøres indsigelse imod, fx en afgørelse om lønindeholdelse. Der gælder heller ikke en frist ved afbrydelse af forældelsen i forbindelse med universalforfølgning (fx konkurs, dødsbo, rekonstruktion m.fl.), jf. forældelseslovens § 17.

Eksempel

Hvis der ifølge skyldneren er indtrådt forældelse i 2019, og restanceinddrivelsesmyndigheden efterfølgende foretager forældelsesafbrydende skridt i 2021 og 2023, vil skyldnerens indsigelse om, at der er indtrådt forældelse i 2019, senest skulle fremsættes i forbindelse med en klage over eller indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt i 2021. Fremsætter skyldner ikke indsigelsen senest i forbindelse med en klage over eller indsigelse imod det forældelsesafbrydende skridt foretaget i 2021, mister skyldner retten til at gøre indsigelsen gældende. Dvs. skyldner kan ikke vente med at gøre forældelsesindsigelsen gældende i forbindelse med en klage over eller indsigelse mod det forældelsesafbrydende skridt, der foretages i 2023.

Fristen

Fristen for at gøre forældelsesindsigelse gældende følger fristen for at klage over eller gøre indsigelse over det forældelsesafbrydende skridt.

Fristen for forældelsesindsigelser afhænger således af, hvilket forældelsesafbrydende skridt der foretages efter det tidspunkt, hvor skyldner mener, at forældelse er indtrådt. Fristen vil være følgende:

  • Foretagelse af udlæg: 4 uger fra udlægsforretningens foretagelse.
  • Afgørelser om modregning, afgørelser om lønindeholdelse samt afgørelser om berostillelse: 3 måneder fra afgørelsen er truffet.    

Eksempel

Foretager pantefogeden den 2. november 2020 udlæg for et krav, som skyldner mener er forældet inden den 2. november 2020, skal forældelsesindsigelse indgives senest den 30. november 2020.

Bortfald af retten til at gøre forældelsesindsigelse gældende

Hvis skyldner ikke gør indsigelse om forældelse senest ved det første forældelsesafbrydende skridt, der kan påklages eller gøres indsigelse imod, vil muligheden for at gøre indsigelse bortfalde. Er der efterfølgende sket forældelse, kan skyldner dog igen gøre indsigelse gældende.