Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af skyldners mulighed for at gøre indsigelse over en fordring, der den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden er registreret som værende under inddrivelse, når indsigelsen udsprang af, at fordringshaver ikke har gennemført sædvanlig rykkerprocedure eller underrettet om, at fordringen ville blive overdraget til inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Baggrund for reglen
  • Betingelser for at gøre indsigelse.

Regelgrundlag

Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der i gældsinddrivelseslovens § 18 i indsat en bestemmelse, hvorefter fordringer, der har været under opkrævning, og som den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden er registreret som værende under inddrivelse, senest denne dato er under inddrivelse, se § 1, nr. 25 i lov nr. 814 af 9. juni 2020.

Ved bestemmelsen indsattes en mulighed for, at skyldner kan indgive indsigelser, der udspringer af manglende gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller underretning, se § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, dog ikke eventuelle forældelsesindsigelser.

For fordringer, der har været under opkrævning, og som den 1. juli 2020 hos restanceinddrivelsesmyndigheden er registreret som værende under inddrivelse, lægger restanceinddrivelsesmyndigheden til grund, at fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, har gennemført sædvanlig rykkerprocedure og foretaget underretning, se § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, medmindre restanceinddrivelsesmyndigheden for den konkrete fordring konstaterer, at fordringshaveren ikke har gjort dette.

Indsigelsen kunne omhandle inddrivelsesrenter og inddrivelsesskridt samt tidligere indbetalinger, der er anvendt til dækning af fordringen.

Hvis en fordring er overdraget til inddrivelse uden gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure eller tilstrækkelig underretning, tager restanceinddrivelsesmyndigheden stilling til, hvilken betydning dette vil have for pålagte inddrivelsesrenter, foretagne inddrivelsesskridt, og foretagne indbetalinger, der er anvendt til dækning af fordringen.

Baggrund for reglen

Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der samtidig sket en lempelse af krav om gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og underretning ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3 og 4. Fordringshaver skal kun gennemføre sædvanlig rykkerprocedure og underrette om fordringens overdragelse til inddrivelse, hvis det er muligt.

Herudover er det tilføjet, at det ikke er en forudsætning for fordringens overdragelse til restanceinddrivelsesmyndigheden, at fordringshaver har gennemført sædvanlig rykkerprocedure, medmindre andet følger af anden lovgivning, eller underrettet om fordringens overdragelse til inddrivelse. Se § 1, nr. 1 og nr. 2 i lov nr. 814 af 9. juni 2020. Ændringen gælder for fordringer, der modtages til inddrivelse den 1. juli 2020 eller senere, se § 5 i lov nr. 814 af 9. juni 2020.

Bestemmelsen er indsat for at afklare den ikke entydige praksis på området. I Landsskatterettens afgørelse SKM2010.680.LSR, fremgår det at § 2, stk. 4, 1. pkt., i gældsinddrivelsesloven som affattet ved lov nr. 1333 af 19. december 2008, måtte anses for at være en ordensforskrift, hvorfor inddrivelsesskridt kunne foretages, uanset at der ikke var sket underretning.

Modsat blev det i Landsskatteretsafgørelsen SKM2017.661.LSR og en kendelse af 27. april 2018 fra fogedretten i Svendborg angivet, at manglende underretning medførte, at henholdsvis inddrivelsesrenter og udlæg skulle ophæves. Derved blev der skabt tvivl om, hvorvidt betingelserne om gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og foretagelse af underretning alene er udtryk for ordensforskrifter, der ikke er en forudsætning for at overdrage fordringer til inddrivelse.

Med bestemmelsen ville det for fordringer, der er under inddrivelse efter den 1. juli 2020, ikke være gyldighedsbetingelse for, at fordringer kan overdrages til inddrivelse, at der forudgående er gennemført sædvanlig rykkerprocedure og underrettet.

Se også afsnit A.D.2.2 Opgaver og kompetencer i forbindelse med opkrævningsarbejdet.

Bemærk

Skyldnerens indsigelse om, at en fordring er forældet efter § 18 a, stk. 10 er ikke omfattet af gældsinddrivelseslovens § 18 i.

Se afsnit G.A.2.2.1 Lovgrundlag for klager.

Betingelser for indsigelsen

Indsigelsen skulle være skriftlig og være modtaget senest den 1. januar 2021 hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 2. punktum.

Der kunne ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder talte herfor, det kan fx være hospitalsindlæggelse, som kan dokumenteres.

I forbindelse med indgivelse af en indsigelse skulle skyldneren betale et gebyr på 500 kr. til restanceinddrivelsesmyndigheden. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 3. punktum.

Betaltes gebyret ikke senest 10 dage, efter indsigelsen var indgivet, afviste restanceinddrivelsesmyndigheden indsigelsen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 4. punktum.

Gebyret blev tilbagebetalt, hvis skyldner fik helt eller delvis medhold i indsigelsen, eller hvis indsigelsen blev afvist. Se gældsinddrivelseslovens § 18 i, 5. punktum.

På Gældsstyrelsens hjemmeside er offentliggjort en oversigt over, hvilke typer af fordringer der mistænkes for at kunne være overdraget til inddrivelse uden gennemførelse af sædvanlig rykkerprocedure og/eller foretagelse af underretning.