Tilbagebetaling af for meget betalt told

En importør kan anmode om tilbagebetaling af opkrævet antidumpingtold eller udligningstold, hvis det dokumenteres, at den opkrævede antidumpingtold eller udligningstold overstiger dumpingmargenen, det vil sige det beløb, hvormed den normale værdi overstiger eksportprisen eller subsidieydelsen.

Se RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel 11, stk. 8, og RFO 2016/1037 af 8.06.2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel 21.

Anmodning om tilbagebetaling sendes til EU-Kommissionen via Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder fra fortoldningstidspunktet eller fra den dato, hvor den endelige opkrævning af midlertidig antidumpingtold sker:

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

EU-Kommissionen har udsendt en meddelelse, se dette link, med retningslinjer for ansøgninger om tilbagebetaling af antidumpingtold.

EU-Kommissionen afgør, om der skal ske tilbagebetaling, dog senest 18 måneder efter at en behørigt dokumenteret anmodning om tilbagebetaling er indgivet.

Tilbagebetaling ved annullering af antidumpingforordning

Det sker, at EU-Domstolen annullerer hele eller dele af en antidumpingforordning. I de tilfælde kan virksomheden søge om tilbagebetaling af antidumpingtolden hos Toldstyrelsen.

Det følger desuden af C-365/15, Wortmann mod Hauptzollamt, at når en medlemsstat har opkrævet skatter eller afgifter på grundlag af en EU-forordning, der er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser, har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til ikke alene at få tilbagebetalt de opkrævede beløb, men også til at opnå renter af disse beløb.

Dette sker efter de almindelige godtgørelsesbestemmelser i EUTK, artikel 116, stk. 1, litra a, og artikel 117. Se afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse.

Tilbagebetaling ved udløb af en foranstaltning efter en undersøgelse

Hvis en foranstaltning udløber efter en undersøgelse, tilbagebetales al told, som er opkrævet fra den dato, hvor undersøgelsen blev indledt, og for varer, som er blevet toldbehandlet.

Det sker dog kun, hvis Toldstyrelsen har modtaget en ansøgning om det, og ansøgningen imødekommes i overensstemmelse med Unionens gældende lovgivning om tilbagebetaling af og fritagelse for told.