I særlige tilfælde og for visse varer kan der ikke opkræves antidumpingtold.

Antidumpingtold opkræves fx ikke for varer til skibsproduktion, især jern- og stålplader, som kan indføres toldfrit efter bevilling til særligt anvendelsesformål (end-use).

Se EUTK, artikel 254, DF, artikel 161-164, 171-175, 178, 179 og 239, og GF, artikel 260-269.

Se også afsnit F.A.24 Særligt anvendelsesformål (end-use).

I nogle tilfælde er der mulighed for nedsatte antidumpingtoldsatser:

  • Tilsagn: Eksportøren indgår en aftale med EU-Kommissionen om en nedsat antidumpingtoldsats, mod at eksportøren overholder en mindstepris.
  • Underskrevet erklæring.
  • Nedsat antidumpingtoldsats uden specielle krav til fakturaen.

En eventuel mulighed for nedsat antidumpingtoldsats fremgår af forordningen.

I tilsagnet, som er en fortrolig aftale mellem eksportøren og EU-Kommissionen, præciseres det i en ikke-udtømmende liste, hvad der udgør en misligholdelse af tilsagnet. For at sikre, at tilsagnet overholdes, er de eksporterende producenter desuden forpligtet til at fremlægge alle oplysninger, som EU-Kommissionen finder nødvendige.

Både ved tilsagn og ved underskrevet erklæring er der særlige krav til fakturaen. Kravene fremgår af den specifikke forordning.

Tilsagn kan tilbagetrækkes af en part i tilsagnet eller af EU-Kommissionen. Hvis et tilsagn trækkes tilbage, pålægges varerne derefter antidumpingtold.

Antidumpingtolden pålægges varer, der overgår til fri omsætning efter det tidspunkt, hvor foranstaltningen trådte i kraft. Se RFO 2016/1036 af 8.06.2016, artikel 10, stk. 1. Som hovedregel bliver der derfor ikke indført antidumpingtold med tilbagevirkende kraft for hverken eksportør eller importør.

Tilsagn gælder fra det tidspunkt, hvor de bliver offentliggjort. Tilsagn gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

Specielt for tilsagnsfakturaer

Som hovedregel skal følgende krav opfyldes:

  • Fakturaen skal være udstedt af det firma, som fremgår af tillægskoden.

  • Fakturaen skal være udstedt til den første importør i EU.

  • Fakturaen skal følge varen og kan ikke udstedes efterfølgende.

  • Fakturaen skal indeholde alle de oplysninger, som kræves ifølge den specifikke forordning.

Bemærk:

De kinesiske myndigheder har oplyst til EU-Kommissionen, at det er sædvanligt, at fakturaer udstedt af kinesiske virksomheder er påtrykt en stemplet underskrift.

EU-Kommissionen har tilkendegivet, at en stemplet underskrift ikke nødvendigvis er grundlag for at afvise at nedsætte antidumpingtolden, så længe de øvrige krav er opfyldt.

Toldstyrelsen kan derfor fremover acceptere fakturaer med stemplede underskrifter på fakturaer, som i øvrigt opfylder kravene.