Hvis EU-Kommissionens endelige undersøgelser viser, at der er sket skade for virksomheder i EU, kan der pålægges antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare.

Det sker normalt i form af en værditold, det vil sige en procentdel af importværdien af de berørte produkter. Det kan også være en specifik told (en fast værdi, fx 100 euro pr. ton). Antidumpingtolden betales af importøren i EU og opkræves af de nationale toldmyndigheder.

En antidumpingforanstaltning forbliver i kraft, så længe og i det omfang det er nødvendigt for at modvirke den dumping, som forvolder skade. Foranstaltningerne indføres normalt for en femårig periode.

For at undgå, at den indførte foranstaltning omgås, ved at den samme vare indføres fra et andet land, i samme eller let ændret tilstand, kan antidumpingforanstaltningen udvides til også at gælde indførsel fra det pågældende tredjeland. Se RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel 13.

Efter fem år udløber foranstaltningen, medmindre EU-Kommissionen i en ny undersøgelse konkluderer, at dumping og væsentlig skade fortsat vil finde sted, hvis foranstaltningen bortfalder. I disse tilfælde udsteder EU-Kommissionen en forordning, der forlænger foranstaltningen. Undersøgelser mv. skal varsles og offentliggøres i EU-Tidende . Se RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel. 11, stk. 2.

Hvis hovedforordningen er udvidet til også at gælde andre lande, vil udløbsundersøgelsen også gælde for de lande, som forordningen er blevet udvidet til.

Der kan kun indføres udligningsforanstaltninger, når subsidierne er specifikke for en virksomhed eller en erhvervsgren eller erhvervssektor.