Når EU-kommissionens indledende undersøgelser foreløbigt har vist, at der sker dumping med skade til følge, og at der derfor er et foreløbigt behov for at pålægge antidumpingtold eller udligningstold, udsteder EU-Kommissionen en forordning om midlertidig antidumping- eller udligningstold. Forordningen offentliggøres i EU-Tidende.

Midlertidig antidumping- og udligningstold har som hovedregel en gyldighedsperiode på seks måneder med mulighed for forlængelse i yderligere tre måneder.

Ved midlertidige ordninger skal importøren stille sikkerhed for hver enkelt sending, fx ved bankgaranti eller som kontant sikkerhed. Beløbet skal dække det beregnede toldbeløb for sendingen. Der kan også stilles andre former for sikkerhed, som Toldstyrelsen kan oplyse nærmere om.

Den definitive forordning om antidumpingtold skal træde i kraft, senest når den midlertidige forordning udløber.

Forordningerne fastlægger størrelsen af den definitive antidumping- eller udligningstold, og i hvilket omfang den midlertidige antidumping- eller udligningstold skal opkræves. Hvis den definitive toldsats er højere end den midlertidige, beregnes og opkræves den definitive told kun med et beløb, der svarer til den midlertidige told. Se RFO 2016/1036 af 8.06.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, artikel 10. Se F.A.8.4 om Indførelse af definitive antidumping- og udligningsforanstaltninger.