Dato for udgivelse
07 jul 2020 10:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jun 2020 11:40
SKM-nummer
SKM2020.304.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-20981/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fuldmagtshaverne, Skattepligtige, Svarskrift, Forhøjelse
Resumé

Sagen angik, om en række indsætninger på to bankkonti tilhørende G1-Forening skulle henføres til sammenslutningen, eller om en andel af indsætningerne skulle henføres til de to sagsøgte, der havde fuldmagt til kontiene.

Skatteministeriet gjorde overordnet gældende, at indsætningerne skulle henføres til fuldmagtshaverne, og at de sagsøgte derfor var skattepligtige af en andel af indsætningerne. Ministeriet gjorde herunder gældende, at de sagsøgte bar bevisbyrden for, at indsætningerne ikke skulle henføres til dem, og at denne bevisbyrde ikke var løftet.

De sagsøgte indleverede ikke svarskrift i sagen, og retten afsagde dom efter Skatteministeriets påstand om forhøjelse af de sagsøgtes skattepligtige indkomster for 2015 med en andel af indsætningerne.

Reference(r)

Retsplejelovens § 352

Statsskattelovens § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning C.A.2.2.1 

Parter

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Steffen Sværke)

mod

A

og

B

Afsagt af retsassessor

Jimmy Bøgh Veitland

Sagens baggrund og parternes påstande

I denne sag, der er modtaget den 26. maj 2020, har sagsøgeren, Skatteministeriet Departementet, fremsat følgende påstand:

Over for hver af de to sagsøgte nedlægger Skatteministeriet følgende påstand:

Sagsøgte skal anerkende, at sagsøgtes skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 forhøjes med 830.773 kr., og for indkomståret 2016 forhøjes med 702.532 kr.

Sagen drejer sig om, hvorvidt en række indsætninger på to bankkonti tilhørende G1-Forening skal henføres til sammenslutningen, eller om en andel af indsætningerne skal henføres til de to sagsøgte.

Rettens begrundelse og resultat

A og B har ikke indleveret svarskrift inden for fristen. Skatteministeriet Departementets påstand er begrundet i sagens oplysninger. Retten afsiger derfor dom efter Skatteministeriet Departementets påstand.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift, således at A skal betale 15.906,00 kr. og B skal betale 15.883,00 kr., ligesom de in solidum skal betale 2.000,00 kr. til dækning af omkostninger til retsafgift. Skatteministeriet Departementet er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

A og B skal anerkende, at deres skattepligtige indkomst for indkomståret 2015 forhøjes med 830.773 kr., og for indkomståret 2016 forhøjes med 702.532 kr.

A skal til Skatteministeriet Departement betale 15.906,00 kr. til dækning af advokatomkostninger, B skal til Skatteministeriet Departement betale 15.883 kr. til dækning af advokatomkostninger, og A og B skal til Skatteministeriet Departementet in solidum betale 2.000,00 kr. til dækning af omkostninger til retsafgift med 2.000,00 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.