Dato for udgivelse
03 jul 2020 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 jul 2020 11:05
SKM-nummer
SKM2020.297.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0116329
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Virksomhedsordningen, hævning, genoptagelse
Resumé

I styresignalet fastlægges retningslinjerne for genoptagelse af skatteansættelser i tilfælde, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget af virksomhedsordningen på en måde, der strider mod virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og retningslinjerne i styresignalet SKM2017.622.SKAT.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1359 af 9. december 2019 om indkomstbeskatning af selvstændigt erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018 om skatteforvaltningsloven

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven §§ 2 og 5
Skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.C.5.2.7.1.

1. Sammenfatning

I styresignalet SKM2017.622.SKAT beskrives, hvilken retsstilling der gælder, når et aktiv eller passiv har indgået i virksomhedsordningen, uden at betingelserne herfor har været opfyldt, og det derfor skal udtages af ordningen. Baggrunden for styresignalet var, at Skattestyrelsen var af den opfattelse, at der ikke var en fast praksis på området. Dette har vist sig ikke at være tilfældet.

Skattestyrelsen har efterfølgende erfaret, at der forud for udsendelsen af styresignalet SKM2017.622.SKAT i to forskellige situationer var blev administreret på en måde, der har afveget fra retningslinjerne i styresignalet.

I nærværende styresignal beskrives, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at der kan ske genoptagelse af de berørte skattepligtiges skatteansættelser i de to situationer.

2. Situationer omfattet af styresignalet

Styresignalet omhandler de situationer, der beskrives nedenfor i punkt 2.1 og 2.2.

2.1 Udtagning af finansielle aktiver med virkning primo indkomståret

SKAT (nu Skattestyrelsen) har i en række tilfælde udtaget finansielle aktiver fra virksomhedsordningen med virkning primo indkomståret, selv om det følger af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, at overførsel af finansielle aktiver og passiver skal bogføres med virkning fra indkomstårets udløb. I styresignalet SKM2017.622.SKAT, punkt 5, 1. afsnit, 4. punktum, henvises til denne bestemmelse i virksomhedsskatteloven.

2.2. Udtagning af finansielle kontrakter

En finansiel kontrakt kan både have en positiv og en negativ værdi og kan indgå i virksomhedsordningen, hvis den finansielle kontrakt knytter sig til den erhvervsmæssige virksomhed. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, skal den finansielle kontrakt udtages af virksomhedsordningen til markedsværdien. Udtagningen skal bogføres med virkning fra indkomstårets udløb, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og punkt 8, 2. punktum, i styresignalet SKM2017.622.SKAT. Endvidere følger det af punkt 8, sidste punktum, i styresignalet, at udtagningen skal ske i form af en hævning, jf. virksomhedsskattelovens § 5, hvis markedsværdien er positiv, mens der skal foretages et indskud på indskudskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 3, stk. 1, hvis markedsværdien er negativ.

Efter at styresignalet SKM2017.622.SKAT blev udsendt, har Skattestyrelsen erfaret, at der i en række tilfælde er sket udtagning af finansielle kontrakter fra virksomhedsordningen på en anden måde end den, der er beskrevet i styresignalet. Bl.a. har SKAT (nu Skattestyrelsen) udtaget swaps til 0 kr., fordi de indgik til 0 kr., i stedet for at lægge vægt på den værdi, som de havde på udtagelsestidspunktet.

3.Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der i begge de situationer, der ovenfor er nævnt i punkt 2, ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

4. Ekstraordinær genoptagelse

Efter Skattestyrelsens opfattelse kan der i begge de situationer, der ovenfor er nævnt i punkt 2, ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1. For så vidt angår sager omfattet af punkt 2.1, vil genoptagelse kunne ske efter anmodning fra den skattepligtige efter § 27, stk. 1, nr. 8.

For så vidt angår sager omfattet af punkt. 2.2, vil genoptagelse ske efter Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, jf. nærmere nedenfor.

4.1 Udtagning af finansielle aktiver med virkning primo indkomståret

I de tilfælde, hvor SKAT (nu Skattestyrelsen) har udtaget finansielle aktiver med virkning primo indkomståret, har SKAT ikke behandlet sagerne i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet det udtrykkeligt fremgår af virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, at finansielle aktiver skal udtages med virkning ultimo indkomståret.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, kan told- og skatteforvaltningen, uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, efter anmodning fra den skattepligtige give tilladelse til genoptagelse af en ansættelse af indkomstskat til gunst for den skattepligtige, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Efter Skattestyrelsens opfattelse er det en særlig omstændighed, at SKAT (nu Skattestyrelsen) har truffet en afgørelse, hvorefter der er sket udtagning af aktiver på en måde, der strider mod virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, hvoraf det klart fremgår, at udtagning skal ske ved indkomstårets udløb. Derved er der begået en fejl, der må anses for at være af en sådan karakter, at betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, er opfyldt.

4.2 Udtagning af finansielle kontrakter

Ved udtagelse af finansielle kontrakter, som SKAT (nu Skattestyrelsen) ikke har ment opfyldte betingelserne for at kunne indgå i virksomhedsordningen, har SKAT fulgt en anden praksis end den, der er beskrevet i punkt 8 i styresignalet SKM2017.622.SKAT.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, kan en ansættelse af indkomstskat, uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra skatteforvaltningen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at skattepligtige, der har lidt et tab som følge af, at SKAT (nu Skattestyrelsen) har fulgt den tidligere praksis og ikke har udtaget finansielle kontrakter som beskrevet i punkt 8 i styresignalet SKM2017.622.SKAT, har ret til at få genoptaget deres skatteansættelser 3 år forud for 2017, hvor styresignalet SKM2017.622.SKAT blev udsendt. Dvs. at det første indkomstår, for hvilket skatteansættelsen kan genoptages, er indkomståret 2014.

5. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk.

Skattestyrelsen kan ikke genoptage sager omfattet af punkt 2.1, medmindre den skattepligtige anmoder herom. Skattestyrelsen vil kontakte eventuelle skattepligtige og oplyse om muligheden for genoptagelse, i det omfang Skattestyrelsen har oplysninger om konkrete sager, der er omfattet af problemstillingen.

6. Landsskatterettens kendelser vedrørende udtagning af finansielle kontrakter

Det bemærkes, at Landsskatteretten har afsagt flere afgørelser, hvori det udtales, at finansielle kontrakter hverken er finansielle aktiver eller passiver. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at finansielle kontrakter enten skal anses for finansielle aktiver eller passiver, alt efter om værdien er positiv eller negativ, jf. SKM2017.622.SKAT. Skattestyrelsen fastholder således den opfattelse, der er lagt til grund i styresignalet fra 2017.

7. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til Skattestyrelsen enten via:

  • TastSelv Erhverv - mail, eller
  • Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing - fysisk post.

 8. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2021-1.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2021-1 og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor, bortfalder styresignalet.