Indhold

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.731.HR

Sagen drejede sig om, hvorvidt militære flyvestationer kan anses for befæstningsanlæg og dermed undtaget fra vurdering i henhold til VUL § 7, nr. 3.

Ved en praksisændring i 1992 blev flyvestationerne undtaget fra vurdering, i det omfang der ikke fandt erhvervsmæssig udnyttelse sted inde på området. Højesteret fandt, at vurderingsmyndighedernes fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i § 7, stk. 1, nr. 3, før praksisændringen var i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og det tilsigtede anvendelsesområde, og at der ikke var hjemmel til at udvide undtagelsen til at omfatte flyvestationerne i deres helhed.

Højesteret anførte bl.a., at det efter ordlyden af § 7, stk. 1, nr. 3, og forarbejderne er nærliggende at forstå bestemmelsen således, at en militær flyvestation, der dækker et stort areal og alene er afgrænset af trådhegn, ikke kan anses for et samlet befæstningsanlæg, der som sådan er undtaget fra vurdering. Retten bemærkede endvidere, at det er forholdene på vurderingstidspunktet, der er afgørende, og at den omstændighed, at en bygning eller et anlæg er udpeget til at blive befæstet i tilfælde af krig, ikke kan tillægges betydning.

SKM2005.206.HR

En fabriksejendom, der fremstiller jernbanesveller, anses ikke for en sådan værksteds- eller lignende bygning, der er undtaget fra vurdering. ►Den indgik ikke som en integreret del af banedriften og kunne derfor ikke anses for et jernbaneanlæg, der direkte tjente jernbanetrafikkens formål. Ejendommen var herefter ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i vurderingslovens § 7, nr. 5.◄

TfS2000.974.H

Et bygningskompleks omfattende bl.a. en hangarbygning beliggende på lejet grund i Esbjerg lufthavn blev på vurderingstidspunktet alene brugt ved helikopterflyvninger til og fra boreplatforme. Bygningskomplekset var ikke undtaget fra vurdering, da det kun tjente til at opfylde en begrænset kreds af virksomheders interne transportbehov.

U1972.248.H

Et cateringkøkken med tilhørende areal var ikke undtaget fra vurdering, selv om det lå på Københavns Lufthavns område, fordi køkkenet ikke direkte tjente eller var bestemt til at tjene luftfarten.

Landsskatteretten mv.

SKM2001.324.LSR

En banegård ansås i sin helhed for undtaget fra vurdering. ►Landsskatteretten bemærkede, at undtaget fra vurdering er ifølge vurderingslovens § 7, nr. 5, jernbaneanlæg, havne-, kanal- og lufthavnsanlæg, der i henhold til reglementariske bestemmelser er til benyttelse af almenheden, for så vidt arealerne og bygningerne direkte tjener eller er bestemt til at tjene trafikkens formål. Stations-, administrations-, værkstedsbygninger og lignende bygninger med tilhørende grund skal ikke vurderes, selv om bygningen og grunden til dels også benyttes til andre formål.◄

LSR1982.91

Et garageanlæg, der ikke ligger i umiddelbar tilknytning til en rutebilstation, skal vurderes.