Indhold

Dette afsnit omhandler særskilt meddelelse om igangsættelse af klagefristerne efter EVL §§ 89 og 89 a.

Vurderingerne foretaget efter EVL pr. 1. januar 2020 og 1. marts 2021 skal påklages efter reglerne i EVL § 89 og ikke efter de almindelige regler om klage i SFL § 35 a.

Adgangen til at klage over vurderingerne pr. 1. januar 2020 og 1. marts 2021 og de historiske vurderinger opstår først, når der, efter udsendelse af de nye vurderinger, sendes en særskilt meddelelse om igangsættelse af klagefrister efter ejendomsvurderingsloven efter EVL § 89, stk. 8. Det betyder, at det først på dette tidspunkt vil være muligt at klage over de nye vurderinger og de historiske vurderinger. Historiske vurderinger foretaget for ejendomme, der ikke vurderes pr. 1. januar 2020 som ejerboliger, kan dog påklages efter EVL § 89 a. Udsendelse af meddelelse om igangsættelse af klagefristerne efter EVL § 89, stk. 8, er ikke afhængig af udsendelse af afgørelser efter EVL kap. 13.

Hvis vurderingen pr. 1. januar 2020 anmodes genoptaget

Efter EVL § 5, stk. 1, foretages de almindelige vurderinger pr. 1. januar i vurderingsåret. Ejendommene vurderes efter EVL § 5, stk. 3, på grundlag af ejendommenes størrelse og forholdene i øvrigt på vurderingstidspunktet. Se nærmere i afsnit H.A.3.1.1 om almindelig vurdering og vurderingstermin.

Ved vurderingen pr. 1. januar 2020 bliver ejendommene imidlertid vurderet på grundlag af ejendommenes størrelse og forholdene i øvrigt ved udgangen af den 31. december 2019, ligesom vurderingen sker efter prisforholdene på dette tidspunkt. Det følger af EVL § 81, stk. 5. Der er derfor med EVL § 81, stk. 6, fastlagt en særlig adgang til at genoptage vurderingen pr. 1. januar 2020. Efter denne bestemmelse skal vurderingen pr. 1. januar 2020 genoptages, når en klageberettiget efter SFL § 35 a, stk. 2, senest 90 dage fra dateringen af meddelelsen om igangsættelse af klagefristerne (klagestartsbrevet) efter EVL § 89, stk. 8, anmoder om, at 2020-vurderingen genoptages med henblik på vurdering efter forholdene og prisforholdene pr. 1. januar 2020. Disse særlige overgangsregler er også beskrevet i afsnit H.A.3.1.1.

Ejer vil derfor i det særskilte klagestartsbrev blive vejledt om mulighederne for at anmode om genoptagelse efter denne bestemmelse.

Når vurderingen pr. 1. januar 2020 anmodes genoptaget inden for fristen i EVL § 81, stk. 6, bortfalder den foretagne 2020-vurdering og de afgørelser, der er truffet efter EVL kap. 13 om tilbagebetalingsordningen. Da der skal træffes en ny afgørelse om vurdering pr. 1. januar 2020, kan der ikke klages over vurderinger pr. 1. januar 2020, der er anmodet genoptaget, ligesom allerede indgivne klager over vurderingen pr. 1. januar 2020 og over de historiske ejerboligvurderinger af ejendommen for 2013-2019 anses for at være tilbagekaldt og bortfaldet.

Når der er truffet en ny afgørelse om vurdering pr. 1. januar 2020, vil der samtidig med den nye vurdering blive sendt henholdsvis meddelelse om de historiske vurderinger efter EVL § 89, stk. 6, og meddelelse om igangsættelse af klagefristerne efter EVL § 89, stk. 8.  

Hvis en klageberettiget anmoder om genoptagelse efter EVL § 81, stk. 6, er der således først adgang til at klage over vurderingen pr. 1. januar 2020 og over de historiske vurderinger, når der sendes en ny meddelelse, se EVL § 89, stk. 8.

Se afsnit ►C.H.4.9.7.2◄ for en beskrivelse af samspillet mellem reglerne i EVL § 81, stk. 5 og 6, og reglerne om tilbagebetalingsordningen.

Udsendelse af ny meddelelse ved tilbagekaldelse af tilbud om kompensation eller en udbetalt kompensation

Told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] kan tilbagekalde et tilbud om kompensation eller en udbetalt kompensation indtil 3 år efter tidspunktet, hvor kravet på kompensation opstår efter EVL § 75, stk. 1, hvis Vurderingsstyrelsen bliver opmærksom på en åbenbar fejl ved kompensationen, og kompensationen som følge af fejlen er for høj. Det følger af EVL § 76 a, stk. 2. Vurderingsstyrelsen har dermed mulighed for ved tilbagekaldelse at ændre eksempelvis tastefejl af betydning for den tilbudte eller udbetalte kompensation, og hvis Vurderingsstyrelsen tilbagekalder et tilbud om kompensation eller en udbetalt kompensation, kan der samtidig meddeles et nyt tilbud om kompensation og træffes afgørelse om, at tilbagebetalingsordningen ikke kan anvendes efter EVL § 64, stk. 2 og 3. Der henvises til EVL § 76 a, stk. 2, 2. pkt.

En afgørelse efter EVL § 76 a, stk. 2, 1. pkt., medfører, at klageadgangen for de historiske vurderinger efter EVL § 89, stk. 1 og 2, genåbnes med en frist på 90 dage fra dateringen af afgørelsen, se EVL § 89, stk. 5. Der skal derfor sendes en ny særskilt meddelelse om igangsættelse af klagefristen for de historiske vurderinger efter EVL § 89, stk. 8, som erstatter den tidligere fremsendte meddelelse om igangsættelse af klagefristen, og herefter vil de historiske vurderinger kunne påklages på ny.

Se afsnit ►C.H.4.9.6.4◄ for en beskrivelse af samspillet mellem EVL § 76 a, stk. 2, og reglerne om tilbagebetalingsordningen.