Indhold

Dette afsnit omhandler besigtigelse med henblik på indsamling af data til udvikling af metoder og modeller.

Told- og skatteforvaltningen kan efter EVL § 59, stk. 1, uden forudgående underretning af ejerne foretage udvendige besigtigelser fra offentligt tilgængelige positioner af ejendomme med henblik på indsamling af data, når dette efter told- og skatteforvaltningens skøn er nødvendigt for udvikling eller forbedring af metoder og modeller for ejendomsvurdering. Efter EVL § 59, stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen bemyndige ejendomsmæglere, landinspektører og andre med den fornødne faglige baggrund til at foretage dataindsamlinger som nævnt i EVL § 59, stk. 1.

Ved "told- og skatteforvaltningen" i EVL § 59, stk. 1 og 3, skal forstås både den myndighed, der skal vurdere de enkelte ejendomme [Vurderingsstyrelsen], og andre myndigheder under Skatteministeriets ressort, der varetager vurderingsarbejde i bred forstand [Udviklings- og Forenklingsstyrelsen]. I dette afsnit anvendes alene begrebet "Vurderingsstyrelsen".

EVL § 59, stk. 1, giver Vurderingsstyrelsen mulighed for at foretage generelle dataindsamlinger i form af "kantstensbesigtigelser". Herved skal forstås en besigtigelse, der foretages fra et offentligt tilgængeligt sted uden for den ejendom, der besigtiges.

Formålet med en kantstensbesigtigelse i forbindelse med en generel dataindsamling er ikke at vurdere de enkelte ejendomme. Formålet er at skabe et overblik og et datagrundlag, som kan indgå i udviklingen af nye metoder og modeller til brug i vurderingsarbejdet eller til videreudvikling af allerede eksisterende metoder og modeller.

Ved dataindsamlinger efter EVL § 59, stk. 1, er told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] afskåret fra at lægge de indsamlede data til grund for vurderingen af de ejendomme, som er omfattet af dataindsamlingen. Det følger af EVL § 59, stk. 2, 1. pkt.

Det indebærer, at oplysninger, der er indhentet ved besigtigelser af ejendomme med henblik på indsamling af data til brug for udvikling eller forbedring af metoder og modeller for ejendomsvurdering, ikke indgår direkte ved vurderingen af den pågældende ejendom. Det skyldes, at formålet med dataindsamlingen er udvikling og forbedring af metoder og modeller for ejendomsvurdering og ikke vurderingen af enkelte ejendomme.

Der gælder dog den undtagelse efter EVL § 59, stk. 2, 2. pkt., at det indsamlede data dog kan indgå i generelle metoder og beregningsmodeller. Heri ligger, at de generelle metoder og modeller også kan anvendes på den eller de ejendomme, hvorfra der er indsamlet data.