Indhold

Dette afsnit omhandler fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med to selvstændige boligenheder.

For ejerboliger, som indeholder to selvstændige boligenheder, fordeles ejendomsværdien på de to selvstændige enheder. Fordelingen foretages som en værdimæssig fordeling mellem de to dele af ejendommen. Det fremgår af EVL § 35, stk. 2.

Formålet med fordelingen er, at ejeren/ejerne kan ejendomsværdibeskattes af den del af ejendommen, som de har rådighed over. Det er ikke en betingelse for foretagelse af en fordeling, at ejeren eller ejerne faktisk bebor ejendommen, og at de i så fald anvender ejendomme som (helårs)bolig. Der skal således også foretages en fordeling, hvis der er tale om et sommerhus eller et helårshus, der anvendes som sommerbolig.

Det er kun ejendomsværdien, der skal fordeles. Grundværdien fordeles ikke, da ejeren/ejerne skal betale grundskyld af ejendommens samlede grundværdi.

Ansættelsen foretages ved, at der beregnes en værdi for hver boligenhed, som herefter lægges sammen til én samlet ejendomsværdi. Herefter afrundes den samlede ejendomsværdi, hvorefter værdien fordeles ud på hver boligenhed ud fra en værdimæssig fordeling. Denne metode sikrer, at fordelingen af ejendomsværdien foretages som en værdimæssig fordeling, idet værdien af den ene boligenhed ikke får indvirkning på ansættelsen af værdien af den anden boligenhed.

Ved at beregne ejendomsværdien for hver boligenhed separat tages der højde for, at den værdi, som opdelingen af ejerboligen i to selvstændige boligenheder repræsenterer, afspejles i den samlede ejendomsværdiansættelse.