Dato for udgivelse
18 maj 2020 12:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 apr 2020 11:07
SKM-nummer
SKM2020.198.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0899746
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, Afgiftspligtige transaktioner
Resumé

Sagen omhandler moms og vouchere. Sagen omhandler særligt, hvorvidt en ret til ombytning af en voucher med én funktionalitet - en voucher til ét formål - som kan ombyttes til en voucher med en anden funktionalitet - en voucher til flere formål - bevirker, at den første voucher af den grund også vil være en voucher til flere formål.

Skatterådet kan ikke anse et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25% dansk moms, for at udgøre et gavekort til flere formål, hvis gavekortet indenfor gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål.

Skatterådet finder ikke, at det har betydning for svaret på det første spørgsmål, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt indenfor gyldighedsperioden.

Reference(r)

Momslovens §§ 4, 27 og 73 b

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit D.A.4.10 Vouchere mv.

Spørgsmål

 1. Anses et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25% dansk moms, for at udgøre et gavekort til flere formål, hvis gavekortet indenfor gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål?
 2. Har det betydning for svaret, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt indenfor gyldighedsperioden?

  Svar

  1. Nej
  2. Nej

   Beskrivelse af de faktiske forhold

   […] Af et tidligere bindende svar følger, at Spørger skal afregne moms af gavekort som ikke indløses, når der er tale om gavekort, som selskabet i henhold til en aftale har solgt på vegne af en anden virksomhed, og når indtægten tilfalder Spørger.

   Derudover udbyder Spørger et "Særligt Gavekort". Dette gavekort sælger selskabet i eget navn og for egen regning, og er dermed gavekortudsteder.

   Det "Særlige gavekort" er et gavekort, der kan anvendes til flere formål, og som selskabet sælger uden moms, idet en eventuel forpligtelse til at betale moms opstår når og hvis gavekortet indløses til et momsbelagt køb.

   De øvrige gavekort vil som oftest være gavekort til udvalgte butikker, kæder m.fl., hvor der må ske en konkret vurdering af, om disse gavekort er til et eller til flere formål. Formålet med nærværende anmodning er at få afdækket, hvorvidt en ret til at indløse et gavekort til et "Særligt Gavekort" i sig selv fører til, at det første gavekort må anses for at udgøre et gavekort til flere formål.

   For gavekort udstedt af Spørger gælder at de indenfor gyldighedsperioden på normalt 3 år på et hvilket som helst tidspunkt kan ombyttes til et "Særligt Gavekort" til samme værdi. Spørger opkræver et mindre gebyr for denne bytteservice. Det er en forudsætning, at ombytning sker inden gavekortet er udløbet. Hvis et gavekort er udløbet, kan der ikke ske ombytning. Derimod har ihændehaver af gavekortet en frist på xx måneder, indenfor hvilken kunden kan få gavekortets fulde pålydende værdi udbetalt kontant.

   Spørgers opfattelse og begrundelse

   Som udgangspunkt vil et gavekort, der kan anvendes til ét formål, være omfattet af momspligt som en forudbetaling for et momspligtigt produkt købt i Danmark, jf. momslovens § 4a, hvorimod salg af et gavekort til flere formål skal sælges uden moms, idet en eventuel momsforpligtelse opstår på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses til et momspligtigt formål, jf. § 4b.

   Et gavekort, der kun kan anvendes i Danmark, og kun til indkøb, som er tillagt 25% dansk moms, anses for at udgøre et gavekort til ét formål. Men i det omfang et gavekort kan anvendes til formål, som ikke fører til momspligt ved indløsning, anses gavekortet for at være anvendt til flere formål.

   Når et gavekort, som i øvrigt er udstedt til en bestemt butik eller kæde af butikker, og som dermed ofte vil være et gavekort, som kun kan indløses i Danmark og kun til køb med 25% moms, kan ombyttes til et gavekort, der kan anvendes til flere formål, må det være ensbetydende med, at det første gavekort ligeledes kan anvendes til flere formål.

   Således vil det ikke give mening, hvis det første gavekort sælges med tillæg af moms, idet denne moms medfører at kunden har erhvervet endelig ret til et momspligtigt køb. Det vil føre til, at momsen ikke kan tilbageføres i forbindelse med ombytning til et gavekort, hvis værdi ikke indeholder moms, og som ikke nødvendigvis skal anvendes til et momspligtigt køb.

   Skatterådet har i SKM2019.474.SR taget stilling til en række spørgsmål vedrørende salg af elektroniske gavekort, herunder spørgsmål 9, som vedrører den situation, hvor et restbeløb fra et gavekort solgt til ét formål, kan ombyttes til et nyt gavekort, hvor det antages, at dette også udgør et gavekort solgt til ét formål. Det fremgår af svaret, at forholdet kan anses som en delvis annullation af det gamle gavekort. Der kan derfor ske berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   Denne vurdering tager ikke stilling til en situation, hvor en køber har en ret til at ombytte et gavekort til ét formål med et gavekort til flere formål, og hvor det er gavekortet i sin helhed der ombyttes.

   Afrunding

   Det er vores opfattelse at et gavekort, der kan ombyttes til et andet gavekort, og hvor sidstnævnte gavekort er et gavekort, der kan indløses til flere formål, i sig selv udgør et gavekort til flere formål. Kun på denne måde sikres det, at der ikke afregnes moms, hvis en kunde, der har foretaget ombytning af gavekort, anvender det nye gavekort til et indkøb, som er fritaget for moms, eller som anvendes til et køb i et andet land.

   Spørgers repræsentants høringsbemærkninger af xx 2020

   Ved brev af xx 2020 har Skattestyrelsen fremsendt Skattestyrelsens indstilling til bindende svar vedrørende Spørger.

   Skattestyrelsen indstiller at et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark og som kun kan anvendes til køb med 25% moms, men hvor ihændehaver af gavekortet er sikret en ret til, på et hvilket som helst tidspunkt at ombytte gavekortet til et andet gavekort, som kan anvendes til flere formål, ikke i sig selv udgør et gavekort til flere formål. Skattestyrelsen finder at retten til ombytning ikke fører til at det første gavekort ændrer status.

   Det er vores opfattelse, at netop den ret, som ihændehaveren har til at foretage ombytning til et gavekort til flere formål, i sig selv må føre til, at det første gavekort må anses for at falde ind under definitionen på et gavekort til flere formål. Adgangen til ombytning til et andet gavekort kan efter vores opfattelse ikke sidestilles med en ret til ombytning til kontanter, hvor der i realiteten sker en annullation af en indgået handel.

   Når en ihændehaver af et gavekort vælger at foretage ombytning til en anden type gavekort, sker der efter vores opfattelse en faktisk indløsning af gavekortet. Det vil være tilfældet, både hvis gavekortet ombyttes til et andet gavekort til et formål, og når gavekortet ombyttes til et andet gavekort tit flere formål.

   Derudover har vi ingen bemærkninger til det fremsendte høringsbrev.

   Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

   Spørgsmål 1

   Det ønskes bekræftet, at et gavekort, som kun kan anvendes i Danmark, og som kun kan anvendes til indkøb tillagt 25% dansk moms, udgør et gavekort til flere formål, hvis gavekortet indenfor gyldighedsperioden kan ombyttes til et gavekort, som kan anvendes til flere formål.

   Skattestyrelsen forudsætter, at besvarelsen af spørgsmålet skal tage udgangspunkt i de nye regler for vouchere, som er gældende fra d. 1. januar 2019.

   Begrundelse

   Med baggrund i et ønske om ensartet behandling af vouchere i alle EU-lande har Rådet vedtaget direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af momssystemdirektivets regler for så vidt angår behandlingen af vouchere. Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018 om ændring af bl.a. momsloven.

   Det fremgår således af momslovens § 73 b, nr. 1, at en voucher er et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   Det fremgår endvidere af § 73 b, nr. 2, at en voucher til ét formål er en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

   En voucher til flere formål er en voucher, der ikke er en voucher til ét formål, jf. § 73 b, nr. 3.

   En voucher til flere formål opfylder således betingelserne for at være en voucher jf. momslovens § 73 b, nr. 1, men leveringsstedet og momssatsen er dog ikke kendte på udstedelsestidspunktet.

   Dette gør sig f.eks. gældende, hvis en voucher, der i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher, kan indløses til eksempelvis hotelophold i flere lande.

   Skattestyrelsen forstår nærværende spørgsmål således at spørger ønsker afklaret, hvorvidt et gavekort, der ved udstedelsen opfylder betingelserne for, at være en voucher til ét formål jf. momslovens § 73 b, nr. 2, alligevel skal anses for at være en voucher til flere formål jf. § 73 b, nr. 3, hvis det indenfor gyldighedsperioden kan vælges ombyttet et såkaldt "Særligt gavekort".

   Spørgers såkaldte "Særlige gavekort" kan anvendes til at købe "flere xx". Det "Særlige Gavekort" er jf. Spørgers egen hjemmeside et […], og modtageren kan frit vælge imellem alle […] fra alle Spørgers partnere, eksempelvis til […]

   Spørger afregner ikke moms ved udstedelsen af det "Særlige Gavekort" På baggrund af de i nærværende sags faktiske forhold, finder Skattestyrelsen, at det "Særlige gavekort" må anses for at være en voucher til flere formål jf. § 73 b, nr. 3, da gavekortet ud fra det oplyste, kan indløses til […] og at det ikke er kendt på tidspunktet for udstedelsen af gavekortet, hvad gavekortet vil blive indløst til.

   Skatterådet har i SKM2019.474.SR og SKM2019.614.SR fundet, at det forhold, at et gavekort, som i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher jf. momslovens § 73, b, 1, kan vælges indløst til kontanter af ihændehaveren, ikke har nogen betydning for, om voucheren skal kvalificeres som en voucher til ét eller flere formål i momsmæssig forstand.

   En voucher, der kan vælges indløst til kontanter af ihændehaveren, er derfor ikke alene af den grund, en voucher til flere formål jf. momslovens § 73 b, nr. 3.

   Hvorvidt, en voucher skal anses for at være en voucher til ét eller flere formål, afhænger jf. momsdirektivteksten og momsloven derimod af om leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendte på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

   Skatterådet har i SKM2019.474.SR endvidere fundet, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) var momspligtigt, hvis det nye gavekort opfyldte betingelser, for at være en voucher til ét formål i momslovens forstand og det var forsynet med en ny forældelsesfrist.

   Det blev bemærket, at forholdet kunne anses som en delvis annullation af det gamle gavekort.

   Der ville derfor eventuelt kunne ske berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   Endeligt har Skatterådet i SKM2019.614.SR fundet, at en ret til ombytning af en voucher til kontanter vil være udtryk for en annullationsmulighed, der eventuelt kan medføre berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   Som nærværende sag er oplyst, finder Skattestyrelsen i lighed hermed, at retten til ombytning af et gavekort, der ved udstedelsen opfyldte betingelserne for at være en voucher til ét formål jf. momslovens § 73 b, nr. 2, til et nyt gavekort med en helt anden funktionalitet (en voucher til flere formål), må anses for at være annullation af det oprindelige gavekort og efterfølgende udstedelse af et nyt gavekort.

   Skattestyrelsen finder ikke, at det forhold, at et gavekort, som i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher jf. momslovens § 73, b, nr. 1, kan vælges ombyttet til et nyt gavekort med en anden funktionalitet af ihændehaveren, har nogen betydning for, om det oprindelige gavekort skal kvalificeres som en voucher til ét eller flere formål i momsmæssig forstand.

   Et gavekort, som opfylder betingelserne for at være en voucher til ét formål ved udstedelsen jf. momslovens § 73 b, nr. 2, men som kan vælges ombyttet til et andet gavekort af ihændehaveren indenfor gyldighedsperioden, er derfor ikke alene af den grund, en voucher til flere formål jf. momslovens § 73 b, nr. 3.

   Skattestyrelsen skal dog bemærke, at en annullation af det oprindelige gavekort, eventuelt vil kunne medføre berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   Spørgers repræsentants høringsbemærkninger af xx 2020

   Spørgers høringsbemærkninger giver ikke anledning, til at Skattestyrelsen ændrer opfattelse og indstilling.

   Er der, som det fremlægges for Skattestyrelsen, tale om et gavekort, der i udgangspunktet ved udstedelsen og leveringen utvivlsomt opfylder betingelserne for at være en voucher til ét formål, så er der efter Skattestyrelsens opfattelse, tale om en voucher til ét formål. En ret til ombytning til eksempelvis kontanter eller en helt ny voucher til flere formål kan ikke føre til et andet resultat.

   Dette i modsætning til en voucher, der kan indløses til flere formål.

   Indstilling

   Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

   Spørgsmål 2

   Det ønskes afklaret om det har betydning for svaret, om ombytningen sker i forbindelse med gyldighedsperiodens udløb eller kan ske på et hvilket som helst tidspunkt indenfor gyldighedsperioden.

   Begrundelse

   Ved besvarelsen af spørgsmål 1, har Skattestyrelsen fundet, at retten til ombytning af et gavekort, der ved udstedelsen opfyldte betingelserne for at være en voucher til ét formål jf. momslovens § 73 b, nr. 2, til et nyt gavekort med en helt anden funktionalitet (en voucher til flere formål), må anses for at være annullation af det oprindelige gavekort og efterfølgende udstedelse af et nyt gavekort.

   Skattestyrelsen finder ikke, at det forhold, at et gavekort, som i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher jf. momslovens § 73, b, nr. 1, kan vælges ombyttet til et nyt gavekort med en anden funktionalitet af ihændehaveren, har nogen betydning for, om det oprindelige gavekort skal kvalificeres som en voucher til ét eller flere formål i momsmæssig forstand.

   Skattestyrelsen finder heller ikke, at tidspunktet for en eventuel ombytning - indenfor gyldighedsperioden - har nogen betydning for, om det oprindelige gavekort, der i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher i momslovens forstand, skal kvalificeres som en voucher til ét eller flere formål i momslovens forstand.

   Indstilling

   Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

   Skatterådets afgørelse og begrundelse

   Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

   Lovgrundlag, forarbejder og praksis

   Spørgsmål 1

   Lovgrundlag

   RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår behandlingen af vouchere

   […]

   (2) Med henblik på at sikre en sikker og ensartet behandling, overensstemmelse med principperne om en generel forbrugsafgift, der er direkte proportional med varernes og ydelsernes pris, undgå inkonsekvens, konkurrencefordrejning, dobbelt- eller ingen afgiftspålæggelse samt for at mindske risikoen for afgiftsunddragelse er der behov for specifikke bestemmelser for den momsmæssige behandling af vouchere.

   (6) For klart at kunne identificere, hvad der udgør en voucher med hensyn til moms, og for at skelne mellem vouchere og betalingsinstrumenter er det nødvendigt at definere vouchere, som kan antage fysisk eller elektronisk form, samt tage hensyn til deres væsentligste egenskaber, navnlig karakteren af de rettigheder, der følger af voucheren, og forpligtelsen til at acceptere den som modværdi for en levering af varer eller ydelser.

   […]

   Artikel 1

   I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer: 1) I afsnit IV, indsættes følgende kapitel: »KAPITEL 5 Fælles bestemmelser for kapitel 1 og 3 Artikel 30a I dette direktiv forstås ved:

   1) »voucher«: et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   2) »voucher til ét formål«:en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren

   3) »voucher til flere formål«:en voucher, der ikke er en voucher til ét formål.

   LOV nr. 1726 af 27/12/2018

   […]

   § 5

   I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 21. juni 2016, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1548 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

   […]

   Efter § 4 indsættes :

   § 4 a. Enhver overdragelse af en voucher til ét formål, jf. § 73 b, nr. 2, der foretages af en afgiftspligtig person, som handler i eget navn, betragtes som en levering af de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til. Den faktiske overdragelse af varerne eller den faktiske levering af ydelserne til gengæld for en voucher til ét formål, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis modværdi, betragtes ikke som en uafhængig transaktion.

   Stk. 2. Foretages overdragelsen af en voucher til ét formål af en afgiftspligtig person, der handler i en anden afgiftspligtig persons navn, betragtes denne overdragelse som en levering af de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, foretaget af den anden afgiftspligtige person, i hvis navn den afgiftspligtige person handler.

   Stk. 3. Er leverandøren af varerne eller ydelserne ikke den samme som den afgiftspligtige person, der handler i eget navn og har udstedt voucheren til ét formål, anses leverandøren dog for at have foretaget leveringen til den pågældende afgiftspligtige person af de varer eller ydelser, som den pågældende voucher relaterer sig til.

   § 4 b. Der skal betales afgift af den faktiske overdragelse af varer eller ydelser til gengæld for en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis modværdi, mens der ikke skal betales afgift af hver forudgående overdragelse af vouchere til flere formål.

   Stk. 2. Overdrages en voucher til flere formål af en anden afgiftspligtig person end den afgiftspligtige person, der foretager den afgiftspligtige transaktion i henhold til stk. 1, skal der betales afgift af enhver levering af ydelser, der kan identificeres, såsom distributions- eller reklameydelser.«

   8. Efter § 73 a indsættes i kapitel 18:

   »§ 73 b. I denne lov forstås ved:

   1) Voucher: Et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   2) Voucher til ét formål: En voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

   3) Voucher til flere formål: En voucher, der ikke er en voucher til ét formål.«

   Momsloven

   § 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. […].

   § 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

   Stk. 2. Gas, vand, elektricitet, varme, kulde og lign. anses som varer.

   Stk. 3. Som levering af en vare anses endvidere:

   1) Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg.

   2) Faktisk overdragelse af en vare i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare for et bestemt tidsrum eller salg på kredit, med en klausul om, at ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen senest ved betaling af det sidste lejebeløb eller afdrag.

   Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

   § 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

   Stk. 4. I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften, jf. dog § 66 g, stk. 3. Tilsvarende gælder for andre prisafslag.

   Forarbejder

   2018/1 LSF 28

   […]

   Bemærkninger til lovforslaget

   […]

   Til § 5

   […]

   Til nr. 8

   Med forslaget til momslovens § 73 b, foreslås indsat en definition af begrebet voucher, ligesom der foreslås indsat specifikke definitioner på vouchers til henholdsvis ét og flere formål.

   Den foreslåede definition af en voucher har sin baggrund i direktiv 2016/1065/EU af 27. juni 2016 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF for så vidt angår behandlingen af vouchere. Af direktivet fremgår, at en voucher er en slags tilgodebevis eller et andet instrument, som en leverandør har pligt til at acceptere som hel eller delvis betaling for levering af varer eller ydelser.

   For at sikre ens behandling af vouchere i alle EU-lande og dermed undgå, at en voucher pålægges moms i flere lande eller slet ikke pålægges moms, er der nu vedtaget fælles EU-regler for, hvor og hvornår vouchere skal pålægges moms. Hovedreglen er, at vouchere, som alene kan benyttes til ét formål (dvs. at landet, hvor varen eller ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved voucherens udstedelse), skal pålægges moms ved ethvert salg, herunder ved et salg fra udstederen til forhandleren og ved efterfølgende salg fra forhandleren til kunden. Ved selve indløsningen af voucheren skal der ikke pålægges moms. De vouchere, som kan benyttes til flere forskellige formål (dvs. at landet, hvor varen eller ydelsen leveres, og/eller momssatsen ikke kendes ved udstedelse af voucheren), skal i modsætning hertil kun pålægges moms på indløsningstidspunktet.

   Den gældende momslov indeholder ikke specifikke regler for vouchere og dermed heller ikke en definition af sådanne. Det samme har hidtil gjort sig gældende for EU’s fælles momsregler, hvor begrebet vouchers heller ikke er særskilt defineret eller reguleret i en momsmæssig sammenhæng. Det skyldes, at vouchere indtil for kort tid siden har været et næsten ukendt begreb og derfor ikke gav anledning til momsmæssige overvejelser. Brugen af vouchere, herunder vouchere, der kan anvendes i flere EU-lande, er imidlertid i vækst i mange EU-lande, hvilket er baggrunden for nærværende forslag til regulering i forhold til den momsmæssige behandling af vouchers. Som en naturlig konsekvens af, at der med forslaget til momslovens § 4 a og § 4 b fastsættes nærmere regler for den momsmæssige behandling af voucheres, er der behov for at fastsætte nærmere definitioner af, hvad der generelt forstås ved en voucher, henholdsvis ved en voucher til ét og flere formål.

   Det foreslås i § 73 b, nr. 1, at der indsættes en definition af begrebet en »voucher«. Efter den foreslåede bestemmelse er en voucher et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser. De varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet er efter definitionen enten angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   Definitionens formål er hovedsageligt at fortage en entydig adskillelse mellem vouchere og betalingsmidler. Den væsentligste forskel er, at voucheren medfører en forpligtelse til, at den accepteres som betaling for angivne varer eller ydelser, mens et betalingsmiddel ikke medfører en sådan pligt og ikke på forhånd er begrænset til specifikke varer/ydelser.

   I § 73 b, nr. 2, foreslås indsat en definition på en »voucher til ét formål« som værende en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

   I § 73 b, nr. 3, foreslås indsat en definition på en »voucher til flere formål«, som værende en voucher, der ikke er en voucher til ét formål.

   Alle definitionerne svarer til definitionerne i direktiv 2016/1065/EU af 27. juni 2016 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF for så vidt angår behandlingen af vouchere.

   Praksis

   SKM2019.614.SR

   Sagen omhandler spørgsmål i relation til reglerne om den momsmæssige behandling af vouchere.

   Skatterådet kan ikke bekræfte, at et gavekort, som kan ombyttes til kontanter, ikke kan være omfattet af definitionen for en voucher, som er omfattet af de nye regler i momslovens § 73 b.

   Skatterådet kan heller ikke bekræfte at et sådant gavekort, som kan ombyttes til kontanter altid skal betragtes som en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3.

   Det sidste spørgsmål afvises.

   […]

   Skattestyrelsen skal dog i denne forbindelse bemærke, at hvis betingelserne i de momsmæssige regler om vouchere i øvrigt er opfyldte, så vil en ret til ombytning til kontanter være udtryk for en annullationsmulighed, der eventuelt kan medføre berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   […]

   Spørgsmål 2

   Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det afklaret, om et gavekort som kan ombyttes til kontanter, skal betragtes som en voucher til flere formål, jf. § 73 b, nr. 3.

   […]

   Skattestyrelsen har ved besvarelsen af spørgsmål 1 ikke fundet, at det forhold at et gavekort kan vælges indløst til kontanter af ihændehaveren, har nogen betydning for, om gavekortet opfylder betingelserne for at være en voucher i momsmæssig forstand.

   I lighed hermed finder Skattestyrelsen heller ikke, at det forhold, at et gavekort, som i øvrigt opfylder betingelserne for at være en voucher jf. momslovens § 73, b, 1, kan vælges indløst til kontanter af ihændehaveren, har nogen betydning for, om voucheren skal kvalificeres som en voucher til ét eller flere formål i momsmæssig forstand.

   Skattestyrelsen skal bemærke, at der intet fremgår herom i hverken direktivtekst, momslovens eller dennes tilhørende bemærkninger.

   En voucher, der kan vælges indløst til kontanter af ihændehaveren, er derfor ikke alene af den grund, en voucher til flere formål jf. momslovens § 73b, 3.

   Hvorvidt, en voucher skal anses for at være en voucher til ét eller flere formål, afhænger jf. direktivteksten og momsloven derimod af om leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendte på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.

   Det vil derfor afhænge af en konkret vurdering af den konkrete voucher, hvorvidt der er tale om en voucher til ét eller flere formål.

   SKM2019.474.SR

   Sagen omhandler en lang række spørgsmål i relation til de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchere.

   Imod Spørgers ønske kan Skatterådet ikke bekræfte, at elektroniske gavekort ikke kan være omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

   Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at et gavekort, hvorpå det er angivet, at et evt. restbeløb op til f.eks. 5% af pålydende/50 kr. udbetales ved indløsning, ikke er omfattet af definition for en voucher til ét formål.

   Endvidere kan Skatterådet ikke bekræfte, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

   Derimod kan Skatterådet i overensstemmelse med Spørgers ønske svare bekræftende på en række spørgsmål om den momsmæssige behandling af en række transaktioner i forskellige handelskæder og på spørgsmål om fradragsret.

   Endvidere kan Skatterådet bekræfte, at et konkret tilgodebevis skal anses for at være en voucher i momslovens forstand.

   Et enkelt spørgsmål afvises, da det omhandler udformningen af en faktura og ikke den momsmæssige konsekvens af en konkret disposition.

   […]

   Spørgsmål 1

   Det ønskes bekræftet, at elektroniske gavekort ikke er omfattet af definitionen for vouchere til ét formål, jf. det nye regelsæt i momsloven.

   Skattestyrelsen lægger til grund, at Spørger ønsker spørgsmålet besvaret med baggrund i de nye regler om vouchere, herunder de nye regler om definition af vouchere i momsmæssig forstand, som de fremgår af lov nr. 1726 af 27/12/2018, om ændring af bl.a. momsloven.

   Der er tale om en påtænkt disposition.

   Begrundelse

   […]

   Spørger håndterer gavekort.

   Spørger påtænker at ændre nogle af deres gavekort til et plastikkort med magnet-stribe til elektronisk læsning, således at gavekortet er læsbar med beløb og nedskrives i takt med kundens anvendelse.

   ooo0ooo

   Med baggrund i et ønske om ensartet behandling af vouchere i alle EU-lande har Rådet vedtaget direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af momssystemdirektivets regler for så vidt angår behandlingen af vouchere. Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018 om ændring af bl.a. momsloven.

   I 6. betragtning i præamblen til direktivet fremgår det, at en voucher kan antage fysisk eller elektronisk form.

   Begge regelsæt indeholder en identisk definition på begrebet voucher i momsmæssig forstand og en identisk definition på vouchere til ét formål.

   Det fremgår således af ændringsdirektivets artikel 1 og momslovens § 73 b, at en "voucher" er et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   Det fremgår endvidere af direktivets artikel 1 og momslovens § 73 b, at en voucher til ét formål er en voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren, mens en voucher til flere formål defineres som en voucher, der ikke er en voucher til ét formål.

   Af bemærkningerne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (bemærkninger til § 5) fremgår det, at voucher-definitionens formål hovedsageligt er at fortage en entydig adskillelse mellem vouchere og betalingsmidler. Den væsentligste forskel er, at voucheren medfører en forpligtelse til, at den accepteres som betaling for angivne varer eller ydelser, mens et betalingsmiddel ikke medfører en sådan pligt og ikke på forhånd er begrænset til specifikke varer/ydelser.

   Det gælder for så vidt både vouchere til ét, som til flere formål.

   Det fremgår hverken af direktivet, momsloven eller bemærkningerne hertil, at et elektronisk (eller fysisk) dokument, der i øvrigt opfylder ovennævnte definition, ikke kan være en voucher til ét formål (eller flere formål) i momsmæssig henseende, blot fordi ihændehaveren kan vælge at lade det indløse helt eller delvist til kontanter i stedet for at gøre en forpligtelse til, at dokumentet skal accepteres som betaling for angivne varer eller ydelser, gældende.

   At ihændehaveren af et elektronisk (eller et fysisk) gavekort kan vælge at lade det indløse til kontanter samtidig med, at der består en forpligtelse til at acceptere gavekortet som betaling for angivne varer eller ydelser, er derfor ikke ensbetydende med, at gavekortet alene af den grund ikke er en voucher til ét formål i momsmæssig forstand.

   Efter Skattestyrelsens opfattelse ændrer Forbrugerombudsmandens omtale af reglerne for kontantindløsning af elektroniske gavekort således ikke ved, at et gavekort, som i øvrigt opfylder betingelserne for at være en "voucher til ét formål" i momslovens § 73 b´s forstand, er en voucher til ét formål.

   Hvorvidt der er tale om en voucher til ét eller flere formål vil afhænge af en konkret vurdering af andre forhold ved den enkelte voucher i det enkelte tilfælde.

   Spørgsmål 9

   Det ønskes bekræftet, at udstedelse af et nyt gavekort på et ikke-anvendt restbeløb på et tidligere udstedt gavekort (omfattet af definitionen for voucher til ét formål) ikke er momspligtigt.

   Spørgsmålet omhandler således ikke, hvorvidt det nye gavekort eventuelt er vouchere til ét eller flere formål.

   Begrundelse

   Med baggrund i et ønske om ensartet behandling af vouchere i alle EU-lande har Rådet vedtaget direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af momssystemdirektivets regler for så vidt angår behandlingen af vouchere. Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1726 af 27. december 2018 om ændring af bl.a. momsloven.

   Begge regelsæt indeholder en identisk definition på begrebet voucher i momsmæssig forstand.

   Det fremgår således af ændringsdirektivets artikel 1 og momslovens § 73b, at en "voucher" er et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.

   Opfylder det nye gavekort ovennævnte betingelser, og er det forsynet med en ny forældelsesfrist, er det Skattestyrelsens opfattelse, at udstedelsen af det nye gavekort er momspligtigt i det omfang, der er tale om en voucher til ét formål, og den underliggende leverance i øvrigt er momspligtig.

   Dette ændres ikke af, at det nye gavekort vedrører beløb fra et andet gavekort.

   Skattestyrelsen skal dog bemærke, at Styrelsen er enig i Spørgers subsidiære anbringende om at forholdet kan anses som en delvis annullation af det gamle gavekort.

   Der kan derfor ske berigtigelse efter momslovens § 27, stk. 4.

   Indstilling

   Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 9 besvares med "Nej, se dog begrundelse.

   Skatterådets afgørelse og begrundelse

   Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

   Spørgsmål 2

   Lovgrundlag

   Se Lovgrundlag under spørgsmål 1.

   Forarbejder

   Se Forarbejder under spørgsmål 1.

   Praksis

   Se Praksis under spørgsmål 1.