Dato for udgivelse
22 apr 2020 13:43
Styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen orienterer med nyhedsbrevet om en ændring af praksis for sidemonterede nummerplader på motorcykler. Fra og med den 1. maj 2020 er det kun tilladt at montere en nummerplade på siden af en motorcykel, hvis Motorstyrelsen konkret har givet dispensation hertil. Den tidligere praksis, hvorefter nummerpladen uden dispensation - men under visse nærmere betingelser - kunne monteres på siden af en motorcykel, var ikke i overensstemmelse med de gældende regler om placering af nummerplader.


1. Hidtidig praksis

Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens (herunder Motorstyrelsens) opfattelse af gældende praksis. I Den juridiske vejledning, 2019-2, afsnit I.A.5.10 Nummerplader, fremgik følgende under afsnittet "Montering af nummerplader" (Motorstyrelsens understregning):

"Motorcykler

Nummerpladen på en motorcykel placeres normalt bagerst på køretøjets længdeakse (midt på køretøjet). Nummerpladen kan dog monteres på beslag, fæstnet ved hjulakslen. Uanset placering af nummerpladen skal denne fortsat være vinkelret på køretøjets længdeakse i lodret eller næsten lodret stilling, således at nummerpladen er synlig og let læselig bag køretøjet. Se registreringsbekendtgørelsens § 70."

Ovenstående afsnit blev indsat i Den juridiske vejledning i 2017-1 udgaven, som blev offentliggjort den 31. januar 2017. I direkte forlængelse af ovenstående afsnit fremgik det videre (Motorstyrelsens understregning):

"Det er Motorstyrelsens opfattelse, at nummerpladen anses for at være synlig og let læselig bag køretøjet, hvis den placeres, så den opfylder reglerne i direktiv 2009/62/EF om anbringelse af bagnummerplader på to- og trehjulede køretøjer, hvoraf fremgår, at hele nummerpladen skal være synlig i en vinkel på 30 grader til hver side, 30 grader opad og 5 grader nedad."

Dette afsnit blev indsat i Den juridiske vejledning i 2018-1 udgaven, som blev offentliggjort den 31. januar 2018.

2. Regelgrundlag

De danske regler om nummerpladers montering og placering findes i bekendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 om registrering af køretøjer (registreringsbekendtgørelsen).

Følgende fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 69, stk. 2 (Motorstyrelsens understregning):

 "En registreret motorcykel […] skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet."

Skatteforvaltningen (Motorstyrelsen) kan dispensere fra den understregede bestemmelse i registreringsbekendtgørelsens § 69, stk. 2, 3. pkt., hvis særlige grunde taler derfor. Dette følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 3:

 "Skatteforvaltningen kan dispensere fra […] § 69, stk. 2, 3. pkt., […] hvis særlige grunde taler derfor."

Af registreringsbekendtgørelsens § 70 fremgår desuden:

 "Stk. 1. Nummerpladen monteres uden på køretøjet og således, at nummerpladen er synlig og let læselig foran eller bag køretøjet.

 Stk. 2. Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse."

Motorstyrelsens mulighed for at dispensere fra § 69, stk. 2, 3. pkt. skal ikke ses som en generel mulighed for at dispensere fra bestemmelsen i sin helhed, således som det er sket ved indsættelse af ovennævnte afsnit under I.A.5.10 Nummerplader i Den juridiske vejledning. Bestemmelsen i registreringsbekendtgørelsens § 2, stk. 3, giver alene Motorstyrelsen mulighed for - efter anmodning fra den enkelte motorcykelejer - at give en dispensation for den enkelte motorcykel, hvis der foreligger særlige grunde.

3. Praksis pr. 1. maj 2020

Det vil pr. 1. maj 2020 som hovedregel ikke være tilladt at montere en nummerplade på siden af en motorcykel eller anvende en motorcykel, som allerede har fået monteret en nummerplade på siden. Se dog nyhedsbrevets afsnit 4 for så vidt angår motorcykler, der allerede er blevet synet med en sidemonteret nummerplade.

Motorstyrelsen vil, hvis særlige grunde taler derfor, kunne dispensere fra forbuddet mod en sidemonteret nummerplade. En særlig grund vil navnlig kunne foreligge, hvis den pågældende type motorcykel fra fabrikken er konstrueret og produceret således, at nummerpladen ikke kan monteres bag på motorcyklen. I praksis kan det via motorcyklens EU-typegodkendelse påvises, om den er EU-typegodkendt med en nummerpladeholder placeret på siden af motorcyklen. Ved dispensationsansøgningen kan fx vedhæftes en erklæring fra motorcykelfabrikanten eller dennes repræsentant om, at motorcyklen er EU-typegodkendt med sidemonteret nummerpladeholder.

Hvis Motorstyrelsen meddeler dispensation, skal oplysningen herom i forbindelse med et syn indsættes i Motorregistret som en oplysning om "Dispensation", og i feltet "Dokumentationsreference" anfører synsvirksomheden teksten "Dispensation til sidemonteret nummerplade". 

Det bemærkes, at en nummerplade anses for at være synlig og let læselig bag køretøjet, hvis den placeres, så den opfylder reglerne i Kommissionens delegerede forordning nr. 44/2014 om anbringelse af bagnummerplader på to- og trehjulede køretøjer, som har afløst det i Den juridiske vejledning omtalte direktiv 2009/62/EF om anbringelse af bagnummerplader på to- og trehjulede køretøjer.

Det fremgår af forordning nr. 44/2014, at monteringsfladen for nummerpladen bag på køretøjet skal være udformet således, at hele nummerpladen kan anbringes inden for de to parallelle lodrette planer i længderetningen gennem køretøjets yderpunkter uden hensyntagen til førerspejle. Monteringsfladen må ikke i sig selv udgøre køretøjets yderpunkter.

Der stilles således ikke krav om, at nummerpladen skal være placeret centreret bag på køretøjet så længe nummerpladen er placeret bagerst på motorcyklen.

Det fremgår af samme forordning, at hele nummerpladen skal være synlig i en vinkel på 30 grader til hver side, 15 grader opad og 0 grader nedad. Dette krav gælder også, selv om Motorstyrelsen meddeler dispensation til at placere nummerpladen på siden af motorcyklen.

4. Motorcykler som er synet med en sidemonteret nummerplade

I perioden fra den 31. januar 2017 (datoen for offentliggørelsen af afsnittet om sidemonterede nummerplader i Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit I.A.5.10) og indtil Motorstyrelsens ændring af praksis den 1. maj 2020, er der synet flere motorcykler med sidemonterede nummerplader.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at disse motorcykler fortsat kan anvendes og forblive indregistreret, uanset at motorcyklerne har en sidemonteret nummerplade. Det understreges, at dette kun er tilladt for de motorcykler, som i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 er blevet synet med en sidemonteret nummerplade, og som ikke er blevet synet igen efter den 1. maj 2020.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der er nyindregistreret i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020, kan fortsat anvendes og forblive indregistreret indtil næste syn. Hvis man ønsker at beholde sin nummerplade sidemonteret, så skal der søges om dispensation for dette.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der er synet i perioden fra den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020, skal have nummerpladen omplaceret til bagerst på motorcyklen - i overensstemmelse med afsnit 3 i dette nyhedsbrev - senest inden næste syn. Hvis nummerpladen ikke ønskes omplaceret, så skal der søges dispensation for dette.

Motorcykler med sidemonteret nummerplade, der tidligere har fået en dispensation, beholder dispensationen og skal derfor ikke omplacere nummerpladen til bagerst på motorcyklen.

5. Generelt

Den under afsnit 3 beskrevne nye praksis indarbejdes i Den juridiske vejledning, 2020-2.

Ansøgning om dispensation for en sidemonteret nummerplade kan sendes til Motorstyrelsen via mailadressen motorst@motorst.dk. I emnefeltet angives: "Dispensation til sidemonteret nummerplade". Er der tale om en motorcykel, som i perioden den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 er blevet synet med en sidemonteret nummerplade, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation for perioden frem til næste syn. Oplysningerne om dato for seneste syn fremgår af Motorregistret.

Motorcykler, der er synet i perioden den 31. januar 2017 til og med den 1. maj 2020 med sidemonteret nummerplade, skal ansøge om dispensation, hvis de også efter motorcyklens næste syn fortsat ønsker nummerpladen monteret på siden. 

Motorstyrelsen koordinerer ovenstående med Færdselsstyrelsen, så synsvirksomhederne bliver orienteret om ændringen.