Dato for udgivelse
26 Feb 2020 12:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2020 09:08
SKM-nummer
SKM2020.84.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0834238
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskabsbeskatning, selvstændigt skattesubjekt, LLC
Resumé

Skatterådet bekræftede, at A LLC efter en dansk skattemæssig vurdering skulle kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt. Der var ved vurderingen henset til, at selskabet indeholdte en lang række af de sædvanlige karakteristika, der normalt kendetegnede et selvstændigt skattesubjekt. Det var således ved afgørelsen bl.a. tillagt vægt, at fordelingen af overskud skete i forhold til den af deltagernes indskudte kapital, deltagernes hæftelse var begrænset til den indskudte kapital, og selskabet havde en selvstændig og uafhængig ledelse, der varetog selskabets forhold.

Hjemmel

Selskabsskattelovens § 1

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.D.1.1.3.

Offentliggjort i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at A LLC efter en dansk skattemæssig vurdering skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt? 

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund

A A/S forvalter en række investeringer for blandt andet B A/S, og en række øvrige investorer. En række af investeringerne foretages via danske investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

På nuværende tidspunkt ejer B A/S en investering i en fond. Det er hensigten at overdrage denne investering til et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 som skal ejer mindre end 10 pct. af investeringen i Fonden. For at sikre, at de skattemæssige placeringsregler i aktieavancebeskatningslovens § 19 er opfyldt, er det nødvendigt at afklare om investeringen i Fonden efter dansk praksis kan anses for at være en investering i værdipapirer. På den baggrund har vi på vegne af A A/S, anmodet Skatterådet om svar på ovenstående spørgsmål.

2. Beskrivelse af den udenlandske fondsstruktur

Fonden er struktureret som et amerikansk Delaware limited partnership, som er registeret og hjemmehørende i USA. Det kan lægges til grund, at Fonden efter en dansk skattemæssig vurdering kan anses for at være skattemæssig transparent.

Fonden investerer i A LLC, som er et amerikansk Delaware Limited Liability Company (LLC), der efter amerikanske skatteregler er registeret som et REIT. En US REIT er et amerikansk Real Estate Investment Trust.

Vores spørgsmål om den skattemæssige klassifikation angår A LLC.

Hovedparten af Fondens investeringer foretages i fast ejendom beliggende i USA via A LLC, som investerer i et underliggende amerikansk limited partnership, som igen investerer i ejendomsselskaber, der typisk er struktureret som amerikanske limited partnerships. Selskabskapitalen i A LLC er ejet med 99,9% af Fonden og 0.1% af selskabskapitalen er ejet direkte af 125 aktionærer.

3. Karakteristika for A LLC

I det følgende har vi beskrevet det konkrete A LLC således, at Skatterådet kan foretage en vurdering af, om A LLC efter et dansk skattemæssigt perspektiv er et selvstændigt skattesubjekt.

3.1. Indledning - generelt om amerikanske Delaware LLC

Et amerikansk Delaware LLC kan være organiseret på forskellige vis, der i en vid udstrækning gør det muligt for investorerne at indrette LLC’et ud fra, hvad der i den konkrete situation kommercielt er mest hensigtsmæssigt. Kvalifikationen af, om en enhed efter dansk skatteret skal anses for skattemæssig transparent eller for at have selvstændig skatteretsevne, skal derfor foretages på baggrund af en konkret vurdering af det pågældende LLC.

3.2. Beskrivelse af A LLC

A LLC er ejet af en række investorer, hvorfor der konkret har været behov for at strukturere LLC’et med en lang række af de egenskaber, der er kendetegnet for danske aktie- og anpartsselskaber herunder særligt i forhold til selvstændig ledelse med fuld beslutningsevne og beskyttelse af ejernes interesser.

Herudover er der en række krav til ledelse, selskabsstruktur og omsættelighed, som skal opfyldes for at selskabet kan opfylde betingelserne for at være et US REIT, se også nedenfor. I amerikanske LLC’er, hvor ejerstrukturen er mere simpel ser vi ofte, at der ikke er samme behov for at etablere LLC’et med selvstændig ledelse mv., hvorfor disse LLC’er oftest er mere simpelt struktureret svarende til eksempelvis danske kommanditselskaber.

I det følgende har vi beskrevet de centrale karakteristika for A LLC. A LLC er reguleret i selskabets vedtægter. Selskabets vedtægter var vedlagt anmodningen om bindende svar.

Udstedelse af Units

Aktionærer i A LLC benævnes "members". Aktionærerne tegner ejerandele i A LLC i form af "Units". Ejerandelene er opdelt i "common REIT Units" og "preferred REIT Units", hvor der for sidstnævnte er udstedt 125 Units, som ejes af 125 investorer. 

Når der foretages kapitalforhøjelser i A LLC, udstedes der yderligere ejerandele. Som udgangspunkt tegnes Units til indre værdi (Net Asset Value), men bestyrelsen kan konkret beslutte, at der skal tegnes til overkurs eller favørkurs, jf. pkt. 3.1.(a). Der kan løbende foretages kapitalforhøjelser i A LLC, således at nye investorer kan blive aktionærer i selskabet, jf. pkt. 3.2. på ethvert tidspunkt.

Overdragelse af Unit

Units kan overdrages, jf. pkt. 7.1. Eneste begrænsning, der gælder for overdragelsen af Units er, hvis overdragelsen kan medføre, at A LLC ikke længere opfylder betingelserne for at være en REIT, jf. henvisningen til pkt. 6 og 7 sammenholdt med afsnittet nedenfor om den amerikanske beskatning af A LLC.

Vedtægterne for A LLC understøtter således det lovgivningsmæssige krav om, at REIT Units skal være omsættelige.

Fordeling af overskud og likvidationsprovenu

Enhver beslutning om udlodning af overskud eller udbytte i A LLC, besluttes af ledelsen i A LLC. Både udlodninger og likvidationsprovenu fordeles i forhold til aktieklasserne. Den indbyrdes fordeling mellem aktieklasserne følger den indbyrdes ejerandel.

Preferred REIT Units har en ret til forlods udbytte og likvidationsprovenu på den investerede kapital med tillæg af 12,5% p.a. af den investerede kapital, jf. pkt. 3.3.(c). Udlodninger til Preferred REIT Units fordeles indbyrdes i forhold til ejerandel.

Common REIT Units har ret til overskydende udlodninger og likvidationsprovenu. Udlodninger til Common REIT Units fordeles indbyrdes i forhold til ejerandel.

Aktionærernes hæftelse

Ingen af aktionærerne hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser, men hæfter alene for den indskudte kapital, jf. pkt. 3.3.(j) og pkt. 5.1.

Ledelsen

Ejerne vælger en bestyrelse, som udgør det ledende organ i A LLC, jf. pkt. 8. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence til at træffe beslutninger på vegne af A LLC og til at forpligte selskabet overfor tredjemand. Ledelsen udgør således et selvstændigt ledelsesorgan i A LLC.

I henhold til vedtægterne er der fastsat quorum krav herunder bestyrelsesformandens.

Ingen ejer har ret til at træffe beslutninger på vegne af A LLC bortset fra valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor hver Common Unit giver ret til én stemme, jf. pkt. 8.4.

B LLC

Da A LLC ikke har egne ressourcer til at forvalte selskabets aktiviteter, køber A LLC disse ydelser fra B LLC.

Adgang til at afhænde andele i A LLC

A LLC kan til enhver tid træffe beslutning om at indløse Preferred Units til en forudgående fastsat værdi svarende til den præference ret Preferred Units har, jf. pkt. 3.3.(e). I den første periode tillægges indløsningsværdien at fast beløb.

Der er ikke fastsat en ret til at indløse Common Units.

Udarbejdelse af regnskab

Der udarbejdes regnskab for A LLC, selvom det ikke er et lovkrav efter amerikanske skatteregler.

Den amerikanske beskatning af A LLC

A LLC er som udgangspunkt et fuldt skattepligtigt selskab i USA, som er underlagt de samme regnskabsmæssige regler som andre amerikanske selskaber. Overholder A LLC de løbende betingelser for at være et REIT, betaler selskabet dog ikke selskabsskat af beløb, der udloddes. Skatten betales i stedet ved udlodningerne fra A LLC (på samme måde som vi kender det fra danske investeringsforeninger med minimumsbeskatning). Indkomst, der ikke udloddes, beskattes hos A LLC med den almindelige amerikanske selskabsskattesats.

Følgende betingelser skal opfyldes for, at A LLC kan beskattes som et US REIT:

 • Skal investere mindst 75% af de samlede aktiver i fast ejendom, kontanter eller U.S. Treasury
 • Skal modtage mindst 75% af sin bruttoindkomst fra husleje, ejendomslån, der finansierer fast ejendom, eller fra salg af fast ejendom
 • Skal hvert år udlodde mindst 90% af den skattepligtige indkomst
 • Har mindst 100 aktionærer inden udløbet af første indkomstår
 • Fem eller færre personer må maksimalt eje 50% af aktierne i US REIT i løbet af det sidste halvår af indkomståret

Herudover er det et krav, at US REIT er en juridisk enhed, der er skattepligtig som et selskab i USA, og som udsteder omsættelige investeringsbeviser/-certifikater. Selskabet skal endvidere have en selvstændig ledelse.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmålet skal besvares med et ja.

Begrundelse

I Skattestyrelsens Juridiske Vejledning (2019-2) afsnit C.D.1.1.3. redegøres der for en række karakteristika, som indikerer, hvornår der er tale om et udenlandsk selvstændigt skattesubjekt (skattepligtigt selskab), henholdsvis en skattetransparent enhed.

Ved vurderingen, kan følgende tale for, at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt:

 • Ingen af deltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld;
 • Fordeling af overskud sker i forhold til deltagernes indskudte kapital;
 • Det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen;
 • Likvidationsprovenu sker på baggrund af den indskudte kapital;
 • Selskabet er stiftet på baggrund af formaliserede vedtægter;
 • Der udarbejdes et regnskab for selskabet;
 • En uafhængig ledelse kan binde selskabet i forhold til tredjemand;
 • Der er mulighed for at udvide antallet af deltagere i selskabet;
 • Der eksisterer forudgående aftaler om deltageres udtræden af selskabet eller likvidation af selskabet, og
 • Der stilles krav om indskudskapital

Følgende forhold taler for, at den udenlandske enhed er transparent efter danske skatteregler:

 • Fordeling af både overskud og likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen
 • Èn eller flere af deltagerne hæfter personligt
 • Ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til deltagernes kapitalindskud
 • Overskud anvendes til almennyttige eller almenvelførende forhold

Ligeledes kan karakteristika for selskabets ledelsesstruktur indgå i vurderingen af, om der skattemæssigt er tale om et selvstændigt skattesubjekt.

For kapitalselskaber, med en bred ejerkreds og hvor investorernes hæftelse er begrænset til deres indskudte kapital, ser man ofte et behov for ledelsesorganer, der på vegne af selskabet, er beføjet til at binde selskabet overfor tredjemand. Ligeledes er det kendetegnende, at vedtægter og andre juridiske dokumenter formaliseres på en sådan måde, at både mindretalsaktionærenes og selskabskreditorenes interesser varetages og beskyttes.

Governancestrukturen for interessentselskaber, kommanditselskaber og andre personselskaber er derimod kendetegnet ved en snæver kreds af deltagere, hvor beslutninger træffes i enighed iblandt alle deltagerne. Det vidtgående krav om enighed iblandt deltagerne eliminerer også behovet for en vidtrækkende minoritetsbeskyttelse, idet enhver deltager har adgang til at nedlægge veto imod en beslutning. Selskabskreditorernes interesse er qua selskabsformen allerede sikrede gennem adgang til at gøre krav mod én eller flere personligt hæftende selskabsdeltager.

Praksis vedrørende kvalifikationen af udenlandske enheder, herunder amerikanske LLC’er

Der kan til vurderingen af den skattemæssige kvalifikation af A LLC henvises til de forhold, som Skatterådet har lagt vægt på i sine tidligere afgørelser.

SKM2009.59.SR og SKM2014.620.SR

I SKM2009.59.SR blev Skatterådet bedt om at tage stilling til, om kapitalandelene i selskab med begrænset ansvar (ltd) beliggende i De forenede Arabiske Emirater, Dubai, var omfattet af aktieavancebeskatningsloven, og således skulle sidestilles med et dansk aktie-eller anpartsselskab.

Skatterådet fandt, at det konkrete ltd. skulle kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt, og lagde i sin vurdering bl.a. vægt på følgende forhold:

 • Selskabets kapital er opdelt i andele, og hver andel repræsenterer en stemme.
 • Selskabet andele er frit omsættelige og giver ret til udbytte
 • Selskabet har en uafhængig og selvstændig ledelse, som vælges af ejerne.
 • Ledelsen har kompetence til at forvalte selskabet og til at binde selskabet i forhold til tredjemand
 • Der bliver aflagt årsrapport for selskabet
 • Ingen af deltagerne hæfter ubegrænset for selskabets gæld
 • Overskud fordeles på baggrund af deltagernes indskudte kapital

I SKM2014.620.SR blev Skatterådet bedt om at vurdere, om et konkret LLC, registeret i Dubai, skattemæssigt skulle anses for at være transparent. Skatterådet fandt, at det konkrete LLC ikke skulle anses for at være transparent efter danske skatteregler, men at LLC’et derimod skulle kvalificeres som en selvstændig juridisk enhed efter danske skatteregler.

I sin vurdering henviste Skatterådet til de forhold, som Skatterådet i SKM2009.59.SR særligt havde lagt vægt på, ligesom Skatterådet også henviste til de forhold, der er nævnt i den juridiske vejledning.

SKM2014.28SR, SKM2011.766.SR og SKM2010.654.SR

I SKM2014.28SR, SKM2011.766.SR og SKM2010.654.SR, blev Skatterådet bedt om at vurdere, om de konkrete amerikanske LLC’er skattemæssigt skulle anses for at være transparente. Skatterådet fandt, at de konkrete LLC’er skattemæssigt skulle anses for at transparent og lagde i sin vurdering bl.a. vægt på følgende forhold:

 • ingen bestemmelser om en given indskudt kapital
 • begrænsninger i eller særlige regler for muligheden for at udvide medlemskredsen (fx at nye medlemmer skal godkendes af eksisterende medlemmer)
 • overskud/underskud fordeles til medlemmerne og ved en evt. likvidation mellem medlemmer efter deres ejerandele
 • selskabsformen er ikke selskabslignede, men har mere karakter af et sameje eller et kommanditselskab
 • LLC’et udsteder ikke anparter/aktier
 • medlemmer hæfter ikke personligt for LLC’ets forpligtelser
 • der føres en særskilt kapitalkonto for det enkelte medlem
 • LLC’et har ikke selvstændige ledelsesorganer, men ledes af medlemmerne, der dog kan delegere sine ledelseskompetencer til en selskabsorgan/administrator/manager. Der er ikke krav om afholdelse af generalforsamling
 • der er ikke krav om udarbejdelse af en selvstændig årsrapport, men der kan gives summariske oplysninger

Skatterådet fastslog ligeledes, at den skattemæssige klassifikation af udenlandske enheder beror på en konkret vurdering af den pågældende enhed.

Vurdering af A LLC

Med henvisning til beskrivelsen af A LLC og de vedlagte vedtægter for A LLC, er det vores vurdering, at A LLC på en lang række punkter ligner danske aktie- og anpartsselskaber og derfor efter danske skattemæssige regler skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt.

Ved den skattemæssige klassifikation af A LLC skal der særligt lægges vægt på at ingen af ejerne hæfter personligt og ubegrænset. Det klare udgangspunkt må derfor være, at A LLC skattemæssigt skal klassificeres som et selvstændigt skattesubjekt medmindre, der er andre forhold, der taler for det modsatte.

Det er vores vurdering, at de centrale øvrige forhold giver støtte for at A LLC er et selvstændigt skattesubjekt, idet:

 • Selskabet har en uafhængig og selvstændig ledelse, som vælges af ejerne, har kompetencen til lede selskabet og til at binde selskabet i forhold til tredjemand
 • Ejerne har ikke beslutningskompetence over selskabet bortset fra ved valg af selskabets ledelse
 • Fordeling af overskud og likvidationsprovenu sker i forhold til deltagernes indskudte kapital og ejerandel
 • Ejerandelene kan omsættes og ejerne har derved mulighed for at sælge deres ejerandele. Omsætteligheden er kun begrænset i det omfang en overdragelse medfører en diskvalifikation af A LLC i forhold til de amerikanske regler om REITs
 • Der udstedes Units ved kapitaludvidelser.
 • Ovenstående er reguleret i relativt detaljerede vedtægter og det er blandt andet en betingelse for at opfylde betingelserne for at være et US REIT, at A LLC er et skattepligtigt selskab i USA, som udsteder omsættelige investeringsbeviser/-certifikater og som har en selvstændig ledelse.

Eneste forhold der kan tale for at A LLC er skattemæssigt transparent er, at A LLC ikke har selvstændige ressourcer til at forvalte selskabets aktiviteter, og at disse ydelser købes hos B LLC. Dette er dog kun et mindre forhold, der ikke selvstændigt kan medføre at enheden skattemæssigt bliver transparent.

På baggrund af en samlet konkret vurdering af A LLC er det derfor vores vurdering, at A LLC skattemæssigt skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt efter danske regler.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A LLC efter en dansk skattemæssig vurdering skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt? 

Begrundelse

Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt A LCC (herefter: "Selskabet") kan anses for et selvstændigt skattesubjekt eller en skattetransparent enhed. Vurderingen foretages efter dansk ret, selvom der er tale om en udenlandsk enhed, og beror på en konkret og samlet bedømmelse af omstændighederne i relation til selskabet. Se den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.D.1.1.3.

I dansk skatteret anses udenlandske enheder, der organisatorisk svarer til enheder omfattet af selskabsskattelovens § 1, for at være selvstændige skattesubjekter med skatteretsevne. Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, omfatter bl.a. selskaber, i hvilken ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtigelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital.

Selskabet er et amerikansk Delaware Limited Liability Company (LLC), der er registreret som et REIT. En U.S. REIT er et amerikansk Real Estate Investment Trust. Amerikansk Delaware LLC’er kan organiseres på forskellig vis.

Skatterådet fandt i SKM2014.620.SR, at et LCC, der var registreret i Dubai, skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt. Det blev bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at aktionærerne alene hæftede med deres indskudte kapital, samt at besiddelsen af ejerandele gav ret til udlodninger fra selskabet. Selskabet havde desuden en selvstændig og uafhængig ledelse, der varetog selskabets forhold. Se også SKM2013.811.SR.

Omvendt fandt Skatterådet i SKM2014.28.SR, at et LLC, der var registreret i USA, skulle anses for én skattetransparent enhed. Det blev bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at der udelukkende var én deltager i enheden, samt at enheden ikke havde udstedt aktier. Selskabet havde desuden ikke et selvstændigt ledelsesorgan. Skatterådet fandt tilsvarende i SKM2013.361.SR, at et LLC, der var registreret i USA, skulle anses for én skattetransparent enhed. Det blev bl.a. ved afgørelsen tillagt vægt, at det ikke var muligt at udvide medlemskredsen til mere end 22 deltager, at én af deltagerne hæftede ubegrænset med hele sin formue, og at et eventuelt overskud blev fordelt i forhold til enhedens drift. Se også SKM2011.766.SR og SKM2010.654.SR

Skattestyrelsen er på baggrund af en samlet bedømmelse af omstændighederne i relation til Selskabet af den opfattelse, at Selskabet skal kvalificeres som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk ret omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Skattestyrelsen har ved vurderingen henset til, at Selskabet indeholder en lang række af de sædvanlige karakteristika, der normalt kendetegner et selvstændigt skattesubjekt. Fordeling af overskuddet sker således i forhold til den af deltagerne indskudte kapital, deltagernes hæftelse er begrænset til den indskudte kapital, og Selskabet har en selvstændig og uafhængig ledelse, der varetager selskabets forhold. Dertil kommer, at ejerskabet til Selskabet er fordelt på aktielignende værdipapirer, at der kan stemmes på værdipapirerne, og at Selskabet har en indskudskapital. Samtidig er Selskabets forhold reguleret i vedtægter, og der er et stort antal selskabsdeltagere.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet:

 1. indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, 
 2. andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar,
 3. (…)

Praksis

SKM2014.620.SR

Skatterådet fandt, at et LCC, der var registreret i Dubai, skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 

 • Selskabet havde en selvstændig indskudskapital fordelt på kapitalandele, og der var knyttet stemmeret mv. til kapitalandelene.
 • Der var udstedt ejerbeviser. 
 • Der var mulighed for at udvide deltagerkredsen. 
 • Der skete registrering og førelse af kapitalejerne og -andele i ejerbog. 
 • Kapitalandelene var omsættelige. 
 • Ingen af deltagerne hæftede personligt.
 • Selskabet havde selvstændige vedtægter. 
 • Der blev udarbejdet særskilte regnskaber for selskabet.
 • Der var særskilte ledelsesorganer, som med bindende virkning kunne handle, også for de medlemmer, som ikke var med i ledelsen. 
 • I vedtægterne var der fastsat bestemmelser om, hvad der skulle ske med formuen ved den enkelte deltagers udtræden, ved deltagers konkurs, død mv. 

Det blev ikke tillagt vægt, at det i vedtægterne var fastsat, at selskabsdeltagerne alene kunne modtage udbytte efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, samt at der i vedtægterne ikke var forholdt til, hvordan likvidationsudlodning skulle fordeles.

SKM2014.28SR

Skatterådet fandt, at et LCC, der var registreret i USA, skulle anses for én skattetransparent enhed. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 • Spørger var den eneste deltager i enheden.
 • X LLC udstedte ingen form for aktier.
 • X LLC havde særlige regler for udvidelse af medlemskredsen. Nye medlemmer skulle godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Medlemmer hæftede ikke personligt for X LLC's forpligtelser.
 • Ved stiftelsen blev der indskudt en kapital på 1.000 USD. Herudover blev der ført en særskilt kapitalkonto for det enkelte medlem.
 • X LLC havde ikke selvstændige ledelsesorganer, men blev ledet af medlemmerne, der dog kunne delegere deres ledelseskompetencer til en administrator/manager. Der var heller ikke krav om afholdelse af generalforsamling.
 • Nettooverskud eller nettounderslud blev fordelt til de enkelte medlemmer i forhold til ejerandel.
 • Indskrænkende muligheder for medlemmers udtræden indenfor de første to år efter stiftelsen af X LLC, men herefter en ret for det enkelte medlem til at modtage markedsværdien af sin ejerinteresse fra X LLC.
 • Der blev ikke udarbejdet årsrapport for X LLC, men der blev dog afgivet summariske oplysninger, herunder selvangivelse, til de lokale myndigheder.

SKM2013.811.SR.

Skatterådet fandt, at et LCC, der var registreret i Irak, skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 • Ingen af deltagerne/aktionærerne hæftede personligt.
 • Selskabet skulle stiftes med en nominel selskabskapital på minimum 1.000.000 irakiske dinarer, og der var et krav om udstedelse af aktier.
 • Aktierne var omsættelige.
 • Selskabet havde selvstændige vedtægter.
 • Generalforsamlingen var selskabets øverste beslutningsorgan. Aktionærerne havde stemmeret efter ejerandel.
 • Selskabet havde et selvstændigt ledelsesorgan.
 • Udbytteudlodninger skete på baggrund af ejerandele.
 • Fordeling af likvidationsprovenu skete på baggrund af ejerandele.

SKM2013.361.SR

Skatterådet fandt, at et LLC, der var registreret i USA, skulle anses for en skattetransparent enhed. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 • Der var ingen bestemmelser om indskudt kapital.
 • Der var ikke mulighed for at udvide medlemskredsen til mere end 22 deltagere.
 • Én af deltagerne hæftede ubegrænset med hele sin formue.
 • Et eventuelt overskud blev fordelt under LLC´ets drift og ved eventuel likvidation mellem medlemmerne efter medlemmernes ejerandele.
 • Selskabet blev ledet af en manager. Det var oplyst, at der ikke var etableret andre organer - udover "meetings of members", som svarede til generalforsamlinger.
 • Selskabsformen var ikke selskabslignende, men havde mere karakter af et sameje eller et kommanditselskab.
 • Ved udtræden af LLC´et blev formuen ikke ændret.

SKM2011.766.SR

Skatterådet fandt, at et LLC, der var registreret i USA, skulle anses for en skattetransparent enhed. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 

 • Det enkelte medlem kunne handle på enhedens vegne. Ledelsen af enheden skete af medlemmerne.
 • Der var ikke udstedt nogen form for aktier eller andre ejerbeviser.
 • Nye medlemmer skulle godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Enheden udfærdigede ikke årsrapport eller lignende, men lavede alene en summarisk rapportering til de amerikanske myndigheder.
 • Nettooverskud eller nettounderskud blev fordelt til medlemmerne.
 • Selskabsformen var ikke selskabslignende, men havde mere karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab.

SKM2010.654.SR

Skatterådet fandt, at et LLC, der var registreret i USA, skulle anses for en skattetransparent enhed. Skatterådet lagde særligt vægt på følgende:

 • Spørger var den eneste deltager i enheden.
 • Der var ikke udstedt aktier eller ejerbeviser.
 • I vedtægterne var der fastsat en fordelingsnøgle vedrørende bl.a. over- og underskud i enheden.
 • Enheden kunne udlåne penge til deltagerne til dækning af skatter som følge af deltagelse i enheden.
 • Enheden havde særlige regler for ind- og udtræden. Nye medlemmer skulle godkendes af eksisterende medlemmer.
 • Der var fastsat en dato for opløsning, der fandt anvendelse medmindre medlemmerne beslutter andet.
 • Særlige begivenheder medførte ophør af deltagelse i enheden. Hvis en deltager udtrådte, gik konkurs eller døde (hvis deltageren var en person).
 • Selskabet blev ledet af en manager (spørger var i denne enhed manager, men kunne også være et administrationsselskab). Manageren kunne kun fyres af deltagerne i enheden.
 • Der blev ikke udarbejdet selvstændigt regnskab for enheden.

SKM2009.59.SR

Skatterådet fandt, at tab eller gevinst på kapitalandele i B ltd. - et selskab beliggende i De forenede Arabiske Emirater, Dubai - ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i A ApS skulle medregnes efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven. Det blev således vurderet, om kapitalandele i B ltd. kunne anses for at være "aktier" omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 1. Ved vurderingen af om kapitalandelene i B ltd. var omfattet af aktieavancebeskatningsloven, skulle det vurderes, om B ltd. kunne sidestilles med et dansk aktie- eller anpartsselskab.

Det fremgik bl.a. at der var tale om et selskab med begrænset hæftelse, hvor ingen af deltagerne hæftede personligt, at selskabets kapital var opdelt i andele, og hver andel repræsenterede en stemme. Andele var frit omsættelige og gav ret til udbytte og selskabet skulle registreres i et lokalt handelsregister mv. Efter en samlet konkret vurdering fandt Skatterådet, at selskabet skulle kvalificeres som et til et dansk aktie- eller anpartsselskab svarende selskab, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Den juridisk vejledning 2020-1, afsnit C.D.1.1.3

Resume

Andre selskaber, er selskaber i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, er fuldt skattepligtige efter selskabsskatteloven, såfremt de er hjemmehørende i Danmark.  Se  SEL § 1, stk. 1, nr. 2.

Det samme gælder selskaber, som er omfattet af SEL § 2 C.

Regel

Bestemmelsen omfatter de her i landet hjemmehørende selskaber, der ikke er indregistrerede som aktie- eller anpartsselskaber, såfremt disse selskaber ellers anses som en selvstændig juridisk enhed, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital i selskabet. Disse selskaber anses for i et vist omfang at ligne aktieselskaber, hvorfor reglen om skattepligten også følger tæt op ad reglerne for aktie- og anpartsselskaber.

Under bestemmelsen hører eksempelvis selskaber uden indskudskapital, men kun med garantikapital, selskaber med vekslende kapital samt selskaber med vedtægtsmæssig begrænsning af udbytte og likvidationsprovenu. (…)

Hvad er en enhed?

Om der foreligger et selskab, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men derudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at de nævnte forhold ikke er udtryk for en udtømmende liste. Endelig bemærkes, at et enkelt af disse forhold ikke kan være ubetinget afgørende.

Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægter
 • særskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen (kooperativ virksomhed)
 • èn eller flere hæfter personligt
 • ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til kapitalindskuddet
 • overskuddet anvendes til almennyttige eller almenvelgørende formål.

Selv om et udenlandsk selskab primært er stiftet af skattemæssige årsager, udelukker det ikke, at selskabet efter dansk skatteret skal anses som et selvstændigt skattesubjekt. Se bl.a. TfS 1997, 506 H.

SKM2007.308.HR frakendte Højesteret ikke et moderselskab i Gibraltar dets selvstændige skattesubjektivitet, men fandt derimod at moderselskabet, i relation til en udbyttebetaling, ikke var et selvstændigt skattesubjekt adskilt fra skatteyderens formue, og at skatteyderen følgelig var den reelle modtager af udbyttet.

Visse skattemæssige transparente enheder, der omkvalificeres efter SEL § 2 C, beskattes efter reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen vil desuden typisk alene finde anvendelse på

 • udenlandske selskabstyper/sammenslutninger, der er hjemmehørende i Danmark efter SEL § 1, stk. 6, eller
 • udenlandske selskabstyper/sammenslutninger omkvalificeret i henhold til SEL § 2 C.