Varer omfattet af DF art. 138 stk. 1, litra a) - d) og h), art. 139, stk. 1 og art 140 anses for toldangivet ved følgende handlinger:  

 1. passage gennem en grøn kanal eller en kanal, der er mærket "ingen varer at angive" på et toldsted med to kanaler
 2. passage via et toldsted, hvor der ikke er et system med to kanaler
 3. anbringelse af et klistermærke "ingen varer at angive" eller en toldangivelsesskrivelse på forruden i personbiler, når de nationale bestemmelser tillader dette. Det skal bemærkes, at denne mulighed for at toldangive ved anbringelse af et klistermærke eller en toldangivelsesskrivelse på forruden i personbiler ikke kan benyttes i Danmark, da der ikke er fastsat nærmere regler herom i  national toldlovgivning.

I visse situationer kan den blotte handling, at varen krydser grænsen til EUs toldområde, anses som en toldangivelse. Det gælder i de situationer hvor:

 • der gælder en fritagelse fra forpligtelsen til at transportere varerne til det rette sted i henhold til EUTK art. 135, stk. 5.

 • der er angivet til reeksport i henhold til DF art. 139, stk. 2

 • varerne anses for at være angivet til eksport i henhold til DF art. 140, stk. 1

 • transportmidler omfattet af DF art. 212 anses for at være angivet til midlertidig indførsel i henhold til DF artikel 139, stk. 1.

 • ikke-EU-transportmidler, der opfylder betingelserne i EUTK artikel 203, bringes ind i EUs toldområde i overensstemmelse med DF artikel 138, litra c).

Se DF art 141, stk. 1

Hvis det viser sig ved en kontrol, at en handling som nævnt i DF art 141 er udført, men for varer som ikke er omfattet af de nedenfor nævnte varegrupper, anses varerne for at være indført på ikke-forskriftsmæssig vis. Se GF art. 219.

Varer, der kan toldangives til fri omsætning ved en handling, er følgende:

 • Varer af ikke-kommerciel karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage, og som er fritaget for importafgifter enten efter art. 41 i RFO 1186/2009 eller som returvarer

 • Produkter, der er fremstillet af landbrugere i Unionen på ejendomme i et tredjeland, og produkter fra fiskeri, fikseopdræt og jagt, som omfattet af art. 35 - 38 i RFO 1186/2009

 • Frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling af jordbund og planter, som importeres af landbrugere i tredjelande til brug på ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af disse tredjelande, og som er omfattet af art. 39- 40 i RFO 1186/2009

 • Transportmidler, der er fritaget for importafgifter som returvarer

 • Transportable musikinstrumenter, der reimporteres af rejsende som returvarer

 • Brevforsendelser

 • Varer i postforsendelser, som er fritaget for told i overensstemmelse med art. 23, stk. 1, eller art. 25, stk. 1, RFO nr. 1186/2009 indtil senest den 1. oktober 2021

 • Varer hvis egenværdi ikke overstiger 22 EUR indtil dagen før bortfald af momsfritagelsen for varer af ringe værdi

 • Organer og andet væv fra mennesker eller dyr eller humant blod, der er egnet til permanent transplantation, implantation eller transfusion i nødstilfælde

 • Varer omfattet af en EU-formular 302 eller af en NATO-formular 302, der er fritaget for told som returvarer

 • Affald fra skibe under forudsætning af, at der er sket behørig forudanmeldelse af affaldet i overensstemmelse med direktiv nr. 2019/883 om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe

Se DF art. 138

Varer, der ved en handling kan anses for at være toldangivet til midlertidig indførsel, er følgende:

 • Paller, containere og transportmidler samt reservedele, tilbehør og udstyr hertil
 • Personlige ejendele og varer til sportsbrug
 • Velfærdsmateriel for søfolk, der anvendes på et skib i udenrigsfart
 • Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr
 • Katastrofeudstyr, der anvendes i forbindelse med foranstaltninger til afhjælpning af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører Unionens område
 • Transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr.
 • Varer omfattet af en EU-formular 302 eller af en NATO-formular 302.
 • Varer, der kan toldangives ved en handling i forbindelse med midlertidig indførsel, anses for toldangivet til reeksport ved grænsepassage, medmindre varerne er toldangivet på anden måde.
 • Varer omfattet af en EU-formular 302 eller af en NATO-formular 302 anses endvidere for angivet til forsendelse, medmindre varerne er toldangivet på anden måde.

Se DF art. 139. For en nærmere beskrivelse af de nævnte varer henvises til F.A.23 om midlertidig import.

Varer, der ved en handling kan ses for at være toldangivet til eksport, er følgende:

 • varer af ikke-kommerciel karakter
 • varer af kommerciel karakter, forudsat at de ikke overstiger enten 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg i nettomasse
 • transportmidler, der er registreret i Unionens toldområde og bestemt til reimport, samt reservedele, tilbehør og udstyr til disse transportmidler
 • husdyr, der eksporteres, i forbindelse med at en landbrugsbedrift flyttes fra Unionen til et tredjeland, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 115 i RFO nr. 1186/2009
 • produkter fremstillet af landbrugere på ejendomme i Unionen, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 116, 117 og 118 i RFO nr. 1186/2009
 • frø og sædekorn, der af landbrugere eksporteres til brug på ejendomme i tredjelande, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 119 og 120 i RFO nr. 1186/2009
 • foder, der medbringes ved eksport af dyr, og som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 121 i RFO nr. 1186/2009
 • rejsende transportable musikinstrumenter
 • brevforsendelser
 • varer i en post- eller ekspresforsendelse, hvis værdi ikke overstiger 1 000 EUR, og som ikke er eksportafgiftspligtige
 • organer og andet væv fra mennesker eller dyr eller humant blod, der er egnet til permanent transplantation, implantation eller transfusion i nødstilfælde
 • varer, der er omfattet af en NATO-formular 302 eller en EU-formular 302.
 • Varer, der sendes til Helgoland, anses for at være angivet til eksport.

Se DF art. 140 og art. 141

Papirbaseret toldangivelse

Rejsende kan indgive en papirbaseret angivelse for varer, som de selv medbringer.

Se DF art. 143