Dette afsnit handler om de overordnede regler for mundtlige toldangivelser.

Afsnittet indeholder:

 • Mundtlig toldangivelse af varer til fri omsætning
 • Mundtlig angivelse til midlertidig indførsel og reeksport
 • Mundtlig angivelse til eksport
 • Kvittering for mundtlige angivelser

Mundtlig toldangivelse af varer til fri omsætning

Toldangivelse til fri omsætning kan indgives mundtligt for:

 1. varer af ikke-kommerciel karakter

 2. varer af kommerciel karakter, der er indeholdt i rejsendes personlige bagage, forudsat de ikke overstiger enten 1.000 EUR i værdi eller 1.000 kg i nettomasse

 3. produkter fremstillet af landbrugere i Unionen på ejendomme i et tredjeland og produkter fra fiskeri, fiskeopdræt og jagt, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 35 - 38 i RFO nr. 1186/2009

 4. frø, sædekorn, gødning og produkter til behandling af jordbund og planter, som importeres af landbrugere i tredjelande til brug på ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af disse tredjelande, og som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 39-40 i RFO nr. 1186/2009.

Varer, der er fritaget for told som returvarer, kan toldangives mundtligt til fri omsætning, såfremt de pågældende varetyper kan angives mundtligt ved midlertidig indførsel.

Se DF art. 135.

Varer af ikke-kommerciel karakter er defineret i DF art. 1, nr. 21. Det fremgår af definitionsbestemmelsen at sendinger fra en privatperson til en anden, anses som en varer af ikke-kommerciel karakter, hvis sådanne sendinger:

 • finder sted lejlighedsvis

 • indeholder varer bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage et kommercielt øjemed og

 • sendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag.

Som varer af Ikke-kommerciel karakter anses også varer, i den rejsendes personlige bagage, hvis disse:

 • finder sted lejlighedsvis og

 • udelukkende består af varer, der er bestemt til personlig brug for de rejsende eller deres familier eller er beregnet til gaver. Varernes beskaffenhed og mængde må ikke give anledning til at antage, at de importeres eller eksporteres af kommercielle årsager

Mundtlig angivelse til midlertidig indførsel og reeksport

Mundtlig toldangivelse til midlertidig import og reeksport kan anvendes for følgende varer:

 1. paller, containere og transportmidler samt reservedele, tilbehør og udstyr til disse paller, containere og transportmidler som omhandlet i DF artikel 208-216

 2. personlige ejendele og varer til sportsbrug omhandlet i DF artikel 219

 3. velfærdsmateriel for søfolk, der anvendes på et skib i udenrigsfart, som nævnt i DF artikel 220, litra a)

 4. medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr omhandlet i DF artikel 222

 5. dyr omhandlet i DF artikel 223, forudsat at de skal gå på græs, også som nomadeflok, eller bruges som arbejdsdyr, herunder til befordring

 6. udstyr omhandlet i DF artikel 224, litra a)

 7. instrumenter og apparater, som er nødvendige for en læge til at yde assistance til syge, der afventer organtransplantation, og som opfylder betingelserne i DF artikel 226, stk. 1

 8. katastrofeudstyr, der anvendes i forbindelse med foranstaltninger til afhjælpning af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører Unionens toldområde

 9. transportable musikinstrumenter, der indføres midlertidigt af en rejsende med henblik på anvendelse som fagligt udstyr

 10. emballage, der indføres fyldt ►eller tom◄ og er bestemt til reeksport, fyldt eller tom, når den er forsynet med mærker, der ikke kan slettes eller fjernes, og som viser at emballagen tilhører en person etableret ►i eller◄ uden for Unionens toldområde

 11. radio- og fjernsynsproduktions- og reportageudstyr og køretøjer, som specielt er indrettet til at anvendes ved radio- og fjernsynsproduktion og -reportager, sammen med udstyr hertil, og som indføres af offentlige eller private organisationer, der er etableret uden for Unionens toldområde og godkendt af de toldmyndigheder, der udstedte bevillingen til midlertidig indførsel af pågældende udstyr og køretøjer

 12. andre varer, hvis toldmyndighederne giver tilladelse hertil.

Mundtlig toldangivelse kan også anvendes i forbindelse med angivelse til reeksport af de ovenfor nævnte varer, når proceduren for midlertidig import afsluttes

For en nærmere beskrivelse af de nævnte varer henvises til F.A.23 om midlertidig import.

Se DF art 136.

Klarereren skal sammen med hver mundtlig angivelse til midlertidig indførsel, fremlægge et støttedokument for Toldstyrelsen.  Se DF artikel 165, samt DF, bilag 71-01.


Se også F.A.23.5 Bevilling til proceduren for midlertidig import

Mundtlig angivelse til eksport

Der kan indgives mundtlig angivelse om eksport for følgende varer:

 1. varer af ikke-kommerciel karakter

 2. varer af kommerciel karakter, forudsat at de ikke overstiger enten 1 000 EUR i værdi eller 1 000 kg i nettomasse

 3. transportmidler, der er registreret i Unionens toldområde og bestemt til reimport, samt reservedele, tilbehør og udstyr til disse transportmidler

 4. husdyr, der eksporteres, i forbindelse med at en landbrugsbedrift flyttes fra Unionen til et tredjeland, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 115 i Rfo nr. 1186/2009

 5. produkter fremstillet af landbrugere på ejendomme i Unionen, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 116, 117 og 118 i Rfo nr. 1186/2009

 6. frø og sædekorn, der af landbrugere eksporteres til brug på ejendomme i tredjelande, som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 119 og 120 i Rfo nr. 1186/2009

 7. foder, der medbringes ved eksport af dyr, og som er omfattet af afgiftsfritagelse i henhold til artikel 121 i Rfo nr. 1186/2009.

Desuden kan toldangivelser til eksport indgives mundtligt for de i DF art. 136, stk. 1 nævnte varer, når disse varer er bestemt til at blive reimporteret.

Se DF art.137.

Varer af ikke-kommerciel karakter er defineret i DF art. 1, nr. 21. Det fremgår af definitionsbestemmelsen at sendinger fra en privatperson til en anden, anses som en varer af ikke-kommerciel karakter, hvis sådanne sendinger:

 • finder sted lejlighedsvis

 • indeholder varer bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage et kommercielt øjemed og

 • sendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag.

Som varer af Ikke-kommerciel karakter anses også varer, i den rejsendes personlige bagage, hvis disse:

 • finder sted lejlighedsvis og

 • udelukkende består af varer, der er bestemt til personlig brug for de rejsende eller deres familier eller er beregnet til gaver. Varernes beskaffenhed og mængde må ikke give anledning til at antage, at de importeres eller eksporteres af kommercielle årsager

Kvittering for mundtlige angivelser

Når en toldangivelse indgives mundtlig, til fri omsætning, midlertidig indførsel, reeksport eller til eksport, skal Toldmyndigheden udstede kvittering for betalt told og afgift. Kvitteringen skal indeholde en varebeskrivelse, der er tilstrækkeligt præcis til at varen kan identificeres. Fakturaværdien skal fremgå, og hvis denne ikke er tilgængelig skal varens mængde anføres.  Herudover skal det opkrævede beløb fremgå samt dato for udstedelse og navnet på den udstedende myndighed.

Se GF art. 217