I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 7, defineres begrebet skattenedslag.

Ved skattenedslag forstås en skattefritagelse, en nedsættelse af skatteprocenten eller enhver skattelempelse eller tilbagebetaling.

Begrebet skattenedslag anvendes ved vurderingen af, om der er sket medregning af indkomst i et hybridt mismatch omfattet af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a.

Der vil således ikke være sket medregning af indkomst, i det omfang medregningen ikke sker som almindelig skattepligtig indkomst i betalingsmodtagerens jurisdiktion. Der er således ikke sket fuld medregning af indkomst, hvis betalingen giver anledning til en særlig fritagelse for beskatning, en lavere skatteprocent eller lignende.

Efter SEL § 8 C, stk. 1, nr. 7, 2. pkt., følger, at creditlempelse for betalt skat dog ikke anses for at være et skattenedslag, idet indkomsten er medregnet andetsteds, og der dermed er sket en faktisk skattebetaling af indkomsten.

Undtagelsen gælder både indeholdte og ikke-indeholdte skatter, og er således ikke begrænset til indeholdte skatter efter direktivets ordlyd, da Danmark giver creditlempelse for både indeholdte og ikke-indeholdte skatter. Dette ses ikke at være i uoverensstemmelse med direktivets formål og hensigt.

Se også