I SEL § 8 C, sk. 1, nr. 5, 1. pkt., defineres begrebet fradrag uden medregning, der er et mismatchresultat.

Ved fradrag uden medregning forstås et fradrag af en betaling, hvor den pågældende betaling anses for at være foretaget (betalerens jurisdiktion), uden at den pågældende betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Tilsvarende gælder for en fikseret intern betaling mellem enheden og det faste driftssted eller mellem to eller flere faste driftssteder af samme enhed i enhver jurisdiktion, hvor den pågældende fikserede interne betaling anses for at være foretaget (betalerens jurisdiktion), uden at den fikserede interne betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., følger, at betalingsmodtagerens jurisdiktion er enhver jurisdiktion, hvor betalingen eller den fikserede interne betaling modtages eller anses for at være modtaget i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion.

Betalingsmodtagerens jurisdiktion bestemmes således på baggrund af, hvor betalerens jurisdiktion anser betalingen m.v. for foretaget til.

Et fradrag uden medregning kan give anledning til et hybridt mismatch efter SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-f, når betingelserne for et hybridt mismatch i øvrigt er opfyldt.

Et hybridt mismatch omfattet af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-f, der indeholder et fradrag uden medregning, skal neutraliseres efter reglerne i SEL § 8 D.

Bemærk

Der er kun en situation med et hybridt mismatch for så vidt angår SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e-f, i det omfang betalerens jurisdiktion giver mulighed for fradrag, der kan modregnes i et beløb, der ikke er dobbelt medregnet indkomst, jf. SEL § 8 C, stk. 3.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at modregning forudsætter, at der er en positiv skattepligtig indkomst at modregne fradraget i, som ikke samtidig er dobbelt medregnet indkomst. Et eventuelt overskydende fradrag vil ikke kunne udnyttes til modregning i andre selskabers positive indkomst via en sambeskatning, men vil kunne fremføres til modregning i selskabets egen positive indkomst for senere år, hvis denne indkomst også medregnes i udlandet.

Dette følger af Skatteministerens svar til FSR af 12. december 2018 (Lovforslag L 28 2018-19, svar på spm. 1 fra Skatteudvalget).

Under spørgsmål 40 fra FSR fremgår følgende:

"FSR spørger, hvordan det reguleres, når et underskud i et fast driftssted i Danmark fradrages i den udenlandske indkomstopgørelse for hovedkvarteret i år 1, men først kan udnyttes i den danske indkomstopgørelse i år 8, hvor det i øvrigt modregnes i dobbelt medregnet indkomst.

Kommentar

Reglerne har ikke til formål at fjerne fradrag, når et dobbelt fradrag sker i dobbelt medregnet indkomst. Dette gælder, uanset om der er en tidsmæssig forskydning mellem, hvornår fradraget kan udnyttes i det faste driftssted og i hovedkvarteret. Da FSRs eksempel forudsætter, at dobbelt fradrag kun indrømmes i dobbelt medregnet indkomst, kan underskuddet derfor fremføres i Danmark til udnyttelse i det faste driftssted. Underskuddet kan derimod ikke udnyttes i koncernforbundne selskaber i Danmark, idet fradraget i så fald ville ske i indkomst, der ikke medregnes i begge lande.

Se også