Udsættelse af sagen

Fremsætter en part under en sags behandling anmodning om aktindsigt efter forvaltningsloven og denne anmodning skal imødekommes, skal sagens afgørelse udsættes, indtil der er givet parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne. Se forvaltningslovens § 9 b, stk. 1.

Der skal således ske en automatisk udsættelse af sagens afgørelse - det vil sige selvom parten ikke udtrykkeligt har fremsat krav om udsættelse - når der gives partsaktindsigt i i tilfælde, hvor en part fremsætter begæring om aktindsigt før myndigheden har truffet afgørelse i sagen. 

Der henvises til notatpligten. Se offentlighedslovens § 13.

Vil en udsættelse af sagens afgørelse medføre en overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse, eller hvis partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, skal en afgørelse ikke udsættes. Se forvaltningslovens § 9 b, stk. 2.    

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand 

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Kommentarer

FOB2020.11

Partsaktindsigt, Skattestyrelsen, egen drift-undersøgelse af 30 sager om partsaktindsigt efter forvaltningsloven.