Indhold

Dette afsnit handler om bortfald af udlæg på grund af forældelse.

Afsnittet indeholder:

 • Forældelse af udlæg i løsøre
 • Forældelse af udlæg i fordringer
 • Forældelse af udlæg i motorkøretøjer omfattet af bilbogen
 • Forældelse af udlæg i fast ejendom
 • Forældelse af udlæg i andele i andelsboligforeninger mv.
 • Forældelse af udlæg i registrerede skibe og luftfartøjer.

Forældelse af udlæg i løsøre

Udlæg i løsøre bortfalder efter 1 år, medmindre udlægshaver har begæret tvangsauktion over aktivet eller har været forhindret i at begære tvangsauktion på grund af anke, kære eller tredjemands ret. Se retsplejelovens § 526, stk. 4.

Bestemmelsen gælder fx traktorer, motorredskaber, traktorpåhængsvogne, påhængsvogne til motorredskaber, påhængsredskaber, knallerter og cykler.

Den 1-årige frist løber fra udlæggets foretagelse og ikke fra anmodningen om udlæg uanset, om udlægget er foretaget af en pantefoged eller af fogedretten. Dette begyndelsestidspunkt gælder også, hvis udlægget er foretaget af en pantefoged og efterfølgende stadfæstet af fogedretten som følge af klage over udlægget.

Bortfaldet omfatter den sikkerhed i løsøret, som udlægget er udtryk for uanset, om restanceinddrivelsesmyndighedens fordring stadig består efter 1-årsfristens udløb. Bortfaldet betyder, at skyldner, når 1-årsfristen er overskredet, frit kan råde over løsøret uden at risikere at blive straffet for skyldnersvig.

1-årsfristen kan ikke afbrydes ved at foretage nyt udlæg i samme løsøre for samme fordring med den virkning, at det oprindelige udlæg opretholdes.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden vælger at forny udlægget i løsøreaktivet, bortfalder det oprindelige udlæg, og det nye udlæg får prioritet fra det tidspunkt, hvor det nye udlæg er foretaget. Se retsplejelovens § 526, stk. 2, jf. stk. 1.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage flere udlæg i det samme aktiv - på forskellige tidspunkter og for forskellige krav - uden at det første udlæg dermed falder bort. Hvis et efterfølgende udlæg vedrører samme krav og samme aktiv, falder det første udlæg bort. Se retsplejelovens § 526, stk. 2, jf. stk. 1.

Eksempel

Hvis pantefogeden fx har foretaget udlæg den 1. juli 2016 i et bestemt løsøre for A-skat/AM-bidrag for marts 2016, kan pantefogeden foretage udlæg i samme løsøre den 1. oktober 2016 for momsrestance vedr. 2. kvartal 2016, uden at det første udlæg bortfalder.

Tvangsauktion over løsøre

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan afbryde den 1-årige bortfaldsfrist ved at begære tvangsauktion over løsøret. Begæringen indgives til fogedretten. Er der flere udlægshavere i samme løsøreaktiv, kan enhver af disse begære tvangsauktion over aktivet.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal være opmærksom på, at auktionsbegæringen kun afbryder bortfaldsfristen for det pågældende udlæg og ikke for de øvrige udlæg, der fx er i løsøret. Se betænkning nr. 634 af 1971, side 100. I en sag blev det fastslået, at en tvangsauktionsbegæring kun afbryder bortfaldsfristen for auktionsrekvirentens udlæg og ikke for andre udlæg. Se UfR 1994.921 VLK.

Fristen afbrydes ved, at restanceinddrivelsesmyndigheden over for fogedretten begærer tvangsauktion afholdt. Derfor er det ikke tilstrækkeligt til bortfald af udlægget, at pantefogeden tager det udlagte løsøreaktiv fra skyldneren. Se retsplejelovens § 523.

Hvis tvangsauktionsbegæringen er indgivet inden 1-årsfristens udløb, er det tilstrækkeligt til bortfald af udlægget. Det kræves ikke, at auktionen skal være afholdt inden 1-årsfristens udløb, eller at det udlagte er fjernet fra skyldner.

Hvis tvangsauktionen forsinkes i væsentlig grad på grund af restanceinddrivelsesmyndighedens forhold, fx fordi restanceinddrivelsesmyndigheden ikke har fulgt op på fogedrettens krav om nærmere dokumentation mv. inden for en fastsat frist, må det antages, at begæringen om tvangsauktion ikke vil afbryde 1-årsfristen, selvom den er indgivet inden udløbet af 1-årsfristen.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden derimod er forhindret i at afholde tvangsauktion over løsøret på grund af kære af udlægsforretningen eller af tredjemands bedre ret, vil udlægget bestå også ud over 1 år, når hindringen er berettiget. Se retsplejelovens § 526, stk. 4, 1. pkt.

Suspension af 1-års fristen og udløb af suspension

Restanceinddrivelsesmyndigheden har ikke pligt til at indgive auktionsbegæring, når tvangsauktion alligevel ikke kan gennemføres, herunder når 1-årsfristen er suspenderet.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal være opmærksom på, at udlægget bortfalder 8 uger efter, at hindringen for afholdelse af tvangsauktionen er bortfaldet. Se retsplejelovens § 526, stk. 4.

8-ugersfristen gælder, hvis hindringen for auktionen bortfalder efter udløbet af 1-årsfristen, men hvis auktionshindringen ophører fx 3 uger før 1-årsfristens udløb, gælder 8-ugersfristen også. Det vil sige, at udlægshaver, uanset hvornår auktionshindringen bortfalder, i hvert fald har 8 uger fra hindringens ophør til at indgive begæring om tvangsauktion.

8-ugersfristen er absolut og kan ikke fraviges ved aftale. Den gælder også, selv om udlægshaver var i god tro, dvs. ikke var bekendt med hindringens ophør. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal derfor selv holde sig orienteret om, hvornår auktionshindringen ophører. Det kan i praksis være vanskeligt, fx har restanceinddrivelsesmyndigheden ikke krav på, at en sælger med ejendomsforbehold eller fogedretten orienterer restanceinddrivelsesmyndigheden om ophøret.

Rekonstruktion

Hvis skyldner har anmeldt rekonstruktion, og der er tale om:

 • Et uomstødeligt udlæg i et løsøreaktiv, eller
 • udlægget ikke bortfalder i tilfælde af konkurs,

suspenderes 1-årsfristen som udgangspunkt ikke.

Der kan ikke ske rådighedsberøvelse af løsøre. Løsøret kan ikke sættes på tvangsauktion på grundlag af udlæg, hvis udlægget vil falde bort i tilfælde af konkurs (konkurslovens § 71), eller hvis der er tale om et udlæg for en omstødelig pantefordring.

Det antages, at 1-årsfristen suspenderes, hvis skifteretten træffer afgørelse om, at der ikke kan foretages fyldestgørelse i løsøret på grundlag af udlæg for en pantefordring, som ikke vil kunne omstødes ved konkurs.

Udlæg kan derimod ikke realiseres, når virksomheden er under rekonstruktion, hvis udlægget vil tabe sin retsvirkning, når rekonstruktionen er gennemført. Modsætningsvis kan udlæg realiseres for fordringer, der ikke omfattes af akkorden. Se konkurslovens § 12 c.

Det betyder, at hvis der før indledning af en rekonstruktion er foretaget udlæg i et løsøreaktiv for en fordring, der vil blive omfattet af rekonstruktionen, vil dette udlæg ikke kunne danne grundlag for en tvangsauktion.

Når tvangsauktion er udelukket, er 1-årsfristen suspenderet. Suspensionen varer, indtil rekonstruktion er stadfæstet eller opgivet.

Konkurs

Ved afsigelse af konkursdekret suspenderes 1-årsfristen for alle udlæg i løsøret, som ikke allerede er bortfaldet. Udlæg falder typisk bort ved konkurs, hvis det er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Se konkurslovens § 71, stk. 1, sammenholdt med konkurslovens § 73. Det betyder, at hvis der kræves en sikringsakt, regnes der tre måneder fra tidspunktet for sikringsakten. Se UfR 1994.921 VLK.

Hvis udlægget ikke er bortfaldet, hindrer skyldnerens konkurs tvangsauktion af det udlagte løsøre, fordi udlægshaveren (fx restanceinddrivelsesmyndigheden) ikke har status som separatist. Se konkurslovens § 85 sammenholdt med § 90. Det betyder, at hvis auktionen ikke er afholdt på tidspunktet for konkursdekretet, kan tvangsauktion over løsøreaktivet kun afholdes med konkursboets samtykke. Det gælder også, selvom tvangsauktionen var begæret inden dekretets afsigelse.

Har konkursboet ikke begæret tvangsauktion over aktivet inden 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse, kan enhver panthaver, herunder også udlægshaver (fx restanceinddrivelsesmyndigheden) forlange, at konkursboet uden ophold gennemfører tvangsauktion over løsøret. Se konkurslovens § 86 og konkurslovens § 90.

Gældssanering

Ved indledning af gældssanering suspenderes 1-årsfristen for at realisere udlæg, hvis udlægget taber sin retsvirkning, når der afsiges kendelse om gældssanering. Se konkurslovens § 207.

Insolvent dødsbo

Fra dødsfaldet og indtil boets berigtigelse kan tvangsauktion over løsøre kun afholdes med samtykke fra skifteretten eller en (midlertidig) bobestyrer. 1-årsfristen er derfor suspenderet.

Gyldigt ejendomsforbehold

Hvis det udlagte løsøre er behæftet med et gyldigt ejendomsforbehold, hindrer ejendomsforbeholdet som hovedregel afholdelse af tvangsauktion.

Ugyldigt ejendomsforbehold

Hvis udlægshaver ved eller burde vide, at ejendomsforbeholdet er ugyldigt, suspenderes 1-årsfristen ikke.

Foranstående underpanteret

Det har hidtil været opfattelsen, at en foranstående underpanteret som udgangspunkt er til hinder for tvangsauktion. Det vil sige, at udlægget skal respektere en foranstående underpanteret, fx et løsørepantebrev, med den virkning, at der ikke kan afholdes tvangsauktion uden underpanthaverens samtykke. Se UfR 1993.214 VLK, hvor retten fandt, at der ikke var grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt. En forpanthaver kunne derfor modsætte sig, at en udlægshaver ville realisere det udlagte. Der blev herved lagt vægt på, at underpantsætningen angik et reelt gældsforhold, hvis afviklingsvilkår var overholdt.

Flere juridiske forfattere giver dog udtryk for, at det er tvivlsomt, om denne antagelse kan opretholdes, og at der formentlig må anerkendes en ret for udlægshaver (fx restanceinddrivelsesmyndigheden) til at få tvangsauktion afholdt mod at stille betryggende sikkerhed for panthavers krav.

Hvis en sådan situation opstår, og restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, at det er fornuftigt at afholde tvangsauktion, skal sagen forelægges for Gældsstyrelsens jurakontor.

Restanceinddrivelsesmyndighedens udlæg bortfalder ikke, hvis man vælger at vente på den foranstående panthaver, i de tilfælde, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden kunne have valgt at fremme sagen til tvangsauktion. Retten fastslog i en sag, at underpanteretten suspenderer 1-årsfristen, uanset om udlægshaver havde haft mulighed for under visse nærmere betingelser og med respekt af underpanteretten at få afholdt tvangsauktion. Se UfR 1985.962 VLD.

Håndpanteret eller tilbageholdelsesret

En håndpanteret eller en tilbageholdsret i løsøre er ikke til hinder for afholdelse af tvangsauktion, men tvangsauktionen skal afholdes med respekt af håndpanteretten og tilbageholdsretten.

Vestre Landsret fastslog i en afgørelse, at en håndpanteret i pantebreve ikke var til hinder for, at en efterstående udlægshaver kunne have krævet tvangsauktion over pantebrevene. Se UfR 1995.324 VLK. I denne situation er 1-årsfristen ikke suspenderet.

Foranstående udlæg

Et eller flere foranstående udlæg i et løsøreaktiv hindrer ikke tvangsauktion over aktivet. Se retsplejelovens § 551 og UfR 1994.384/1 Ø.

Kære af udlæg

Kære af udlæg i løsøre er ikke til hinder for, at tvangsauktionsbegæring indgives til fogedretten, Tvangsauktionen kan dog ikke gennemføres, før kæren er afgjort. Se retsplejelovens § 542, stk. 2.

Auktionsforbud

Hvis fogedretten har truffet bestemmelse om, at tvangsauktion ikke kan finde sted, før en bestemt afgørelse er truffet, suspenderes 1-årsfristen. Se retsplejelovens § 502.

Bestemmelsen i retsplejelovens § 502 omfatter ikke sager om skattekrav. Se UfR 1996.168 ØLK.

Afdragsordning

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden har foretaget udlæg i et løsøreaktiv i tilknytning til en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, dvs. en afdragsordning over maks. 10 måneder, er 1-årsfristen ikke suspenderet. Afdragsordningens længde er fastsat af hensyn til, at udlægshaver skal kunne nå at sætte det udlagte på tvangsauktion, hvis afdragsordningen misligholdes.

Forældelse af udlæg i fordringer

Der skal skelnes mellem forskellige typer af fordringer.

Nogle udlæg bortfalder efter den 1-årige frist i retsplejelovens § 526, stk. 4, 3. pkt., dvs. på samme måde som udlæg i løsøre.

Bortfald af udlæg i fordringer omfattet af 1-års forældelsesfrist efter retsplejelovens § 526

Der gælder en 1-årig bortfaldsfrist for udlæg i:

 • Registrerede fondsaktiver.

Det vil sige udlæg i danske aktier, investeringsbeviser og børsnoterede obligationer (præmieobligationer er ikke registrerede fondsaktiver).

 • Negotiable fordringer/omsætningsgældsbreve, herunder præmieobligationer.

Det vil sige omsætningsgældsbreve. Se gældsbrevslovens § 11, stk. 2. Det vil sige, at der ikke kan drages analogislutninger til andre gældsbreve. Hvis et gældsbrev ikke falder ind under definitionen i gældsbrevslovens § 11, stk. 2, er det et simpelt gældsbrev.

Definition af omsætningsgældsbreve

Omsætningsgældsbreve er:

 • Ihændehavergældsbreve, dvs. gældsbreve, der lyder på betaling til ihændehaveren eller ikke angiver, hvem gælden skal betales til.
 • Ordregældsbreve, dvs. at gældsbrevet lyder på betaling til en bestemt person eller ordre.
 • Pantebreve, herunder ejerpantebreve, der giver pant i fast ejendom eller i registreret skib eller luftfartøj, medmindre gældsbrevet indeholder påtegning om, at det ikke er til ordre eller har et tilsvarende forbehold.
 • Navnegældsbreve, dvs. gældsbreve, der lyder på betaling til en bestemt person, hvis de samtidig utvetydigt angiver, at de er omsætningsgældsbreve.

Pantebreve i løsøre kan også være omsætningsgældsbreve, hvis de tydeligt indeholder bemærkning om det:

 • Udlæg i fordringer, der er knyttet til legitimationspapirer (fx bankbøger)
 • Udlæg i negotiable dokumenter og legitimationspapirer, dvs. aktier, anparter immaterielle rettigheder mv.

Forældelse af udlæg i motorkøretøjer omfattet af Bilbogen

Udlæg i biler og motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne til biler samt campingvogne skal tinglyses i Bilbogen, der for hele landet føres ved Tinglysningsretten i Hobro. Tinglyste rettigheder, herunder udlæg, slettes af Bilbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning, hvis der ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt fornyet tinglysning. Se tinglysningslovens § 42 g, stk. 2.

Der skal kun anmodes om forlængelse af denne frist, hvis restanceinddrivelsesmyndighedens underliggende skyldforhold er holdt i live og i det omfang, det udlagte køretøj kan antages at udgøre betryggende sikkerhed for restancen.

Forældelse af udlæg i fast ejendom

Udlæg i fast ejendom forælder ikke, så længe den fordring, som udlægget skal sikre, holdes i kraft. Vestre Landsret fastslog i en sag, at et udlæg, som var tinglyst for mere end 20 år siden, ikke kunne slettes i medfør af tinglysningslovens § 20, stk. 1, da det var uafklaret, om de underliggende fordringer helt eller delvist bestod. Se UfR 1980.251 VLK.

Forældelse af udlæg i andele i andelsboligforeninger

Udlæg i andele i andelsboligforeninger forælder ikke, så længe den fordring, som udlægget skal sikre, holdes retskraftig.

Forældelse af udlæg i registrerede skibe og luftfartøjer

Udlæg i registrerede skibe og registrerede luftfartøjer forælder ikke, så længe den fordring, som udlægget skal sikre holdes i kraft.

Skibe, der ikke er registreret, er løsøre. Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.8.6 Oprykningsret ved udlæg i andre aktiver end fast ejendom.