Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår dødsboet kan afvikles uden et skifte ved at udlevere boet til afdødes ægtefælle.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regelgrundlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Udlæg til længstlevende ægtefælle er betegnelsen for den situation, hvor afdødes bo udleveres til længstlevende ægtefælle uden et skifte. Det adskiller sig fra boudlægget ved at ægtefællen hæfter for afdødes gældsforpligtigelser.

Regelgrundlag

Udlæg af et bo til en længstlevende ægtefælle jf. dødsboskiftelovens § 22, stk. 1 kan finde sted, hvis

  • ægtefællen,
  • ægtefællens værge eller
  • ægtefællens skifteværge

fremsætter anmodning derom, og

  1. der efter arvelovens § 11, stk. 1-3, samt kapitel 11 i lov om ægtefællers økonomiske forhold intet bliver at udlodde til andre arvinger og
  2. ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes forpligtigelser.

Se dødsboskifteloven § 22, stk. 1.

Selv om ægtefællen har påtaget sig gælden efter dødsboskifteloven § 22, stk. 1, kan denne ægtefælle "bakke ud" af forpligtelsen. Må det antages, at boet er insolvent, kan den pågældende ægtefælle eller en kreditor i boet anmode skifteretten om at tage boet under egentlig behandling ved en bobestyrer. Se dødsboskifteloven § 23.

Finder skifteretten, at boet er insolvent, og opfylder ægtefællen sin forpligtelse til at tilbagelevere det modtagne eller tilsvare berigelsen (betale boet den berigelse, som ægtefællen har fået ved at få udleveret boet), frigøres ægtefællen fra hæftelsen uanset dødsboskifteloven § 22. Se dødsboskifteloven § 23.

Bestemmelsen i dødsboskifteloven § 22, stk. 1 gælder, selv om der har været fuldstændigt særeje i ægteskabet.

Det er kun den længstlevende ægtefælle eller registrerede partner, som kan påberåbe sig bestemmelsen. En samlever, arvinger eller kreditorer kan ikke gøre dette. Se fx UfR 2010.2756.VLR

Hvis boet er insolvent, og den længstlevende ægtefælles gæld overstiger vedkommendes aktiver, kan hensynet til boets kreditorer føre til, at boet ikke udleveres til den længstlevende ægtefælle. Se fx UfR 2007.876 ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

►UfR 2010.2756.VLR◄

►Landsretten udtalte at udlæg efter dødsboskiftelovens § 22 efter sin ordlyd alene kan ske til en efterlevende ægtefælle, og at der ikke er grundlag for at fastslå at denne ret også kan benyttes af en efterlevende samlever, selvom denne efter arvelovens § 87 arver afdøde som en ægtefæll◄e.

UfR 2007.876 ØLR

Der var tale om en sag, hvor manden begærede den afdøde hustrus bo udlagt til sig efter dødsboskiftelovens § 22, subsidiært udleveret til privat skifte.

Da boet efter hustruen imidlertid måtte antages at være insolvent, og da mandens gæld oversteg hans aktiver, blev mandens begæringer dog ikke taget til følge.

Boet blev i stedet udleveret til behandling ved bobestyrer.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at der skal tages hensyn til afdødes kreditorer, ved vurderingen af om et bo kan udleveres til den længstlevende, da ægtefællen (ved boudlæg til længstlevende) hæfter for afdødes forpligtigelser.