Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke regler der gælder angående forældelse af bødefordringer, forvandlingsstraf, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb.

Afsnittet indeholder:

 • Forældelse af andre bøder end tvangsbøder 
 • Forældelse af tvangsbøder
 • Forældelse af forvandlingsstraf
 • Forældelse af sagsomkostninger
 • Forældelse af konfiskationsbeløb
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bemærk, at gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1 udskyder forældelsen for fordringer, herunder bøder, der er til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, så forældelsesfristen tidligst begynder at løbe den 20. november 2021.

Se også

Se mere om udskydelse af forældelse efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1, i afsnit G.A.2.4.1.

Se mere om de generelle regler for forældelse af fordringer under inddrivelse i afsnit G.A.2.4.

Forældelse af andre bøder end tvangsbøder 

Der er fastsat særlige regler om forældelsesfristen for bøder i straffelovens § 97 a, stk. 1.

Forældelsesfristens længde

Forældelsesfristen for bøder er:

 • 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr.
 • 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.

Herefter bortfalder bøden. Se straffelovens § 97 a, stk. 1.

Dette gælder også overtrædelser af straffeloven, der er afgjort ved administrative bødeforlæg.

Ikke mulighed for afbrydelse af forældelsesfristen

Ifølge straffelovens § 97 a, stk. 1 bortfalder bøder efter forældelsesfristen, hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg. Der er tale om en absolut forældelsesfrist, hvorved der kun kan ske forlængelse af fristen, hvis der inden udløbet af bødens forældelsesfrist er iværksat udlægsforretning til inddrivelse af bøden, hvor udlægsforretningen først kan afsluttes efter forældelsesfristens udløb. I denne situation kan forældelsesfristen således forlænges med den tid, der går til at realisere udlægget. Det er en forudsætning, at sagen fremmes uden ugrundet ophold. Se UfR 1978.582 ØLR. Der er derfor alene tale om en suspensionsregel og ikke en egentlig afbrydelsesregel. Det fremgår udtrykkeligt af betænkningen, at dette er den eneste måde, forældelsesfristen for bøder kan forlænges, og at hverken erkendelse eller udlæg foretaget inden forældelsesfristens udløb vil have betydning for forældelsesfristens længde.

Se side 99 af Straffelovsrådets betænkning nr. 1441/2004 om visse forældelsesretlige spørgsmål.

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler vil kunne fuldbyrdes. Se straffelovens § 97 a, stk. 3.

En straffedom kan først fuldbyrdes, når ankefristen efter lovgivningens almindelige regler er udløbet, eller ankeafkald er meddelt. Se retsplejelovens § 999, stk. 1.

Bemærk

Ankefristen er normalt 14 dage fra dommens afsigelse, men kan være længere, hvis dommen skal forkyndes, eller tiltalte ikke var bekendt med tidspunktet for afgørelse. Se retsplejelovens § 904.

Er der grund til at antage, at den dømte vil forlade landet, inden fuldbyrdelse kan ske, eller på anden måde forsøge at unddrage sig fuldbyrdelse, kan det i bødedommen bestemmes, at bøden straks skal kunne inddrives. Se retsplejelovens § 999, stk. 3. Bødedomme, som ikke kan ankes, og bødeafgørelser som vedtages i retten efter retsplejelovens § 899, skal fuldbyrdes inden 3 dage. Se retsplejelovens § 999, stk. 4.

Hvis fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning, medregnes denne tid ikke i beregningen af eventuelle frister.

Bemærk også

Der kan gælde særlige forældelsesregler for visse udenlandske bødefordringer, som restanceinddrivelsesmyndigheden overtager fra relevant myndighed, efter pågældende af nedenstående lovgivninger til inddrivelse i Danmark efter bestemmelser i:

 • Kriminallov for Grønland
 • Lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf 
 • Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelse i Den Europæiske Union.

Se også

Se mere om inddrivelse af udenlandske fordringer i Danmark i afsnit G.A.3.6.3.

Forældelse af tvangsbøder

Tvangsbøder er ikke omfattet af de særlige forældelsesregler, der fremgår af straffelovens § 97 a. Dette skyldes, at tvangsbøder ikke er en strafferetlig retsfølge, men et særligt retsmiddel. Derfor gælder de særlige forældelsesregler for straffelovsbøder ikke for tvangsbøder.

Tvangsbøder er derfor omfattet af forældelseslovens almindelige regelsæt, herunder hovedreglen på 3 års forældelse i forældelseslovens § 3.

Da tvangsbøder er underlagt forældelseslovens regler, kan forældelsen blive afbrudt efter forældelseslovens almindelige regler.

Bemærk

Tvangsbøder, der er pålagt ved dom eller kendelse, vil have en forældelsesfrist på 10 år efter forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, forudsat at dommen eller kendelsen opfylder betingelserne for at være et særligt retsgrundlag i henhold til bestemmelsen.

Se også

Se mere om afbrydelse af forældelse i afsnit A.A.9.5. Se også afsnit G.A.2.4 hvor særreglerne for forældelse af fordringer under inddrivelse er beskrevet.

Forældelse af forvandlingsstraf

Når det ikke er muligt at inddrive en bøde, skal restanceinddrivelsesmyndigheden tage stilling til, om sagen efter reglerne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen skal oversendes til politiet, så politiet kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende skal udstå forvandlingsstraf for bøden. Se nærmere om betingelserne for oversendelse af sagen til politiet med henblik på afgørelse om forvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1.

Forældelsesfristen for bødeforvandlingsstraf er uafhængig i forhold til selve bødens forældelsesfrist og er:

 • 3 år for bøder, der ikke overstiger 10.000 kr. og
 • 5 år for bøder, der overstiger 10.000 kr.

Se straffelovens § 97 a, stk. 2.

Forældelse af forvandlingsstraf afbrydes, når fuldbyrdelsen af forvandlingsstraffen påbegyndes.

Bemærk

Forældelsesfristen for bødeforvandlingsstraf er den eneste forældelsesfrist på bødeområdet, som ikke er omfattet reglen om udskydelse af forældelse i gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1, som blev indsat i gældsinddrivelsesloven ved lov nr. 1253 af 17. november 2015. Se bemærkningerne til § 1, nr. 1 i det fremsatte lovforslag nr. 18 af 8. oktober 2015 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).

Se også

Se mere om forvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1.

Forældelse af sagsomkostninger

Sagsomkostninger og udgifter til ophold og forplejning under strafafsoning er underlagt forældelseslovens regler. Disse fordringer var tidligere underlagt en 20-årig forældelse efter DL 5-14-4, men er nu omfattet af hovedreglen på 3 års forældelse i forældelseslovens § 3.

Da sagsomkostninger er underlagt forældelseslovens regler, kan forældelsesfristen blive afbrudt efter forældelseslovens almindelige regler.

Se også

Se mere om afbrydelse af forældelse i afsnit A.A.9.5.

Forældelse af konfiskationsbeløb

Forældelsesfristen for konfiskationskrav er 10 år uanset beløbets størrelse. Se straffelovens § 97 a, stk. 4.

Konfiskationskrav er derudover underlagt forældelseslovens regler, og derfor kan forældelsesfristen afbrydes efter forældelseslovens almindelige regler.  

Se også

Se mere om afbrydelse af forældelse i afsnit A.A.9.5.

Se også

Se mere om forældelse af fordringer i A.A.9.

Se mere om inddrivelse af gæld opstået ved strafbare forhold i afsnit G.A.3.7.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Nedenfor angives relevante afgørelser, der forholder sig til forældelse af gæld opstået ved strafbare forhold:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1978.582 ØLR

Landsretten udtalte i kendelsen, at da kreditor forinden udløbet af fristen i straffelovens § 97 a, stk. 1, havde indgivet begæring til fogedretten om udlæg, havde kreditor på den måde afbrudt forældelsen af den idømte bøde. Det er dog en forudsætning, at udlægget "fremmes uden ugrundet ophold"

Afgørelsen gør det klart, at et udlæg, der er påbegyndt forinden udløbet af en bødes forældelsesfrist, men ikke afsluttes inden fristens udløb, afbryder forældelsesfristen for bøden til det tidspunkt udlægsforretningen er afsluttet.