Indhold

Dette afsnit beskriver tillægsfristen ved interne opskrivninger. Reglerne er forskellige alt efter hvilket inddrivelsessystem fordringerne er registreret i. Se mere om interne opskrivninger i afsnit G.A.2.4.2 ►Fordringskomplekser, for en nærmere beskrivelse af hvad en intern opskrivning er.◄

Afsnittet indeholder:

  • Tillægsfrist på 6 måneder, ►ved en intern opskrivning i PSRM◄
  • ►Tillægsfrist på 6 måneder ved en intern opskrivning i DMI.◄

Tillægsfrist på 6 måneder ►ved en intern opskrivning i PSRM◄

Ved lov nr. 1110 af 13. november 2019 blev det forældelsesmæssige begreb fordringskompleks indført. Reglerne var i starten alene gældende for fordringer, der var under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden i inddrivelsessystemet PSRM.

I gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 3 som den er gældende for inddrivelsessystemet PSRM, jf. § 18 a, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022, jf. § 6, stk. 5, 3. pkt. i lov nr. 1565 af 12. december 2023  fremgår, at ophæver restanceinddrivelsesmyndigheden en dækning eller afskrivning af en fordring (en intern opskrivning) gælder for fordringskomplekset den forældelsesdato, der var gældende på datoen for den dækning eller afskrivning (virkningstidspunktet), der giver anledning til ophævelsen. Forældelsen for et fordringskompleks skal derfor ved en intern opskrivning reguleres tilbage til den forældelsesdato, der var gældende på virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves.

Afbrydelser af fordringskompleksets forældelse, der er sket mellem virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves, og det tidspunkt, hvor restanceinddrivelsesmyndigheden foretager ophævelsen af en dækning eller en afskrivning, bortfalder, men fordringskompleksets forældelse indtræder tidligst 6 måneder efter ophævelsen af dækningen eller afskrivningen. Se gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 3, 2. pkt. Der gælder således en tillægsfrist på 6 måneder, der alene har selvstændig betydning, hvis der, da ophævelsen af dækningen eller afskrivningen sker, resterer mindre end 6 måneder af forældelsesfristen regnet fra virkningstidspunktet for den dækning eller afskrivning, der ophæves.

Eksempel ►(i eksemplet bortses fra forældelsesudskydelsen i § 18 a, stk. 1)◄

Et hovedkrav er modtaget til inddrivelse den 3. januar 2020. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver den 3. januar 2023 efter gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4 og stk. 7.

Den 12. december 2022 bliver fordringskompleksets forældelse afbrudt ved foretagelse af et udlæg. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver herefter den 12. december 2025.

Den 22. december 2022 bliver en dækning ophævet med virkningstidspunkt den 2. december 2022. Fordringskompleksets forældelsesdato bliver derfor reguleret tilbage til den forældelsesdato, der var gældende på virkningstidspunktet for den ophævede dækning (den 2. december 2022), dvs. fordringskompleksets forældelsesdato bliver igen den 3. januar 2023.

Afbrydelsen af forældelsen ved det foretagne udlæg den 12. december 2022 bortfalder.

Fordringskompleksets forældelse indtræder tidligst den 22. juni 2023, idet der er en tillægsfrist på 6 måneder regnet fra den 22. december 2022.

►Tillægsfrist på 6 måneder ved en intern opskrivning i DMI◄

►Ved § 1, nr. 25 i lov nr. 1565 af 12. december 2023 som trådte i kraft den 1. januar 2024 blev gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 3, ændret. Ændringen er pt alene trådt i kraft for fordringer i inddrivelsessystemet DMI jf. § 6, stk. 5 i lov nr. 1565 af 12. december 2023.

Ved interne opskrivninger i inddrivelsessystemet DMI gælder, at hvis restanceinddrivelsesmyndigheden ophæver en dækning eller afskrivning af en fordring under inddrivelse, fastholdes for fordringskomplekset, den forældelsesdato, der var gældende på tidspunktet for ophævelsen.

Forældelsen af fordringskomplekset kan dog tidligst indtræde 6 måneder efter ophævelsen.

En intern opskrivning påvirker således i inddrivelsessystemet DMI ikke forældelsesdatoen, medmindre der er mindre end 6 måneder til den gældende forældelsesdato, når restanceinddrivelsesmyndigheden foretager ophævningen.◄