åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler reglen om udskydelse af forældelse for fordringer under inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Særligt i forhold til bødeforvandlingsstraf.

Regelgrundlag

Alle fordringer under inddrivelse

Det fremgår af gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, tidligst regnes fra den 20. november 2021. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 1253 af 17. november 2015, og er ændret ved lov nr. 814 af 9. juni 2020, hvor der skete en yderligere udskydelse af forældelsen.

►Forældelse for fordringer, der er under inddrivelse, vil således tidligst kunne indtræde den 21. november 2024◄.

►Særligt for fordringer i et andet inddrivelsessystem end PSRM◄

►Ved § 1, nr. 17 i lov nr. 1565 af 12. december 2023 blev indsat et nyt 2. pkt. om, at fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der den 1. januar 2024 er registreret til inddrivelse i et andet system end PSRM eller efter denne dato er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden og registreret i et andet system end PSRM, regnes forældelsesfristen dog tidligst fra den 20. november 2027, uanset om fordringerne efter den nævnte registrering overføres til PSRM.

Denne bestemmelse gælder for fordringer i inddrivelsessystemerne DMI og SAP38 og betyder, at for fordringer, der pr. 1 januar 2024 er registreret i disse systemer, eller herefter modtages til inddrivelse i disse systemer, vil forældelse tidligst kunne indtræde den 21. november 2030. Dette gælder også selvom de efter registreringen overføres til PSRM. Det er en forudsætning, at fordringerne er retskraftige henholdsvis den 1. januar 2024 og det efterfølgende tidspunkt, hvor de modtages til inddrivelse

Den forældelsesfrist, der tidligst begynder at løbe den 20. november 2027, er fordringens oprindelige forældelsesfrist, medmindre fordringen har fået en anden forældelsesfrist i forbindelse med den blev modtaget til inddrivelse som følge af de særlige forældelsesfrister, der gælder for fordringer, der er under inddrivelse, eller i forbindelse med der er opnået et særligt retsgrundlag for fordringen.

Der er ikke tale om afbrydelse af forældelsesfristen, men i stedet tale om udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. Forældelsesfristen vil kunne afbrydes på sædvanlig vis. Afbrydelsen vil dog ikke have betydning for forældelsesfristen, hvis forældelsesudskydelsen i sig selv medfører en længere forældelsesfrist.

Vær dog opmærksom på, at fordringer, der er registreret til inddrivelse i inddrivelsessystemerne PSRM og DMI som udgangspunkt har en forældelsesfrist på 3 år, uanset om der er opnået et særligt retsgrundlag for fordringerne. Se afsnit G.A.2.4.3. Forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse.

 Se også

Se mere om hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden kan afbryde forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse afsnit G.A.2.4.4 Afbrydelse af forældelsen.

Særligt i forhold til bødeforvandlingsstraf

Forældelse af forvandlingsstraf er ikke omfattet af reglen om udskydelse af forældelse i gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 1. Se bemærkningerne til § 1, nr. 1 i lovforslag nr. 18 af 8. oktober 2015.

Se også

Se mere om forældelse af bødeforvandlingsstraf i afsnit G.A.2.4.5 Forældelse af gæld opstået ved strafbare forhold og forvandlingsstraf.

Se mere om bødeforvandlingsstraf i afsnit G.A.3.5.1 Forvandlingsstraf for bøder.