Dato for udgivelse
17 Dec 2019 12:28
Til
Leasingvirksomheder
Sagsnummer
19-0734983
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har ved lov nr. 1126 af 19. november 2019 vedtaget nye regler, der vedrører leasing af køretøjer. Loven indfører blandt andet nye regler for køretøjer, som ønskes taget i brug, inden Motorstyrelsen har givet tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Ibrugtagning uden tilladelse skal ske på en række nærmere betingelser. Der er også vedtaget en ændring af reglerne for, hvornår ændringer i en godkendt leasingaftale ikke skal godkendes af Motorstyrelsen på ny.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.


Forudgående ibrugtagning ved leasing af køretøjer (straks-ibrugtagning)

For registreringspligtige køretøjer, som anvendes i Danmark af en herboende, er hovedreglen i registreringsafgiftslovens § 1, at der skal betales fuld registreringsafgift forud for ibrugtagningen. Som undtagelse til denne hovedregel kan der for leasingkøretøjer, som er bestemt til tidsbegrænset anvendelse i Danmark, under nærmere betingelser betales forholdsmæssig registreringsafgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 3 b, hvor den betalte afgift afhænger af længden af leasingperioden.

Betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b forudsætter forudgående tilladelse fra Motorstyrelsen. Hvis en leasingtager ønsker at tage et leasingkøretøj i brug her i landet, før sagsbehandlingen er afsluttet, kan leasinggiver ved indgivelsen af ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift foretage en indbetaling af fuld registreringsafgift. Hvis tilladelsen efterfølgende gives, tilbagebetales differencen mellem den indbetalte registreringsafgift og den forholdsmæssige registreringsafgift.

Hvis leasingtager vidste eller burde vide, at tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift er baseret på vildledende eller urigtige oplysninger m.v., kan leasingtager desuden hæfte for betaling af afgiften.

Nye regler

Der indføres en ny ordning, hvor et køretøj, hvor der er ansøgt om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, på en række nærmere angivne betingelser tages i anvendelse, forud for at Motorstyrelsen giver tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, uden at der skal betales fuld afgift. Brug af ordningen forudsætter, at ansøgeren opfylder kravene til at anvende ordningen med forholdsmæssig registreringsafgift, eller at ansøgeren er i god tro om, at kravene er opfyldt.

Det er hensigten, at ordningen med forudgående ibrugtagning kun bør anvendes, hvor der er en relativ stærk formodning om, at tilladelsen opnås. Ordningen forventes hovedsageligt at være relevant for virksomheder, der ikke er godkendte som selvangivere, idet selvangivere allerede ved anvendelse af en forhåndsgodkendt standardaftale kan angive og betale afgift uden Motorstyrelsens forudgående tilladelse vedr. det enkelte leasingforhold, hvorefter køretøjet kan tages i anvendelse.

Hvis leasinggiver eksempelvis i forbindelse med ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, hvor køretøjet er taget i brug efter reglerne for forudgående ibrugtagning, har indgivet vildledende eller urigtige oplysninger m.v., og havde korrekte og fyldestgørende oplysninger medført afslag på ansøgningen, vil den fulde registreringsafgift for køretøjet - afhængig af omstændighederne - kunne forfalde fra registreringstidspunktet. Det skyldes, at køretøjet i så fald vil være taget i brug, uden at det er afgiftsberigtiget korrekt, idet tilladelsen i det tilfælde nødvendigvis må tilbagekaldes.

Reglerne for straks-ibrugtagning og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift gennemgås i det nedenstående.

Forudsætninger for straks-ibrugtagning

Køretøjet skal være oprettet og registreret i Motorregisteret, før køretøjet kan tages i anvendelse. Dette følger hovedreglen i registreringsloven, hvor et køretøj skal registreres, før det tages i anvendelse på færdselslovens område. Herunder forudsættes det, at køretøjet er udstyret med faste nummerplader m.v.

Der skal senest samtidig med erklæringen om straks-ibrugtagning indsendes en anmodning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Erklæring om straks-ibrugtagning

Der skal forud for ibrugtagningen indgives en erklæring om straks-ibrugtagning til Motorstyrelsen.

Erklæringen skal indeholde oplysninger, som er tilstrækkelige til som minimum at identificere køretøjet entydigt, at identificere ejeren og en eventuel registreret bruger entydigt og at identificere den indgivne ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Erklæringen registreres i Skatteforvaltningens systemer og danner grundlag for oprettelse af et krav om den betaling af registreringsafgift og rente, der skal betales forud for ibrugtagning.

Betalingen er en forudsætning for, at køretøjet kan registreres og udstyres med nummerplader.

Motorstyrelsen udarbejder en formular til brug for erklæring om straks-ibrugtagning.

Leasinggiver oplyser en afgiftspligtig værdi

Den forholdsmæssige registreringsafgift og forrentningen efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2 og 3, skal være indbetalt inden ibrugtagningen.

Den forholdsmæssige registreringsafgift og forrentningen beregnes på baggrund af en af leasinggiver oplyst afgiftspligtig værdi for køretøjet. Værdien oplyses i erklæringen om straks-ibrugtagning.

Leasinggiver er ansvarlig for, at den afgiftspligtige værdi er korrekt angivet, og at afgiften er beregnet korrekt på baggrund heraf i forbindelse med indbetalingen.

Indgivelse af erklæring om straks-ibrugtagning og betaling af afgift

En leasinggiver, som ønsker straks-ibrugtagning, kan møde op personligt i en af Motorstyrelsens motorekspeditioner og anmode om straks-ibrugtagning. Anmodningen skal ske skriftligt via erklæringen herom.

Køretøjet skal forinden være oprettet i Motorregistret via en synshal eller forhandler.

Baseret på leasinggivers oplysninger om den afgiftspligtige værdi mv. betaler leasinggiver foreløbig forholdsmæssig afgift og gebyr for nummerplader. Motorekspeditionen kan herefter udlevere nummerplader til køretøjet.

Leasinggiver kan også skrive til Motorstyrelsen via motorekspedition@motorst.dk og angive, at der ønskes en straks-ibrugtagning af køretøjet. Sagsbehandlingstiden for denne procedure forventes at være kort, men dog lidt længere end sagsbehandlingstiden ved fysisk henvendelse.

Leasinggiveren vil modtage en betinget afgørelse, hvor størrelsen af den foreløbige registreringsafgift baseret på leasinggivers oplysninger om handelspris mv. og en betalingslinje er angivet. Afgørelsen er betinget af, at den foreløbigt fastsatte registreringsafgift betales i bank eller i en motorekspedition. Når betalingen er registreret, vil Motorstyrelsen kunne frigive køretøjet i Motorregistret, så det kan registreres som straks-ibrugtaget. Registrering kan herefter ske ved enhver nummerpladeoperatør eller i Motorekspeditionen.

Tidligere afslag fra samme ansøger på samme køretøj

Hvis ansøger om straks-ibrugtagning tidligere har fået afslag på en ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for samme køretøj, er det kun muligt for samme ansøger at tage køretøjet i anvendelse med en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen fastsætter den endelige afgiftspligtige værdi

En straks-ibrugtagning sker med udgangspunkt i en afgiftspligtig værdi, som er fastsat af ansøgeren om straks-ibrugtagning.

Motorstyrelsen vil, inden der gives tilladelse eller afslag til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift fastsætte den afgiftspligtige værdi for køretøjet. Hvis værdien fastsat af Motorstyrelsen afviger fra den værdi, som leasinggiver har oplyst, vil Motorstyrelsen regulere afgiftsbeløbet og efteropkræve eller tilbagebetale et forskelsbeløb.

Dette gælder uanset, om der gives tilladelse eller afslag på anmodningen.

Når der ikke opnås tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift

Hvis et køretøj er taget i anvendelse efter reglerne om straks-ibrugtagning, og der ikke kan gives tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, da skal køretøjet afmeldes fra Motorregisteret og nummerpladerne afleveres. Dette skal ske straks, efter Motorstyrelsen har meddelt afslag på eller afvist ansøgningen, eller straks efter tilbagetrækning, bortfald el.lign. af ansøgningen.

Ved straks forstås i denne sammenhæng umiddelbart efter, dvs. at et køretøj skal afmeldes m.v. samme dag, og ikke må anvendes, efter afslag, afvisning m.v. er meddelt.

Ved meddelt forstås, at afslag m.v. er kommet frem, hvilket typisk vil ske næsten øjeblikkeligt, idet kommunikationen i forbindelse med sagsbehandlingen altovervejende foregår elektronisk.

Leasinggiver vil derfor i alle tilfælde være forpligtet til at gøre sig betydelige bestræbelser på at bringe leasingtagers anvendelse af køretøjet til ophør inden for et ganske kort tidsrum. Ved force majeure eller lignende tilstande skal anvendelsen ophøre uden ugrundet ophold, dvs. så snart, det er fysisk, faktisk muligt. Leasingtagers konkrete anvendelse af køretøjet, herunder fx ferie i udlandet, kan ikke begrunde en sådan udsættelse af afmelding m.v.

Fortsat anvendelse af køretøjet, efter afslag, afvisning m.v. er meddelt, kan medføre, at der skal betales fuld registreringsafgift for køretøjet.

Hvis køretøjets nummerplader ikke afleveres rettidigt, vil køretøjets nummerplader efter anmodning fra Skatteforvaltningen snarest blive inddraget ved politiets foranstaltning.

Hvis en anmodning om tilladelse tilbagetrækkes, bortfalder eller lignende og køretøjet er taget i brug efter reglerne om straks-ibrugtagning

Hvis en ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift tilbagetrækkes, bortfalder el.lign., og der er sket ibrugtagning efter reglerne om straks-ibrugtagning, da vil Motorstyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt kriterierne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var opfyldt i den periode, hvor køretøjet var taget i brug.

Dette vil være relevant for mulighederne for efterfølgende at tage det samme køretøj i brug efter reglerne om straks-ibrugtagning, idet uberettiget ibrugtagning efter reglerne om straks-ibrugtagning medfører, at en sådan ibrugtagning på ny er udelukket.

Tilbagebetaling af betalte beløb ved straks-ibrugtagning ved afslag, tilbagetrækning, bortfald el. lign.

Eventuelle forudbetalte beløb, som vedrører den del af afgiftsperioden opgjort som hele måneder, som ligger efter tidspunktet for enten afslaget på ansøgningen eller bortfald el.lign. af ansøgningen, tilbagebetales. I tilbagebetalingen sker et fradrag på 15 pct. af det beløb, som tilbagebetales for de resterende måneder, dog et fradrag på mindst 8.500 kr.

Det vil sige, at der skal betales afgift og forrentning for den periode, hvor køretøjet har været anvendt.

En tilbagebetaling beregnes, når eventuel regulering af afgiftsbeløbet, for hele perioden, efter Motorstyrelsens fastsættelse af afgiftsgrundlaget er foretaget. Det medfører, at den afgift, der betales for den periode køretøjet er anvendt, er korrekt.

Det lægges desuden til grund, at der eventuelt kan foretages modregning heri forud for tilbagebetaling af resterende afgiftsbeløb. Dette sikrer, at der ikke fejlagtigt bliver tilbagebetalt beløb, som efterfølgende skal opkræves på ny i tilfælde af, at leasinggiver har angivet en ukorrekt afgiftspligtig værdi ved ansøgningen og straks-ibrugtagning efter stk. 1.

Det vil kun være resterende, ubrugte afgiftsbeløb for hele måneder, der tilbagebetales. Dvs. at hvis en forudbetaling fx vedrører en leasingperiode på seks måneder, og et køretøj har været anvendt i én måned og ti dage, kan der alene ske tilbagebetaling for fire måneder.

Fradraget er det samme uanset køretøj. Tilbagebetalingen ved modregning for de resterende måneder af 8.500 kr. kan ikke blive negativ.

Eksempel på beregning af tilbagebetalingen, når der ikke opnås tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift

Hvis Motorstyrelsen ændrer den afgiftspligtige værdi, skal der ske efteropkrævning eller tilbagebetaling af forskelsbeløbet for hele leasingperioden - uanset om der opnås tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift eller ej.

Dato for leasingaftales start 1. januar 2020
Afgiftspligtig værdi leasinggiver 100.000 kr.
Afgiftspligtig værdi Motorstyrelsen 150.000 kr.
Leasingperiode (mdr.) 12
Alder ved aftalens start (mdr.) 5
Brugte påbegyndte måneder ved afslag (mdr.) 2

Hele periode Straks-ibrugtaget Motorstyrelsens
værdifastsættelse
Forudsat værditab (%) 12,0% 12,0%
Registreringsafgift af forudsat værditab 12.000 kr. 18.000 kr.
Restafgift ved udløb 88.000 kr. 132.000 kr.
Leasing rentesats 2,30% 2,30%
Rente af restafgift 2.024 kr. 3.036 kr.
Forholdsmæssig afgift 14.024 kr. 21.036 kr.
Regulering 7.012 kr.

Afbrudt/afslået periode Motorstyrelsens
værdifastsættelse
Forudsat værditab (%) 2,0%
Registreringsafgift af forudsat værditab 3.000 kr.
Restafgift ved udløb 147.000 kr.
Leasing rentesats 2,30%
Rente af restafgift 564 kr.
Forholdsmæssig afgift 3.564 kr.

Regulering som følge af Motorstyrelsens værdifastsættelse -7.012 kr.
Tilbagebetaling som følge af afbrydelse 17.472 kr.
Fradrag 15 pct. af den forholdsmæssige registreringsafgift for resterende 10 måneder, dog mindst 8.500 kr. -8.500 kr.
Nettobeløb der skal betales til leasinggiver 1.960 kr.

Ikrafttrædelse

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020.

Ændringer i godkendte leasingaftaler uden at tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift falder bort

Efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, kan Skatteforvaltningen give tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift. Hvis en leasingaftale, som ligger til grund for en aftale, ændres eller afbrydes før leasingperiodens udløb, eller hvis det leasede køretøj skifter afgiftsmæssig identitet, anses tilladelsen som udgangspunkt for at være bortfaldet.

Det er dog muligt at foretage de ændringer i aftalen, som er defineret i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, uden at tilladelsen bortfalder, og uden at disse ændringer som udgangspunkt forinden skal godkendes af Motorstyrelsen. Det omfatter eksempelvis skift af leasingtager eller leasinggiver eller ændring af det maksimale antal kørte kilometer. Det er en forudsætning, at ændringerne ikke medfører omberegning af den betalte afgift, og at leasingaftalen i sin helhed fortsat opfylder betingelserne for at anvende ordningen med forholdsmæssig registreringsafgift. Det er leasinggiver, der bærer ansvaret for, om de foretagne ændringer må foretages uden Motorstyrelsens fornyede godkendelse.

Nye regler om efterfølgende ændringer af leasingaftaler

Den nuværende adgang til at foretage efterfølgende ændringer i en leasingaftale uden fornyet godkendelse suppleres af en opsamlingsbestemmelse, hvorefter det er muligt at foretage ændringer, som er uden betydning for opnåelse af tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Det vil eksempelvis kunne være ændring af servicepartner, ændring af aftale om dækskifte, rettelse af ubetydelige formfejl el.lign. forhold, som er sekundære i forhold til den vurdering af ejerforhold, afgiftsbetaling m.v., som sker i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter § 3 b, stk. 1.

Det vil fortsat være leasinggiver, der hæfter for, at de foretagne ændringer har en sådan karakter, at ændringerne kan foretages uden Motorstyrelsens fornyede godkendelse, dvs. at ændringer ikke har betydning for opnåelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Tidligere fremgik det direkte af registreringslovens § 3 b, stk. 6, at

  • en ændring i form af en tilføjelse, en ændring eller et fravalg af en serviceydelse eller udstyr, der eftermonteres på køretøjet, når aftalen indeholder en nøjagtig beskrivelse af serviceydelsen eller udstyret og de økonomiske konsekvenser heraf for leasingaftalen,
  • en ændring af leasingaftalens vilkår, hvor ændringen på forhånd er nøjagtigt beskrevet i leasingaftalen, og
  • en ændring af leasingaftalens vilkår, der er påkrævet i medfør af ny ufravigelig lovgivning

alle var umiddelbare tilladte ændringer. Ovenstående ændringer er fortsat umiddelbart tilladte ændringer, og anses for at være omfattet af ovenstående opsamlingsbestemmelse, hvorfor ændringerne ikke længere fremgår direkte af registreringsafgiftslovens § 3 b.

Ændringer i leasingaftale i strid med reglerne

Hvis der foretages ændringer i en leasingaftale i strid med ovenstående regler om tilladte ændringer, og forpligtigelsen til at afmelde køretøjet og aflevere nummerpladerne ikke overholdes, da skal der betales fuld afgift for køretøjet, idet køretøjet har været taget i brug uden korrekt betaling af afgift.

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2020. Skatteforvaltningen accepterer også inden 1. januar 2020 ændringer i leasingaftaler, som opfylder ovenstående retningslinjer.

Krav om obligatoriske standardformularer falder bort

Ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 blev der indført krav om, at virksomheder hjemmehørende her i landet ved ansøgning om tilladelse efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, skal udarbejde leasingaftalen ved anvendelse af standardformularer udarbejdet af Skatteforvaltningen.

Det bliver dog først obligatorisk for virksomhederne at anvende standardformularerne seks kalendermåneder efter, at Skatteforvaltningen har offentliggjort disse. Fristen for Skatteforvaltningens offentliggørelse af standardformularerne blev med lov nr. 1431 af 5. december 2018 udskudt fra den 1. januar 2019 til den 1. januar 2020.

Reglerne for obligatorisk anvendelse af standardformularer ophæves, og Skatteforvaltningen udarbejder ikke standardformularer.