Dato for udgivelse
26 Aug 2019 08:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Aug 2019 14:09
SKM-nummer
SKM2019.412.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21. afdeling S-2183-19
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag, advarsel
Resumé

I en administrativ straffesag havde T vedtaget en advarsel for overtrædelse af skattekontrolloven.

Byretten fastsatte forsvarersalær på 13.966 kr. med tillæg af moms som skulle betales endeligt af det offentlige.

Landsretten fastholdt salærets størrelse, men pålagde T at betale salæret til den beskikkede advokat. Den henviste til, at en sådan advarsel er en sanktion, og der var ikke oplyst omstændigheder, der gav anledning til at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandsloven.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1.

Retsplejelovens § 1008, stk. 4.

Henvisning

-

Østre Landsrets kendelse af den 6. august 2019, sags nr. S-2183-19

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T
(v/adv. Anna Bastkær Christensen Stanverup (besk.))

Afsagt af Landsretsdommerne

Henrik Gam, Karen Hald og Mads Spanggaard Stokholm (kst.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Byrettens dom af den 11. juli 2019, sags nr. 153/2019

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt mail af 10. juli 2019 fra Skattestyrelsen med anmodning om fastsættelse af salær til den besikkede forsvarer, advokat Anna Bastkær Christensen Stangerup.

Retten fastsatte salær på 13.966,88 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Anna Bastkær Christensen Stangerup. Salæret betales endeligt af statskassen.

Retten hævet.

………………………………………………………………………………………..

Østre Landsrets dom af den 6. august 2019, sags nr. S-2183-19

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 24. juli 2019, hvorved Skattestyrelsen har kæret på Byrettens afgørelse af 11. juli 2019 (153/2019) om, at statskassen skal betale salæret til den for T beskikkede forsvarer, advokat Anna Bastkær Christensen Stagerup.

Endvidere fremlagdes retten fremsendelsesbrev af 24. juli 2019 og udskriftet af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Advokat Anna Bastkær Christensen Stagerup har udtalt sig under kæresagen.

Byretten har ved sagens fremsendelse ikke haft bemærkninger til sagen.

De modtagne bilag var til stede

Det fremgår af retsbogsudskriften af 11. juli 2019 fra byretten, at der blev fastsat et salær på 13.966,88 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, samt at salæret skulle betales af statskassen.

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e:

Ifølge Forsvarerbistandslovens § 5 har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

Efter det af Skattestyrelsen oplyste tiltrådte T under mødet den 17. januar 2019, at der var sket en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven. På baggrund heraf modtog T en advarsel efter analogi af retsplejelovens § 900, der efter det oplyste er i overensstemmelse med den af Skattestyrelsen rejste sigtelse og foretagne vurdering.

Idet en sådan advarsel er en sanktion, og der ikke ses af være oplyst omstændigheder, der giver anledning til at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandsovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, finder landsretten, at omkostningerne til forsvarerbeskikkelsen endeligt skal betales af T.

Herefter ændres byrettens afgørelse af 11. juli 2019, således at T skal betale det fastsatte forsvarersalær.

b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres, således at T skal betale forsvarersalæret.