åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Eksempler på formueretlige krav på Skatteforvaltningens område:

      1. Hvis der udøves hærværk mod Skatteforvaltningens bygninger vil Skatteforvaltningens krav mod skadevolderen være et formueretligt krav udenfor kontrakt, der forrentes efter rentelovens bestemmelser.
      2. Hvis en borger eller virksomhed har fået udbetalt et beløb, som den pågældende ikke var berettiget til, vil Skatteforvaltningens tilbagesøgningskrav være et formueretligt krav (condictio indebiti), som forrentes efter rentelovens bestemmelser

Hvis et pengekrav på formueretten område ikke betales rettidigt løber der renter efter RL § 5 fra:

  • Forfaldsdagen hvis den er fastsat i forvejen
  • 30 dage efter at kreditor har fremsat betalingsanmodning, hvis forfaldsdagen ikke er fastsat i forvejen
  • Ved påbegyndelse af retsforfølgning (dog ikke før forfaldsdagen)

Se RL § 3.