Indhold

Dette afsnit omhandler inddragelse af nummerplade i henhold til lov om afgift af vejbenyttelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlaget
  • Regel
  • Hæftelse for afgift

Lovgrundlaget

For lastbiler og lastvognstog mv. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover, betales vejbenyttelsesafgift. Afgiften betales for retten til benyttelse af vejnettet, og gælder såvel danske som udenlandske lastbiler.

Afgiften betales for kørsel på motorveje i Danmark, Sverige (herunder visse hovedveje i Nordsverige), Holland og Luxemburg. Belgien er pr. 1. april 2016 udtrådt af aftalen om fælles betaling af vejbenyttelsesafgift for lastbiler med tilladt totalvægt på 12 tons og derover. Det betyder, at afgift betalt i disse andre lande også gælder for kørsel i Danmark.

Afgiftsperioden starter ved døgnets begyndelse. Hvis der køres både før og efter kl. 24.00, skal der betales for to dage.

Vejbenyttelsesafgifter er beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 896 af 15. januar 2011 med senere ændringer om afgift af vejbenyttelse (VEJAL). De nærmere retningslinier om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse for udenlandske køretøjer fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 229 af 22.

Se også Den juridiske vejledning afsnit I.A.2.

Regel

Hvis vejbenyttelsesafgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvist hæfter for afgiften, jf. § 10, stk. 1, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler den pågældende, er betalt

Se vejbenyttelsesafgiftslovens § 6, stk. 1.

Hæftelse for afgift

Afgift betales af den, der på tidspunktet for benyttelsen af vejnettet enten ejer køretøjet, fører køretøjet, har rådighed over det i egen interesse eller tager beslutning om brugen af køretøjet. Er der tale om flere afgiftspligtige parter, hæfter disse solidarisk.