Ved lov nr. 169 af 15. marts 2000 blev lov om opkrævning af skatter og afgifter mv (opkrævningsloven) vedtaget. Formålet med loven var dels at gøre reglerne om opkrævning af skatter og afgifter mere overskuelige, dels at forenkle reglerne.

Ved denne lov indføres fælles regler om opkrævning af alle skatter og afgifter, som er kendetegnet ved, at virksomheder periodisk angiver og betaler et tilsvar til Skatteforvaltningen. Det drejer sig om punkt- og miljøafgifter, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms og lønsumsafgift - dvs. skatter og afgifter, som ikke er virksomhedens »egne« skatter, men som virksomheden opkræver i forbindelse med varesalg m.v. eller indeholder i løn m.v. Enkelte af de fælles regler gælder dog tillige for skatter og afgifter, som virksomheden selv skal betale, f.eks. selskabsskat, indkomstskat og vægtafgift/grøn ejerafgift.

Det fremgår af OPKL § 1, stk. 1, at opkrævningsloven gælder for opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen, i det omfang der ikke er fastsat særlige bestemmelser i anden lovgivning  eller i EF-forordninger.  Loven indeholder således en positiv afgrænsning af hvilke skatter og afgifter og hvilke virksomheder der falder ind under loven, samt en negativ afgrænsning idet opkrævningsloven viger for skattelovgivningens specialbestemmelser.

Det fremgår af OPKL § 1, stk. 2, 1. pkt., at loven også finder anvendelse for personers subsidiære hæftelse efter lovens § 10 a ved kontante betalinger af ydelse og varer mv.

Det fremgår af OPKL § 1, stk. 2, 2. pkt., at i de tilfælde, der er nævnt i OPKL § 16, gælder kapitel 5, § 8, stk. 1, nr. 4, § 12, stk. 5, og § 13 tillige betalinger vedrørende andet end skatter og afgifter. Det er herefter klart, at anvendelsesområdet for skattekontoen er de betalinger, som opkræves og udbetales over skattekontoen. Videre er det præciseret, hvilke regler der gælder for de betalinger, som via opremsningen i OPKL § 16 opkræves over skattekontoen, idet henvisningen alene skal omfatte kapitel 5 om skattekontoen, OPKL § 8, stk. 1, nr. 4, om Skatteforvaltningens adgang til at meddele fritagelse for renter tilskrevet på skattekontoen, OPKL 12, stk. 5, om udbetaling fra skattekontoen og OPKL § 13 om begrænsning i adgang til at overdrage negative tilsvar til størrelsen af udbetalingen fra skattekontoen.

Det fremgår af OPKL § 1, stk. 3, at loven derudover gælder for opkrævning af andre skatter og afgifter m.v. end de i opkrævningslovens § 1, stk. 1 nævnte, i det omfang der i anden lovgivning henvises til opkrævningsloven.

Det fremgår endvidere af OPKL § 1, stk. 5, at loven kun gælder for opkrævning af virksomhedens ejers, selskabets, fondens eller foreningens egne indkomstskatter, i det omfang dette er særligt fastsat i anden lovgivning.

Efter OPKL § 1, stk. 4 gælder loven ikke

 • opkrævning af told
 • opkrævning efter aktiesparekontoloven.

Bemærk at der dog i toldlovgivningen er en række undtagelser, idet toldloven i et vist omfang henviser til opkrævningsloven. Se fx toldlovens § 37, stk. 1, hvoraf det fremgår af opkrævningslovens §§ 6 og 7 finder anvendelse ved ubetalte afgiftsbeløb.

Herudover finder opkrævningsloven ikke anvendelse i det omfang, der i de enkelte skatte- og afgiftslove er fastsat afvigende bestemmelser. Fx er der i momsloven fastsat særlige afregningsperioder som afviger fra afregningsperioderne i opkrævningsloven. De virksomheder der er omfattet af sådanne andre regler skal derfor fortsat følge disse, mens opkrævningslovens øvrige bestemmelser vil finde anvendelse for virksomhederne.

Oversigt over afgifter m.v., bilag 1 til opkrævningsloven

LISTE A 

 1. Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 2. Lov om afgift af spiritus m.m.
 3. Lov om tobaksafgifter, dog kun for så vidt angår afgift efter kapitel 2.
 4. Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
 5. Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).
 6. Lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
 7. Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
 8. Emballageafgiftsloven (Ændret ved LOV nr 2226 af 29/12/2020)
 9. Lov om forskellige forbrugsafgifter, bortset fra afsnit IX a. (Ændret ved LOV nr. 1182 af 8/6 2021)
 10. Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.
 11. Lov om afgift af konsum-is.
 12. Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 13. Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.
 14. Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
 15. Lov om visse miljøafgifter.
  • Lov om afgift af mineralvand m.v. (ophævet 1/1 2014, L 1637 26.12 2013)
 16. Lov om afgift af svovl.
  • Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (ophævet 1/4 2019, L 1728 27/12 2018)
 17. Lov om afgift af affald og råstoffer.
 18. Lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift).
 19. Lov om afgift af elektricitet.
 20. Lov om afgift af visse flyrejser.
 21. Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
 22. Lov om afgift af spildevand.
 23. Lov om afgift af ledningsført vand.
 24. Lov om afgift af lønsum m.v.
 25. Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
 26. Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
 27. Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.
 28. Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
  • Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) (ophævet 1/1 2019, L 1434 af 5/12 2018)
  • Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat. (indsat ved  L 2004 469 / ophævet 1/4 2019, L 270 af 26/3 2019)
 29. Lov om afgift af kvælstofoxider. (indsat ved L 2008 528)
 30. Lov om afgift af skadesforsikringer. (indsat ved L 2012 551)
  • Lov om gevinstgivende spilleautomater (indsat ved L462 af 31/5 2000 / ophævet ved L 698 af 25/06/2010)
  • Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) (indsat ved L 247 af 30.03.2011 / ophævet ved L 1395 af 23.12.2012)
 31. Pvc-afgiftsloven. (indsat ved L 2061 af 21.12.2020)

LISTE B

 1. Kildeskatteloven.