Fejlrettelse
Hvis der for eksempel konstateres indberetning af for stort eller for lille beløb eller indberetning på forkert person, skal der foretages rettelsesindberetning.

Ved fejlbehæftet indberetning indsendt via FTPs Gateway, får I fejlsvar tilbage via FTPs Gateway.

Konstateres der fejl i de indberettede oplysninger, ved indberetning indsendt via Skattestyrelsens Excel-skabelon, vil eKapital kontakte jer. Kontakten foregår via meddelsesarkivet på TastSelv Erhverv, det er derfor vigtigt at I tjekker, om I har modtaget svar fra os.

Er det indsendte materiale fejlbehæftet, således at maskinel behandling ikke kan foretages på tilfredsstillende måde, kan Skattestyrelsen afvise materialet og forlange genindberetning.

Denne kvalitetskontrol udføres pr. start-/slutindivid, dvs. pr.fil. Er der flere oplysningspligtige, kan indberetningerne (med henblik på at begrænse en omlevering) eventuelt indsendes på flere filer med hver sit start-/slutindivid.

Genindberetning af afviste indberetninger kan foretages via samme indberetningskanal som den ordinære indberetning.
Rettelser skal indsendes snarest og senest 14 dage efter modtagelse af oplysning om fejl.

Rettelsesprocedurer for gennemgående fejl eller ved maskinel fejlrettelse kan aftales med Skattestyrelsen, eKapital.

Der er ikke nogen forældelsesfrist for, hvor længe I skal rette fejlindberetninger for gamle år.

Systemmæssigt kan I ikke foretage indberetninger eller rettelser efter 11.11.2023. I tilfælde hvor jeres data er forkert indberettet og I først er opmærksomme på fejlen efter 11.11.2023 skal I underrette anpartshaver, som herefter selv skal ændre oplysningerne. I skal kontakte eKapital, hvis I skal rette efter denne dato.
Hvis I konstaterer en fejlindberetning for et gammelt indkomstår, skal I kontakte eKapital for at få en aftale om hvordan der skal/kan rettes